Kultúrne dedičstvo

Úvod > Kultúrne dedičstvo > Múzeá a galérie > Formuláre

Formuláre

Od 1. júna 2009 vstúpil do platnosti Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Tento zákon upravuje postavenie a úlohy múzeí a galérií, ich zriaďovanie a zrušovanie, podmienky na výkon základných odborných činností v múzeu a galérii pri nadobúdaní, ochrane a prezentácii predmetov kultúrnej hodnoty ako súčastí kultúrneho dedičstva, ochranu predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré sú evidované podľa tohto zákona a nie sú chránené a evidované podľa osobitných predpisov pre oblasť ochrany kultúrneho dedičstva.

Prílohou zákona sú nasledovné formuláre, ktoré sa podávajú na adresu:

Ministerstvo kultúry SR
Nám. SNP 33
813 31 Bratislava

Od 1. júna 2009 vstúpil do platnosti Zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento zákon ustanovuje podmienky trvalého vývozu a dočasného vývozu predmetu kultúrnej hodnoty[1]) z územia Slovenskej republiky v rámci colného územia Európskeho spoločenstva, niektoré podmienky vývozu predmetu kultúrnej hodnoty podľa osobitného predpisu, zákaz dovozu predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky, podmienky poskytovania dotácie zo štátneho rozpočtu na náhradu škody vzniknutej pri dočasnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty vysokej vedeckej, historickej, kultúrnej alebo umeleckej hodnoty na prezentačné účely na územie Slovenskej republiky, vedenie evidencie predmetu kultúrnej hodnoty vo vlastníctve alebo v držbe predajcu predmetu kultúrnej hodnoty.

Prílohou zákona sú nasledovné formuláre, ktoré sa podávajú na adresu:

Ministerstvo kultúry SR
Nám. SNP 33
813 31 Bratislava

Ochrana kultúrneho dedičstva v Európskej únii

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011