Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo > Formuláre > Múzeá a galérie

Úvod

Kultúrne dedičstvo je nenahraditeľným bohatstvom Slovenskej republiky a jej občanov; tvorí neoddeliteľnú súčasť kultúrneho dedičstva Európy a svetového kultúrneho dedičstva. Kultúrnym dedičstvom sú hmotné a nehmotné hodnoty, hnuteľné a nehnuteľné veci. Ochrana kultúrneho dedičstva je verejným záujmom a jednotlivé druhy kultúrneho dedičstva sú predmetom starostlivosti a ochrany aj podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a podľa osobitných predpisov. Súčasťou ochrany kultúrneho dedičstva je aj jeho ochrana pred nezákonným vývozom do zahraničia a nezákonným dovozom zo zahraničia. Základným princípom je, že vec definovanú ako kultúrne dedičstvo možno do zahraničia vyviezť iba v súlade s podmienkami, ktoré ustanovujú medzinárodné zmluvy a osobitné zákony. Vec, ktorá vykazuje znaky kultúrneho dedičstva, možno na územie iného štátu doviezť iba po predchádzajúcom súhlase príslušných orgánov štátu, z ktorého má byť dovezená. Nadobudnutím platnosti zmluvy o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie nadobúdajú účinnosť ich prebratím do zákonov Slovenskej republiky aj právne predpisy ES/EÚ, ktoré stanovujú pravidlá obchodu s tretími štátmi na ochranu predmetov kultúrnej hodnoty. Príslušné právne predpisy objasňujú jednotlivé kategórie predmetov kultúrnej hodnoty majúcich osobitnú ochranu pri obchodovaní s tretími krajinami; tieto sú v prípade ich nezákonného vývozu aj predmetom navrátenia na územie členského štátu. Členské štáty sú povinné vrátiť nezákonne vyvezené predmety kultúrnej hodnoty bez ohľadu na to, či boli vyvezené do členského štátu alebo najprv vyvezené do členského štátu a potom dovezené na územie členského štátu. Členským štátom je však ponechané právo určovať, čo je ich národným kultúrnym bohatstvom a prijímať potrebné úpravy na jeho ochranu v oblasti vnútorného trhu bez vnútorných hraníc. Členský štát môže odmietnuť vydanie povolenia na vývoz, ak sa na príslušný predmet kultúrnej hodnoty vzťahuje jeho legislatíva chrániaca národné kultúrne bohatstvo umeleckej, historickej alebo archeologickej hodnoty. K ich prijatiu viedla nevyhnutnosť prijať opatrenia, ktoré zabezpečia predovšetkým jednotnú kontrolu vývozu predmetov kultúrnej hodnoty na vonkajších hraniciach únie. Takýto systém si vyžaduje predkladanie povolenia vystaveného príslušným členským štátom pred uskutočnením vývozu, ako aj jasné definovanie rozsahu pôsobnosti opatrení a postupov ich uplatňovania.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky s cieľom zvýšiť informovanosť občanov o postupe pri vývoze a dovoze vecí definovaných ako kultúrne dedičstvo, označovaných v práve Európskej únie ako tovar kultúrneho charakteru, ako aj vo verejnom záujme chrániť kultúrne dedičstvo a zamedziť jeho nezákonný vývoz alebo dovoz vypracovalo túto informáciu.

Prvá časť

Právne predpisy ES/EÚ upravujúce vývoz a dovoz tovaru kultúrneho charakteru z colného územia Spoločenstva

Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie nadobudli v Slovenskej republike  účinnosť tieto právne predpisy ES/EÚ:

1. Nariadenie Rady (ES) č. 116/209 z 18. decembra 2008 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované znenie)

2. Nariadenie Komisie (EHS) č. 752/93 z 30. marca 1993 ustanovujúce vykonávacie predpisy k nariadeniu Rady (EHS) č. 3911/92 z 9. decembra 1992 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1526/98 a nariadenia Komisie (ES) č. 656/2004.

Ochrana predmetov kultúrnej hodnoty pri vývoze a dovoze podľa právnych predpisov ES/EÚ sa vzťahuje na tieto kategórie predmetov:

Kategórie predmetov kultúrneho charakteru

A.        

1. Archeologické predmety staršie ako 100 rokov, ktoré sú produktmi:
- vykopávok a nálezov na pevnine alebo pod vodou        9705 00 00
- archeologických lokalít                                               9706 00 00
- archeologických zbierok

2. Prvky, ktoré sú integrálnou súčasťou umeleckých, historických alebo náboženských pamiatok, ktoré boli rozobrané a ktorých vek presahuje 100 rokov
9705 00 00, 9706 00 00

3. Obrazy a maľby iné ako tie, ktoré sú zahrnuté v kategóriách 4 alebo 5, celé vytvorené ručne v akomkoľvek prostredí na akomkoľvek materiáli (1) 
9701

4. Akvarely, gvaše a pastely celé vytvorené ručne na akomkoľvek materiáli (1)
9701

5. Mozaiky v akomkoľvek materiáli celé vytvorené ručne, iné ako tie, ktoré patria do kategórií 1 alebo 2, a kresby v akomkoľvek prostredí celé vytvorené  ručne na akomkoľvek materiáli (1)
6914, 9701

6. Originály rytín, grafík, sieťotlačí a litografií s ich príslušnými doskami a pôvodnými výveskami (1)
kapitola 49,  9702 00 00,  8442 50 99

7. Originály sôch alebo plastík a kópií vytvorených rovnakým postupom ako originál, okrem tých (1), ktoré sú uvedené v kategórii 1
9703 00 00

8. Fotografie, filmy a ich negatívy (1) 
3704, 3705, 3706, 4911 91 80

9. Prvotlače a rukopisy vrátane máp a hudobných partitúr, jednotlivo alebo v rámci zbierok (1)
9702 00 00, 9706 00 00, 4901 10 00, 4901 99 00, 4904 00 00, 4905 91 00, 4905 99 00, 4906 00 00

10. Knihy staršie ako 100 rokov, jednotlivo alebo v rámci zbierok 
9705 00 00,  9706 00 00

11. Tlačené mapy staršie ako 200 rokov 
9706 00 00

12. Archívy a ich ľubovoľné časti ľubovoľného druhu a na ľubovoľnom médiu staršie ako 50 rokov
3704,  3705,  3706,  4901,  4906,  9705 00 00,  9706 00 00

13. a) Zbierky (2) a vzorky zo zoologických, botanických, mineralogických alebo anatomických zbierok
9705 00 00

  b) Zbierky (2) historického, paleontologického, etnografického alebo numizmatického významu
  9705 00 00

14. Dopravné prostriedky staršie ako 75 rokov 
9705 00 00,  kapitoly 86 - 89

15. Ľubovoľné iné starožitné predmety nezahrnuté do kategórií A.1 až A.14

a) staré od 50 do 100 rokov:

 • hračky, hry kapitola 95
 • výrobky zo skla 7013
 • striebrotepecké a zlatotepecké predmety 7114
 • nábytok kapitola 94
 • optické, fotografické alebo kinematografické prístroje kapitola 90
 • hudobné nástroje kapitola 92
 • nástenné a náramkové hodiny a ich časti kapitola 91
 • predmety zdreva kapitola 44
 • hrnčiarske výrobky kapitola 69
 • gobelíny 5805 00 00
 • koberce kapitola 57
 • tapety 4814
 • zbrane kapitola 93

b) staršie ako 100 rokov 9706 00 00

_________________________________________________

(1) Ktoré sú viac ako 50 rokov staré a nepatria ich autorom.

(2) Ako ich vymedzil Súdny dvor v rozsudku vo veci 252/84: „Zberateľské" predmety v zmysle položky č. 97.05 Spoločného colného sadzobníka sú predmety, ktoré majú požadované vlastnosti na zaradenie do zbierky, možno povedať predmety, ktoré sú relatívne vzácne, ktoré sa normálne nepoužívajú na svoj pôvodný účel, sú predmetom špeciálnych transakcií mimo bežného trhu podobných predmetov a majú vysokú cenu.

 

Predmetov kultúrneho charakteru v kategóriách A.1 až A.15 sa toto nariadenie týka, len ak hodnota zodpovedá finančným prahom uvedeným v B alebo ich presahuje. 

B.         Finančné prahy použiteľné na určité kategórie uvedené pod bodom A (v EUR)

Hodnota:

Nezávisle od hodnoty

 • - 1 (archeologické predmety)
 • - 2 (rozobrané pamiatky)
 • - 9 (prvotlače a rukopisy)
 • - 12 (archívy)

15 000

 • - 5 (mozaiky a kresby)
 • - 6 (rytiny)
 • - 8 (fotografie)
 • - 11 (tlačené mapy)

30 000

 • - 4 (akvarely, gvaše a pastely)

50 000

 • - 7 (plastiky)
 • - 10 (knihy)
 • - 13 (zbierky)
 • - 14 (dopravné prostriedky)
 • - 15 (ľubovoľné iné predmety)

150 000

 • - 3 (obrazy)

 

Druhá časť

POVOLENIE NA VÝVOZ PREDMETOV KULTÚRNEJ HODNOTY Z COLNÉHO ÚZEMIA SPOLOČENSTVA

1.         Predmet kultúrnej hodnoty možno vyviezť z územia Spoločenstva iba s povolením príslušného orgánu Slovenskej republiky,

2.         povolenie na vývoz predmetov kultúrnej hodnoty (ďalej len "povolenie"), okrem archívnych dokumentov, vydáva Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo"), sekcia kultúrneho dedičstva, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava,

            T: +421 2 20 482 485, F: +421 2 20 482 476),

3.         povolenie na vývoz tovaru kultúrneho charakteru (ďalej len "povolenie") pre kategóriu 12 - archívy = archívne dokumenty, a to na dočasný vývoz archívnych dokumentov a povolenie na trvalý vývoz cudzích archívnych dokumentov vydáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, odbor archívov a registratúr, 811 04 Bratislava 1, Križkova 7,

            T: +421 2 52 49 76 29, F: +421 2 52 49 45 30,

Podrobnejšie informácie o postupe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a žiadateľa pri podávaní žiadosti o povolenie na dočasný vývoz archívnych dokumentov a trvalý vývoz cudzích archívnych dokumentov sú zverejnené na

            www.minv.sk/?vyvoz-a-dovoz-archivnych-dokumentov

4.         povolenie sa vydáva na žiadosť vyvážajúceho,

5.         žiadosť sa podáva a povolenie sa vydáva na osobitnom tlačive v slovenskom jazyku,

6.         formulár žiadosti o povolenie na vývoz je uvedený v prílohe tejto  informácie, informácia o vyplňovaní formulára je uvedená v 3. časti tejto informácie,

7.         vydanie povolenia možno odmietnuť, ak sa na príslušný tovar vzťahuje právo Slovenskej republiky chrániace národné kultúrne bohatstvo umeleckej, historickej alebo archeologickej hodnoty,

8.         k žiadosti sa prikladá dokumentácia vyhotovená na náklady vyvážajúceho a uvádza:

- všetky potrebné informácie o kultúrnom predmete (predmetoch) a jeho (ich) právne postavenie v čase, keď sa žiadosť podáva prostredníctvom prípadných podporných dokladov (faktúry, odborné hodnotenia a pod.); predkladá sa v jednom vyhotovení,

- náležite autentická farebná fotografia/ fotografie (s rozmermi najmenej 9 cm x 12 cm) príslušného kultúrneho tovaru; predkladá sa v troch vyhotoveniach

- fotografiu/ fotografie možno nahradiť, ak je to vhodné alebo, ak tak rozhodne orgán vydávajúci povolenie, podrobným zoznamom kultúrneho tovaru, predkladá sa v troch vyhotoveniach,

9.         zoznam pripojený k povoleniu musí byť vypracovaný na hlavičkovom papieri orgánu vydávajúceho povolenie (ministerstva). Každá strana zoznamu musí obsahovať podpis osoby, ktorá vydala povolenie a odtlačok úradnej pečiatky ministerstva.

Preto žiadateľ o povolenie predkladá zoznam v písomnej podobe v jednom vyhotovení na bielom papieri formátu A4 napísaný strojom alebo ručne paličkovým písmom; zoznam musí obsahovať jeho podpis. Ak počet predmetov je vyšší ako 10, odporúča sa zoznam predložiť aj v elektronickej podobe.

10.       vydanie povolenia môže príslušný orgán podmieniť fyzickým predložením vyvážaného tovaru kultúrneho charakteru na náklady vyvážajúceho,

11.       ak príslušný orgán povolenie vydá, žiadosť (list č. 1) si ponechá; povolenie (list č. 2 a č. 3) vráti jeho držiteľovi alebo splnomocnenému zástupcovi,

12.       povolenie platí v celom Európskom Spoločenstve (ďalej len „Spoločenstvo"),

13.       povolenie má platnosť 12 mesiacov od dátumu jeho vydania; pri dočasnom vývoze orgán vydávajúci povolenie vyznačí na povolení dátum spätného dovozu  predmetu,

14.       predloženie povolenia colným orgánom nenahrádza povinnosti podľa Colného zákona,

15.       ak členský štát, v ktorom sa povolenie predkladá, vyžaduje jeho preklad do jeho úradného jazyka, náklady na preklad znáša držiteľ povolenia.

Hlavné zásady vývozu a dovozu predmetov kultúrnej hodnoty

Od 1. júna 2009 nadobudol účinnosť Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej  len "zákon 206/2009 Z. z."). Tento zákon upravuje postavenie a úlohy múzeí a galérií, ich zriaďovanie a zrušovanie, podmienky na výkon základných odborných činností v múzeu a galérii pri nadobúdaní, ochrane a prezentácii predmetov kultúrnej hodnoty ako súčastí kultúrneho dedičstva, ochranu predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré sú evidované podľa tohto zákona a nie sú chránené a evidované podľa osobitných predpisov pre oblasť ochrany kultúrneho dedičstva a Zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon 207/2009 Z. z."). Tento zákon ustanovuje podmienky trvalého vývozu a dočasného vývozu predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky v rámci colného územia Európskeho spoločenstva, niektoré podmienky vývozu predmetu kultúrnej hodnoty podľa osobitného predpisu, zákaz dovozu predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky, podmienky poskytovania dotácie zo štátneho rozpočtu na náhradu škody vzniknutej pri dočasnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty vysokej vedeckej, historickej, kultúrnej alebo umeleckej hodnoty na prezentačné účely na územie Slovenskej republiky, vedenie evidencie predmetu kultúrnej hodnoty vo vlastníctve alebo v držbe predajcu predmetu kultúrnej hodnoty.

I. Predmet kultúrnej hodnoty je pôvodný hmotný alebo duchovný doklad, ktorý má schopnosť priamo alebo sprostredkovane vypovedať o vývoji spoločnosti a má trvalý vedecký, historický, kultúrny alebo umelecký význam. Za predmet kultúrnej hodnoty na účely tohto zákona sa považuje aj prírodnina, ktorá má schopnosť vypovedať o vývoji prírody a má trvalý vedecký a historický význam (§2 ods. 1 zákona č. 206/2009 Z. z.).

Pri trvalom vývoze predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky v rámci  colného územia Spoločenstva alebo z colného územia Spoločenstva vlastník predmetu kultúrnej hodnoty alebo ním splnomocnená osoba (ďalej len "vlastník") predkladá ministerstvu:

1. žiadosť opovolenie na trvalý vývoz na tlačive príloha č. 2 k zákonu č. 207/2009 Z. z. (žiadosť opovolenie na trvalý vývoz predmetu kultúrnej hodnoty zúzemia Slovenskej republiky vrámci colného územia Spoločenstva alebo zcolného územia Spoločenstva podľa §4 ods.2) na každý predmet kultúrnej hodnoty jednotlivo; žiadosť sa predkladá vtroch vyhotoveniach,

2. žiadosť "Európske spoločenstvo - kultúrny tovar" (ak ide ovývoz zcolného územia Spoločenstva), predkladá sa vjednom vyhotovení,

3. znalecký posudok o hodnote predmetu kultúrnej hodnoty, predkladá sa vjednom vyhotovení.

Vlastník je povinný predložiť žiadosť o povolenie najneskôr 30 dní pred trvalým vývozom predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej. Vlastník je povinný na výzvu umožniť ministerstvu obhliadku predmetu kultúrnej hodnoty pred vydaním povolenia.

Ministerstvo rozhodne o povolení do 30 dní od doručenia žiadosti o povolenie.

Ministerstvo žiadosť o povolenie zamietne, ak je dôvodný predpoklad, že:

a) predmet kultúrnej hodnoty môže byť vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku podľa osobitného predpisu,

b) predmet kultúrnej hodnoty môže byť vyhlásený za historický knižničný dokument alebo historický knižničný fond,

c) dôjde k prevodu vlastníckeho práva k predmetu kultúrnej hodnoty na Slovenskú republiku, vyšší územný celok alebo obec na účely zverenia do správy múzea alebo galérie, ktoré sú zriadené ústredným orgánom štátnej správy, vyšším územným celkom alebo obcou a sú zapísané v registri múzeí a galérií, ministerstvo môže informovať múzeá a galérie vybrané podľa odborného zamerania o konaní o žiadosti o povolenie.

Ak sa predmet kultúrnej hodnoty do 12 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí žiadosti o povolenie nestane zbierkovým predmetom, alebo nebude predmetom konania o vyhlásenie za kultúrnu pamiatku, historický knižničný dokument alebo historický knižničný fond, po opätovnom požiadaní ministerstvo vydá povolenie do 10 pracovných dní od doručenia žiadosti.

Povolenie stráca platnosť po uplynutí 12 mesiacov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Vydaním povolenia nie sú dotknuté povinnosti podľa osobitných predpisov. Náklady spojené s vydaním povolenia vrátane znaleckého posudku znáša vlastník.

Pri vývoze vlastník predloží povolenie miestne príslušnému colnému úradu, v ktorého územnom obvode sa nachádza sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko vlastníka, ak je preprava predmetu kultúrnej hodnoty zabezpečená pred jej uskutočnením. Colný úrad potvrdí, že sa z územia Slovenskej republiky trvalo vyváža predmet kultúrnej hodnoty, ktorý je predmetom povolenia, ak sa údaje na povolení zhodujú so skutočným stavom predmetu kultúrnej hodnoty. Vlastník je povinný predložiť predmet kultúrnej hodnoty colnému úradu a umožniť colnému úradu skontrolovať totožnosť tohto predmetu s povolením.

Dočasný vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky v rámci colného územia Spoločenstva alebo z colného územia Spoločenstva  - môže trvať najviac dva roky od vyznačenia potvrdenia.

Vlastník je povinný oznámiť dočasný vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky ministerstvu najmenej päť dní pred dočasným vývozom na  tlačive:

1. príloha č. 3 k zákonu č. 207/2009 Z. z. (oznámenie o dočasnom vývoze predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky v rámci colného územia     Spoločenstva alebo z colného územia Spoločenstva podľa §4 ods.2), predkladá sa v dvoch vyhotoveniach,

2. ak ide o vývoz z colného územia Spoločenstva k žiadosti sa prikladá  aj žiadosť  "Európske spoločenstvo - kultúrny tovar", predkladá sa v jednom vyhotovení.

Pri vývoze vlastník predloží dva rovnopisy tlačiva s vyznačeným potvrdením ministerstva miestne príslušnému colnému úradu, v ktorého územnom obvode sa nachádza sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko vlastníka. Colný úrad potvrdí na dvoch rovnopisoch tlačiva, že:

a) predmet kultúrnej hodnoty sa dočasne vyváža z územia Slovenskej republiky, ak je preprava vlastníkom zabezpečená a

b) predmet kultúrnej hodnoty sa spätne doviezol na územie Slovenskej republiky.

Vlastník je povinný písomne zaslať ministerstvu:

- po spätnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky jeden rovnopis tlačiva s vyznačeným potvrdením colného úradu o dočasnom vývoze predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky a spätnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky

Vlastník je povinný oznámiť ministerstvu zmenu účelu dočasného vývozu, príjemcu a krajiny určenia predmetu kultúrnej hodnoty na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4 k zákonu č. 207/2009 Z. z. (oznámenie o zmene podmienok dočasného vývozu predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky v rámci colného územia Spoločenstva alebo z colného územia Spoločenstva podľa § 4 ods. 2).  Predkladá sa v dvoch vyhotoveniach. Ministerstvo prijatie oznámenia potvrdí vlastníkovi na rovnopise tlačiva

Zákon č. 207/2009 Z. z. sa nevzťahuje na vývoz predmetov kultúrnej hodnoty, ktorými sú originály diel výtvarného umenia , ktoré sú vo vlastníctve ich žijúcich autorov ani na vývoz  premetov kultúrnej hodnoty, ktoré nie sú staršie ako päťdesiat rokov a nepatria do kategórie predmetov uvedených v prílohe č. 1 k zákonu č. 207/2009 Z. z. Tieto predmety môžu byť prepustené do režimu vývozu bez povolenia na vývoz.

Predmet kultúrnej hodnoty, ktorý je chránený podľa právneho poriadku iného štátu, nemožno doviezť do Slovenskej republiky

a) bez súhlasu príslušného orgánu štátu, z ktorého má byť dovezený alebo prepravený, ak je zaručená vzájomnosť,

b) ak je zrejmé, že ide o predmet, ktorý bol nezákonne vyvezený alebo prepravený zo štátu pôvodu alebo z tretieho štátu,

c) ak je zrejmé, že ide o odcudzený predmet.

II. Zbierkový predmet je predmet kultúrnej hodnoty, ktorý je odborne spravovaný vykonávaním základných odborných činností. Zbierkový predmet a poznatky získané jeho odborným spravovaním a vedeckým skúmaním sú súčasťou vedomostného systému múzea alebo galérie. Zbierkovým predmetom môže byť aj objekt v múzeu v prírode, ktorý vznikol jeho prenesením alebo rekonštrukciou pôvodného objektu (§2 ods. 2 zákona č. 206/2009 Z. z.).

Trvalý vývoz zbierkového predmetu z územia Slovenskej republiky v rámci  colného územia Spoločenstva alebo z colného územia Spoločenstva
sa povolí iba v prípade jeho zámeny za iný zbierkový predmet zodpovedajúcej vedeckej, historickej, kultúrnej a umeleckej hodnoty z múzea alebo galérie na území štátu, do ktorého sa pre také múzeum alebo galériu povoľuje trvalý vývoz zbierkového predmetu.
Povolenie na trvalý vývoz zbierkového predmetu vydáva ministerstvo po predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa alebo zakladateľa v lehote 90 dní od doručenia žiadosti.

Štatutárny orgán múzea alebo galérie predkladá ministerstvu žiadosť o povolenie na trvalý vývoz zbierkového predmetu spolu so súhlasom zriaďovateľa na tlačive:

1. príloha č. 4 k zákonu č. 206/2009 Z. z. (žiadosť opovolenie na trvalý vývoz zbierkového predmetu/zbierkových predmetov), predkladá sa vštyroch vyhotoveniach

2. ak ide ovývoz zcolného územia Spoločenstva k žiadosti sa prikladá aj žiadosť "Európske spoločenstvo - kultúrny tovar", predkladá sa vjednom vyhotovení.

Pri vývoze držiteľ povolenia predloží povolenie miestne príslušnému colnému úradu, v ktorého územnom obvode sa nachádza sídlo múzea alebo galérie, ak je preprava zbierkového predmetu zabezpečená pred jej uskutočnením. Colný úrad potvrdí, že sa z územia Slovenskej republiky trvalo vyváža zbierkový predmet, ktorý je predmetom povolenia, ak sa údaje na povolení zhodujú so skutočným stavom predmetu kultúrnej hodnoty.

Držiteľ povolenia je povinný predložiť zbierkový predmet colnému úradu a umožniť colnému úradu fyzicky skontrolovať totožnosť tohto predmetu s povolením.

 

Dočasný vývoz zbierkového predmetu z územia Slovenskej republiky v rámci  colného územia Spoločenstva alebo z colného územia Spoločenstva
na prezentačný, vedeckovýskumný, reštaurátorský a konzervátorský účel  môže trvať najviac dva roky od vydania súhlasu pri dočasnom vývoze na územie iného členského štátu Európskeho spoločenstva alebo v lehote určenej ministerstvom  podľa osobitného predpisu na dočasný vývoz z územia Európskeho spoločenstva. Dočasný vývoz zbierkového predmetu z múzea alebo galérie je možný len s predchádzajúcim súhlasom zriaďovateľa alebo zakladateľa.

Štatutárny orgán múzea alebo galérie predkladá zriaďovateľovi alebo zakladateľovi  žiadosť o dočasný vývoz zbierkového predmetu na tlačive:

1. príloha č. 5 k zákonu č. 206/2009 Z. z. (žiadosť o súhlas na dočasný vývoz zbierkového predmetu/zbierkových predmetov), predkladá sa v štyroch vyhotoveniach
k žiadosti sa prikladá:
2. zmluva o výpožičke zbierkového predmetu alebo zmluva o nájme zbierkového predmetu, v ktorej sú stanovené podmienky výpožičky alebo nájmu zbierkového predmetu
3. žiadosť  "Európske spoločenstvo - kultúrny tovar" (ak ide o vývoz z colného územia Spoločenstva), predkladá sa v jednom vyhotovení.

Ak zriaďovateľ alebo zakladateľ  súhlasí s vývozom, vydá súhlas na dočasný vývoz zbierkového predmetu do 15 dní od doručenia žiadosti v štyroch vyhotoveniach, z ktorých jedno zašle múzeum alebo galéria ministerstvu.

Múzeum alebo galéria sú  povinné neodkladne preveriť pri spätnom dovoze zbierkové predmety a zistiť, či nedošlo k ich poškodeniu, znehodnoteniu, zámene alebo odcudzeniu.

Zbierkový predmet, ktorý je chránený podľa právneho poriadku iného štátu, nemožno doviezť do Slovenskej republiky

a) bez súhlasu príslušného orgánu štátu, z ktorého má byť dovezený alebo prepravený, ak je zaručená vzájomnosť,
b) ak je zrejmé, že ide o predmet, ktorý bol nezákonne vyvezený alebo prepravený zo štátu pôvodu alebo z tretieho štátu,
c) ak je zrejmé, že ide o odcudzený predmet.

 

III.  Kultúrna pamiatka - národná kultúrna pamiatka (ďalej "kultúrna pamiatka") je hnuteľná alebo nehnuteľná vec pamiatkovej hodnoty, ktorá je z dôvodu ochrany vyhlásená za kultúrnu pamiatku. Ak ide o archeologický nález, kultúrnou pamiatkou môže byť aj neodkrytá hnuteľná vec alebo neodkrytá nehnuteľná vec, získaná metódami a technikami archeologického výskumu (§2, ods. 3 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov). Kultúrne pamiatky sú zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, ktorý vedie Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (§23, ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov).

Podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov kultúrnu pamiatku alebo jej súčasť nemožno trvalo vyviezť z územia Slovenskej republiky.

Kultúrnu pamiatku  alebo jej súčasť možno z územia Slovenskej republiky vyviezť dočasne do krajiny určenia, najdlhšie však na tri roky, len na základe povolenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky po predchádzajúcom vyjadrení pamiatkového úradu. Žiadateľ predkladá ministerstvu žiadosť o povolenie na dočasný vývoz kultúrnej pamiatky priamo alebo prostredníctvom pamiatkového úradu. Vlastník je povinný vrátenie kultúrnej pamiatky na územie Slovenskej republiky bezodkladne oznámiť pamiatkovému úradu, ktorý do 30 dní odo dňa oznámenia overí zhodu vrátenej kultúrnej pamiatky a posúdi jej celkový stav. Vec pamiatkovej hodnoty možno na územie Slovenskej republiky doviezť len na základe písomného súhlasu príslušného orgánu krajiny vývozu.

IV. Historický knižničný dokument a historický knižničný fond - historický knižničný dokument je samostatný dokument a historický knižničný fond je súbor knižničných dokumentov vyhlásených ministerstvom podľa zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov.  Historický knižničný dokument nemusí byť súčasťou knižničného fondu (§18 ods. 1 zákona č. 183/2000 Z. z.).

Súhlas na dočasný vývoz historického knižničného dokumentu a historického knižničného fondu na reprezentatívne, výskumné, reštaurátorské a expozičné účely udeľuje ministerstvo. Dočasný vývoz je na účely podľa zákona v trvaní troch rokov. Súhlas na trvalý vývoz historického knižničného dokumentu a historického knižničného fondu udeľuje vláda Slovenskej republiky na návrh Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Tretia časť

VZORY TLAČÍV

1.  Povolenia 

1.         Na vývoz tovaru kultúrneho charakteru z colného územia Spoločenstva sa používajú tri druhy povolení:

a)         Štandardné povolenie sa spravidla používa na každý vývoz podľa nariadenia Rady (ES) č. 116/2008 z 18. decembra 2008 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru

b)         Špecifické otvorené povolenie sa vzťahuje na opakovaný dočasný vývoz konkrétneho tovaru kultúrneho charakteru určitou osobou alebo organizáciou na použitie alebo výstavu v tretej krajine. Tento tovar kultúrneho charakteru musí byť vo vlastníctve alebo v legitímnej držbe určitej osoby alebo organizácie, ktorá tento tovar používa alebo ho vystavuje

c)         Všeobecné otvorené povolenie sa vzťahuje na akýkoľvek dočasný vývoz akéhokoľvek tovaru kultúrneho charakteru, ktorý tvorí súčasť stálej zbierky múzea alebo je vo vlastníctve alebo v legitímnej držbe inej inštitúcie, ktorá tento tovar používa alebo ho vystavuje.

 

2.         Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydávajú na dočasný vývoz a trvalý vývoz tovaru kultúrneho charakteru štandardné povolenie.

Tlačivo pozostáva z troch výtlačkov:

a)         jeden označený ako č. 1 - Žiadosť,
b)         jeden označený ako č. 2 - List držiteľa,
c)         jeden označený ako č. 3 - List na vrátenie vydávajúcemu orgánu

Žiadateľ vyplňuje iba výtlačok č. 1.

Ak ministerstvo vydá povolenie, výtlačok č. 1 si ponechá. Výtlačok č. 2 a č. 3 zašle držiteľovi povolenia na vývoz alebo jeho splnomocnenému zástupcovi.

2.  Žiadosť o vydanie štandardného povolenia

1.         tlačivo žiadosti o povolenie na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty poskytne Ministerstvo kultúry SR. Na účely vydania povolenia možno použiť  vzor výtlačku č. 1 -

Žiadosť  "Európske spoločenstvo - kultúrny tovar" uverejnený v prílohe tejto informácie. Vzory tlačív sú zverejnené na Internetovej  stránke Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v časti - Kultúrne dedičstvo - Múzeá a galérie - Formuláre.

2.         žiadosť možno vyplniť:

a)         elektronickým prostriedkom,
b)         mechanickým prostriedkom,
c)         ručne,

3.         ak sa žiadosť vypĺňa ručne, vypĺňa sa čitateľne paličkovým písmom,

4.         v žiadosti nemožno vymazávať, nesmie obsahovať prepisované slová alebo iné úpravy,

5.         žiadateľ vyplňuje rubriky číslo: 1, 3, 6 až 21, 24 a podľa potreby rubriku číslo 25


3. Vyplňovanie jednotlivých rubrík tlačiva žiadosti o vydanie štandardného povolenia

1.
Žiadateľ
Uvádza sa, ak je vyvážajúcim

a) fyzická osoba

-           meno a priezvisko,
-           úplnú adresu trvalého pobytu

b) právnická osoba

-           názov,
-           sídlo (úplná adresa),
-           identifikačné číslo,

2.
Povolenie na vývoz:
Vypĺňa orgán vydávajúci povolenie

3.
Príjemca (adresa a krajina určenia)
Uveďte meno, úplnú adresu   príjemcu ako aj oficiálny názov tretej krajiny, do ktorej sa predmet trvalo alebo dočasne vyváža.

4.
Trvalý - dočasný vývoz
Vyznačte krížikom či ide o trvalý vývoz alebo dočasný vývoz

5.
Vydávajúci orgán
Názov príslušného orgánu a názov členskej krajiny vydávajúcej povolenie

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
sekcia kultúrneho dedičstva
Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava
Slovenská republika

6.
Zástupca žiadateľa
Vyplňuje sa iba v prípade, ak žiadateľa zastupuje poverená osoba.
Uvádza sa :

a) fyzická osoba
-           meno a priezvisko,
-           úplná adresa trvalého pobytu,

b) právnická osoba
-           názov (úplná adresa),
-           úplná adresa sídla,
-           identifikačné číslo,

7.
Vlastník predmetu/-ov
Uvádza sa meno a adresa

8.
Opis podľa prílohy č. 1 (kategórie predmetov kultúrneho charakteru) k nariadeniu Rady (ES) č. 116/2009 Z. z. o vývoze tovaru kultúrneho charakteru.
Uvádza sa iba číslo kategórie kultúrneho tovaru (od 1 do 15) podľa zoznamu kategórií predmetov kultúrneho tovaru uvedeného v prvej časti tejto informácie.
Túto rubriku odporúčame nevypĺňať.

9.
Opis kultúrneho tovaru/-ov
Uveďte presný druh tovaru, (napr. maľba, socha, reliéf, negatív alebo pozitívna kópia filmu, nábytok alebo predmety, hudobné nástroje) a objektívny opis vzhľadu predmetu/-ov.

-           pri predmetoch kategórie 13 uveďte typ zbierky a/alebo geografický pôvod,

-           pri vedeckých zbierkach a vzorkách uveďte vedecký názov,

-           pri archeologických zbierkach skladajúcich sa z veľkého počtu predmetov stačí uviesť spoločný opis, ktorý by mal byť sprevádzaný osvedčením alebo potvrdením vydaným vedeckým alebo archeologickým orgánom alebo inštitúciou a zoznamom predmetov.

Ak priestor nepostačuje na opis predmetu/-ov, žiadateľ ich opíše na priložených stranách.

10.
Kód KN
Uvádza sa číselný kód kombinovanej nomenklatúry podľa kategórií tovaru kultúrneho charakteru uvedených v prvej časti tejto informácie. Túto rubriku odporúčame nevypĺňať.

11.
Počet/množstvo
Uveďte počet položiek, osobitne v prípade, ak tvoria súvisiaci súbor predmetov
Pri filmoch uveďte počet kotúčov, formát a dĺžku.

12.
Hodnota v národnej mene
Uveďte hodnotu tovaru/-ov. Ako údaj o hodnote sa môže použiť údaj zo znaleckého posudku.

13.
Účel vývozu kultúrneho tovaru/-ov, dôvod, pre ktorý sa povolenie žiada.
Uvádza sa, či tovar, ktorý sa má vyviezť bol predaný, alebo či je úmysel ho predať, darovať, vystaviť, oceniť, reštaurovať, alebo je určený na iné používanie a či je jeho návrat povinný.

14.
Názov alebo predmet
Ak práca nemá presný názov, uvedie sa jej predmet a celkovým opis jej vzhľadu, v prípade filmov ich motív.
Pri vedeckých prístrojoch alebo iných predmetoch, ktorých názov alebo predmet nie je možné určiť, stačí vyplniť rubriku 9.

15.
Rozmery
Rozmery každého tovaru/-ov alebo jeho súčastí sa uvádzajú v centimetroch.
Ak ide o predmety zložitého alebo nezvyčajného tvaru, uveďte rozmery v tomto poradí: výška x dĺžka x hĺbka.

16.
Datovanie
Kde nie je známy presný dátum, uveďte storočie alebo jeho časť (1.štvrtina, 1.polovica) alebo tisícročie (pri kategóriách 1 až 6).
Pri starožitnostiach, pri ktorých sa vyžaduje určenie veku (viac ako 50 alebo 100 rokov alebo starý medzi 50 a 100 rokov), a pri ktorých nepostačuje uviesť storočie, uveďte rok, aj keď iba približne (napr. okolo 1890, približne 1950).
Pri filmoch, ak nie je známy dátum, uveďte desaťročie.
Pri súboroch (archívy a knižnice), uveďte prvý a posledný dátum.

17.
Iné charakteristické znaky
Uveďte akékoľvek iné informácie o formálnych znakoch, ktoré by mohli byť užitočné pri identifikovaní predmetu, napr. predchádzajúce historické udalosti, podmienky vyhotovenia, predchádzajúci vlastníci, stav zachovania a reštaurovania, bibliografia, elektronický kód alebo označenie.

18.
Priložené dokumenty/Osobitné znaky súvisiace s identifikáciou
Vyznačte krížikom v príslušných štvorčekoch

19.
Umelec, obdobie, dielňa a/alebo štýl

Uveďte meno umelca, ak je známe a uvedené. Ak sú práce spoločným dielom alebo ide o kópie, uveďte umelcov alebo umelca, ktorý vyhotovil kópiu, ak sú známi. Ak sa práca prisudzuje iba jednému umelcovi uveďte "Prisudzuje sa...".

Ak umelec nie je známy, uveďte dielňu, školu alebo štýl (napr. benátska škola, okruh majstra Pavla, obdobie Mingov, obdobie secesie, štýl Ľudovíta XV., viktoriánsky štýl, impresionizmus).  Ak ide o tlače, uveďte meno vydavateľa, miesto vydania a rok vydania.

20.
Materiál alebo technika

Informácia uvedená v tejto rubrike by mala byť čo najpresnejšia. Uveďte použité materiály a určite použitú techniku (napr. olejomaľba, drevorezba, kresba uhľom alebo perokresba, nespracovaný voskový odliatok, nitračný film, atď.)

21.
(výtlačok č. 1) Žiadosť

Vypĺňa žiadateľ alebo ním splnomocnený zástupca, ktorý zodpovedá za správnosť informácií uvedených v žiadosti a priložených dokumentoch.

22.
Podpis a odtlačok pečiatky vydávajúceho orgánu

Vyplňuje príslušný orgán vydávajúci povolenie na všetkých troch výtlačkoch povolenia, vrátane miesta a dátumu.

23.
(výtlačok  č. 2 a 3) Colný úrad krajiny vývozu

Vyplňuje colný úrad krajiny vývozu: vyplňuje colný úrad, kde sa uskutočňuje vývoz a kde sa predkladá povolenie na vývoz.
"Colný úrad krajiny vývozu" znamená úrad, ktorému sa predkladá colné vyhlásenie na vývoz  a vykonávajú sa colné formality.

24.
Fotografia/-ie kultúrneho tovaru/-ov

K žiadosti sa prikladajú 3 identické farebné fotografie predmetu kultúrnej hodnoty (najmenej 9 x 12 cm), z ktorých sa 1 nalepí na žiadosť.
Pri  trojrozmerných predmetov možno vyžadovať fotografie z rôznych strán pohľadu, napr. pri skriňovom nábytku aj jedna fotografia s otvorenými dvierkami. Ak priestor nepostačuje, fotografie sa nalepia na biely papier veľkosti A4 a počet listov sa uvedie v rubrike  25 - prílohy.
Príslušný orgán musí fotografiu potvrdiť podpisom a odtlačkom pečiatky vydávajúceho orgánu. Príslušné orgány môžu požadovať aj ďalšie fotografie.

25.
Prílohy
Ak sú k žiadosti priložené prílohy, uveďte počet ich strán.

26.
(výtlačok č. 2 a č. 3) Colný úrad výstupu vyplňuje colný úrad výstupu.
"Colný úrad výstupu"  znamená posledný colný úrad, predtým ako tovar opustí colné územie Spoločenstva.

Štvrtá časť

Sankcie za porušenie povinností pri vývoze a dovoze PREDMETU kultúrnEJ HODNOTY

Ministerstvo môže uložiť pokutu:

- podľa §19 a §20  za porušenie povinností ustanovených zákonom č. 206/2009 Z. z.

alebo

- podľa §10 a §11 za porušenie povinností ustanovených zákonom č. 207/2009 Z. z.

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa o protiprávnom konaní ministerstvo dozvedelo najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď sa právnická alebo fyzická osoba dopustila protiprávneho konania. Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.

Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

PRÍLOHA

Štandardné povolenie - výtlačok č. 1  Žiadosť "Európske spoločenstvo - kultúrny tovar" na vývoz tovaru kultúrneho charakteru z colného územia Európskeho spoločenstva    

 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011