Kultúrne dedičstvo

Úvod > Kultúrne dedičstvo > Múzeá a galérie > Legislatíva > Zákony

416/2001 Z. z.

ZÁKON

z 20. septembra 2001

o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky

 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1

Predmet zákona

(1) Tento zákon ustanovuje prechod pôsobností z ministerstiev, z krajských úradov a z okresných úradov na obce a na vyššie územné celky, ktorými sú podľa osobitného zákona samosprávne kraje, /1/ v rozsahu a spôsobom ustanovenými v čl. II až XXI.

(2) Prechod pôsobností podľa odseku 1 na účely tohto zákona je prenesenie výkonu pôsobností štátnej správy na obce /2/ a samosprávne kraje /3/ a prechod pôsobností v rozsahu ustanovenom zákonom z orgánov štátnej správy do samosprávnej pôsobnosti obcí a samosprávnych krajov.

§ 2

Prechod pôsobností na obceNa obce prechádzajú pôsobnosti na úseku

a) pozemných komunikácií:
1. zabezpečovanie stavebnotechnického vybavenia ciest a miestnych komunikácií v ich vlastníctve podľa potrieb cestnej dopravy a obrany štátu,
2. poskytovanie údajov z technickej evidencie ciest a miestnych komunikácií v ich vlastníctve,
3. vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie;
b) vodného hospodárstva:
1. rozhodovanie o používaní vôd bez náhrady, o úprave obmedzení, prípadne o zákaze nakladania s vodami, ak to vyžadujú vodohospodárske alebo iné dôležité záujmy spoločnosti, bezpečnosť osôb alebo vodohospodárskych diel, prípadne zariadení, ochrana rybárstva,
2. vydávanie povolení na niektoré činnosti,
3. vydávanie súhlasu na stavby, zariadenia, prípadne na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie,ktoré však môžu ovplyvniť vodné pomery,
4. určovanie zátopových území a rozsahu pozemkov a ich oznamovanie stavebným úradom,
5. schvaľovanie kanalizačných poriadkov,
6. vydávanie povolení na vypúšťanie vôd, ktoré na dodržanie najvyššej prípustnej mieryznečistenia vyžadujú predchádzajúce čistenia,
7. rozhodovanie o pripojení prípojky v prípade sporu o zriadení prípojky;
c) všeobecnej vnútornej správy vedenia matriky;
d) sociálnej pomoci:
1. poskytovanie starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a zriaďovanie zariadení sociálnych služieb (domov dôchodcov, zariadenie opatrovateľskej služby),
2. rozhodovanie
2.1. o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za túto opatrovateľskú službu,
2.2. o poskytovaní prepravnej služby a o úhrade za prepravnú službu,
2.3. o povinnosti občana zaplatiť úhradu za prepravnú službu, ktorá sa poskytla neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu,
3. zriaďovanie a kontrola zariadení sociálnych služieb (domov sociálnych služieb pre deti, ktorým sa poskytuje starostlivosť celoročne, detský domov, krízové stredisko, resocializačné stredisko),
4. oznamovanie okresnému úradu občanov, ktorí odmietli zúčastniť sa na vykonávaní menších obecných služieb organizovaných obcou;
e) územného plánovania a stavebného poriadku pôsobnosť stavebného úradu s výnimkou vyvlastňovacieho konania;
f) ochrany prírody:
1. vykonávanie štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín,
2. ukladanie nevyhnutných opatrení na ozdravenie dreviny vlastníkom (správcom, nájomcom) pozemku, na ktorom drevina rastie, alebo rozhodovanie o jej vyrúbaní,
3. prijímanie oznámení o výrube drevín z dôvodu hrozby bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku,
4. zabezpečovanie úloh na úseku náhradnej výsadby;
g) školstva:
1. vykonávanie štátnej správy na úseku škôl a školských zariadení,
2. vymenúvanie a odvolávanie riaditeľov škôl a školských zariadení,
3. zriaďovanie a zrušovanie
3.1. základných škôl,
3.2. základných umeleckých škôl,
3.3. predškolských zariadení,
3.4. školských klubov detí,
3.5. školských stredísk záujmovej činnosti,
3.6. centier voľného času,
3.7. školských kuchýň a školských jedální zabezpečujúcich stravovanie pre žiakov základných škôl a pre deti predškolských zariadení,
3.8. jazykových škôl pri základných školách,
4. vytváranie podmienok na plnenie povinnej školskej dochádzky na základných školách,
5. vykonávanie kontroly hospodárenia školy s finančnými a materiálnymi prostriedkami a s majetkom,
6. zabezpečovanie podmienok na stravovanie detí a žiakov vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom,
7. určovanie školského obvodu základnej školy, v ktorej budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku, ak sa základná škola vyradí zo siete škôl a školských zariadení a zruší sa,
8. spracúvanie a poskytovanie informácií v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti,
9. prideľovanie finančných prostriedkov súkromným školám, cirkevným školám, súkromným školským zariadeniam a cirkevným školským zariadeniam podľa osobitného predpisu a vykonávanie kontroly hospodárenia s týmito finančnými prostriedkami,
10. schvaľovanie zmlúv o nájme školských budov a miestností, priľahlých priestorov školy alebo školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom;
h) telesnej kultúry:
1. štátna správa vykonávaná do účinnosti tohto zákona okresným úradom,
2. rozpracovanie koncepcie rozvoja telesnej kultúry,
3. súčinnosť pri výbere a príprave športových talentov,
4. podporovanie organizovania športových podujatí miestneho významu,
5. utváranie podmienok na rozvoj športu pre všetkých,
6. podporovanie športovej aktivity zdravotne postihnutých občanov,
7. podporovanie iniciatívy v rámci telesnej kultúry zamerané na ochranu prírody,
8. kontrola hospodárenia a účelovosti využívania finančných prostriedkov poskytnutých na telesnú kultúru,
9. spolupráca s občianskymi združeniami, obcami a inými právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti telesnej kultúry;
i) divadelnej činnosti:
1. zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie a zrušovanie profesionálnych divadiel,
2. podporovanie divadelnej činnosti vo forme účelových prostriedkov,
3. kontrola hospodárenia a účelovosti vynaložených prostriedkov v divadlách ňou zriadených;
j) zdravotníctva:
1. zriaďovanie ambulancií vrátane staníc lekárskej služby prvej pomoci a ambulancií v zariadeniach sociálnych služieb,
2. zriaďovanie špecializovaných zariadení ambulantnej starostlivosti, polikliník, nemocníc I. typu a nemocníc s poliklinikou I. typu,
3. agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
4. súčinnosť na preventívnych programoch,
5. schvaľovanie ordinačných hodín neštátneho zdravotníckeho zariadenia;
k) regionálneho rozvoja:
1. vykonávanie stratégie regionálneho rozvoja,
2. vypracúvanie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja,
3. koordinovanie spolupráce právnických osôb pri vypracúvaní programov rozvoja obcí;
l) cestovného ruchu:
1. vypracúvanie programov cestovného ruchu,
2. koordinovanie spolupráce právnických osôb vo veciach cestovného ruchu.

§ 3

Prechod pôsobností na samosprávne krajeNa samosprávne kraje prechádzajú pôsobnosti na úseku

a) pozemných komunikácií:
1. plánovanie, príprava a výstavba ciest vo vlastníctve samosprávneho kraja podľa štátnej koncepcie diaľnic a ciest a v súlade s hlavnými smermi cestnej politiky a rozvoja cestného hospodárstva,
2. poskytovanie informácií a podkladov o plánovaní, príprave a výstavbe ciest v jeho vlastníctve na účely spracovania štátnej koncepcie diaľnic a ciest bezplatne Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky,
3. vykonávanie sčítania cestnej dopravy na cestách v jeho vlastníctve v čase celoštátneho sčítania vo svojom mene a na vlastné náklady,
4. poskytovanie údajov o zjazdnosti ciest Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a údajov z technickej evidencie ciest a miestnych komunikácií v ich vlastníctve,
5. zabezpečovanie stavebnotechnického vybavenia ciest v ich vlastníctve podľa potrieb cestnej dopravy a obrany štátu;

b) dráh:
1. prerokúvanie návrhu cestovného poriadku a návrhu jeho zmien pred jeho zverejnením s prevádzkovateľom dráhy,
2. pôsobnosť dráhového správneho úradu,
3. výkon štátnej správy vo veciach električkových a trolejbusových dráh;

c) cestnej dopravy:
1. udeľovanie a odnímanie dopravných licencií na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu,
2. schvaľovanie cestovných poriadkov vnútroštátnej autobusovej dopravy,
3. uzavieranie zmlúv o výkone vo verejnom záujme s dopravcom a poskytovanie náhrady straty alebo jej časti, alebo iné vyrovnanie dopravcovi,
4. vykonávanie odborného dozoru nad cestnou dopravou v kraji, ak ide o pravidelnú autobusovú dopravu,
5. ukladanie pokút dopravcom, ak nejde o medzinárodnú pravidelnú autobusovú dopravu,
6. vedenie evidencie dopravcov, ktorým udelil dopravnú licenciu,
7. zabezpečovanie údajov pre jednotný informačný systém v cestnej doprave vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave;

d) civilnej ochrany:
1. súčinnosť
1.1. pri vypracúvaní analýzy územia kraja z hľadiska možných mimoriadnych udalostí,
1.2. pri plánovaní a zabezpečovaní evakuácie, koordinácie, prípravy obyvateľstva na sebaobranu a vzájomnej pomoci vykonávanej obcami,
1.3. pri preventívnovýchovnej a propagačnej činnosti v civilnejochrane,
2. vedenie potrebnej dokumentácie v civilnej ochrane a podiel na tvorbe a uskutočňovaní úloh integrovaného záchranného systému;

e) sociálnej pomoci:
1. poskytovanie starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb (domov sociálnych služieb pre deti, ktorým sa poskytuje starostlivosť týždenne, domov sociálnych služieb pre dospelých, ktorým sa poskytuje starostlivosť celoročne a týždenne, zariadenie chráneného bývania, domov pre osamelých rodičov, stanice opatrovateľskej služby, zariadenie pestúnskej starostlivosti, útulok, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb pre deti, ktorým sa poskytuje starostlivosť denne),
2. vypracúvanie a zverejňovanie koncepcie sociálnych služieb, sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva na svojom území,
3. rozhodovanie
3.1. o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za túto opatrovateľskú službu,
3.2. o poskytovaní prepravnej služby a o úhrade za prepravnú službu,
3.3. o poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil ako svoju organizačnú jednotku, o skončení poskytovania starostlivosti v tomto zariadení a o úhrade za poskytnutú starostlivosť v tomto zariadení,
3.4. o povinnosti občana zaplatiť úhradu za opatrovateľskú službu, ktorá sa poskytla neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu,
3.5. o povinnosti občana zaplatiť úhradu za prepravnú službu, ktorá sa poskytla neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu,
3.6. o povinnosti občana zaplatiť úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil, ak sa starostlivosť poskytla neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu,
3.7. o povinnosti osôb platiť úhradu za sociálnu službu, ktorú poskytuje, alebo za poskytovanú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil ako svoju organizačnú jednotku, a o výške úhrady, ak nedôjde k dohode o úhrade s týmito osobami,
3.8. o odňatí sociálnej služby, o zastavení poskytovania sociálnej služby, o znížení alebo o zvýšení úhrady za poskytnutú sociálnu službu a o neplatení úhrady za sociálnu službu,
3.9. o zamietnutí žiadosti právnických osôb a fyzických osôb o registráciu na poskytovanie sociálnych služieb,
3.10. o výmaze subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc z registra subjektov, ktoré poskytujú sociálne služby,
3.11. o zákaze poskytovať sociálnu službu subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc,
4. rozhodovanie v druhom stupni vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná a rozhoduje zariadenie sociálnych služieb, ktoré zriadil ako rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu,
5. uzatváranie dohôd
5.1. o úhrade za sociálnu službu, ktorú poskytuje, alebo za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil ako svoju organizačnú jednotku,
5.2. o počte ďalších odoberaných jedál, ak sa občanovi poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil ako svoju organizačnú jednotku,
6. vedie register zariadení,
7. uzatváranie zmlúv o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov za sociálnu službu, sociálnu prevenciu, sociálne poradenstvo alebo vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany, zmlúv o poskytovaní finančného príspevku obci a zmlúv o poskytovaní jednorazového účelového finančného príspevku,
8. kontrola
8.1. úrovne poskytovania sociálnych služieb alebo sociálneho poradenstva aúroveň vykonávania sociálnej prevencie alebo vykonávania vybraných činností sociálnoprávnej ochrany subjektom, ktorý poskytuje sociálnu pomoc,
8.2. hospodárenia s finančným príspevkom poskytnutým subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, a obci a hospodárenie s jednorazovým účelovým finančným príspevkom poskytnutým subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc,
9. ukladanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri kontrole úrovne plnenia sociálnych služieb, sociálneho poradenstva, sociálnej prevencie a vybraných činností sociálnoprávnej ochrany a hospodárenia s poskytnutým finančným príspevkom,
10. vypracúvanie a zverejňovanie koncepcie sociálnych služieb na svojom území,
11. vedenie evidencie zariadení sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,
12. koordinovanie činnosti obcí a ďalších právnických osôb a fyzických osôb, ktoré pôsobia v sociálnej pomoci na úseku sociálnych služieb,
13. organizovanie výchovno-rekreačných táborov pre deti,
14. organizovanie spoločného stravovania;

f) územného plánovania:
1. obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie regiónu,
2. pôsobnosť orgánu územného plánovania,
3. schvaľovanie zadania na spracovanie územného plánu regiónu,
4. schvaľovanie územných plánov regiónov a vyhlasovanie ich záväzných častí;

g) školstva:
1. zriaďovanie a zrušovanie škôl a školských zariadení (stredné školy, učilištia, strediská praktického vyučovania, záujmovo-vzdelávacie zariadenia okrem jazykových škôl pri základných školách, základné umelecké školy, domovy mládeže, zariadenia školského stravovania, zariadenia praktického vyučovania, strediská služieb škole, školy v prírode),
2. vymenúvanie a odvolávanie riaditeľov škôl a školských zariadení,
3. spravovanie škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, a zabezpečovanie potrieb vykonávania výchovno-vzdelávacieho procesu,
4. vykonávanie kontroly hospodárenia školy a školského zariadenia s finančnými a materiálnymi prostriedkami, ktoré im pridelil, a kontrola účelovosti hospodárenia s majetkom samosprávneho kraja v správe školy a školského zariadenia,
5. prideľovanie finančných prostriedkov súkromným stredným školám, cirkevným stredným školám, súkromným školským zariadeniam a cirkevným školským zariadeniam a vykonávanie kontroly hospodárenia s týmito finančnými prostriedkami,
6. zabezpečovanie stravovania a ubytovania žiakov a študentov v školách a školských zariadeniach,
7. vykonávanie štátnej správy v druhom stupni vo veciach škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
8. určovanie strednej školy alebo školského zariadenia, ktoré budú plniť ďalej úlohy zrušenej školy alebo školského zariadenia,
9. spracúvanie a poskytovanie informácií v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti,
10. schvaľovanie zmlúv o nájme školských budov a miestností a priľahlých priestorov školy alebo školského zariadenia, ktorých je zriaďovateľom;

h) telesnej kultúry:
1. riadenie výkonu štátnej správy uskutočňovaného obcami,
2. rozpracúvanie koncepcie rozvoja telesnej kultúry na podmienky samosprávneho kraja;

i) divadelnej činnosti:
1. zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie a zrušovanie profesionálnych divadiel,
2. podporovanie vybraných okruhov divadelných činností vo forme účelových prostriedkov,
3. kontrola hospodárenia a účelnosti vynaložených prostriedkov v divadlách ním zriadených;

j) múzeí a galérií zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie a zrušovanie regionálnych múzeí a galérií;

k) osvetovej činnosti:
1. zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie a zrušovanie osvetových zariadení s pôsobnosťou na území samosprávneho kraja,
2. zabezpečovanie a koordinovanie osvetovej činnosti prostredníctvom osvetových zariadení, ku ktorým vykonáva zriaďovateľskú funkciu,
3. ustanovovanie vybraných osvetových zariadení, ktoré vykonávajú odbornoporadenskú, metodickú a informačno-dokumentačnú činnosť pre osvetové zariadenia na území samosprávneho kraja;

l) knižníc zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie a zrušovanie regionálnych knižníc;

m) zdravotníctva:
1. zriaďovanie polikliník a nemocníc s poliklinikou II. typu,
2. vedenie registra zdravotníckych zariadení,
3. vydávanie povolení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v týchto neštátnych zdravotníckych zariadeniach:
3.1. ambulancia vrátane stanice lekárskej služby prvej pomoci a ambulancie v zariadení sociálnych služieb,
3.2. špecializované zariadenie ambulantnej starostlivosti,
3.3. agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
3.4. dialyzačné stredisko,
3.5. poliklinika,
3.6. samostatné zariadenie spoločných vyšetrovacích aliečebných zložiek,
3.7. nemocnica I. typu,
3.8. nemocnica s poliklinikou I. typu,
3.9. nemocnica s poliklinikou II. typu,
3.10. liečebňa pre dlhodobo chorých,
3.11. hospic,
3.12. geriatrické centrum,
3.13. psychiatrická liečebňa, psychiatrická nemocnica a psychiatrický stacionár a centrum pre liečbu drogových závislostí,
3.14. zubná technika, ak nie je ich zriaďovateľom alebo zakladateľom,
4. rozhodovanie o odvolaniach proti rozhodnutiam vedúcich zdravotníckych zariadení,
5. rozhodovanie o povinnosti zdravotníckeho zariadenia poskytnúť zdravotnú starostlivosť osobe v prípade odmietnutia jej návrhu na uzavretie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo odstúpenia od tejto dohody z dôvodu zmeny odborného zamerania zdravotníckeho zariadenia alebo pracovného zaťaženia,
6. zabezpečovanie zastupovania v prípade potreby poskytovania zdravotnej starostlivosti iným štátnym zdravotníckym zariadením alebo zdravotníckym zariadením,
7. zriaďovanie, zakladanie a spravovanie stredných zdravotníckychškôl,
8. súčinnosť na preventívnych programoch;

n) humánnej farmácie:
1. koordinovanie a odborné usmerňovanie činnosti na úseku humánnej farmácie,
2. vydávanie povolení na činnosť verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok,
3. vykonávanie kontroly poskytovania lekárenskej starostlivosti,
4. schvaľovanie prevádzkového času verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok,
5. organizovanie poskytovania pohotovostných služieb vo verejných lekárňach po prerokovaní s príslušnou stavovskou organizáciou,
6. vykonávanie kontroly vo verejných lekárňach, v pobočkách verejných lekární a vo výdajniach zdravotníckych pomôcok,
7. rozhodovanie a určovanie spôsobu nakladania so zásobami liekov a zdravotníckych pomôcok,
8. zabezpečovanie informovanosti zdravotníckych zariadení o nedostatkoch v kvalite liekov a zdravotníckych pomôcok, o pozastavení registrácie liekov a stiahnutí liekov alebo zdravotníckych pomôcok z obehu alebo z prevádzky,
9. riešenie podnetov a sťažností;

o) regionálneho rozvoja:
1. vykonávanie stratégie regionálneho rozvoja,
2. koordinovanie úloh súvisiacich so zabezpečovaním hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja územia,
3. koordinovanie plnenia koncepcií rozvoja samosprávnehokraja,
4. poskytovanie podkladov, informácií, číselných údajov, rozborov a vyhodnotení orgánom štátnej správy a obci na základe ich žiadosti;
p) cestovného ruchu:
1. koordinovanie plnenia koncepcií a úloh súvisiacich s rozvojom cestovného ruchu,
2. poskytovanie podkladov, informácií, číselných údajov, rozborov a vyhodnotení orgánom štátnej správy a obci na základe ich žiadosti.

§ 4

Spoločné ustanovenia(1) Obec a samosprávny kraj zabezpečujú plnenie svojich úloh (§ 2 a 3) z vlastných rozpočtov. Na prenesený výkon štátnej správy sa im poskytujú prostriedky štátneho rozpočtu podľa osobitného zákona. /4/

(2) Ak zákon pri úprave pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku (samosprávneho kraja) neustanovuje, že ide o prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku (samosprávneho kraja).

(3) Konania začaté podľa zákonov uvedených v čl. II až XX pred účinnosťou ustanovenou v čl. XXII dokončia orgány, ktoré ich začali.

(4) Zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ustanoví v Štatúte hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do 31. decembra 2001, ktoré z kompetencií presúvaných na obce podľa čl. II až XX tohto zákona bude vykonávať hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a ktoré jej mestské časti.

(5) Zastupiteľstvo mesta Košíc ustanoví v Štatúte mesta Košíc do 31. decembra 2001, ktoré z kompetencií presúvaných na obce podľa čl. II až XX tohto zákona bude vykonávať mesto Košice a ktoré jeho mestské časti.


Čl. IIZákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 72/1969 Zb., zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 395/1998 Z. z., zákona č. 343/1999 Z. z. a zákona č. 388/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: "Plánovanie, prípravu a výstavbu ciest vo vlastníctve samosprávneho kraja zabezpečuje samosprávny kraj podľa štátnej koncepcie diaľnic a ciest a v súlade s hlavnými smermi cestnej politiky a rozvoja cestného hospodárstva.".

2. V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenami h) až k), ktoré znejú:
"h) spracúva a koordinuje štátnu koncepciu diaľnic a ciest,
i) koordinuje celoštátne sčítanie cestnej dopravy na diaľniciach a cestách,
j) zabezpečuje centrálnu databanku diaľnic a ciest,
k) koordinuje jednotný informačný systém o zjazdnosti diaľnic a ciest.".

3. V § 3a ods. 3 sa slová "okresné úrady" nahrádzajú slovom "obce ako prenesený výkon štátnej správy".

4. V § 3d odsek 1 znie:
"(1) Diaľnice, cesty pre motorové vozidlá a cesty I. triedy vrátane ich prejazdných úsekov cez colné priestory a obce sú vo vlastníctve štátu, ak osobitný predpis /2a/ neustanovuje inak.".

5. V § 3d sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
"(2) Cesty II. triedy a III. triedy vrátane ich prejazdných úsekov cez obce sú vo vlastníctve samosprávneho kraja, ak osobitný predpis /2a/ neustanovuje inak. Prejazdné úseky ciest II. a III. triedy cez colné priestory sú vo vlastníctve štátu.".

Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8.

6. V § 3d ods. 5 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
"b) ak ide o cesty vo vlastníctve samosprávneho kraja, samosprávny kraj, prípadne právnické osoby ním na tento účel založené alebo zriadené.".

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).

7. § 3d sa dopĺňa odsekmi 9 až 12, ktoré znejú:
"(9) Samosprávny kraj
a) poskytuje informácie a podklady o plánovaní, príprave a výstavbe ciest v jeho vlastníctve na účely spracovania štátnej koncepcie diaľnic a ciest bezplatne ministerstvu,
b) vykonáva sčítanie cestnej dopravy na cestách v jeho vlastníctve v čase celoštátneho sčítania vo svojom mene a na vlastné náklady. Výsledky tohto sčítania poskytuje bezplatne ministerstvu v určenom čase,
c) poskytuje údaje o zjazdnosti ciest v jeho vlastníctve ministerstvu bezplatne.

(10) Samosprávny kraj a obec
a) poskytujú údaje z technickej evidencie ciest a miestnych komunikácií v ich vlastníctve bezplatne ministerstvu,
b) zabezpečujú stavebnotechnické vybavenie ciest a miestnych komunikácií v ich vlastníctve podľa potrieb cestnej dopravy a obrany štátu.

(11) Samosprávny kraj je povinný zachovať účelové určenie majetku, ktorý nadobudol do svojho vlastníctva podľa tohto zákona, počas jeho upotrebiteľnosti.

(12) Na majetok samosprávneho kraja, ktorý nadobudol do svojho vlastníctva podľa tohto zákona, nemožno zriadiť záložné právo, /2ca/ uskutočniť výkon rozhodnutia, exekúciu, konkurzné konanie a vyrovnávacie konanie podľa osobitných predpisov. /2cb/".

Poznámky pod čiarou k odkazom 2ca a 2cb znejú:
" /2ca/ § 151a až 151p Občianskeho zákonníka.
/2cb/ Napríklad Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.".

8. Za § 24a sa vkladá § 24b, ktorý znie:

"§ 24b(1) Na základe dohody uzatvorenej medzi ministerstvom a samosprávnym krajom prechádzajú podľa osobitného predpisu do vlastníctva samosprávneho kraja veci, ktoré sú v správe Slovenskej správy ciest a ktoré slúžia na činnosť jej organizačných jednotiek určených touto dohodou.

(2) Dňom prechodu majetku štátu do vlastníctva samosprávneho kraja na základe dohody uzatvorenej podľa odseku 1 prechádzajú všetky práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov, ako aj pohľadávky a záväzky Slovenskej správy ciest na samosprávny kraj.

(3) Slovenská správa ciest, ktorá pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona mala v správe majetok uvedený v § 3d ods. 2 a veci, ktoré slúžia na činnosť jeho organizačných jednotiek určených v dohode podľa odseku 1, spíše písomný protokol s príslušným samosprávnym krajom o odovzdaní tohto majetku najneskôr do 12 mesiacov odo dňa prechodu majetku podľa tohto zákona.".


Čl. IIIZákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 58/1997 Z. z. a zákona č. 260/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 22 ods. 2 sa slová "s krajským úradom, ktorého územným obvodom" nahrádzajú slovami "so samosprávnym krajom, ktorého územím".

2. § 63 znie:

"§ 63Štátnu správu vo veciach dráh vykonávajú dráhové správne úrady, ktorými sú ministerstvo, Štátny dráhový úrad a samosprávne kraje.".

3. V § 64 ods. 1 sa slová "krajské úrady" nahrádzajú slovami "samosprávne kraje".

4. V § 65 písm. c) sa slová "okresných úradov" nahrádzajú slovami "samosprávnych krajov".

5. V § 66 ods. 1 v úvodnej vete sa slová "krajské úrady" nahrádzajú slovami "samosprávne kraje".

6. V § 66 ods. 2 sa slová "krajský úrad, v ktorého územnom obvode" nahrádzajú slovami "samosprávny kraj, na ktorého území".

7. V § 67 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: "Štátny dozor vo veciach dráh vykonávajú ministerstvo a Štátny dráhový úrad.".


Čl. IVZákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z. a zákona č. 340/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa za slová "správy v cestnej doprave" vkladá čiarka a slová "samosprávnych krajov".

2. V § 27 odsek 2 znie:
"(2) Štátnu správu na úseku cestnej dopravy vykonávajú aj samosprávne kraje a obce.".

3. § 29 vrátane nadpisu znie:

"§ 29
Krajský úradKrajský úrad

a) vykonáva odborný dozor nad cestnou dopravou v kraji, ak nejde o pravidelnú autobusovú dopravu,
b) odovzdáva vnútroštátnym dopravcom prepravné povolenia, ak je na to poverený ministerstvom (§ 23 ods. 2),
c) ukladá dopravcom pokuty za porušenie povinností (§ 35 ods. 1 a 2), ak nejde o medzinárodnú cestnú dopravu,
d) zabezpečuje organizačne činnosť skúšobných komisií a na návrh skúšobnej komisie vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
e) je zberným miestom údajov pre jednotný informačný systém v cestnej doprave, ak nejde o pravidelnú autobusovú dopravu.".

4. Za § 29a sa vkladá § 29b, ktorý vrátane nadpisu znie:

"§ 29b
Samosprávny krajSamosprávny kraj

a) udeľuje a odníma dopravnú licenciu na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu,
b) schvaľuje cestovné poriadky vnútroštátnej autobusovej dopravy,
c) uzaviera s dopravcom zmluvu o výkone vo verejnom záujme a poskytuje náhradu straty alebo jej časti, alebo iné vyrovnanie dopravcovi,
d) vykonáva odborný dozor nad cestnou dopravou v kraji, ak ide o pravidelnú autobusovú dopravu,
e) ukladá dopravcom pokuty za porušenie povinností (§ 35 ods. 1 a 2), ak nejde o medzinárodnú pravidelnú autobusovú dopravu,
f) vedie evidenciu dopravcov, ktorým udelil dopravnú licenciu,
g) je zberným miestom údajov pre jednotný informačný systém v cestnej doprave vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave.".

5. V § 35 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: "a samosprávneho kraja [§ 29b písm. e)]".

6. V § 38 sa slová "krajský úrad, v ktorého územnom obvode" nahrádzajú slovami "samosprávny kraj, na ktorého území".


Čl. VZákon Slovenskej národnej rady č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 52/1982 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 128/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 238/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
"c) obec.".

2. Nadpis § 3 znie: "Obec".

3. V § 3 sa slová "miestny národný výbor (mestský národný výbor)" nahrádzajú slovom "obec".

4. V § 3 ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
"e) rozhodujú v pochybnostiach o rozsahu povinností podľa § 36 ods. 1 vodného zákona,".

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená f) a g).

5. V § 3 ods. 2 písm. f) sa na začiatok vkladajú slová "určujú na návrh správcu vodného toku zátopové územia pri drobných vodných tokoch a".

6. Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý znie:

"§ 28aPôsobnosť obce podľa § 3 je výkonom štátnej správy.".


Čl. VIZákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 117/1998 Z. z. a zákona č. 252/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 ods. 3 sa za slová "podieľajú aj" vkladajú slová "samosprávne kraje,".

2. V § 7 sa za slová "okresné úrady, /6/" vkladajú slová "samosprávne kraje, /6a/".

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
" /6a/ Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).".

3. V § 11 sa za slová "štátnymi orgánmi," vkladajú slová "samosprávnymi krajmi,".

4. Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:

"§ 14a
Pôsobnosť samosprávneho kraja(1) Samosprávny kraj v rámci svojej samosprávnej pôsobnosti
a) poskytuje krajskému úradu podklady potrebné na vypracovanie analýzy územia kraja a podklady na vypracovanie plánov ochrany obyvateľstva z hľadiska možných mimoriadnych udalostí,
b) spolupracuje s orgánmi štátnej správy a obcami pri plánovaní a zabezpečovaní evakuácie na svojom území a utvára podmienky pri evakuácii na súčinnosť medzi samosprávnymi krajmi,
c) poskytuje krajskému úradu údaje o zariadeniach civilnej ochrany a spolupracuje s orgánmi štátnej správy a obcami pri plánovaní a riešení ukrytia obyvateľstva,
d) spolupracuje s orgánmi štátnej správy najmä pri príprave na civilnú ochranu,
e) podieľa sa na preventívnovýchovnej a propagačnej činnosti v civilnej ochrane.

(2) Samosprávny kraj uhrádza výdavky spojené s preventívnovýchovnou a propagačnou činnosťou z vlastných zdrojov.".

Čl. VIIZákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: "Kniha narodení a kniha úmrtí sa vedie pre každú obec; kniha manželstiev sa vedie ako jediná.".

2. § 4 znie:

"§ 4(1) Matriku ako výkon štátnej správy vedie obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košiciach mestská časť, ktoré sú uvedené v prílohe (ďalej len "matričný úrad"). Územné obvody matričných úradov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo").

(2) Pri vedení matrík zabezpečuje matričný úrad jednotný informačný systém a utvára podmienky na jeho bezpečnú prevádzku a ochranu údajov.".

3. Slová "prednosta obvodného úradu" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami "starosta obce" v príslušnom tvare.

4. V § 8 odsek 2 znie:
"(2) Matrikárom môže byť fyzická osoba, ktorá je plnoletá, bezúhonná, preukázala ovládanie vedenia matrík zložením skúšky a zložila sľub.".

5. V § 8 ods. 4 a § 23 ods. 7 sa slová "obvodný úrad" nahrádzajú slovami "okresný úrad".

6. V § 9 sa slová "matričnému úradu v sídle okresného úradu" nahrádzajú slovami "okresnému úradu".

7. V § 10 ods. 3 v druhej vete sa slová "Obvodný úrad Bratislava I" nahrádzajú slovami "matričný úrad Bratislava-Staré Mesto".

8. V § 18 ods. 3 sa slovo "okresný" nahrádza slovom "krajský".

9. V § 20 sa slovo "okresného" nahrádza slovom "krajského".

10. § 31 znie:

"§ 31(1) Kontrolnú činnosť na úseku matrík vykonávajú okresné úrady, krajské úrady a ministerstvo.

(2) Okresný úrad vykonáva na matričných úradoch vo svojom územnom obvode najmenej raz za rok kontrolu vedenia matrík podľa zbierky listín a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov.

(3) Krajský úrad vykonáva kontrolu vedenia a uloženia zbierky listín na okresných úradoch vo svojom územnom obvode.

(4) Ministerstvo vykonáva kontrolu vedenia matrík a usmerňuje výkon kontroly, ktorý uskutočňujú krajské úrady a okresné úrady.".

11. Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá znie:


"Príloha k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z.

ZOZNAM MATRIČNÝCH ÚRADOV


Kraj                                 Okres               Obec (mestská časť)
Bratislavský kraj
            Bratislava I       Staré Mesto
                                        Bratislava II      Podunajské Biskupice
                                                                Ružinov
                                                                Vrakuňa
                                        Bratislava III      Nové Mesto
                                                                Rača
                                                                Vajnory
                                        Bratislava IV      Devínska Nová Ves
                                                                Karlova Ves
                                                                Záhorská Bystrica
 
                                        Bratislava V       Čunovo
                                                                Jarovce
                                                                Petržalka
                                                                Rusovce
 
                                        Malacky             Gajary
                                                                Jablonové
                                                                Jakubov
                                                                Kostolište
                                                                Kuchyňa
                                                                Láb
                                                                Lozorno
                                                                Malacky
                                                                Malé Leváre
                                                                Marianka
                                                                Pernek
                                                                Plavecké Podhradie
                                                                Plavecký Mikuláš
                                                                Plavecký Štvrtok
                                                                Rohožník
                                                                Sološnica
                                                                Studienka
                                                                Stupava
                                                                Suchohrad
                                                                Veľké Leváre
                                                                Vysoká pri Morave
                                                                Záhorie (vojenský obvod)
                                                                Záhorská Ves
                                                                Závod
                                                                Zohor
 
                                        Pezinok             Báhoň
                                                                Budmerice
                                                                Častá
                                                                Doľany
                                                                Modra
                                                                Pezinok
                                                                Slovenský Grob
                                                                Svätý Jur
                                                                Šenkvice
                                                                Viničné
                                                                Vinosady
                                                                Vištuk
 
                                        Senec               Bernolákovo
                                                                Blatné
                                                                Čataj
                                                                Dunajská Lužná
                                                                Hrubý Šúr
                                                                Chorvátsky Grob
                                                                Ivanka pri Dunaji
                                                                Kostolná pri Dunaji
                                                                Kráľová pri Senci
                                                                Malinovo
                                                                Most pri Bratislave
                                                                Nová Dedinka
                                                                Reca
                                                                Senec
                                                                Tomášov
                                                                Veľký Biel
 
Trnavský krajDunajská Streda                 Baka
                                                                Baloň
                                                                Blatná na Ostrove
                                                                Čiližská Radvaň
                                                                Dolný Bar
                                                                Dolný Štál
                                                                Dunajská Streda
                                                                Gabčíkovo
                                                                Holice
                                                                Horný Bar
                                                                Jahodná
                                                                Kráľovičove Kračany
                                                                Lehnice
                                                                Michal na Ostrove
                                                                Nový Život
                                                                Ohrady
                                                                Okoč
                                                                Padáň
                                                                Rohovce
                                                                Sap
                                                                Šamorín
                                                                Štvrtok na Ostrove
                                                                Topoľníky
                                                                Trhová Hradská
                                                                Trnávka
                                                                Trstená na Ostrove
                                                                Veľká Paka
                                                                Veľké Blahovo
                                                                Veľký Meder
                                                                Vojka nad Dunajom
                                                                Vrakúň
                                                                Zlaté Klasy 
 
                           Galanta                         Abrahám
                                                                Čierny Brod
                                                                Dolné Saliby
                                                                Galanta
                                                                Horné Saliby
                                                                Jelka
                                                                Kajal
                                                                Košúty
                                                                Kráľov Brod
                                                                Mostová
                                                                Pata
                                                                Pusté Úľany
                                                                Sereď
                                                                Sládkovičovo
                                                                Šintava
                                                                Šoporňa
                                                                Tomášikovo
                                                                Topoľnica
                                                                Trstice
                                                                Váhovce
                                                                Veľká Mača
                                                                Veľké Úľany
                                                                Veľký Grob
                                                                Vozokany
                                                                Zemianske Sady 

                                  Hlohovec                Červeník 
                                                                Dvorníky
                                                                Hlohovec
                                                                Horné Otrokovce
                                                                Horné Zelenice
                                                                Leopoldov
                                                                Madunice
                                                                Pastuchov
                                                                Trakovice 
 
                                    Piešťany                Dolný Lopašov
                                                                Drahovce
                                                                Chtelnica
                                                                Krakovany
                                                                Moravany nad Váhom
                                                                Ostrov
                                                                Piešťany
                                                                Veľké Kostoľany
                                                                Veselé
                                                                Vrbové 
 
                                    Senica                  Borský Mikuláš
                                                                Borský Svätý Jur
                                                                Cerová
                                                                Dojč
                                                                Hlboké
                                                                Jablonica
                                                                Koválov
                                                                Kúty
                                                                Lakšárska Nová Ves
                                                                Moravský Svätý Ján
                                                                Plavecký Peter
                                                                Prietrž
                                                                Prievaly
                                                                Senica
                                                                Sobotište
                                                                Šajdíkove Humence
                                                                Šaštín-Stráže
                                                                Štefanov 
 
                             Skalica                         Brodské
                                                                Dubovce
                                                                Gbely
                                                                Holíč
                                                                Kopčany
                                                                Petrova Ves
                                                                Popudinské Močidlany
                                                                Radošovce
                                                                Skalica
                                                                Unín 
 
                                    Trnava                  Bíňovce
                                                                Bohdanovce nad Trnavou
                                                                Boleráz
                                                                Borová
                                                                Brestovany
                                                                Cífer
                                                                Dechtice
                                                                Dobrá Voda
                                                                Dolná Krupá
                                                                Dolné Dubové
                                                                Dolné Lovčice
                                                                Dolné Orešany
                                                                Horné Orešany
                                                                Jaslovské Bohunice
                                                                Križovany nad Dudváhom
                                                                Majcichov
                                                                Ružindol
                                                                Smolenice
                                                                Suchá nad Parnou
                                                                Špačince
                                                                Šúrovce
                                                                Trnava
                                                                Trstín
                                                                Vlčkovce
                                                                Voderady
                                                                Zavar
 
Trenčiansky kraj Bánovce nad Bebravou  Bánovce nad Bebravou
                                                                Podlužany
                                                                Rybany
                                                                Slatina nad Bebravou
                                                                Šišov
                                                                Uhrovec
                                                                Veľké Držkovce
                                                                Zlatníky 
 
                                      Ilava                   Bolešov
                                                                Červený Kameň
                                                                Dubnica nad Váhom
                                                                Horná Poruba
                                                                Ilava
                                                                Košeca
                                                                Ladce
                                                                Nová Dubnica
                                                                Pruské
                                                                Zliechov 
 
                                    Myjava                  Brezová pod Bradlom
                                                                Kostolné
                                                                Krajné
                                                                Myjava
                                                                Vrbovce 
 
                          Nové Mesto nad Váhom    Beckov
                                                                Bošáca
                                                                Bzince pod Javorinou
                                                                Čachtice
                                                                Dolné Srnie
                                                                Horná Streda
                                                                Hrádok
                                                                Kálnica
                                                                Kočovce
                                                                Lubina
                                                                Lúka
                                                                Modrová
                                                                Moravské Lieskové
                                                                Nová Bošáca
                                                                Nové Mesto nad Váhom
                                                                Pobedim
                                                                Podolie
                                                                Považany
                                                                Stará Turá 
 
                                   Partizánske             Bošany
                                                                Chynorany
                                                                Klátova Nová Ves
                                                                Partizánske
                                                                Skačany
                                                                Veľké Uherce
                                                                Veľký Klíž
                                                                Žabokreky nad Nitrou 
 
                               Považská Bystrica       Brvnište
                                                                Dolná Mariková
                                                                Dolný Lieskov
                                                                Domaniža
                                                                Horná Mariková
                                                                Jasenica
                                                                Papradno
                                                                Plevník-Drienové
                                                                Považská Bystrica
                                                                Prečín
                                                                Pružina
                                                                Udiča 
 
                                    Prievidza               Bojnice
                                                                Bystričany
                                                                Čavoj
                                                                Čereňany
                                                                Diviaky nad Nitricou
                                                                Dolné Vestenice
                                                                Handlová
                                                                Horná Ves
                                                                Chrenovec-Brusno
                                                                Kanianka
                                                                Lehota pod Vtáčnikom
                                                                Nedožery-Brezany
                                                                Nitrianske Pravno
                                                                Nitrianske Rudno
                                                                Nitrianske Sučany
                                                                Nitrica
                                                                Nováky
                                                                Osľany
                                                                Prievidza
                                                                Valaská Belá
                                                                Zemianske Kostoľany 
 
                                    Púchov                  Beluša
                                                                Dohňany
                                                                Lazy pod Makytou
                                                                Lednica
                                                                Lednické Rovne
                                                                Lúky
                                                                Lysá pod Makytou
                                                                Mojtín
                                                                Púchov
                                                                Záriečie 
 
                            Trenčín                         Dolná Súča
                                                                Drietoma
                                                                Dubodiel
                                                                Horná Súča
                                                                Horné Srnie
                                                                Melčice-Lieskové
                                                                Motešice
                                                                Nemšová
                                                                Soblahov
                                                                Svinná
                                                                Trenčianska Teplá
                                                                Trenčianska Turná
                                                                Trenčianske Jastrabie
                                                                Trenčianske Stankovce
                                                                Trenčianske Teplice
                                                                Trenčín
 
Nitriansky kraj         Komárno                 Bátorove Kosihy
                                                                Bodza
                                                                Búč
                                                                Čalovec
                                                                Číčov
                                                                Dulovce
                                                                Hurbanovo
                                                                Chotín
                                                                Imeľ
                                                                Iža
                                                                Kameničná
                                                                Klížska Nemá
                                                                Kolárovo
                                                                Komárno
                                                                Marcelová
                                                                Martovce
                                                                Moča
                                                                Modrany
                                                                Nesvady
                                                                Okoličná na Ostrove
                                                                Pribeta
                                                                Radvaň nad Dunajom
                                                                Sokolce
                                                                Svätý Peter
                                                                Tôň
                                                                Trávnik
                                                                Veľké Kosihy
                                                                Zemianska Olča
                                                                Zlatná na Ostrove 
 
                                     Levice                  Bátovce
                                                                Beša
                                                                Čaka
                                                                Čata
                                                                Demandice
                                                                Dolná Seč
                                                                Dolný Pial
                                                                Farná
                                                                Hokovce
                                                                Hontianska Vrbica
                                                                Horné Semerovce
                                                                Hronovce
                                                                Ipeľský Sokolec
                                                                Jur nad Hronom
                                                                Kalná nad Hronom
                                                                Keť
                                                                Kozárovce
                                                                Levice
                                                                Mýtne Ludany
                                                                Nová Dedina
                                                                Nový Tekov
                                                                Plášťovce
                                                                Plavé Vozokany
                                                                Pohronský Ruskov
                                                                Pukanec
                                                                Rybník
                                                                Santovka
                                                                Starý Tekov
                                                                Šahy
                                                                Šalov
                                                                Šarovce
                                                                Tekovské Lužany
                                                                Tlmače
                                                                Veľké Ludince
                                                                Veľký Ďur
                                                                Vyškovce nad Ipľom
                                                                Želiezovce
                                                                Žemberovce 
 
                                      Nitra                   Alekšince
                                                                Báb
                                                                Branč
                                                                Cabaj-Čápor
                                                                Golianovo
                                                                Hruboňovo
                                                                Ivanka pri Nitre
                                                                Jarok
                                                                Jelenec
                                                                Klasov
                                                                Lefantovce
                                                                Lehota
                                                                Lužianky
                                                                Mojmírovce
                                                                Nitra
                                                                Nová Ves nad Žitavou
                                                                Nové Sady
                                                                Pohranice
                                                                Rišňovce
                                                                Veľké Zálužie
                                                                Veľký Cetín
                                                                Vinodol
                                                                Vráble
                                                                Výčapy-Opatovce
                                                                Zbehy 
 
                               Nové Zámky              Andovce
                                                                Bánov
                                                                Bardoňovo
                                                                Belá
                                                                Bešeňov
                                                                Bíňa
                                                                Branovo
                                                                Bruty
                                                                Černík
                                                                Dedinka
                                                                Dolný Ohaj
                                                                Dubník
                                                                Dvory nad Žitavou
                                                                Gbelce
                                                                Hul
                                                                Jasová
                                                                Jatov
                                                                Kamenica nad Hronom
                                                                Kamenín
                                                                Kamenný Most
                                                                Kmeťovo
                                                                Kolta
                                                                Komjatice
                                                                Komoča
                                                                Ľubá
                                                                Maňa
                                                                Michal nad Žitavou
                                                                Mojzesovo
                                                                Mužla
                                                                Nová Vieska
                                                                Nové Zámky
                                                                Palárikovo
                                                                Podhájska
                                                                Pozba
                                                                Rúbaň
                                                                Salka
                                                                Semerovo
                                                                Sikenička
                                                                Strekov
                                                                Svodín
                                                                Štúrovo
                                                                Šurany
                                                                Trávnica
                                                                Tvrdošovce
                                                                Úľany nad Žitavou
                                                                Veľké Lovce
                                                                Veľký Kýr
                                                                Zemné 
 
                                      Šaľa                    Diakovce
                                                                Hájske
                                                                Kráľová nad Váhom
                                                                Močenok
                                                                Neded
                                                                Selice
                                                                Šaľa
                                                                Tešedíkovo
                                                                Trnovec nad Váhom
                                                                Vlčany
                                                                Žihárec 
 
                                  Topoľčany               Bojná
                                                                Horné Obdokovce
                                                                Kovarce
                                                                Ludanice
                                                                Prašice
                                                                Preseľany
                                                                Radošina
                                                                Rajčany
                                                                Solčany
                                                                Topoľčany
                                                                Veľké Ripňany 
 
                                 Zlaté Moravce           Čierne Kľačany
                                                                Hosťovce
                                                                Neverice
                                                                Obyce
                                                                Skýcov
                                                                Sľažany
                                                                Tesárske Mlyňany
                                                                Topoľčianky
                                                                Zlaté Moravce
 
Žilinský kraj                 Bytča                   Bytča
                                                                Kolárovice
                                                                Kotešová
                                                                Petrovice
                                                                Predmier
                                                                Súľov-Hradná
                                                                Štiavnik
                                                                Veľké Rovné 
 
                                    Čadca                   Čadca
                                                                Čierne
                                                                Klokočov
                                                                Korňa
                                                                Krásno nad Kysucou
                                                                Makov
                                                                Nová Bystrica
                                                                Olešná
                                                                Oščadnica
                                                                Raková
                                                                Skalité
                                                                Stará Bystrica
                                                                Staškov
                                                                Svrčinovec
                                                                Turzovka
                                                                Vysoká nad Kysucou
                                                                Zákopčie
                                                                Zborov nad Bystricou 
 
                                  Dolný Kubín             Dlhá nad Oravou
                                                                Dolný Kubín
                                                                Chlebnice
                                                                Oravský Podzámok
                                                                Párnica
                                                                Veličná
                                                                Zázrivá 
 
                            Kysucké Nové Mesto      Horný Vadičov
                                                                Kysucké Nové Mesto
                                                                Kysucký Lieskovec
                                                                Nesluša
                                                                Ochodnica
                                                                Rudina 
 
                                Liptovský Mikuláš       Bobrovec
                                                                Huty
                                                                Hybe
                                                                Kráľova Lehota
                                                                Liptovská Kokava
                                                                Liptovská Sielnica
                                                                Liptovský Hrádok
                                                                Liptovský Ján
                                                                Liptovský Mikuláš
                                                                Ľubeľa
                                                                Partizánska Ľupča
                                                                Pribylina
                                                                Svätý Kríž
                                                                Važec
                                                                Východná
                                                                Závažná Poruba 
 
                                     Martin                  Belá-Dulice
                                                                Blatnica
                                                                Bystrička
                                                                Ďanová
                                                                Kláštor pod Znievom
                                                                Košťany nad Turcom
                                                                Krpeľany
                                                                Lipovec
                                                                Martin
                                                                Necpaly
                                                                Podhradie
                                                                Príbovce
                                                                Sklabiňa
                                                                Sučany
                                                                Turany
                                                                Turčianska Štiavnička
                                                                Turčianske Jaseno
                                                                Valča
                                                                Vrútky
                                                                Žabokreky 
 
                                 Námestovo               Bobrov
                                                                Breza
                                                                Hruštín
                                                                Krušetnica
                                                                Lokca
                                                                Mútne
                                                                Námestovo
                                                                Novoť
                                                                Oravská Lesná
                                                                Oravská Polhora
                                                                Oravské Veselé
                                                                Rabča
                                                                Rabčice
                                                                Zákamenné
                                                                Zubrohlava 
 
                                Ružomberok              Hubová
                                                                Komjatná
                                                                Likavka
                                                                Liptovská Lúžna
                                                                Liptovská Osada
                                                                Liptovská Teplá
                                                                Liptovské Revúce
                                                                Lisková
                                                                Ľubochňa
                                                                Lúčky
                                                                Ružomberok
                                                                Sliače
                                                                Stankovany
                                                                Švošov 
 
                               Turčianske Teplice      Dubové
                                                                Horná Štubňa
                                                                Jazernica
                                                                Malý Čepčín
                                                                Mošovce
                                                                Sklené
                                                                Slovenské Pravno
                                                                Turček
                                                                Turčianske Teplice 
 
                                   Tvrdošín                Habovka
                                                                Liesek
                                                                Nižná
                                                                Suchá Hora
                                                                Trstená
                                                                Tvrdošín 
 
                                      Žilina                  Belá
                                                                Čičmany
                                                                Divina
                                                                Dlhé Pole
                                                                Dolná Tižina
                                                                Dolný Hričov
                                                                Fačkov
                                                                Hôrky
                                                                Lietava
                                                                Lutiše
                                                                Rajec
                                                                Rajecká Lesná
                                                                Rajecké Teplice
                                                                Strečno
                                                                Terchová
                                                                Varín
                                                                Žilina
 
Banskobystrický krajBanská Bystrica      Banská Bystrica
                                                                Brusno
                                                                Čerín
                                                                Ľubietová
                                                                Poniky
                                                                Selce
                                                                Slovenská Ľupča
                                                                Staré Hory 
 
                               Banská Štiavnica        Banská Belá
                                                                Banská Štiavnica
                                                                Prenčov
                                                                Svätý Anton
                                                                Štiavnické Bane 
 
                                    Brezno                  Bacúch
                                                                Beňuš
                                                                Brezno
                                                                Čierny Balog
                                                                Heľpa
                                                                Hronec
                                                                Lom nad Rimavicou
                                                                Mýto pod Ďumbierom
                                                                Nemecká
                                                                Podbrezová
                                                                Pohorelá
                                                                Pohronská Polhora
                                                                Polomka
                                                                Predajná
                                                                Šumiac
                                                                Telgárt
                                                                Valaská
                                                                Závadka nad Hronom 
 
                                     Detva                   Detva
                                                                Detvianska Huta
                                                                Dúbravy
                                                                Horný Tisovník
                                                                Hriňová
                                                                Klokoč
                                                                Kriváň
                                                                Látky
                                                                Podkriváň
                                                                Stará Huta
                                                                Vígľaš
                                                                Vígľašská Huta-Kalinka 
 
                            Krupina                         Bzovík
                                                                Cerovo
                                                                Čabradský Vrbovok
                                                                Dudince
                                                                Hontianske Moravce
                                                                Hontianske Nemce
                                                                Hontianske Tesáre
                                                                Krupina
                                                                Litava
                                                                Rykynčice
                                                                Sebechleby
                                                                Senohrad

                                   Lučenec                 Ábelová
                                                                Buzitka
                                                                Divín
                                                                Dobroč
                                                                Fiľakovo
                                                                Halič
                                                                Holiša
                                                                Lovinobaňa
                                                                Lučenec
                                                                Mýtna
                                                                Radzovce
                                                                Rapovce
                                                                Šíd
                                                                Tomášovce
                                                                Veľká nad Ipľom 
 
                                     Poltár                  Cinobaňa
                                                                Hrnčiarska Ves
                                                                Kalinovo
                                                                Kokava nad Rimavicou
                                                                Málinec
                                                                Poltár
                                                                Uhorské 
 
                                   Revúca                  Gemerská Ves
                                                                Hucín
                                                                Jelšava
                                                                Lubeník
                                                                Muráň
                                                                Ratková
                                                                Revúca
                                                                Sirk
                                                                Tornaľa 
 
                              Rimavská Sobota         Bátka
                                                                Číž
                                                                Figa
                                                                Gemerský Jablonec
                                                                Hajnáčka
                                                                Hnúšťa
                                                                Hodejov
                                                                Hostice
                                                                Hrachovo
                                                                Jesenské
                                                                Klenovec
                                                                Kráľ
                                                                Ožďany
                                                                Rimavská Baňa
                                                                Rimavská Seč
                                                                Rimavská Sobota
                                                                Teplý Vrch
                                                                Tisovec
                                                                Včelince
                                                                Veľký Blh 
 
                                    Veľký Krtíš             Bušince
                                                                Čebovce
                                                                Čelovce
                                                                Dačov Lom
                                                                Dolná Strehová
                                                                Dolné Plachtince
                                                                Dolné Strháre
                                                                Hrušov
                                                                Kamenné Kosihy
                                                                Modrý Kameň
                                                                Nenince
                                                                Pôtor
                                                                Senné
                                                                Sklabiná
                                                                Slovenské Ďarmoty
                                                                Veľká Čalomija
                                                                Veľká Ves nad Ipľom
                                                                Veľký Krtíš
                                                                Vinica
                                                                Vrbovka
                                                                Želovce 
 
                                    Zvolen                  Budča
                                                                Dobrá Niva
                                                                Lešť (vojenský obvod)
                                                                Očová
                                                                Pliešovce
                                                                Sása
                                                                Sliač
                                                                Zvolen
                                                                Zvolenská Slatina 
 
                                  Žarnovica               Hodruša-Hámre
                                                                Hrabičov
                                                                Hronský Beňadik
                                                                Nová Baňa
                                                                Veľká Lehota
                                                                Žarnovica 
 
                              Žiar nad Hronom         Hliník nad Hronom
                                                                Horná Ždaňa
                                                                Janova Lehota
                                                                Kremnica
                                                                Trnavá Hora
                                                                Vyhne
                                                                Žiar nad Hronom
 
Prešovský kraj          Bardejov                Bardejov
                                                                Gaboltov
                                                                Hertník
                                                                Kružlov
                                                                Kurima
                                                                Malcov
                                                                Marhaň
                                                                Nižná Polianka
                                                                Raslavice
                                                                Zborov 
 
                                  Humenné                 Humenné
                                                                Kamenica nad Cirochou
                                                                Košarovce
                                                                Koškovce
                                                                Ohradzany
                                                                Papín
                                                                Ruská Poruba
                                                                Topoľovka
                                                                Udavské 
 
                                 Kežmarok                Javorina (vojenský obvod)
                                                                Kežmarok
                                                                Lendak
                                                                Slovenská Ves
                                                                Spišská Belá
                                                                Spišská Stará Ves
                                                                Spišské Hanušovce
                                                                Veľká Lomnica
                                                                Vrbov 
 
                                    Levoča                  Levoča
                                                                Nižné Repaše
                                                                Spišské Podhradie
                                                                Spišský Štvrtok 
 
                                 Medzilaborce            Habura
                                                                Krásny Brod
                                                                Medzilaborce
                                                                Oľka
                                                                Radvaň nad Laborcom
                                                                Výrava 
 
                                    Poprad                  Hôrka
                                                                Hranovnica
                                                                Liptovská Teplička
                                                                Poprad
                                                                Spišské Bystré
                                                                Svit
                                                                Štrba
                                                                Šuňava
                                                                Veľký Slavkov
                                                                Vysoké Tatry
                                                                Ždiar 
 
                                    Prešov                  Bzenov
                                                                Drienov
                                                                Fričovce
                                                                Hermanovce
                                                                Chmeľov
                                                                Chminianska Nová Ves
                                                                Kapušany
                                                                Lemešany
                                                                Petrovany
                                                                Prešov
                                                                Sedlice
                                                                Svinia
                                                                Šarišské Bohdanovce
                                                                Široké
                                                                Terňa
                                                                Tuhrina
                                                                Veľký Šariš 
 
                           Sabinov                         Brezovica
                                                                Jarovnice
                                                                Lipany
                                                                Pečovská Nová Ves
                                                                Sabinov
                                                                Šarišské Dravce
                                                                Šarišské Michaľany 
 
                                     Snina                   Belá nad Cirochou
                                                                Klenová
                                                                Pčoliné
                                                                Snina
                                                                Stakčín
                                                                Ubľa
                                                                Ulič 
 
                                Stará Ľubovňa           Hniezdne
                                                                Jarabina
                                                                Ľubotín
                                                                Malý Lipník
                                                                Mníšek nad Popradom
                                                                Nová Ľubovňa
                                                                Orlov
                                                                Plavnica
                                                                Podolínec
                                                                Stará Ľubovňa
                                                                Veľký Lipník 
 
                                   Stropkov                Brusnica
                                                                Bukovce
                                                                Havaj
                                                                Nižná Olšava
                                                                Stropkov
                                                                Turany nad Ondavou 
 
                            Svidník                         Cernina
                                                                Giraltovce
                                                                Krajná Poľana
                                                                Kružlová
                                                                Ladomirová
                                                                Nižný Mirošov
                                                                Okrúhle
                                                                Svidník 
 
                              Vranov nad Topľou       Bystré
                                                                Hanušovce nad Topľou
                                                                Holčíkovce
                                                                Nižný Hrabovec
                                                                Sečovská Polianka
                                                                Slovenská Kajňa
                                                                Soľ
                                                                Tovarné
                                                                Vranov nad Topľou
                                                                Vyšný Žipov
 
Košický kraj           Gelnica                      Gelnica
                                                                Jaklovce
                                                                Kluknava
                                                                Margecany
                                                                Mníšek nad Hnilcom
                                                                Nálepkovo
                                                                Prakovce
                                                                Smolník
                                                                Švedlár 
 
                                    Košice I                Staré Mesto 
                                    Košice II               Šaca 
                                                                Západ 
                                    Košice III              Dargovských hrdinov 
                                    Košice IV               Juh 
                                    Košice-okolie         Bidovce
                                                                Bohdanovce
                                                                Buzica
                                                                Čaňa
                                                                Čečejovce
                                                                Družstevná pri Hornáde
                                                                Haniska
                                                                Jasov
                                                                Kecerovce
                                                                Košická Belá
                                                                Košická Polianka
                                                                Kráľovce
                                                                Kysak
                                                                Malá Ida
                                                                Medzev
                                                                Moldava nad Bodvou
                                                                Nižný Klátov
                                                                Perín-Chym
                                                                Poproč
                                                                Rozhanovce
                                                                Ruskov
                                                                Seňa
                                                                Slanec
                                                                Turňa nad Bodvou
                                                                Valaliky
                                                                Veľká Ida
                                                                Ždaňa 
 
                                  Michalovce              Bracovce
                                                                Budkovce
                                                                Jovsa
                                                                Malčice
                                                                Michalovce
                                                                Nacina Ves
                                                                Palín
                                                                Pavlovce nad Uhom
                                                                Strážske
                                                                Trhovište
                                                                Veľké Kapušany
                                                                Vinné
                                                                Vojany
                                                                Zalužice
                                                                Zemplínska Široká
                                                                Žbince 
 
                                  Rožňava                  Dobšiná
                                                                Jablonov nad Turňou
                                                                Krásnohorské Podhradie
                                                                Plešivec
                                                                Rožňava
                                                                Slavošovce
                                                                Štítnik 
 
                                  Sobrance                Bežovce
                                                                Krčava
                                                                Podhoroď
                                                                Porúbka
                                                                Remetské Hámre
                                                                Sobrance
                                                                Úbrež
                                                                Veľké Revištia 
 
                              Spišská Nová Ves        Hrabušice
                                                                Krompachy
                                                                Letanovce
                                                                Markušovce
                                                                Rudňany
                                                                Spišská Nová Ves
                                                                Spišské Vlachy
                                                                Spišský Hrušov 
 
                                     rebišov                Boľ
                                                                Borša
                                                                Cejkov
                                                                Čerhov
                                                                Čierna nad Tisou
                                                                Kráľovský Chlmec
                                                                Kuzmice
                                                                Leles
                                                                Michaľany
                                                                Novosad
                                                                Parchovany
                                                                Sečovce
                                                                Somotor
                                                                Streda nad Bodrogom
                                                                Trebišov
                                                                Veľké Trakany
                                                                Veľký Horeš."

Čl. VIIIZákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 389/1998 Z. z., zákona č. 155/1999 Z. z. a zákona č. 450/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 1 písmeno g) znie:
"g) obce a samosprávne kraje,".

2. V § 4 ods. 1 písm. h) sa slová "(ďalej len "neštátny subjekt")" nahrádzajú slovami "(ďalej len "subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona")".

3. Slová "neštátny subjekt" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami "subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona" v príslušnom tvare, ak tento zákon neustanovuje inak.

4. V § 7 ods. 6 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
"f) je v evidencii nezamestnaných na príslušnom okresnom úrade práce a odmieta sa zúčastniť na vykonávaní menších obecných služieb organizovaných obcou a v jej záujme,".

Doterajšie písmená f) až j) sa označujú ako písmená g) až k).

5. V § 18 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

"(2) Na poskytovanie starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb okresný úrad a krajský úrad zriaďujú tieto zariadenia sociálnych služieb:
a) domov sociálnych služieb pre deti, ktorým sa poskytuje starostlivosť celoročne,
b) detský domov,
c) krízové stredisko,
d) resocializačné stredisko.

(3) Na poskytovanie starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb obec zriaďuje zariadenia sociálnych služieb uvedené v odseku 2 a tieto ďalšie zariadenia sociálnych služieb:
a) domov sociálnych služieb pre deti, ktorým sa poskytuje starostlivosť denne,
b) domov dôchodcov,
c) zariadenie chráneného bývania.".

Doterajšie odseky 2 až 11 sa označujú ako odseky 4 až 13.

6. V § 18 odsek 4 znie:

"(4) Na poskytovanie starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb samosprávny kraj a obec zriaďujú tieto zariadenia sociálnych služieb:
a) domov sociálnych služieb pre deti, ktorým sa poskytuje starostlivosť týždenne,
b) domov sociálnych služieb pre dospelých, ktorým sa poskytuje starostlivosť celoročne a týždenne,
c) domov dôchodcov,
d) domov pre osamelých rodičov,
e) stanica opatrovateľskej služby,
f) zariadenie pestúnskej starostlivosti,
g) útulok,
h) rehabilitačné stredisko,
i) zariadenie opatrovateľskej služby.".

7. V § 18 ods. 5 sa slová "v odseku 2" nahrádzajú slovami "v odseku 3".

8. V § 18 odsek 6 znie:

"(6) Zariadenia sociálnych služieb uvedené v odseku 2 písm. a) a b), ktoré zriaďuje krajský úrad, zriaďujú sa ako rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie. Zariadenia sociálnych služieb uvedené v odseku 2 písm. c) a d), ktoré zriaďuje okresný úrad, zriaďujú sa ako rozpočtové organizácie alebo ako organizačné jednotky okresného úradu, ktorý zariadenia zriadil.".

9. V § 18 ods. 7 sa slová "Obec zriaďuje" nahrádzajú slovami "Obec a samosprávny kraj zriaďujú" a na konci sa pripájajú tieto slová: "a samosprávneho kraja".

10. V § 18 ods. 8 sa slová "v odseku 2" nahrádzajú slovami "v odsekoch 2 až 4" a slová "v odseku 3" sa nahrádzajú slovami "v odseku 5".

11. V § 18 ods. 9 sa slová "v odseku 2 písm. e), f), h) až l)" nahrádzajú slovami "v odseku 2 písm. c) a d) a v odseku 4 písm. d), e), g) až i)".

12. V § 19 ods. 1 sa slová "Zariadenia sociálnych služieb uvedené v § 18 ods. 2 písm. a) až d) a j)" nahrádzajú slovami "Domov sociálnych služieb, domov dôchodcov, zariadenie chráneného bývania, detský domov a resocializačné stredisko".

13. V § 34 ods. 1 sa slová "posudku príslušného orgánu" nahrádzajú slovami "odporúčania zdravotníckeho zariadenia".

14. Nadpis šiesteho oddielu v druhej časti tretej hlave znie:

"Šiesty oddiel
Úhrada za sociálnu pomoc poskytnutú príslušným orgánom, obcou, samosprávnym krajom a zariadením sociálnych služieb zriadeným ako rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia".15. V § 40 ods. 1 sa na konci druhej vety pripájajú tieto slová: "a samosprávnym krajom podľa § 71a písm. r)".

16. V § 40 ods. 6 písm. a) a b) sa za slovom "obci" vkladá čiarka a slová "samosprávnemu kraju".

17. V § 45 ods. 1 sa za slovo "obec" vkladá čiarka a slová "samosprávny kraj".

18. V § 46 sa za slovo "obcou" vkladá čiarka a slová "samosprávnym krajom" a za slovo "obec" sa vkladá čiarka a slová "samosprávny kraj".

19. V § 47 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
"c) samosprávneho kraja, ak sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriaďuje samosprávny kraj.".

20. V § 47a sa za slovo "obec" vkladá čiarka a slová "samosprávny kraj".

21. V § 48 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 14 sa označujú ako odseky 2 až 13.

22. V § 48 sa odsek 11 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
"c) s kúpou základného vybavenia pre dieťa navštevujúce základnú školu.".

23. V § 58 ods. 2 sa za slovo "súrodenci" vkladajú slová "nevesta, zať,".

24. V § 66 písm. m) sa za slovo "obcí" vkladá čiarka a slová "samosprávnych krajov".

25. V § 67 písm. a) sa za slovami "územnom obvode" čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová "v ktorej rámci uprednostňuje rozvoj sociálnych služieb, sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva poskytovaných obcami a neštátnymi subjektmi,".

26. V § 67 písm. d) sa vypúšťa druhý až štvrtý bod.
Súčasne sa zrušuje označenie prvého bodu.

27. V § 67 písm. e) sa slová "§ 18 ods. 2 písm. a) až d)" nahrádzajú slovami "§ 18 ods. 2 písm. a) a b)".

28. V § 67 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
"f) kontroluje úroveň poskytovania sociálnych služieb, sociálneho poradenstva a úroveň vykonávania sociálnej prevencie alebo vykonávania vybraných činností sociálnoprávnej ochrany vo svojej pôsobnosti,".

Doterajšie písmená f) až u) sa označujú ako písmená g) až v).

29. V § 67 sa vypúšťajú písmená g) až m).

Doterajšie písmená n) až v) sa označujú ako písmená g) až o).

30. V § 67 písm. m) sa za slovo "obcí" vkladá čiarka a slová "samosprávneho kraja".

31. V § 68 písm. a) sa vypúšťa tretí a štvrtý bod.

Doterajší piaty až devätnásty bod sa označujú ako tretí až sedemnásty bod.

32. V § 68 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až ad) sa označujú ako písmená b) až ac).

33. V § 68 písmeno b) znie:
"b) uzatvára zmluvu o poskytnutí pomôcky podľa § 59 ods. 23,".

34. V § 68 písm. c) sa slová "v § 18 ods. 2 písm. e) až l) nahrádzajú slovami "v § 18 ods. 2 písm. c) a d)".

35. V § 68 sa vypúšťa písmeno n).

Doterajšie písmená o) až ac) sa označujú ako písmená n) až ab).

36. V § 68 písm. v) sa za slovo "obcí" vkladá čiarka a slová "samosprávneho kraja".

37. V § 68 písm. y) sa na konci vypúšťajú slová "neštátnymi subjektmi".

38. V § 68 písm. aa) sa vypúšťajú slová "s výnimkou potvrdzovania splnenia podmienok na poskytovanie starostlivosti v útulku".

39. Nadpis druhej hlavy tretej časti znie: "Pôsobnosť obce a samosprávneho kraja".

40. Pod § 71 sa dopĺňa nadpis, ktorý znie: "Pôsobnosť obce".

41. Predvetie § 71 odseku 1 znie: "Obec pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti".

42. V § 71 ods. 1 písm. a) v prvom bode sa slová "§ 15 ods. 1 písm. b) a odseku 2" nahrádzajú slovami "§ 15".

43. V § 71 ods. 1 písm. a) sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:
"2. o poskytovaní prepravnej služby a o úhrade za túto prepravnú službu,".
Doterajší druhý až desiaty bod sa označujú ako tretí až jedenásty bod.

44. V § 71 ods. 1 písm. a) v piatom bode sa slová "§ 15 ods. 1 písm. b) a odseku 2" nahrádzajú slovami "§ 15".

45. V § 71 ods. 1 písm. a) sa za piaty bod vkladá nový šiesty bod, ktorý znie:
"6. o povinnosti občana zaplatiť úhradu za prepravnú službu, ktorá sa poskytla neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu,".
Doterajší šiesty až jedenásty bod sa označujú ako siedmy až dvanásty bod.

46. V § 71 ods. 1 písm. c) sa slová "v § 18 ods. 2 a 3" nahrádzajú slovami "v § 18 ods. 3 a 5" a na konci sa pripájajú tieto slová: "a môže zriaďovať a kontrolovať zariadenia sociálnych služieb uvedené v § 18 ods. 2 a 4,".

47. V § 71 sa odsek 1 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:
"t) oznamuje okresnému úradu občanov, ktorí odmietli zúčastniť sa na vykonávaní menších obecných služieb organizovaných obcou a v jej záujme.".

48. Za § 71 sa vkladá § 71a, ktorý vrátane nadpisu znie:

"§ 71a
Pôsobnosť samosprávneho krajaSamosprávny kraj pri výkone samosprávnej pôsobnosti

a) vypracúva a zverejňuje koncepciu sociálnych služieb, sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva na svojom území,

b) rozhoduje:
1. o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za opatrovateľskú službu, ak túto opatrovateľskú službu neposkytuje a ak o nej nerozhoduje príslušná obec na území príslušného samosprávneho kraja,
2. o poskytovaní prepravnej služby a o úhrade za prepravnú službu,
3. o poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil ako svoju organizačnú jednotku, o skončení poskytovania starostlivosti v tomto zariadení a o úhrade za poskytnutú starostlivosť v tomto zariadení,
4. o povinnosti občana zaplatiť úhradu za opatrovateľskú službu, ktorá sa poskytla neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu,
5. o povinnosti občana zaplatiť úhradu za prepravnú službu, ktorá sa poskytla neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu,
6. o povinnosti občana zaplatiť úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil, ak sa starostlivosť poskytla neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu,
7. o povinnosti osôb uvedených v § 45 ods. 1 a 2 platiť úhradu za sociálnu službu, ktorú poskytuje, alebo za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil ako svoju organizačnú jednotku, a o výške úhrady, ak nedôjde k dohode o úhrade s týmito osobami,
8. o odňatí sociálnej služby, o zastavení poskytovania sociálnej služby, o znížení alebo zvýšení úhrady za poskytnutú sociálnu službu a o neplatení úhrady za sociálnu službu,
9. o zamietnutí žiadosti právnických osôb a fyzických osôb o registráciu na poskytovanie sociálnych služieb podľa tohto zákona (ďalej len "registrácia"),
10. o výmaze subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, z registra subjektov, ktoré poskytujú sociálne služby (ďalej len "register"),
11. o zákaze poskytovať sociálnu službu subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona,

c) rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná a rozhoduje zariadenie sociálnych služieb, ktoré zriadil ako rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu,

d) zriaďuje a kontroluje zariadenia sociálnych služieb uvedené v § 18 ods. 4 a môže zriaďovať a kontrolovať zariadenia sociálnych služieb uvedené v § 18 ods. 2,

e) uzatvára dohodu:
1. o úhrade za sociálnu službu, ktorú poskytuje, alebo za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil ako svoju organizačnú jednotku, s osobami uvedenými v § 45 ods. 1 a 2,
2. o počte ďalších odoberaných jedál podľa § 20 ods. 5, ak sa občanovi poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil ako svoju organizačnú jednotku,

f) prijíma žiadosti o registráciu,

g) vykonáva zápis do registra, oznamuje vykonanie zápisu do registra, vykonáva výmaz z registra a oznamuje vykonanie výmazu z registra,

h) vedie register a je orgánom, ktorému
1. subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, predkladá doklady potrebné na jeho registráciu,
2. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby /45/ oznamuje skutočnosti uvedené v § 74 ods. 4,
3. subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, oznamuje zmenu poskytovania sociálnej služby a skončenie poskytovania sociálnej služby,

i) uzatvára zmluvu o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov za sociálnu službu, sociálnu prevenciu, sociálne poradenstvo alebo vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany (ďalej len "finančný príspevok") subjektu, ktorý poskytuje sociálnu službu alebo sociálne poradenstvo, alebo vykonáva sociálnu prevenciu, alebo vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany na jeho území, zmluvu o poskytovaní finančného príspevku obci a zmluvu o poskytovaní jednorazového účelového finančného príspevku,

j) kontroluje:
1. úroveň poskytovania sociálnych služieb alebo sociálneho poradenstva a úroveň vykonávania sociálnej prevencie alebo vykonávania vybraných činností sociálnoprávnej ochrany subjektom, ktorí poskytujú sociálnu pomoc podľa tohto zákona,
2. hospodárenie s finančným príspevkom poskytnutým subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, a obci a kontroluje hospodárenie s jednorazovým účelovým finančným príspevkom poskytnutým subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona,

k) ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone pôsobnosti ustanovenej v písmene j) a kontroluje ich plnenie,

l) plní ďalšie úlohy ustanovené týmto zákonom, ktoré súvisia s poskytovaním sociálnych služieb subjektmi, ktoré poskytujú sociálnu pomoc podľa tohto zákona,

m) spolupracuje s obcami, okresnými úradmi, krajským úradom, so subjektmi, ktoré poskytujú sociálnu pomoc podľa tohto zákona, a s ďalšími právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v sociálnej pomoci, a koordinuje ich činnosť,

n) vedie evidenciu zariadení sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,

o) koordinuje činnosť obcí a ďalších právnických osôb a fyzických osôb, ktoré pôsobia v sociálnej pomoci na úseku sociálnych služieb,

p) organizuje výchovno-rekreačné tábory pre deti,

r) organizuje spoločné stravovanie.".

49. V § 74 ods. 7 sa slová "v ktorého obvode" nahrádzajú slovami "na ktorého území" a slová "v územných obvodoch viacerých krajov" sa nahrádzajú slovami "na území viacerých samosprávnych krajov".

50. V § 89 ods. 1 sa za slovo "obce" vkladá čiarka a slová "samosprávneho kraja".

51. V § 90 ods. 1 sa za slovo "obec," vkladajú slová "samosprávny kraj," a v odseku 2 sa za slovo "Obec" vkladajú slová "a samosprávny kraj" a slovo "môže" sa nahrádza slovom "môžu".

52. V § 91 ods. 2 sa za slovo "pomoci" vkladajú slová "a sociálnej služby".

53. V § 91 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
"(5) Miestna príslušnosť samosprávneho kraja v oblasti sociálnej pomoci sa spravuje sídlom samosprávneho kraja, ktorý zriaďuje zariadenia sociálnych služieb, v ktorom sa má občanovi poskytovať starostlivosť.".

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.

54. V § 92 ods. 4 sa slová "zariadenie sociálnych služieb alebo obec" nahrádzajú slovami "zariadenie sociálnych služieb, obec alebo samosprávny kraj".

55. V § 100a ods. 1 a 2 sa za slovo "obec," vkladajú slová "samosprávny kraj,".

56. V § 103 ods. 1, 4 a 5 sa za slovo "obci" vkladá čiarka a slová "samosprávnemu kraju".

57. V § 103 ods. 2 sa za slovo "obce" vkladá čiarka a slová "samosprávneho kraja".

58. V § 103 ods. 6 sa za slovo "obec" vkladá čiarka a slová "samosprávny kraj".

59. V nadpise pod § 105 sa za slovami "orgánov sociálnej pomoci" vkladá čiarka, vypúšťa slovo "alebo" a za slovo "obcí" sa vkladajú slová "alebo samosprávnych krajov".

60. V § 105 sa za slovami "orgán sociálnej pomoci" vkladá čiarka, vypúšťa sa slovo "alebo" a za slovo "obec" sa vkladá čiarka a slová "samosprávny kraj".

61. V § 106 ods. 1 v druhej vete sa za slovom "obciam" vypúšťa čiarka a vkladajú sa slová "a samosprávnym krajom," a za slovom "obce" sa vkladajú slová "a samosprávne kraje".

62. § 106 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
"(5) Pri poskytovaní sociálnej pomoci obcou a samosprávnym krajom sa odseky 2 a 3 použijú rovnako.".

63. V § 107 ods. 1 a 2 sa za slovami "príslušného orgánu" vkladá čiarka, vypúšťa sa slovo "alebo" a za slovom "obce" sa vypúšťa čiarka a vkladajú sa slová "alebo samosprávneho kraja,".

64. V § 110 ods. 2 sa slová "31. decembra 2001" nahrádzajú slovami "31. decembra 2003".

65. V § 110 ods. 7 sa slová "31. decembra 2001" nahrádzajú slovami "31. decembra 2003".

66. V § 110 ods. 8 sa slová "31. decembra 2001" nahrádzajú slovami "31. decembra 2003" a slová "1. januára 2002" sa nahrádzajú slovami "1. januára 2004".

67. V § 110b sa slová "31. decembra 2001" nahrádzajú slovami "31. decembra 2003".

68. V § 112 ods. 1 sa slová "31. decembra 2001" nahrádzajú slovami "31. decembra 2003".

69. V § 112 ods. 2 sa slová "31. decembra 2001" nahrádzajú slovami "31. decembra 2003".

70. V § 112 ods. 3 sa slová "31. decembra 2001" nahrádzajú slovami "31. decembra 2003".

71. Za § 112a sa vkladajú § 112b až 112g, ktoré znejú:

"§ 112bPodľa § 7 ods. 6 písm. f) postupuje príslušný orgán aj vtedy, ak ide o občana, ktorý je poberateľom dávky sociálnej pomoci na základe právoplatného rozhodnutia vydaného podľa doterajších predpisov.

§ 112c(1) O žiadostiach o poskytovanie prepravnej služby, o poskytovanie starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb, o registráciu právnickej osoby a fyzickej osoby poskytujúcich sociálne služby, ktoré boli podané a o ktorých príslušný orgán nerozhodol do 30. júna 2002, rozhoduje príslušný orgán podľa tohto zákona.

(2) O žiadostiach o poskytovanie opatrovateľskej služby a o úhrade za poskytnutú opatrovateľskú službu, ktoré boli podané a o ktorých príslušný orgán nerozhodol do 31. decembra 2002, rozhoduje príslušný orgán podľa tohto zákona.

(3) O žiadostiach o poskytovanie sociálnej služby, ktoré boli podané a o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do 30. júna 2002 podľa doterajších predpisov, rozhoduje príslušný orgán podľa tohto zákona.

(4) O žiadostiach o poskytovanie finančného príspevku právnickej osobe a fyzickej osobe poskytujúcich sociálne služby a obci a jednorazového finančného príspevku právnickej osobe a fyzickej osobe poskytujúcich sociálne služby, ktoré boli podané a na ktorých základe príslušný orgán neuzatvoril písomnú zmluvu o poskytovaní finančného príspevku do 30. júna 2002, rozhodne príslušný orgán podľa tohto zákona.

(5) O žiadostiach o registráciu, o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do 30. júna 2002 podľa doterajších predpisov, rozhoduje príslušný orgán podľa tohto zákona.

§ 112d(1) Domovy-penzióny pre dôchodcov, domovy dôchodcov a zariadenia opatrovateľskej služby, ktoré zriadil príslušný krajský úrad a okresný úrad v rámci svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a kontrolnej pôsobnosti podľa predpisov platných do 30. júna 2002, prechádzajú do samosprávnej pôsobnosti príslušnej obce.

(2) Príslušná obec je obec, v ktorej má príslušné zariadenie sociálnych služieb sídlo. Príslušný krajský úrad je krajský úrad, ktorý zriadil príslušné zariadenie sociálnych služieb podľa predpisov platných do 30. júna 2002.

(3) Na príslušnú obec prechádza s účinnosťou od 1. júla 2002 rozhodovacia pôsobnosť príslušného krajského úradu o povinnosti občana zaplatiť úhradu za poskytovanú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré zriadil ako rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ak sa starostlivosť poskytla neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu, ak ide o zariadenia sociálnych služieb, ktoré s účinnosťou od 1. júla 2002 prechádzajú z príslušného krajského úradu na príslušnú obec. Príslušná obec je obec, v ktorej má príslušné zariadenie sociálnych služieb sídlo. Príslušný krajský úrad je krajský úrad, ktorý zriadil príslušné zariadenie sociálnych služieb podľa predpisov platných do 30. júna 2002.

§ 112e(1) Na príslušnú obec a na príslušný samosprávny kraj prechádza s účinnosťou od 1. júla 2002 rozhodovacia pôsobnosť príslušného okresného úradu o poskytovaní prepravnej služby a o úhrade za prepravnú službu poskytovanú príslušným okresným úradom podľa predpisov platných do 30. júna 2002. Príslušný samosprávny kraj je samosprávny kraj, na ktorého území má sídlo príslušný okresný úrad.

(2) Stanice opatrovateľskej služby, zariadenia pestúnskej starostlivosti, domovy pre osamelých rodičov, útulky, rehabilitačné strediská a zariadenia opatrovateľskej služby, ktoré zriadil príslušný okresný úrad podľa predpisov platných do 30. júna 2002, prechádzajú ako samosprávna pôsobnosť samosprávnemu kraju.

(3) Príslušný samosprávny kraj je samosprávny kraj, na ktorého území má sídlo príslušné zariadenie sociálnych služieb. Príslušný okresný úrad je okresný úrad, ktorý zriadil príslušné zariadenie sociálnych služieb podľa predpisov platných do 30. júna 2002.

(4) Na príslušný samosprávny kraj prechádza s účinnosťou od 1. júla 2002 rozhodovacia pôsobnosť príslušného okresného úradu o poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil ako svoju organizačnú jednotku, o skončení poskytovania starostlivosti v tomto zariadení a o úhrade za poskytovanú starostlivosť v tomto zariadení, o povinnosti osôb uvedených v § 45 ods. 1 a 2 platiť úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil ako svoju organizačnú jednotku, a o výške úhrady, ak sa nedohodne o úhrade s týmito osobami, a o povinnosti občana zaplatiť úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil, ak sa starostlivosť poskytla neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu, ak ide o zariadenia sociálnych služieb, ktoré s účinnosťou od 1. júla 2002 prechádzajú z príslušného okresného úradu na samosprávny kraj.

(5) Domovy sociálnych služieb pre deti s poskytovaním starostlivosti denne a týždenne a domovy sociálnych služieb pre dospelých, ktoré zriadil príslušný krajský úrad podľa predpisov platných do 30. júna 2002, prechádzajú ako samostatná pôsobnosť samosprávnemu kraju. Príslušný samosprávny kraj je samosprávny kraj, na ktorého území má sídlo príslušné zariadenie sociálnych služieb.

(6) Na príslušný samosprávny kraj prechádza s účinnosťou od 1. júla 2002 rozhodovacia pôsobnosť príslušného krajského úradu o povinnosti občana zaplatiť úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil ako rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ak sa starostlivosť poskytla neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu, ak ide o zariadenia sociálnych služieb, ktoré s účinnosťou od 1. júla 2002 prechádzajú z pôsobnosti príslušného krajského úradu na samosprávny kraj.

§ 112fPráva a povinnosti účastníkov právnych vzťahov sociálnej pomoci vyplývajúce z odovzdania pôsobností podľa § 112d a 112e, vzniknuté do 30. júna 2002 sa odovzdajú z príslušného okresného úradu a príslušného krajského úradu na príslušnú obec a príslušný samosprávny kraj, a to podľa delimitačných protokolov uzatvorených medzi príslušným okresným úradom a príslušným krajským úradom a medzi príslušnou obcou a príslušným samosprávnym krajom; s odovzdaním týchto pôsobností nie je dotknuté právo občana na poskytovanie starostlivosti v zariadení sociálnych služieb v rozsahu, v akom sa táto starostlivosť poskytovala do 30. júna 2002.

§ 112gV pochybnostiach, ktoré vzniknú v súvislosti s prechodom zriaďovateľskej pôsobnosti, kontrolnej pôsobnosti a rozhodovacej pôsobnosti podľa § 112d až 112f, rozhodne ministerstvo.".

Čl. IXZákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z. a zákona č. 237/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Nadpis pod § 2a znie:
"Zabezpečovanie obstarávania územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcami a samosprávnymi krajmi".

2. V § 2a odsek 1 znie:
"(1) Obec a samosprávny kraj zabezpečujú obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. Táto osoba nemôže byť súčasne spracovateľom ňou obstarávaných územnoplánovacích podkladov alebo územnoplánovacej dokumentácie.".

3. V § 4 ods. 3 sa za slovo "štátne," vkladá slovo "regionálne,".

4. V § 6 ods. 2 tretej vete sa za slová "štátnej správy" vkladá čiarka a slová "s dotknutými samosprávnymi krajmi".

5. V § 10 ods. 1 druhej vete sa slová "zohľadňuje záväznú časť" nahrádzajú slovami "musí byť v súlade so záväznou časťou".

6. V § 16 ods. 2 sa za slovo "obce," vkladajú slová "samosprávne kraje,".

7. V § 18 ods. 2 sa slová "krajské úrady" nahrádzajú slovami "samosprávne kraje,".

8. V § 18 ods. 3 sa slová "krajov, krajské úrady" nahrádzajú slovami "samosprávnych krajov, samosprávne kraje".

9. V § 19 druhej vete sa za slovo "správy," vkladajú slová "orgánov samosprávnych krajov,".

10. V § 19b ods. 2 sa za slovo "správy" vkladajú slová "orgánmi samosprávnych krajov".

11. § 20 znie:

"§ 20(1) V súlade s výsledkom prieskumov a rozborov orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, zabezpečí spracovanie zadania. Zadanie obsahuje najmä hlavné ciele a požiadavky, ktoré treba riešiť v obstarávanej územnoplánovacej dokumentácii, a podrobné požiadavky na formu, rozsah a obsah spracovania územnoplánovacej dokumentácie.

(2) Zadanie prerokuje príslušný orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu s dotknutými obcami, s dotknutými samosprávnymi krajmi a s dotknutými právnickými osobami, a dohodne ho s dotknutými orgánmi štátnej správy. Obec prerokuje zadanie pre územný plán obce s krajským úradom a zadanie pre územný plán zóny s okresným úradom. Krajský úrad a okresný úrad spracúvajú súhrnné stanovisko za všetky orgány štátnej správy v ich pôsobnosti. Spôsob prerokovania zadania pre Koncepciu územného rozvoja Slovenska určí ministerstvo.

(3) Prerokovanie zadania územného plánu oznámi orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, verejnosti účinnou formou a spôsobom, ktorý je v mieste obvyklý. Návrh zadania sa musí na 30 dní vystaviť na verejné nahliadnutie. Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu zadania do 30 dní odo dňa oznámenia.

(4) Na prerokovanie zadania podľa odseku 2 určí obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o prerokovaní návrhu zadania. Ak sa dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj alebo dotknutý orgán štátnej správy v určenej lehote nevyjadrí, predpokladá sa, že nemá k zadaniu pripomienky, ak sa s obstarávateľom územnoplánovacej dokumentácie nedohodol inak.

(5) Po prerokovaní podľa odseku 2 a po vyhodnotení stanovísk a pripomienok orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, požiada o posúdenie návrhu zadania príslušný orgán územného plánovania:
a) o posúdenie zadania územného plánu regiónu požiada samosprávny kraj ministerstvo,
b) o posúdenie zadania územného plánu obce požiada obec krajský úrad, ktorý svoje stanovisko spracuje v súčinnosti s okresným úradom,
c) o posúdenie zadania územného plánu zóny požiada obec okresný úrad.

(6) Ministerstvo, krajský úrad a okresný úrad v stanovisku podľa odseku 5 posúdia, či je
a) obsah návrhu zadania v súlade so záväznou časťou schválenej územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa,
b) obsah návrhu zadania a postup jeho obstarania a prerokovania v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

(7) Prerokované zadanie po odstránení rozporov schvaľuje
a) vláda Slovenskej republiky (ďalej len "vláda"), ak ide o zadanie na spracovanie Koncepcie územného rozvoja Slovenska,
b) samosprávny kraj, ak ide o zadanie na spracovanie územného plánu regiónu,
c) obec, ak ide o územný plán obce alebo zóny.

(8) Obec a samosprávny kraj nemôžu schváliť zadanie v rozpore so stanoviskom okresného úradu, krajského úradu alebo ministerstva. Ak by obec alebo samosprávny kraj napriek tomu takéto rozporné zadanie schválil, schválenie je v celom rozsahu neplatné.".

12. V § 21 ods. 3 prvej vete sa slovo "dotýka" nahrádza slovom "týka" a za slovo "týka" sa vkladajú slová "s dotknutými samosprávnymi krajmi," .

13. V § 22 ods. 2, 3 a 5 sa za slová "dotknuté obce", "s dotknutými obcami" a "Obce" vkladajú slová "dotknuté samosprávne kraje", "s dotknutými samosprávnymi krajmi" a "samosprávne kraje".

14. V § 23 ods. 2 sa za slovo "správy" vkladajú slová "prípadne aj dotknutému samosprávnemu kraju, ktorého územia sa riešenie týka, prerokovanie návrhu územného plánu zóny jednotlivo;"

15. V § 25 ods. 3 sa slová "krajský úrad" nahrádzajú slovami "samosprávny kraj".

16. V § 26 ods. 1 sa vypúšťajú slová "a územné plány regiónov".

17. V § 26 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
"(2) Územné plány regiónov schvaľuje samosprávny kraj.".

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

18. V § 27 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
"(2) Samosprávny kraj schvaľuje územný plán regiónu a jeho záväzné časti vyhlasuje všeobecne záväzným nariadením. Samosprávny kraj zverejní záväzné časti územného plánu regiónu
a) vyvesením na úradnej tabuli najmenej na 30 dní,
b) doručením dotknutým obciam a dotknutým orgánom štátnej správy.".

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

19. V § 28 ods. 2 druhá veta znie: "Územné plány regiónov sú uložené na ministerstve, v samosprávnych krajoch, na krajských úradoch a stavebných úradoch (§ 117); územné plány vojenských obvodov sú uložené na ministerstve obrany.".

20. V § 30 odsek 3 znie:
"(3) Samosprávny kraj obstará zmenu alebo doplnok územného plánu regiónu, ak je to potrebné na zosúladenie s Koncepciou územného rozvoja Slovenska alebo s jej zmenami a doplnkami.".

21. § 30 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
"(4) Obec a samosprávny kraj sú povinné pravidelne, najmenej však raz za štyri roky, preskúmať schválený územný plán, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo či netreba obstarať nový územný plán.".

22. V § 31 ods.1 sa na konci pripája táto veta: "Zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie regiónov, ktoré pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona schválila vláda, schvaľuje samosprávny kraj.".

23. V § 34 ods. 1 sa za slovo "obec" vkladá čiarka a slová "ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie".

24. V § 61 ods. 1 prvá veta znie: "Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy, obci, ak nie je stavebným úradom príslušným na stavebné konanie, a všetkým známym účastníkom a nariadi ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním.".

25. V § 66 ods. 2 písm. f) sa na konci pripája čiarka a slová "ak sa stavba uskutočňuje svojpomocou,".

26. V § 80 ods. 1 sa za slovo "obci" vkladá čiarka a slová "ak nie je stavebným úradom príslušným na kolaudačné konanie,".

27. V § 85 ods. 1 druhej vete sa slová "§ 34, 76, 77, 79 až 84" nahrádzajú slovami "§ 76 až 84".

28. § 85 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
"(3) Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmenách podľa odseku 1 a 2, stavebný úrad nepovolí, ak sú v rozpore so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie.".

29. V § 99 sa dopĺňa písmeno c), ktoré znie:
"c) krajského úradu.".

30. V § 108 ods. 1 sa slovo "stavebného" nahrádza slovom "okresného".

31. V § 112 ods. 1 a 2, v § 113 ods. 1 a 2, v § 114 ods. 1 a v § 116 ods. 1 a 2 sa slovo "stavebný" nahrádza slovom "okresný".

32. § 117 znie:

"§ 117Stavebným úradom je obec. Pôsobnosť stavebného úradu je výkonom štátnej správy.".

33. § 119 znie:

"§ 119Ak ide o stavbu alebo opatrenie, ktoré sa má uskutočniť v územnom obvode dvoch alebo viacerých stavebných úradov, tie sa dohodnú, ktorý stavebný úrad vykoná konanie a vydá rozhodnutie. Ak sa nedohodnú, určí príslušný stavebný úrad krajský úrad.".

34. V § 123 sa slová "Správny orgán nadriadený stavebnému úradu" nahrádzajú slovami "Krajský úrad".

35. V § 139 ods. 3 písm. f) sa vypúšťa slovo "jednotnej".

36. V § 143 sa vypúšťa odsek 2 a súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

Čl. XZákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a zákona č. 211/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 32 a 33 sa slová "obvodný úrad životného prostredia" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "orgán ochrany prírody" v príslušnom tvare.

2. V § 33 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová "v súčinnosti s obcou" a v poslednej vete sa slová "Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky. /51/" nahrádzajú slovom "obce.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 51 sa vypúšťa.

3. § 50 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
"d) obec.".

4. V § 52 ods. 2 druhej vete sa za slovom "inšpekcie" vkladá čiarka a slovo "obce".

5. V § 54 písmeno h) znie:
"h) prejednáva priestupky /74/ a protiprávne konania právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie vo veciach ochrany prírody a krajiny,".

6. V § 54 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
"i) ak ide o chránené územie v II. a III. stupni ochrany, môže si vyhradiť pôsobnosť obce vo veciach podľa § 7 písm. h), § 32 a 33,".

Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno j).

7. Za § 54 sa vkladá § 54a, ktorý znie:

"§ 54a
ObecObec

a) vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
b) môže uložiť vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku, na ktorom drevina rastie, aby vykonal nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie, alebo môže rozhodnúť o jej vyrúbaní podľa § 32 ods. 2,
c) dáva súhlas podľa § 7 písm. h) a § 32 ods. 3,
d) prijíma oznámenia o výrube drevín, ak hrozí bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života človeka alebo značná škoda na majetku podľa § 32 ods. 5,
e) v súhlase na výrub drevín môže uložiť vykonanie primeranej náhradnej výsadby alebo zaplatenie finančnej náhrady podľa § 33 ods. 1,
f) plní ďalšie úlohy podľa § 33 ods. 3, § 45, 55 a § 60 ods. 2.".

8. V nadpise § 55 sa za slovo "prostredia" vkladajú slová "a obcí".

9. V § 55 sa za slová "úrady životného prostredia" vkladajú slová "a obce".

10. V § 64 až 66 sa slová "úrad životného prostredia alebo inšpekcia" nahrádzajú slovami "orgán ochrany prírody".

11. V § 65 ods. 5 sa na konci vety pripájajú slová "okrem výnosov z pokút uložených obcou, ktoré sú príjmom obce.".

12. V § 66 ods. 5 sa na konci vety pripájajú slová "okrem výnosov z pokút uložených obcou, ktoré sú príjmom obce.".


Čl. XIZákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 171/1990 Zb., zákona č. 522/1990 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 230/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 231/1994 Z. z., zákona č. 6/1998 Z. z., zákona č. 5/1999 Z. z., zákona č. 229/2000 Z. z. a zákona č. 216/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 sa za slová "základná škola," vkladajú slová "základná škola s materskou školou,".

2. V § 63 odsek 3 znie:
"(3) Od 1. júla 2002 v právnych vzťahoch vystupujú vo svojom mene a majú zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov:
a) základné školy so všetkými ročníkmi,
b) základné umelecké školy so všetkými študijnými odbormi (§ 33a ods. 2),
c) špeciálne školy.".

3. § 63 sa dopĺňa odsekmi 4 až 7, ktoré znejú:
"(4) Základná škola, ktorá nespĺňa požiadavky podľa odseku 3 písm. a), môže sa spojiť do jednej právnickej osoby s predškolským zariadením zriadeným jedným zriaďovateľom. Súčasťou tejto základnej školy je aj materská škola, ktorá sa naďalej vedie v sieti škôl a školských zariadení ako materská škola základnej školy. Na túto základnú školu prechádzajú práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov odo dňa spojenia.

(5) Škola, ktorá nespĺňa požiadavky podľa odseku 3 písm. a) alebo písm. b), môže sa po dohode zriaďovateľov /12/ zlúčiť so školou rovnakého druhu, ktorá tieto požiadavky spĺňa, a vytvoriť jednu právnickú osobu. Na novovzniknutú školu, ktorá vznikla zlúčením, prechádzajú práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov odo dňa jej vzniku.

(6) Zriaďovateľ v procese uvedenom v odsekoch 4 a 5 poverí dočasným riadením riaditeľa školy, ktorý vykonáva túto funkciu, do skončenia výberového konania na funkciu riaditeľa školy.

(7) Riaditeľ základnej školy spojenej s materskou školou vymenuje zástupcu riaditeľa školy pre materskú školu, ktorý spĺňa požiadavky odbornej a pedagogickej spôsobilosti ustanovenej osobitným predpisom /13/ a pre ktorého platí požiadavka miery vyučovacej povinnosti ako pre učiteľa materskej školy.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 12 a 13 znejú:
" /12/ § 20 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
/13/ Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov.".


Čl. XIIZákon Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 84/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 6/1998 Z. z, zákona č. 5/1999 Z. z. a zákona č. 301/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa za slová "orgánov štátnej správy v školstve" vkladá čiarka a slová "obcí, samosprávnych krajov".

2. § 2 vrátane nadpisu znie:

"§ 2
Výkon štátnej správy v školstve, územnej samosprávy a školskej samosprávy(1) Štátnu správu na úseku škôl /1/ a školských zariadení /2/ podľa tohto zákona vykonávajú:
a) riaditeľ školy a riaditeľ školského zariadenia,
b) obec v rozsahu prenesenej pôsobnosti z orgánov štátnej správy podľa tohto zákona, ktorú doteraz vykonával okresný úrad,
c) samosprávny kraj v rozsahu prenesenej pôsobnosti z orgánov štátnej správy podľa tohto zákona, ktorú doteraz vykonával krajský úrad,
d) okresný úrad,
e) krajský úrad,
f) Štátna školská inšpekcia,
g) Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo"),
h) iné ústredné orgány štátnej správy, ak tak ustanovuje osobitný predpis. /3/

(2) Územnú samosprávu podľa tohto zákona vykonáva
a) obec,
b) samosprávny kraj.

(3) Školskú samosprávu podľa tohto zákona vykonáva
a) rada školy a rada školského zariadenia (ďalej len "rada školy"),
b) obecná školská rada,
c) územná školská rada.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 2 a 3 znejú:
" /1/ Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
/2/ Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.
/3/ § 53 až 57 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.".

3. § 3 vrátane nadpisu znie:

"§ 3
Riaditeľ školy a riaditeľ školského zariadenia(1) Školu riadi riaditeľ školy a školské zariadenie riadi riaditeľ školského zariadenia. Riaditeľa školy a riaditeľa školského zariadenia vymenúva a odvoláva zriaďovateľ podľa tohto zákona (§ 4 ods. 1 a 2, § 4a ods. 1 a 2, § 5 ods. 1 a § 5a ods. 1) na návrh príslušnej rady školy. Zriaďovateľ podľa § 4 ods. 1 a 2 vymenúva a odvoláva riaditeľa rozhodnutím obecného zastupiteľstva, /3a/ zriaďovateľ podľa § 4a ods. 1 a 2 vymenúva a odvoláva riaditeľa rozhodnutím zastupiteľstva samosprávneho kraja. /3aa/ Ak ide o súkromnú školu, súkromné školské zariadenie, cirkevnú školu a cirkevné školské zariadenie, riaditeľa školy a riaditeľa školského zariadenia vymenúva a odvoláva zriaďovateľ /3ab/ po vyjadrení príslušnej rady školy.

(2) Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia musí spĺňať
a) požiadavky pedagogickej a odbornej spôsobilosti /3ac/ pre príslušný druh a typ školy alebo školského zariadenia,
b) požiadavku piatich rokov pedagogickej praxe,
c) absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady okrem riaditeľa základnej umeleckej školy a riaditeľa predškolského zariadenia.

(3) Návrh na vymenovanie riaditeľa podľa odseku 1 podáva rada školy na základe výberového konania (§ 7a) do dvoch mesiacov od jeho vyhlásenia. Rada školy prizýva na výberové konanie zástupcu krajského úradu alebo zástupcu okresného úradu s poradným hlasom. Vyjadrenie podľa odseku 1 predkladá rada školy zriaďovateľovi do 15 dní od doručenia jeho žiadosti o vyjadrenie. Ak príslušná rada školy nepredloží návrh alebo vyjadrenie v ustanovenej lehote, zriaďovateľ môže rozhodnúť o vymenovaní riaditeľa bez návrhu rady školy a aj bez vyjadrenia rady školy.

(4) Riaditeľa školy a riaditeľa školského zariadenia môže zriaďovateľ podľa odseku 1 odvolať aj bez návrhu rady školy v týchto prípadoch:
a) ak sa zistili závažné porušenia zákonov alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, pričom pred rozhodnutím o odvolaní riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia vždy požiada príslušnú radu školy o vyjadrenie, ktoré mu rada školy predloží do 15 dní od doručenia žiadosti o vyjadrenie,
b) na návrh hlavného školského inšpektora [§ 8a ods. 3 písm. e)]; zriaďovateľ si po predložení návrhu vždy vyžiada vyjadrenie príslušnej rady školy, ktoré mu rada školy predloží do 15 dní od doručenia žiadosti o vyjadrenie.

(5) Ak príslušná rada školy nepredloží vyjadrenie zriaďovateľovi podľa odseku 4 písm. a) a b) v ustanovenej lehote, zriaďovateľ môže rozhodnúť o odvolaní riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia bez vyjadrenia príslušnej školskej rady.

(6) Riaditeľ školy a riaditeľ školského zariadenia zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, učebných plánov a učebných osnov, za odbornú a pedagogickú úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy (školského zariadenia), za efektívne využívanie prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti školy (školského zariadenia) a zodpovedá za riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve školy (školského zariadenia).

(7) Riaditeľ základnej školy vykonáva štátnu správu v prvom stupni. Rozhoduje
a) o prijatí žiaka do školy,
b) o odklade začiatku povinnej školskej dochádzky žiaka,
c) o dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka,
d) o oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy,
e) o oslobodení žiaka od štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov a ich častí,
f) o povolení absolvovať časť štúdia v škole obdobného typu v zahraničí,
g) o uložení výchovných opatrení,
h) o povolení vykonať opravnú skúšku,
i) o povolení vykonať komisionálnu skúšku,
j) o povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy,
k) o určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v škole a v školskom zariadení (§ 19).

(8) Riaditeľ strednej školy vykonáva štátnu správu v prvom stupni. Rozhoduje
a) o prijatí žiaka na školu,
b) o oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy,
c) o oslobodení žiaka od štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov a ich častí,
d) o umožnení štúdia žiaka podľa individuálneho učebného plánu,
e) o povolení absolvovať časť štúdia v škole obdobného typu v zahraničí,
f) o prerušení štúdia,
g) o povolení zmeny študijného alebo učebného odboru, o preradení na základnú školu počas plnenia povinnej školskej dochádzky,
h) o povolení opakovať ročník,
i) o uložení výchovných opatrení,
j) o povolení vykonať opravnú skúšku,
k) o povolení vykonať komisionálnu skúšku,
l) o povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy,
m) o priznaní štipendia,
n) o určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v škole a v školskom zariadení (§ 19).

(9) Riaditeľ základnej umeleckej školy vykonáva štátnu správu v prvom stupni. Rozhoduje
a) o prijatí a zaradení uchádzačov na štúdium,
b) o prerušení štúdia,
c) o povolení postupu do vyššieho ročníka,
d) o predčasnom ukončení štúdia,
e) o povolení opakovať ročník,
f) o povolení vykonať opravnú skúšku,
g) o určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v škole (§ 19).

(10) Riaditeľ školského zariadenia vykonáva štátnu správu v prvom stupni. Rozhoduje
a) o prijatí žiaka do školského zariadenia,
b) o uložení výchovných opatrení,
c) o určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v školskom zariadení (§ 19),
d) o ďalších opatreniach, ak tak ustanovuje osobitný predpis. /2/

(11) Riaditeľ školy a riaditeľ školského zariadenia (odseky 7 až 10) predkladajú rade školy (§ 7 ods. 3) na vyjadrenie najmä
a) návrh na počty prijímaných žiakov,
b) návrh na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní, na úpravy v učebných plánoch a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladané počty žiakov v týchto predmetoch,
c) informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu,
d) správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy,
e) návrh rozpočtu,
f) návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,
g) správu o výsledkoch hospodárenia školy,
h) koncepčný zámer rozvoja školy a školského zariadenia najmenej na dva roky (§ 7 ods. 3).

(12) Riaditeľ školy a riaditeľ školského zariadenia spolupracujú s okresným úradom a s krajským úradom pri zabezpečovaní personálneho obsadenia školy alebo školského zariadenia.

(13) Riaditeľ školy určuje zástupcov riaditeľa školy a riaditeľ školského zariadenia určuje zástupcov riaditeľa školského zariadenia.

(14) Ak zákonný zástupca žiaka nedbá o riadnu školskú dochádzku dieťaťa, riaditeľ školy oznámi túto skutočnosť obci, v ktorej má zákonný zástupca žiaka trvalý pobyt.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 3a, 3aa, 3ab a 3ac znejú:
" /3a/ Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
/3aa/ Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).
/3ab/ § 57a a 57b zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
/3ac/ Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov.".

4. § 4 vrátane nadpisu znie:

"§ 4
Obec(1) Obec v rozsahu preneseného výkonu štátnej správy zriaďuje a zrušuje základné školy podľa siete škôl a školských zariadení.

(2) Obec pri výkone územnej samosprávy zriaďuje a zrušuje podľa siete škôl a školských zariadení
a) základné umelecké školy,
b) predškolské zariadenia, /2/
c) školské kluby detí, /2/
d) školské strediská záujmovej činnosti, /2/
e) centrá voľného času, /2/
f) školské kuchyne a školské jedálne zabezpečujúce stravovanie pre žiakov základných škôl a pre deti v predškolských zariadeniach, /2/
g) jazykové školy pri základných školách. /2/

(3) Obec pred zriadením alebo zrušením školy alebo školského zariadenia podľa odsekov 1 a 2 požiada ministerstvo o ich zaradenie do siete škôl a školských zariadení alebo o ich vyradenie zo siete škôl a školských zariadení. O vyjadrenie k návrhu na zaradenie do siete škôl a školských zariadení a k návrhu na vyradenie zo siete škôl a školských zariadení obec požiada príslušnú obecnú školskú radu a o tomto návrhu informuje okresný úrad.

(4) Obec vytvára podmienky na plnenie povinnej školskej dochádzky na základných školách.

(5) Obec v oblasti investícií zostavuje plán a rozpočet pre školy a školské zariadenia, ktoré zriaďuje.

(6) Obec vykonáva správu škôl a školských zariadení (odseky 1 a 2) a na uskutočnenie výchovno-vzdelávacieho procesu zabezpečuje
a) priestory a materiálno-technické vybavenie,
b) didaktickú techniku používanú vo výchovno-vzdelávacom procese,
c) finančné prostriedky na prevádzku a údržbu,
d) investičné prostriedky zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov.

(7) Obec vykonáva kontrolu hospodárenia školy s finančnými a materiálnymi prostriedkami, ktoré škole pridelila podľa osobitného predpisu, a kontrolu účelnosti hospodárenia s majetkom obce v správe školy. /3ad/

(8) Obec zabezpečuje podmienky na stravovanie detí a žiakov vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom, a to formou zriaďovania zariadení školského stravovania.

(9) Obec vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach neplnenia povinnej školskej dochádzky.

(10) Obec vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach základných škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom a v ktorých rozhodol riaditeľ v prvom stupni podľa § 3 ods. 7 okrem písmen f) až k), podľa § 3 ods. 9 okrem písmen b) až f) a podľa § 3 ods. 10 okrem písmen b) a d).

(11) Školský obvod základnej školy zriadenej obcou tvorí územie obce alebo jej časť. Ak je v obci viac základných škôl ako jedna, obec všeobecne záväzným nariadením obce /3a/ určí školské obvody pre jednotlivé školy. Obec sa môže dohodnúť so susednými obcami na spoločnom školskom obvode základnej školy. /3ae/ Ak sa takáto dohoda neuzatvorí a bude ohrozené plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, rozhodne o spoločnom školskom obvode základnej školy príslušný okresný úrad.

(12) Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako aj zriaďovateľovi školy, do ktorej bol žiak prijatý. Obec, ktorá je zriaďovateľom školy, oznámi obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode.

(13) V prípade vyradenia základnej školy zo siete škôl a školských zariadení a jej následného zrušenia obec určí školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku podľa odseku 11. Ak sa tak nestane, školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku, určí okresný úrad.

(14) Obec spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti orgánom štátnej správy /3af/ a verejnosti. /3ag/

(15) Obec prerokúva s radou školy a s riaditeľom školy alebo školského zariadenia, ktoré zriadila, najmä
a) koncepciu rozvoja školy alebo školského zariadenia,
b) rozpočet a materiálno-technické podmienky na činnosť školy alebo školského zariadenia,
c) personálne, materiálne a sociálne podmienky zamestnancov školy alebo školského zariadenia,
d) požiadavky obce na skvalitnenie starostlivosti o žiakov a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v škole alebo v školskom zariadení a spôsob úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu,
e) správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu v škole.

(16) Obec prideľuje finančné prostriedky súkromným školám, cirkevným školám, súkromným školským zariadeniam a cirkevným školským zariadeniam podľa osobitného predpisu a vykonáva kontrolu hospodárenia s týmito finančnými prostriedkami. /3ad/

(17) Obec vybavuje sťažnosti, podnety a petície občanov a zákonných zástupcov žiakov škôl a školských zariadení uvedených v odsekoch 1 a 2 okrem § 8 ods. 1, v prípade potreby požiada o pomoc pri prešetrovaní sťažností, podnetov a petícií štátnu školskú inšpekciu alebo okresný úrad. /3ah/

(18) Obec schvaľuje návrh zmluvy o nájme školských budov a miestností a o nájme priľahlých priestorov školy alebo školského zariadenia, ktorých je zriaďovateľom.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 3ad, 3ae, 3af, 3ag a 3ah znejú:
" /3ad/ Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
/3ae/ § 20 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
/3af/ Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 261/1995 Z. z. o štátnom informačnom systéme.
/3ag/ Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
/3ah/ Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach, zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z.".

5. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:

"§ 4a
Samosprávny kraj(1) Samosprávny kraj pri prenesenom výkone štátnej správy zriaďuje a zrušuje podľa siete škôl a školských zariadení a zoznamu stredísk (pracovísk) praktického vyučovania
a) stredné školy,
b) učilištia,
c) strediská praktického vyučovania.

(2) Samosprávny kraj pri výkone územnej samosprávy zriaďuje a zrušuje podľa siete škôl a školských zariadení
a) základné umelecké školy,
b) záujmovo-vzdelávacie zariadenia okrem jazykových škôl pri základných školách,
c) domovy mládeže,
d) zariadenia školského stravovania,
e) zariadenia praktického vyučovania,
f) strediská služieb pre školy,
g) školy v prírode. /2/

(3) Samosprávny kraj pred zriadením alebo zrušením škôl a školských zariadení podľa odsekov 1 a 2 požiada ministerstvo o ich zaradenie do siete škôl a školských zariadení alebo o ich vyradenie zo siete škôl a školských zariadení, alebo o ich zaradenie do zoznamu stredísk praktického vyučovania, alebo o ich vyradenie zo zoznamu stredísk praktického vyučovania. Samosprávny kraj pri zriaďovaní a zrušovaní stredných odborných učilíšť a stredísk praktického vyučovania požiada o súhlas ministerstvo a o vyjadrenie príslušný ústredný orgán štátnej správy a sociálnych partnerov. /3ai/ O návrhu na zaradenie do siete škôl a školských zariadení a o návrhu na vyradenie zo siete škôl a školských zariadení samosprávny kraj informuje krajský úrad.

(4) Samosprávny kraj v oblasti investícií zostavuje plán a rozpočet pre školy a školské zariadenia, ktoré zriaďuje.

(5) Samosprávny kraj vykonáva správu škôl a školských zariadení (odseky 1 a 2) a na uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu zabezpečuje
a) priestory a materiálno-technické vybavenie,
b) didaktickú techniku využívanú vo výchovno-vzdelávacom procese stredných škôl, stredísk praktického vyučovania, učilíšť (ďalej len "stredná škola") a školských zariadení,
c) finančné prostriedky na prevádzku a údržbu,
d) investičné prostriedky zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov.

(6) Samosprávny kraj vykonáva kontrolu hospodárenia školy s finančnými a materiálnymi prostriedkami, ktoré škole pridelil podľa osobitného predpisu, a kontrolu účelného hospodárenia s majetkom samosprávneho kraja v správe školy. /3ad/

(7) Samosprávny kraj prideľuje finančné prostriedky súkromným stredným školám, cirkevným stredným školám, súkromným školským zariadeniam a cirkevným školským zariadeniam podľa osobitného predpisu, vykonáva kontrolu hospodárenia s týmito finančnými prostriedkami. /3ad/

(8) Samosprávny kraj zabezpečuje stravovanie a ubytovanie žiakov a študentov v školách a školských zariadeniach podľa odsekov 1 a 2.

(9) Samosprávny kraj vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom a v ktorých rozhodol riaditeľ strednej školy v prvom stupni podľa § 3 ods. 8 okrem písmen a), e), f), g), h), m) a n) a podľa § 3 ods. 10 okrem písmen b) a d).

(10) Ak ide o vyradenie strednej školy alebo školského zariadenia podľa odsekov 1 a 2 zo siete škôl a školských zariadení a ich následné zrušenie, samosprávny kraj určí stredné školy alebo školské zariadenia, ktoré budú ďalej plniť úlohy zrušenej školy alebo školského zariadenia podľa odsekov 1 a 2 vo vzťahu k žiakom zrušenej školy alebo školského zariadenia. Pri školských zariadeniach si túto povinnosť samosprávny kraj plní, ak sú na to vytvorené podmienky.

(11) Samosprávny kraj spracúva a poskytuje požadované informácie v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti orgánom štátnej správy /3af/ a verejnosti. /3ag/

(12) Samosprávny kraj prerokúva s radou školy a s riaditeľom školy alebo školského zariadenia vo svojej územnej pôsobnosti najmä
a) koncepciu rozvoja školy alebo školského zariadenia,
b) rozpočet a materiálne podmienky na činnosť školy alebo školského zariadenia,
c) personálne a sociálne podmienky zamestnancov školy a školských zariadení,
d) požiadavky samosprávneho kraja na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v školách a v školských zariadeniach a spôsob úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu,
e) návrhy na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní,
f) správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu v školách.

(13) Samosprávny kraj vybavuje sťažnosti, podnety a petície občanov a zákonných zástupcov žiakov stredných škôl a školských zariadení podľa odsekov 1 a 2 okrem § 8 ods. 1, v prípade potreby požiada o pomoc pri prešetrovaní sťažností, podnetov a petícií Štátnu školskú inšpekciu alebo krajský úrad. /3ah/

(14) Samosprávny kraj schvaľuje návrh zmluvy o nájme školských budov a miestností, priľahlých priestorov školy alebo školského zariadenia, ktorých je zriaďovateľom.

(15) V spolupráci s krajským úradom samosprávny kraj zabezpečuje ubytovanie zahraničným lektorom pôsobiacim v školách a školských zariadeniach v jeho pôsobnosti.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 3ai znie:
" /3ai/ § 10 ods. 3 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.".

6. § 5 vrátane nadpisu znie:

"§ 5
Okresný úrad(1) Okresný úrad zriaďuje a zrušuje podľa siete škôl a školských zariadení
a) materské školy, ak to vyžadujú osobitné podmienky,
b) základné školy, ak to vyžadujú osobitné podmienky,
c) pedagogicko-psychologické poradne pre základné školy,
d) školské jedálne a školské kuchyne, kuchyne a jedálne v internátnych zariadeniach, ktoré sú súčasťou škôl a školských zariadení uvedených v písmenách a) a b), ak to vyžadujú osobitné podmienky.

(2) Okresný úrad pred zriadením alebo zrušením škôl a školských zariadení podľa odseku 1 požiada ministerstvo o ich zaradenie do siete škôl a školských zariadení alebo o ich vyradenie zo siete škôl a školských zariadení.

(3) Osobitnou podmienkou podľa odseku 1 písm. a) a b) je, že obec nezabezpečí plnenie povinnej školskej dochádzky. V takom prípade žiak navštevuje školu, ktorej zriaďovateľom je okresný úrad, ktorému obec odstúpi finančné prostriedky na vzdelávanie žiaka a uhrádza pomerné náklady na údržbu a opravy školy a ďalšie výdavky na tovary a služby podľa počtu žiakov okresnému úradu, ktorý je zriaďovateľom školy.

(4) Spory vo veciach úhrady nákladov podľa odseku 3 rozhoduje súd.

(5) Okresný úrad rozhoduje v prvom stupni o rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných základnými školami v zahraničí. /3aj/

(6) Okresný úrad rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje riaditeľ podľa § 3 ods. 7 písm. f) až k), § 3 ods. 9 písm. a) a g) a podľa § 3 ods. 10 písm. b) a d).

(7) Okresný úrad vo veciach výchovy a vzdelávania spolupracuje s obcami, orgánmi školskej samosprávy, s inými štátnymi orgánmi, fyzickými osobami a s inými právnickými osobami.

(8) Okresný úrad pre školy a školské zariadenia vo svojej územnej pôsobnosti
a) zostavuje plán a rozpočet v oblasti miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitných predpisov a prerozdeľuje ich; kontroluje efektívnosť ich využívania,
b) poskytuje metodickú a poradenskú činnosť
1. v oblasti výchovy a vzdelávania,
2. v oblasti školského stravovania,
3. v oblasti informatiky,
4. v oblasti práce s mládežou,
5. v oblasti rozvoja telesnej výchovy a športu,
6. v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a civilnej ochrany,
c) kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly podľa § 8 ods. 1 a v oblasti školského stravovania,
d) kontroluje kvalitu podávaných jedál v školských jedálňach,
e) vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a riaditeľov školských zariadení,
f) môže na základe dohody vykonávať administratívno-technické práce na mzdovom a pracovnoprávnom úseku v rozsahu poverenia a požiadaviek riaditeľov škôl a školských zariadení, ak sú tieto právnickými osobami, a v rozsahu poverenia a požiadaviek zriaďovateľa školy alebo školského zariadenia, ak tieto nemajú právnu subjektivitu.

(9) Okresný úrad vo vzťahu ku školám a školským zariadeniam, ktorých je zriaďovateľom, ďalej
a) zostavuje plán rozvoja a rozpočet týchto škôl,
b) zabezpečuje investičnú výstavbu škôl,
c) zabezpečuje stravovanie žiakov,
d) vykonáva komplexnú kontrolnú činnosť na úseku hospodárenia s pridelenými finančnými a materiálnymi prostriedkami,
e) vytvára podmienky na zabezpečenie sociálnej starostlivosti o ich zamestnancov.

(10) Okresný úrad poskytuje metodickú a poradenskú činnosť obciam podľa odseku 8 písm. b).

(11) Okresný úrad na požiadanie zabezpečuje právne poradenstvo riaditeľom škôl a školských zariadení.

(12) Okresný úrad informuje verejnosť, ústredné orgány štátnej správy, obecné školské rady (§ 7 ods. 4) a územnú školskú radu (§ 7 ods. 6) o stave škôl a školských zariadení vo svojej pôsobnosti.

(13) Okresný úrad predkladá územnej školskej rade na vyjadrenie
a) informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení vo svojom územnom obvode,
b) správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch škôl a školských zariadení a o úrovni školského stravovania vo svojom územnom obvode,
c) návrh rozpočtu škôl a školských zariadení vo svojom územnom obvode,
d) správu o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti,
e) koncepciu investičného rozvoja škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti.

(14) Okresný úrad predkladá územnej školskej rade na vyjadrenie návrhy na zriaďovanie a zrušovanie škôl a školských zariadení, na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

(15) Okresný úrad vedie evidenciu nezamestnaných pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov vo svojom územnom obvode.

(16) Okresný úrad spolupracuje s riaditeľmi škôl, riaditeľmi školských zariadení a zriaďovateľmi škôl a školských zariadení pri zabezpečení personálneho obsadenia škôl a školských zariadení pedagogickými zamestnancami a nepedagogickými zamestnancami.

(17) Okresný úrad spolupracuje s príslušným samosprávnym krajom pri zabezpečení ubytovania zahraničných lektorov pôsobiacich v školách a v školských zariadeniach v ich pôsobnosti.

(18) Okresný úrad zabezpečuje spoluprácu s právnickými osobami a občianskymi združeniami zabezpečujúcimi šport, telesnú kultúru detí a inú záujmovú činnosť žiakov a študentov škôl a školských zariadení v ich pôsobnosti.

(19) Okresný úrad vybavuje sťažnosti, podnety a petície občanov a zákonných zástupcov žiakov základných škôl a školských zariadení uvedených v odseku 1 okrem § 8 ods. 1, ak je to potrebné, požiada o pomoc pri prešetrovaní sťažností, podnetov a petícií Štátnu školskú inšpekciu. /3ah/".

Poznámka pod čiarou k odkazu 3aj znie:
" /3aj/ Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 207/1993 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rovnocennosti dokladov o vzdelaní a o podmienkach uznania rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými základnými a strednými školami.".

7. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:

"§ 5a
Krajský úrad(1) V pôsobnosti krajského úradu sú
a) špeciálne materské školy,
b) stredné školy, ak to vyžadujú osobitné podmienky,
c) špeciálne základné školy,
d) špeciálne stredné školy,
e) praktické školy,
f) odborné učilištia,
g) špeciálne výchovné zariadenia,
h) zariadenia špeciálnopedagogického poradenstva,
i) zariadenia praktického vyučovania, ak to vyžadujú osobitné podmienky,
j) domovy mládeže, ak to vyžadujú osobitné podmienky,
k) školské jedálne a školské kuchyne, kuchyne a jedálne v internátnych zariadeniach, ktoré sú súčasťou škôl a školských zariadení uvedených v písmenách a) až j),
l) pedagogicko-psychologické poradne pre stredné školy.

(2) Krajský úrad pred zriadením alebo zrušením škôl a školských zariadení podľa odseku 1 požiada ministerstvo o ich zaradenie do siete škôl a školských zariadení alebo o ich vyradenie zo siete škôl a školských zariadení.

(3) Osobitnou podmienkou podľa odseku 1 písm. b), i) a j) je, že samosprávny kraj nezabezpečí plnenie povinnej školskej dochádzky, alebo ak ide o školu alebo o školské zariadenie s celoslovenskou pôsobnosťou alebo ak ide o školu alebo o školské zariadenie, ktoré boli zriadené na základe medzinárodnej zmluvy alebo dohody. Zoznam škôl a školských zariadení s celoslovenskou pôsobnosťou ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.

(4) Krajský úrad rozhoduje v prvom stupni o rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných strednými školami v zahraničí. /3aj/

(5) Krajský úrad rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje riaditeľ podľa § 3 ods. 9 písm. a) a g), podľa § 3 ods. 8 písm. a), e), f), g), h), m), n) a podľa § 3 ods. 10 písm. b) a d).

(6) Krajský úrad vo veciach výchovy a vzdelávania spolupracuje s obcami, so samosprávnymi krajmi, s orgánmi školskej samosprávy, inými štátnymi orgánmi, inými právnickými osobami a s fyzickými osobami.

(7) Krajský úrad pre školy a školské zariadenia vo svojej územnej pôsobnosti
a) zostavuje plán a rozpočet v oblasti miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitných predpisov a prerozdeľuje ich; kontroluje efektívnosť ich využívania,
b) poskytuje metodickú a poradenskú činnosť
1. v oblasti výchovy a vzdelávania,
2. v oblasti školského stravovania,
3. v oblasti informatiky,
4. v oblasti práce s mládežou,
5. v oblasti rozvoja telesnej výchovy a športu,
6. v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a civilnej ochrany,
c) kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly podľa § 8 ods. 1 a v oblasti školského stravovania,
d) kontroluje kvalitu podávaných jedál v školských jedálňach,
e) vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a riaditeľov školských zariadení.

(8) Krajský úrad vo vzťahu ku školám a školským zariadeniam, ktorých je zriaďovateľom, ďalej
a) zostavuje plán rozvoja a rozpočet týchto škôl,
b) zabezpečuje investičnú výstavbu škôl,
c) zabezpečuje stravovanie žiakov,
d) vykonáva komplexnú kontrolnú činnosť na úseku hospodárenia s pridelenými finančnými a materiálnymi prostriedkami,
e) vytvára podmienky na zabezpečenie sociálnej starostlivosti o ich zamestnancov.

(9) Krajský úrad poskytuje metodickú a poradenskú činnosť samosprávnym krajom podľa odseku 7 písm. b).

(10) Krajský úrad na požiadanie zabezpečuje právne poradenstvo riaditeľom škôl a školských zariadení.

(11) Krajský úrad informuje verejnosť, ústredné orgány štátnej správy a územnú školskú radu (§ 7 ods. 6) o stave škôl a školských zariadení vo svojej pôsobnosti.

(12) Krajský úrad územnej školskej rade predkladá na vyjadrenie
a) informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení vo svojom územnom obvode,
b) správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch škôl a školských zariadení a o úrovni školského stravovania vo svojom územnom obvode,
c) návrh rozpočtu škôl a školských zariadení vo svojom územnom obvode,
d) správu o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti,
e) koncepciu investičného rozvoja škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti.

(13) Krajský úrad predkladá územnej školskej rade na vyjadrenie návrhy na zriaďovanie a zrušovanie škôl a školských zariadení, na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

(14) Krajský úrad spolupracuje s riaditeľmi škôl, riaditeľmi školských zariadení a zriaďovateľmi škôl a školských zariadení pri zabezpečení personálneho obsadenia škôl a školských zariadení pedagogickými zamestnancami a nepedagogickými zamestnancami.

(15) Krajský úrad spolupracuje s príslušným samosprávnym krajom pri zabezpečení ubytovania zahraničných lektorov pôsobiacich v školách a v školských zariadeniach v ich pôsobnosti.

(16) Krajský úrad zabezpečuje spoluprácu s právnickými osobami a občianskymi združeniami zabezpečujúcimi šport, telesnú kultúru detí a inú záujmovú činnosť žiakov a študentov škôl a školských zariadení v ich pôsobnosti.

(17) Krajský úrad vybavuje sťažnosti, podnety a petície občanov a zákonných zástupcov žiakov základných škôl, stredných škôl a školských zariadení uvedených v odseku 1 okrem § 8 ods. 1, ak je to potrebné, požiada o pomoc pri prešetrovaní sťažností, podnetov a petícií Štátnu školskú inšpekciu. /3ah/".

8. V § 6 odsek 2 znie:
"(2) Ministerstvo ďalej zriaďuje a zrušuje
a) rezortné ústavy ako ústredne riadené organizácie na plnenie úloh v oblasti rezortného výskumu a odborno-technického usmerňovania,
b) Štátny pedagogický ústav a Štátny inštitút odborného vzdelávania na zabezpečenie odborného a metodického riadenia škôl a školských zariadení, na prípravu základných pedagogických dokumentov,
c) školské výpočtové strediská na zabezpečenie rezortného informačného systému,
d) metodicko-pedagogické centrá na výkon metodickej činnosti a na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov.".

9. V § 6 ods. 3 písmeno a) znie:
"a) po prerokovaní s príslušnými okresnými úradmi a krajskými úradmi, ústrednými orgánmi štátnej správy a orgánmi územnej samosprávy určuje sieť škôl a školských zariadení a zoznamy stredísk (pracovísk) praktického vyučovania,".

10. V § 6 ods. 3 písmená d) až f) znejú:
"d) rozpisuje organizáciám a ústavom zriadeným ministerstvom finančné prostriedky vyčlenené zo štátneho rozpočtu na ich činnosť a kontroluje efektívnosť využívania pridelených finančných prostriedkov,
e) zostavuje rozpočet a rozpis finančných prostriedkov vyčlenených zo štátneho rozpočtu pre školy, školské zariadenia, strediská (pracoviská) praktického vyučovania a strediská odbornej praxe zriaďované obcou a samosprávnym krajom v oblasti investícií, miezd, platov a ostatných vyrovnaní ich zamestnancov; kontroluje ich plnenie,
f) v spolupráci s krajskými úradmi, okresnými úradmi a výskumnými ústavmi zriadenými ústrednými orgánmi štátnej správy, s inými právnickými osobami a fyzickými osobami spracúva koncepciu rozvoja a normatívy priestorovej, materiálnej a prístrojovej vybavenosti škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania,".

11. V § 6 sa odsek 3 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:
"g) v spolupráci s výskumnými ústavmi zriadenými ústrednými orgánmi štátnej správy, s inými právnickými osobami a fyzickými osobami uskutočňuje experimentálne overovanie organizácie v rozsahu svojej pôsobnosti,
h) poveruje krajský úrad a okresný úrad zriadením školy alebo školského zariadenia, ktorých zriadenie vyplýva z uzatvorenej medzinárodnej zmluvy alebo dohody.".

12. V § 6 sa odsek 4 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
"k) o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a archivácie.".

13. § 7 vrátane nadpisu znie:

"§ 7
Orgány školskej samosprávy(1) Školskú samosprávu vykonávajú tieto orgány:
a) rada školy,
b) obecná školská rada,
c) územná školská rada.
Osobitným orgánom školskej samosprávy je žiacka rada.

(2) Rada školy, obecná školská rada a územná školská rada sú iniciatívne a poradné samosprávne orgány, ktoré vyjadrujú a presadzujú verejné záujmy a záujmy rodičov a pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plnia funkciu verejnej kontroly, posudzujú a vyjadrujú sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky.

(3) Rada školy
a) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia; ak ide o súkromnú školu a súkromné školské zariadenie alebo o cirkevnú školu a cirkevné školské zariadenie, vyjadruje sa ku kandidátom na vymenovanie riaditeľov týchto škôl a školských zariadení,
b) navrhuje odvolanie alebo sa vyjadruje (§ 3 ods. 4) k návrhu na odvolanie riaditeľa školy a riaditeľa školského zariadenia; ak ide o súkromnú školu a súkromné školské zariadenie alebo o cirkevnú školu a cirkevné školské zariadenie, vyjadruje sa k návrhu na odvolanie riaditeľov týchto škôl a školských zariadení,
c) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia, k návrhu na zrušenie školy a školského zariadenia a ku skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 11.

(4) Obecná školská rada sa zriaďuje v obciach, v ktorých sú určené najmenej dva školské obvody alebo sú zriadené aspoň dve školy alebo dve školské zariadenia.

(5) Obecná školská rada sa vyjadruje
a) k činnosti zriaďovateľov základných škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení v oblasti vzdelávania zriadených na území obce,
b) ku koncepcii rozvoja škôl a školských zariadení,
c) k rozpočtu a materiálno-technickým podmienkam pre činnosť škôl a školských zariadení,
d) k personálnym, materiálnym a sociálnym podmienkam zamestnancov škôl a školských zariadení,
e) k požiadavkám obce na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v školách alebo v školských zariadeniach a k spôsobu úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu,
f) k správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu na školách.
Obecná školská rada plní funkciu rady školy podľa odseku 3 písm. a) a b), ak príslušná rada školy nie je zriadená.

(6) Územná školská rada sa zriaďuje v územnom obvode samosprávneho kraja.

(7) Územná školská rada sa vyjadruje
a) k činnosti okresného úradu ku skutočnostiam uvedeným v § 5 ods. 13, k činnosti krajského úradu ku skutočnostiam uvedeným v § 5 ods. 17 a k činnosti orgánov obcí a samosprávnych krajov na úseku školstva,
b) ku koncepcii rozvoja škôl a školských zariadení,
c) k rozpočtu a materiálnym podmienkam na činnosť škôl a školských zariadení,
d) k personálnym a sociálnym podmienkam zamestnancov škôl a školských zariadení,
e) k požiadavkám samosprávneho kraja na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v školách alebo v školských zariadeniach a k spôsobu úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu,
f) k návrhom na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní,
g) k správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu v školách.
Územná školská rada plní funkciu rady školy podľa odseku 3 písm. a) a b), ak príslušná rada školy nie je zriadená.

(8) Členmi orgánov školskej samosprávy sú zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy, zvolení zástupcovia rodičov, delegovaní zástupcovia samosprávnych orgánov obcí a samosprávnych krajov, delegovaní zástupcovia okresného úradu, krajského úradu a zástupcovia iných právnických osôb a fyzických osôb, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní vrátane odborovej organizácie zamestnancov. Na strednej škole sú členmi orgánov školskej samosprávy aj žiaci príslušnej školy. Pri spojenej základnej škole s materskou školou /1/ sa ustanoví nová rada školy, ktorej členom je aj zvolený zástupca rodičov detí materskej školy a zvolený zástupca pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov materskej školy.

(9) Členstvo v orgánoch školskej samosprávy zaniká
a) uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy,
b) vzdaním sa členstva,
c) v prípadoch podľa odseku 15,
d) vtedy, ak zástupca pedagogických zamestnancov alebo nepedagogických zamestnancov školy prestane byť zamestnancom školy,
e) vtedy, ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov (zákonných zástupcov) žiakov školy prestane byť žiakom školy,
f) vtedy, ak zvolený zástupca žiakov strednej školy prestane byť žiakom školy,
g) odvolaním člena, ktorý je zástupcom iných právnických osôb a fyzických osôb podieľajúcich sa na výchove a vzdelávaní vrátane odborovej organizácie, ktoré ho do školskej samosprávy delegovali,
h) obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,
i) smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.

(10) Členstvo v orgánoch školskej samosprávy sa pozastavuje dňom doručenia prihlášky člena orgánu školskej samosprávy alebo jemu blízkej osoby /3ak/ do výberového konania na funkciu riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia.

(11) Rada školského zariadenia /2/ sa zriaďuje v
a) predškolských zariadeniach,
b) liečebno-výchovných sanatóriách,
c) diagnostických centrách,
d) reedukačných detských domovoch,
e) reedukačných domovoch pre mládež,
f) domovoch mládeže.

(12) Rada školského zariadenia podľa odseku 11 písm. b) až e) sa zriaďuje bez zástupcov rodičov.

(13) Rada školy sa skladá z 5 až 11 členov. Rada školy s 5 členmi sa môže ustanoviť len v školách a školských zariadeniach, v ktorých celkový počet zamestnancov nie je vyšší ako 10. Za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ školy alebo zriaďovateľ školského zariadenia.

(14) Obecná školská rada má 11 členov a územná školská rada má 11 členov. Za ustanovenie obecnej školskej rady zodpovedá obec a za ustanovenie územnej školskej rady zodpovedá samosprávny kraj.

(15) Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy a jeho zástupca a zástupcovia okresného úradu a krajského úradu. Členom obecnej školskej rady nemôže byť starosta obce (primátor mesta); starosta alebo primátor má právo zúčastňovať sa a vystúpiť na zasadnutiach obecnej školskej rady. Členom územnej školskej rady nemôže byť predseda samosprávneho kraja, vedúci zamestnanec okresného úradu a vedúci zamestnanec krajského úradu.

(16) Orgán školskej samosprávy je schopný uznášať sa, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na platné uznesenie orgánu školskej samosprávy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jeho členov.

(17) V novozriadenej škole alebo v novozriadenom školskom zariadení do vymenovania riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia podľa § 3 ods. 1 a 2 túto funkciu vykonáva osoba vymenovaná zriaďovateľom. V tejto škole alebo v školskom zariadení sa rada školy alebo rada školského zariadenia ustanoví najneskôr do troch mesiacov odo dňa zriadenia školy alebo školského zariadenia.

(18) Náklady na činnosť rady školy alebo rady školského zariadenia sa uhrádzajú z rozpočtu školy alebo školského zariadenia alebo z rozpočtu zriaďovateľa školy alebo zriaďovateľa školského zariadenia, náklady na činnosť obecnej školskej rady sa uhrádzajú z rozpočtu obce a náklady na činnosť územnej školskej rady sa uhrádzajú z rozpočtu samosprávneho kraja.

(19) Dĺžka funkčného obdobia orgánov školskej samosprávy je štyri roky.

(20) Podrobnosti o zložení orgánov školskej samosprávy, o spôsobe ich ustanovenia, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 3ak znie:
" /3ak/ § 116 Občianskeho zákonníka.".

14. V § 7a ods. 4 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta a štvrtá veta, ktoré znejú: "Rada školy prizýva na výberové konanie zástupcu krajského úradu alebo okresného úradu s poradným hlasom. Rada školy sa osobitne vyjadrí, či kandidát na riaditeľa spĺňa kritériá podľa § 3 ods. 5. V prípade nesplnenia kritérií uvedených v § 3 ods. 5 zástupca okresného úradu alebo krajského úradu informuje o tejto skutočnosti Štátnu školskú inšpekciu.".

15. V § 7a ods. 7 sa slová "okresná školská rada alebo príslušná krajská školská rada (§ 7 ods. 4 a 5)" nahrádzajú slovami "obecná školská rada (§ 7 ods. 4 a 5) a územná školská rada (§ 7 ods. 6)".

16. Za § 7a sa vkladá § 7b, ktorý vrátane nadpisu znie:

"§ 7b
Žiacka školská rada(1) Osobitným orgánom školskej samosprávy strednej školy je žiacka školská rada (ďalej len "žiacka rada"), ktorá ak je ustanovená, reprezentuje žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.

(2) Žiacka rada je ustanovená vtedy, ak počet jej členov určený v odseku 3 zvolí v tajnom hlasovaní nadpolovičná väčšina žiakov strednej školy. O voľbách vyhotovia žiaci zápisnicu, ktorú predložia riaditeľovi školy.

(3) Žiacka rada má 5 až 11 členov a tvoria ju tí žiaci, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov žiakov zúčastnených na voľbách. Členstvo v rade školy je čestné.

(4) Žiacka rada
a) sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
b) sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku,
c) zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok,
d) volí a odvoláva zástupcu žiakov do rady školy.

(5) Žiacka rada je schopná sa uznášať, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na platné uznesenie žiackej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov žiackej rady.

(6) Náklady na činnosť žiackej rady sa po dohode s riaditeľom školy uhrádzajú z rozpočtu školy.

(7) Podrobnosti o zložení žiackej rady, o spôsobe jej ustanovenia vrátane obmeny jej členov, o voľbe člena rady školy a o spôsobe rokovania určí štatút.".

17. V § 8 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: "V tejto oblasti vybavuje sťažnosti, /3ah/ podnety a petície.".

18. V § 8 ods. 5 sa za slová "od orgánov štátnej správy v školstve" vkladajú slová "[§ 2 ods. 1 písm. a) až e), g) a h)] a od obce a samosprávneho kraja [§ 2 ods. 2 písm. a) a b)]".

19. V § 11 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
"(3) Stredné školy, špeciálne stredné školy, praktické školy a odborné učilištia poskytujú osobné údaje /4d/ o žiakoch denného štúdia týchto škôl ich rodičom alebo zákonným zástupcom vrátane dochádzky do školy, výsledkov hodnotenia, klasifikácie a výsledkov maturitnej skúšky alebo záverečnej skúšky.".

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4d znie:
" /4d/ § 3 písm. a) zákona č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.".

20. V § 11a sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
"(2) Školy a školské zariadenia majú právo získavať a spracúvať osobné údaje /4e/ o deťoch a žiakoch týchto škôl týkajúce sa
a) identifikácie osoby:
1. meno a priezvisko,
2. dátum a miesto narodenia,
3. bydlisko,
4. rodné číslo,
5. štátna príslušnosť,
b) zdravia,
c) mentálnej identity vrátane výsledkov pedagogicko--psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky.

(3) Osoby oprávnené získavať a spracúvať osobné údaje majú povinnosť mlčanlivosti; a to aj po ukončení pracovnoprávneho vzťahu. /4f/ V prípade porušenia povinnosti mlčanlivosti sa postupuje podľa osobitného predpisu. /4g/".

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 4.

Poznámky pod čiarou k odkazom 4e, 4f a 4g znejú:
" /4e/ Zákon č. 52/1998 Z. z.
/4f/ § 12 zákona č. 52/1998 Z. z.
/4g/ § 34 ods. 2 písm. b) zákona č. 52/1998 Z. z.".

21. V § 22 odseky 2 až 4 znejú:
"(2) Na cirkevné školy sa nevzťahujú ustanovenia § 17 a 18; ustanovenia § 3, 5, 5a, 6, 11, 11a, 12 a 16 sa na ne vzťahujú primerane.

(3) Na súkromné školy sa nevzťahujú ustanovenia § 9, 12, 14, 17, 18, 19 a 20; ustanovenia § 3, 5, 5a, 6, 11, 11a, 13 a 16 sa ne vzťahujú primerane.

(4) Na rozhodovanie podľa tohto zákona (§ 3 ods. 8, 9, 10 a 11 okrem rozhodovania o udelení pokarhania riaditeľom a podmienečného vylúčenia zo štúdia a § 16 ods. 1) sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. /5/".

22. § 22a sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:
"(4) Zriaďovateľská pôsobnosť okresných úradov ku školám a školským zariadeniam uvedeným v § 4 prechádza od 1. júla 2002 na obce.

(5) Zriaďovateľská pôsobnosť krajských úradov ku školám a školským zariadeniam uvedeným v § 4a prechádza od 1. júla 2002 na samosprávne kraje.

(6) Od 1. júla 2002 vznikajú metodicko-pedagogické centrá z doterajších metodických centier. Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov, majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov metodických centier, ktoré vznikli podľa doterajších predpisov, ostávajú nedotknuté a od 1. júla 2002 prechádzajú na metodicko-pedagogické centrá.".

Čl. XIIIZákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 230/2000 Z. z. a zákona č. 202/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 2 sa za slová "obce (ďalej len "obecné školské zariadenie")," vkladajú slová "samosprávny kraj (ďalej len "školské zariadenie samosprávneho kraja"),".

2. V § 2 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
"(3) Obec zriaďuje školské zariadenia uvedené v § 5, 6, 27 a 32 a samosprávny kraj zriaďuje školské zariadenia uvedené v § 7, 8, 26 až 28, § 31 až 38, § 40.".

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

3. V § 2 ods. 3 sa za slová "obecné školské zariadenia" vkladá čiarka a slová "školské zariadenia samosprávneho kraja".

4. V § 2 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: "Predškolské zariadenia možno spájať do právnickej osoby na základe žiadosti predškolských zariadení.".

5. Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
" /5/ § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).".

Čl. XIVZákon č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa mení takto:

1. V § 3 ods. 1 písmená c) a d) znejú:
"c) samosprávny kraj v rozsahu preneseného výkonu štátnej správy podľa tohto zákona, ktorú doteraz vykonával krajský úrad,
d) obec v rozsahu preneseného výkonu štátnej správy podľa tohto zákona, ktorú doteraz vykonával okresný úrad,".

Doterajšia písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).

2. V § 3 ods. 2 sa vypúšťajú písmená f) a g).

3. V § 6 vrátane nadpisu sa slová "krajský úrad" nahrádzajú slovami "samosprávny kraj".

4. V § 6 písm. a) sa slová "okresnými úradmi" nahrádzajú slovami "obcami".

5. Nadpis nad § 7 znie: "Obec".

6. V § 7 úvodnej vete sa slovo "kraja" nahrádza slovom "obce".

7. V § 8 sa vypúšťa nadpis.

8. V § 13 písmeno h) znie:
"h) prostriedky samosprávnych krajov a obcí.".

Čl. XVZákon č. 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 odsek 1 znie:
"(1) Zákon upravuje zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie, zrušovanie, postavenie a činnosť štátnych profesionálnych divadiel, profesionálnych divadiel v pôsobnosti orgánov územnej samosprávy, iných profesionálnych divadiel a neprofesionálnych divadiel (ďalej len "divadlo"), pôsobnosť orgánov štátnej správy, obcí a samosprávnych krajov, upravuje vzťahy divadelných umelcov a ostatných zamestnancov divadla.".

2. V § 2 ods. 1 na konci textu sa pripája táto veta: "Za divadlo sa považuje aj kultúrna umelecká ustanovizeň, ktorá zabezpečuje divadelnú činnosť v budove určenej na tento účel bez vlastného stáleho umeleckého súboru.".

3. § 3 vrátane nadpisu znie:

"§ 3
Pôsobnosť orgánov štátnej správy a samosprávna pôsobnosť obcí a samosprávnych krajov na úseku divadelnej činnosti(1) Štátnu správu na úseku divadelnej činnosti vykonáva Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo"), ktoré
a) môže zriaďovať alebo zakladať a zrušovať profesionálne divadlá ako právnické osoby (§ 5),
b) pripravuje koncepciu divadelnej činnosti,
c) podporuje vybrané okruhy divadelných aktivít formou účelových príspevkov,
d) kontroluje hospodárenie a účelovosť vynaložených prostriedkov v ním zriadených divadlách,
e) vydáva záväzné stanovisko k zrušeniu alebo zlúčeniu divadla podľa odsekov 3 a 4, alebo k prevodu zriaďovateľskej alebo zakladateľskej funkcie dohodou na iného zriaďovateľa alebo zakladateľa,
f) poskytuje odbornú pomoc orgánom územnej samosprávy v oblasti divadelnej činnosti.

(2) Pôsobnosť územnej samosprávy na úseku divadelnej činnosti vykonáva
a) samosprávny kraj,
b) obec.

(3) Samosprávny kraj na úseku divadelnej činnosti
a) môže zriaďovať alebo zakladať a zrušovať profesionálne divadlá ako právnické osoby (§ 5),
b) podporuje vybrané okruhy divadelných aktivít formou účelových prostriedkov,
c) podporuje kultúrne aktivity národnostných menšín na svojom území a zabezpečuje činnosť menšinových kultúrnych inštitúcií; zabezpečuje činnosť profesionálnych národnostných divadiel, a to Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, Jókaiho divadla v Komárne, Divadla Romathan Romano teatro v Košiciach a Divadla Thália v Košiciach,
d) kontroluje hospodárenie a účelovosť vynaložených prostriedkov v ním zriadených divadlách,
e) v odbornej oblasti spolupracuje s ministerstvom.

(4) Obec na úseku divadelnej činnosti
a) môže zriaďovať alebo zakladať a zrušovať profesionálne divadlá ako právnické osoby (§ 5),
b) podporuje divadelné aktivity poskytovaním účelových prostriedkov,
c) kontroluje hospodárenie a účelovosť vynaložených prostriedkov v ňou zriadených divadlách,
d) v odbornej oblasti spolupracuje s ministerstvom.

(5) Zriaďovateľ alebo zakladateľ divadla uvedeného v § 12 ods. 3 prvej vete je povinný vyžiadať si pred zrušením alebo zlúčením divadla, alebo pri prevode zriaďovateľskej alebo zakladateľskej funkcie k nemu dohodou na iného zriaďovateľa alebo zakladateľa záväzné stanovisko ministerstva. Rozhodnutie o zrušení alebo zlúčení vydané v rozpore so stanoviskom ministerstva je neplatné.".

4. § 5 vrátane nadpisu znie:

"§ 5
Profesionálne divadlo v pôsobnosti samosprávneho kraja a obce(1) Profesionálne divadlo zriaďuje samosprávny kraj a obec ako príspevkovú organizáciu alebo ako rozpočtovú organizáciu. /5/


(2) Štatutárny orgán profesionálneho divadla zriadeného samosprávnym krajom alebo obcou vymenúva a odvoláva jeho zriaďovateľ; vymenúva ho na základe výberového konania.

(3) Profesionálne divadlá zriadené samosprávnym krajom alebo obcou môžu metodicky a organizačne pomáhať neprofesionálnym divadlám.".

5. V § 6 vrátane nadpisu sa slovo "neštátne" vo všetkých tvaroch nahrádza slovom "iné" v príslušnom tvare.

6. § 12 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
"(3) Zriaďovateľská funkcia krajského úradu k štátnym profesionálnym divadlám okrem Štátneho divadla Košice prechádza od 1. apríla 2002 na samosprávny kraj. Zriaďovateľská funkcia Krajského úradu v Košiciach k Štátnemu divadlu Košice prechádza k 1. aprílu 2002 na ministerstvo.".

Čl. XVIZákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení zákona č. 387/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 9 ods. 3 sa za písmeno "c)" vkladajú slová "alebo pri prevode zriaďovateľskej funkcie alebo zakladateľskej funkcie dohodou na iného zriaďovateľa alebo zakladateľa". Za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: "Rozhodnutie podľa prvej vety vydané v rozpore so stanoviskom ministerstva je neplatné.".

2. § 10 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
"f) udeľuje súhlas na zriadenie, zlúčenie alebo zrušenie múzea a galérie zriadených alebo založených podľa § 8 písm. a), b) a c), alebo na prevod zriaďovateľskej funkcie dohodou podľa § 9 ods. 3, ak ide o múzeum alebo o galériu uvedenú v § 22 ods. 3 prvej vete.".

3. V § 11 ods. 5 sa slová "krajský úrad" nahrádzajú slovami "samosprávny kraj".

4. § 22 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
"(3) Zriaďovateľská funkcia krajských úradov k múzeám okrem Múzea rusínsko-ukrajinskej kultúry vo Svidníku a ku galériám okrem Východoslovenskej galérie Košice a Štátnej galérie Banská Bystrica prechádza k 1. aprílu 2002 na samosprávny kraj. Zriaďovateľská funkcia krajských úradov k Východoslovenskej galérii Košice, k Štátnej galérii Banská Bystrica a k Múzeu rusínsko-ukrajinskej kultúry vo Svidníku prechádza k 1. aprílu 2002 na ministerstvo.".

Čl. XVIIZákon č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 písm. b) sa slová "krajský úrad" nahrádzajú slovami "samosprávny kraj".

2. V § 6 sa vypúšťa odsek 2. Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

3. § 7 vrátane nadpisu znie:

"§ 7
Pôsobnosť orgánov štátnej správy a samosprávna pôsobnosť obcí a samosprávnych krajov na úseku osvetovej činnosti(1) Štátnu správu na úseku osvetovej činnosti vykonáva ministerstvo, ktoré
a) utvára právne a organizačné podmienky na zabezpečenie a rozvoj osvetovej činnosti,
b) podporuje tvorbu a verejnú prezentáciu výsledkov osvetovej činnosti v Slovenskej republike a v zahraničí,
c) zriaďuje štátne osvetové zariadenie s celoštátnou pôsobnosťou.

(2) Samosprávny kraj
a) zriaďuje osvetové zariadenia s pôsobnosťou na území samosprávneho kraja,
b) zabezpečuje a koordinuje osvetovú činnosť prostredníctvom osvetových zariadení, ku ktorým vykonáva zriaďovateľskú funkciu,
c) ustanovuje vybrané osvetové zariadenie, ktoré vykonáva odborno-poradenskú, metodickú a informačno-dokumentačnú činnosť pre osvetové zariadenia, iné právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú osvetovú činnosť na území samosprávneho kraja.".

4. V § 8 sa vypúšťa slovo "štátne".

5. Slovo "zriaďovateľ" sa vo všetkých tvaroch v celom texte zákona okrem § 7 ods. 1 písm. c) nahrádza slovami "zriaďovateľ alebo zakladateľ" v príslušnom tvare.

6. Doterajší text § 9 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
"(2) Zriaďovateľská funkcia krajských úradov k osvetovým zariadeniam okrem Tatranského kultúrneho centra Vysoké Tatry-Starý Smokovec prechádza od 1. apríla 2002 na samosprávny kraj. Zriaďovateľská funkcia k Tatranskému kultúrnemu centru Vysoké Tatry-Starý Smokovec prechádza od 1. apríla 2002 na mesto Vysoké Tatry.".

Čl. XVIIIZákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 ods. 1 písm. b) sa slová "krajský úrad" nahrádzajú slovami "samosprávny kraj".

2. V § 7 ods. 1 sa vypúšťajú slová "krajský úrad".

3. V § 9 odsek 1 znie:
"(1) Verejná knižnica je obecná knižnica a regionálna knižnica.".

4. V § 9 odsek 4 znie:
"(4) Regionálna knižnica pôsobí na území viacerých obcí. Regionálna knižnica je právnická osoba, ktorú zriaďuje /4/ samosprávny kraj. Regionálna knižnica vo svojom sídle môže plniť aj funkciu obecnej knižnice.".

5. V § 9 odsek 6 znie:
"(6) Samosprávny kraj môže určiť vybranú regionálnu knižnicu, ktorá okrem úloh uvedených v odsekoch 3 a 5
a) koordinuje a poradensky usmerňuje ostatné regionálne knižnice v samosprávnom kraji,
b) zabezpečuje úlohy spojené s bibliografickou registráciou a koordináciou bibliografickej činnosti v samosprávnom kraji,
c) zabezpečuje úlohy spojené s dokumentovaním stavu a rozvojom knižnično-informačných služieb verejnosti prostredníctvom knižničného systému v samosprávnom kraji.".

6. V § 9 sa vypúšťajú odseky 7 a 8.

7. § 12 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
"(3) Zriaďovateľ alebo zakladateľ knižnice podľa § 5 ods. 1 je povinný vyžiadať si pred zrušením knižnice alebo zlúčením knižnice, alebo pri prevode zriaďovateľskej alebo zakladateľskej funkcie dohodou na iného zriaďovateľa alebo zakladateľa, ak ide o knižnicu uvedenú v § 25 ods. 6, záväzné stanovisko ministerstva. Rozhodnutie o zrušení alebo zlúčení vydané v rozpore so stanoviskom ministerstva je neplatné.".

8. § 22 sa dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
"j) vydáva záväzné stanovisko k zrušeniu alebo k zlúčeniu knižnice, alebo k prevodu zriaďovateľskej alebo zakladateľskej funkcie dohodou na iného zriaďovateľa alebo zakladateľa knižnice (§ 12 ods. 3).".

9. § 25 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
"(6) Zriaďovateľská funkcia krajských úradov k regionálnym knižniciam a krajským knižniciam prechádza k 1. aprílu 2002 na samosprávne kraje. Zriaďovateľská funkcia krajských úradov k vedeckým knižniciam prechádza k 1. aprílu 2002 na ministerstvo.".

Čl. XIXZákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 241/1998 Z. z., zákona č. 80/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 7 ods. 4 sa slová "okresný úrad" nahrádzajú slovami "samosprávny kraj".

2. V § 24 odsek 3 znie:
"(3) Zriaďovateľom zdravotníckeho zariadenia uvedeného v odseku 1 písm. a), b), d), h) a i) je obec. Zriaďovateľom zdravotníckeho zariadenia uvedeného v odseku 1 písm. f) a j) okrem nemocnice s poliklinikou III. typu je samosprávny kraj. Zriaďovateľom ostatných zdravotníckych zariadení uvedených v odsekoch 1 a 2 okrem stredných zdravotníckych škôl je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo zdravotníctva").".

3. V § 26 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
"d) poskytovať zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom obvode podľa § 7 ods. 4,".
Doterajšie písmená d) až k) sa označujú ako písmená e) až l).

4. V § 26 ods. 2 písm. d) sa slová "a okresnému úradu alebo krajskému úradu" nahrádzajú slovami "samosprávnemu kraju".

5. V § 26a prvá veta znie: "Samosprávny kraj vedie register zdravotníckych zariadení vo svojom územnom samosprávnom a správnom celku a údaje z tohto registra poskytuje ministerstvu zdravotníctva.".

6. V § 28 sa slová "krajského úradu" nahrádzajú slovami "samosprávneho kraja".

7. V § 31 odsek 1 znie:
"(1) Ministerstvo zdravotníctva vydáva povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v týchto neštátnych zdravotníckych zariadeniach:
a) odborný liečebný ústav,
b) prírodné liečebné kúpele,
c) záchranná zdravotná služba.".

8. V § 31 odsek 4 znie:
"(4) Samosprávny kraj vydáva povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v týchto neštátnych zdravotníckych zariadeniach:
a) ambulancia vrátane stanice lekárskej služby prvej pomoci a ambulancie v zariadení sociálnych služieb,
b) špecializované zariadenie ambulantnej starostlivosti,
c) agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
d) dialyzačné stredisko,
e) poliklinika,
f) samostatné zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,
g) nemocnica I. typu,
h) nemocnica s poliklinikou I. typu,
i) nemocnica s poliklinikou II. typu,
j) liečebňa pre dlhodobo chorých,
k) hospic,
l) geriatrické centrum,
m) psychiatrická liečebňa, psychiatrická nemocnica a psychiatrický stacionár a centrum pre liečbu drogových závislostí,
n) verejná lekáreň a pobočka verejnej lekárne,
o) výdajňa zdravotníckych pomôcok,
p) zubná technika.".

9. V § 31 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
"(5) Ak zriaďovateľom alebo zakladateľom /9e/ zdravotníckeho zariadenia podľa odseku 4 je samosprávny kraj, povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vydá ministerstvo zdravotníctva.".
Doterajšie odseky 5 až 12 sa označujú ako odseky 6 až 13.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9e znie:
" /9e/ § 5 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.".

10. V § 31 ods. 6 sa vypúšťa druhá veta.

11. V § 32 sa slová "krajskému úradu", "krajského úradu" a "krajský úrad" nahrádzajú slovami "samosprávnemu kraju", "samosprávneho kraja" a "samosprávny kraj".

12. V § 33 ods. 2 sa za slová "rozsah činnosti" vkladajú slová "zdravotnícky obvod,".

13. V § 33 ods. 3 sa za slová "ako aj" vkladajú slová "zdravotnícky obvod,".

14. V § 33 ods. 5 sa slová "krajský úrad" nahrádzajú slovami "samosprávny kraj".

15. V § 35 sa slová "krajský úrad [§ 76 ods. 3 písm. f)] a okresný úrad" nahrádzajú slovami "samosprávny kraj".

16. V § 56 ods. 1 druhá veta a tretia veta znejú: "Podľa zásad ustanovených Ministerstvom školstva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo školstva") riadi a kontroluje odbornú pedagogickú činnosť na stredných zdravotníckych školách. Všetky zdravotnícke školy zaraďuje do siete škôl v spolupráci s ministerstvom školstva.".

17. V § 76 odseky 2 a 3 znejú:
"(2) Okresný úrad spolupracuje so samosprávnym krajom
a) pri predkladaní návrhu príslušnej stavovskej organizácii na uloženie povinnosti zdravotníckemu pracovníkovi podrobiť sa posúdeniu odbornej spôsobilosti alebo zdravotnej spôsobilosti pri zistení závažných nedostatkov pri výkone povolania,
b) pri obsadzovaní voľného zdravotníckeho obvodu neštátnym zdravotníckym zariadením,
c) pri určení zdravotníckeho obvodu a určení jeho sídla a pri vykonávaní zmien zdravotníckych obvodov,
d) pri vykonávaní dozoru nad dodržiavaním podmienok na prevádzku štátnych zdravotníckych zariadení,
e) pri vybavovaní podnetov a sťažností občanov týkajúcich sa poskytovania zdravotnej starostlivosti v neštátnych zdravotníckych zariadeniach na území okresu.

(3) Krajský úrad
a) koordinuje a odborne usmerňuje činnosť okresných úradov na úseku zdravotníctva,
b) vykonáva štátny dozor, vydáva záväzné opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho dozoru a ukladá pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom,
c) zabezpečuje plnenie úloh uložených ministerstvom zdravotníctva, týkajúcich sa zdravotníctva,
d) spolupracuje so samosprávnym krajom pri zabezpečovaní jednotnej prípravy zdravotníctva na obranu štátu.".

18. § 78 vrátane nadpisu znie:

"§ 78
Výkon samosprávy na úseku zdravotníctva(1) Samosprávny kraj pri výkone samosprávy na úseku zdravotníctva
a) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam vedúcich zdravotníckych zariadení,
b) rozhoduje o povinnosti zdravotníckeho zariadenia poskytnúť zdravotnú starostlivosť osobe v prípade odmietnutia jej návrhu na uzavretie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo odstúpenia od tejto dohody z dôvodu zmeny odborného zamerania zdravotníckeho zariadenia alebo pracovného zaťaženia (§ 7 ods. 4); rozhodnutie nemá odkladný účinok,
c) v prípade potreby zastupovania zabezpečuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti iným štátnym zdravotníckym zariadením alebo neštátnym zdravotníckym zariadením [§ 26 ods. 2 písm. b)],
d) spolupracuje s okresným úradom podľa § 76 ods. 2 a s krajským úradom podľa § 76 ods. 3 písm. d).

(2) Samosprávny kraj na plnenie úloh na úseku zdravotníctva ustanovuje lekára samosprávneho kraja, ktorého vymenúva a odvoláva predseda samosprávneho kraja so súhlasom ministerstva zdravotníctva.".

19. Za § 78 sa vkladá § 78a a 78b, ktoré znejú:

"§ 78aSamosprávny kraj

a) zriaďuje a spravuje stredné zdravotnícke školy,

b) zakladá zdravotnícke zariadenia podľa osobitného predpisu, /9e/
c) spravuje stredné zdravotnícke školy [písmeno a)] zriadené pred 1. júlom 2002.

§ 78bObec schvaľuje ordinačné hodiny neštátneho zdravotníckeho zariadenia.".

20. Za § 80d sa vkladá § 80e, ktorý znie:

"§ 80ePovolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnych zdravotníckych zariadeniach vydané pred 1. aprílom 2000 a registrované podľa § 80b a povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnych zdravotníckych zariadeniach vydané po 1. apríli 2000 až do 1. júla 2002 sa považujú za povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vydané podľa tohto zákona.".


Čl. XXZákon č. 140/1998 Z. z o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení zákona č. 104/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 122/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 370/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 7 ods. 2 sa slová "krajskému úradu" nahrádzajú slovami "samosprávnemu kraju".

2. V § 8 ods. 1 sa slová "krajský úrad" nahrádzajú slovami "samosprávny kraj".

3. V § 8 ods. 5 v prvej vete sa slová "krajskému úradu, okresnému úradu" nahrádzajú slovami "samosprávnemu kraju". V druhej vete sa slová "krajský úrad" nahrádzajú slovami "samosprávny kraj".

4. § 11 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
"(5) Ak orgán štátnej správy zistí nedostatky uvedené v odseku 1, dá návrh na pozastavenie činnosti alebo zrušenie povolenia orgánu, ktorý povolenie vydal; tento návrh je pre orgán, ktorý povolenie vydal, záväzný.".

5. V § 35 ods. 1 sa slová "krajského úradu" a "krajský úrad" nahrádzajú slovami "samosprávneho kraja" a "samosprávny kraj".

6. V § 60 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: "a samosprávy na úseku farmácie".

7. V § 60 písm. f) sa slová "štátnym krajským farmaceutom a štátnym ústavom" nahrádzajú slovami "štátnym ústavom a samosprávnym krajom".

8. V § 62 nadpis a odsek 1 znejú:

"§ 62
Pôsobnosť krajského úradu(1) Krajský úrad na úseku humánnej farmácie
a) koordinuje a odborne usmerňuje činnosť okresných úradov v oblasti farmácie,
b) vykonáva štátny dozor, vydáva záväzné opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho dozoru a ukladá pokuty,
c) zabezpečuje plnenie úloh uložených ministerstvom zdravotníctva, týkajúcich sa farmácie a účelnej farmakoterapie.".

9. V § 63 nadpis a odsek 1 znejú:

"§ 63
Pôsobnosť okresného úradu(1) Okresný úrad na úseku humánnej farmácie
a) vykonáva štátny dozor, vydáva záväzné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone štátneho dozoru a ukladá pokuty,
b) zabezpečuje plnenie úloh uložených ministerstvom zdravotníctva a krajským úradom, týkajúcich sa farmácie a účelnej farmakoterapie,
c) podieľa sa na kontrole nakladania so zásobami liekov a zdravotníckych pomôcok [§ 68a ods. 1 písm. f)] v spolupráci so samosprávnym krajom.".

10. Za jedenástu časť sa vkladá nová dvanásta časť, ktorá vrátane nadpisu znie:

"DVANÁSTA ČASŤ
VÝKON SAMOSPRÁVY NA ÚSEKU HUMÁNNEJ FARMÁCIE

§ 68a(1) Samosprávny kraj na úseku humánnej farmácie
a) koordinuje a odborne usmerňuje činnosť na úseku humánnej farmácie,
b) vydáva povolenie na činnosť verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok,
c) vykonáva kontrolu poskytovania lekárenskej starostlivosti,
d) schvaľuje prevádzkový čas verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok,
e) organizuje poskytovanie pohotovostných služieb vo verejných lekárňach po prerokovaní s príslušnou stavovskou organizáciou,
f) vykonáva kontrolu vo verejných lekárňach, v pobočkách verejných lekární a vo výdajniach zdravotníckych pomôcok,
g) vydáva záväzné opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone kontroly a navrhuje orgánu štátnej správy uloženie pokuty,
h) rozhoduje a určuje spôsob nakladania so zásobami liekov a zdravotníckych pomôcok v prípade rozhodnutia vydaného podľa § 11 ods. 4 v spolupráci s orgánom štátnej správy,
i) kontroluje nakladanie so zásobami liekov a zdravotníckych pomôcok podľa písmena f) v spolupráci s orgánom štátnej správy,
j) zabezpečuje informovanosť zdravotníckych zariadení o nedostatkoch v kvalite liekov a zdravotníckych pomôcok, o pozastavení registrácie liekov a stiahnutí liekov alebo zdravotníckych pomôcok z obehu alebo z prevádzky,
k) rieši podnety a sťažnosti na úseku humánnej farmácie,
l) zabezpečuje plnenie úloh uložených orgánom štátnej správy, týkajúcich sa humánnej farmácie a účelnej farmakoterapie.

(2) Samosprávny kraj na plnenie úloh na úseku humánnej farmácie ustanovuje farmaceuta samosprávneho kraja, ktorého vymenúva a odvoláva predseda samosprávneho kraja so súhlasom ministerstva zdravotníctva.".

Doterajšia dvanásta časť sa označuje ako trinásta časť.

11. Za § 70a sa vkladá § 70b, ktorý znie:

"§ 70bPovolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, ktoré vydal krajský úrad pred 1. júlom 2002, zostávajú v platnosti.".


Čl. XXIZákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 281/1997 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 384/1997 Z. z., zákona č. 117/1998 Z. z., zákona č. 195/1998 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 241/1998 Z. z., zákona č. 337/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 83/2000 Z. z., zákona č. 183/2000 Z. z., zákona č. 186/2000 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 255/2001 Z. z., zákona č. 314/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 1 sa vypúšťa písmeno s).

2. V § 5 ods. 3 písmeno b) znie:
"b) vypracúva program štátnej starostlivosti o mládež a telesnú kultúru,".

3. V § 6 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

4. Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý znie:

"§ 15a(1) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov krajských úradov, ktorých pôsobnosť prechádza s účinnosťou od 1. januára 2002 a od 1. apríla 2002 na samosprávne kraje, prechádzajú na samosprávne kraje. Podrobnosti o prechode pracovnoprávnych vzťahov sa upravia dohodami uzatvorenými medzi krajskými úradmi a samosprávnymi krajmi.

(2) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov okresných úradov, ktorých pôsobnosť prechádza s účinnosťou od 1. januára 2002 a od 1. apríla 2002 na samosprávne kraje, prechádzajú na ten samosprávny kraj, na ktorého území má okresný úrad sídlo. Podrobnosti o prechode pracovnoprávnych vzťahov sa upravia dohodami uzatvorenými medzi okresnými úradmi a samosprávnymi krajmi.

(3) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov okresných úradov na úseku vedenia matrík prechádzajú s účinnosťou od 1. januára 2002 na obec, ktorá je matričným úradom.

(4) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov okresných úradov na úseku opatrovateľskej služby prechádzajú s účinnosťou od 1. januára 2003 na obec, v ktorej má občan, ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba, trvalý pobyt, alebo na ten samosprávny kraj, na ktorého území je obec, ktorá neposkytuje opatrovateľskú službu.

(5) Práva a povinnosti štátnych zamestnancov vykonávajúcich činnosti, ktoré prejdú po 1. apríli 2002 z krajských úradov a z okresných úradov na samosprávne kraje a na obce, upravuje osobitný zákon.

(6) Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov vo verejnej službe vykonávajúcich činnosti, ktoré prejdú po 1. apríli 2002 z krajských úradov na samosprávne kraje, upravuje osobitný zákon.

(7) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov zariadení bez právnej subjektivity, ku ktorým vykonával zriaďovateľskú funkciu krajský úrad alebo okresný úrad, prechádzajú na ten samosprávny kraj alebo obec, v ktorom územnom obvode sa nachádza a na ktorý prešla zriaďovateľská funkcia k týmto zariadeniam.".

5. V prílohe sa vypúšťajú položky 216 až 223.


Čl. XXII


Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002 okrem čl. I § 4 ods. 4 a 5, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia, a okrem ustanovení zákonov uvedených v čl. IV a čl. VIII v prvom bode až tridsiatom bode, v tridsiatom prvom bode § 68 písm. a) štvrtom bode, v tridsiatom druhom bode až sedemdesiatom bode, v čl. XV až XVIII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2002, v čl. XII až XIV a v čl. XIX a XX, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2002, v čl. II v treťom bode, v čl. VIII v tridsiatom prvom bode § 68 písm. a) treťom bode a v sedemdesiatom prvom bode § 112c ods. 2, v čl. IX a XIX v druhom bode a v devätnástom bode § 78a písm. a) a b), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003, a v čl. II v prvom bode, v druhom bode a v štvrtom bode až ôsmom bode, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2004.

Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.--------------------------------------------------------------------
/1/ Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).
/2/ Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
/3/ § 6 zákona č. 302/2001 Z. z.
/4/ Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011