Zahraničná spolupráca

Úvod > Zahraničná spolupráca > Archív > Archív programov EÚ

Archív programov EÚ

Návrh Rozhodnutia Rady týkajúceho sa stanoviska spoločenstva v rámci Asociačnej rady o účasti Slovenska v programe Kultúra 2000

Návrh

ROZHODNUTIA ASOCIAČNEJ RADY č. /2000

medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, na jednej strane
a Slovenskou republikou na strane druhej

 

DÔVODOVÉ MEMORANDUM

Európska rada, ktorá v decembri 1999 zasadala v Helsinkách, potvrdila proces rozširovania EÚ, ktorý oznámila na svojom zasadnutí v Luxembursku v decembri 1997. Opäť potvrdila rozšírenú predvstupovú stratégiu, ktorá bola zadefinovaná v roku 1997 a ktorá zahŕňa účasť 13 kandidátskych štátov v programoch spoločenstva, ako dôležitú súčasť tejto stratégie.

Čo sa týka desiatich kandidátskych krajín strednej a východnej Európy (ďalej krajiny SVE)), ich účasť na programoch spoločenstva je ustanovená v príslušných európskych dohodách. Podľa európskych dohôd sú podmienky a forma účasti týchto krajín definované príslušnými Asociačnej radami.

Program “Kultúra 2000” je nový program, ktorý bol prijatý 14. februára 2000, ale všetky krajiny SVE sa už predtým zúčastnili jedného alebo niekoľkých predchádzajúcich programov (Ariane, Kaleidoscope a Raphael) v priebehu rokov 1998 alebo 1999. Účasť krajín SVE v týchto programoch bola dôležitým prvkom predvstupového procesu týchto krajín.

Článok 7 rozhodnutia 508/2000/ES, ktoré zavádza program “Kultúra 2000”, ustanovuje účasť krajín SVE v programe. Všetky krajiny SVE potvrdili svoju ochotu zúčastniť sa nového programu od roku 2001 a platiť svoje finančné príspevky čiastočne zo svojich štátnych rozpočtov a čiastočne z každoročne prideľovaných prostriedkov PHARE. Ako je ustanovené v záveroch zo stretnutia Európskej rady v Luxemburgu z 12. a 13. decembra 1997, vlastné finančné príspevky týchto krajín sa majú postupne zvyšovať.

Hlavné otázky, ktorými sa zaoberá navrhované rozhodnutie Asociačnej rady sú:

projekty a iniciatívy predkladané účastníkmi z krajín SVE musia podliehať rovnakým podmienkam, pravidlám a postupom, aké prináležia tomuto programu a ktoré sa uplatňujú na členské štáty, najmä čo sa týka predkladania, posudzovania a výberu žiadostí a projektov;

krajiny SVE budú platiť každý rok príspevok na program, ako je uvedený v rozhodnutí asociačnej rady. Tento príspevok nebude krajinám SVE uhradený, ak na konci roku výsledky nebudú zodpovedať zaplatenému príspevku;

ako je ustanovené v záveroch zo stretnutia Európskej rady v Luxemburgu, krajiny SVE budú pozvané, aby sa zúčastnili zasadnutia Riadiaceho výboru programu “Kultúra 2000” ako pozorovatelia, na tých bodoch, ktoré sa ich budú týkať;

rozhodnutie sa bude uplatňovať po dobu trvania programu a účinnosť nadobudne dňom prijatia.

Skoré prijatie rozhodnutia Asociačnej rady by umožnilo kandidátskym krajinám integrovať sa čo najskôr do sietí spoločenstva a zúčastňovať sa ďalších aktivít v oblasti kultúry.

Výbor preto vyzýva Radu, aby prijala priložený návrh rozhodnutia Rady týkajúceho sa stanoviska spoločenstva v rámci Asociačnej rady o účasti “Slovenska” v programe “Kultúra 2000”.

 

Návrh

ROZHODNUTIA RADY

týkajúceho sa stanoviska spoločenstva v rámci Asociačnej rady
o účasti Slovenska v programe Kultúra 2000

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 151 spolu s článkom 300(2),
so zreteľom na návrh komisie,

keďže:

Európska dohoda o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na strane druhej nadobudla účinnosť 1. februára 1998;

podľa článku XX Európskej dohody sa môže Slovensko zúčastňovať na rámcových programoch, špecifických programoch, projektoch a iných akciách spoločenstva predovšetkým v oblasti kultúry;   o lehotách a podmienkach účasti Slovenska na týchto aktivitách rozhodne Asociačná rada;

rozhodnutie rady (2000/508/ES) zo 14. februára 2000, ktorým sa zavádza program Kultúra 2000 a najmä jeho článok 7 stanovuje, že program Kultúra 2000 je otvorený pre účasť asociovaných krajín strednej a východnej Európy v súlade s podmienkami ustanovenými v európskych dohodách a rozhodnutiach príslušných asociačných rád,

ROZHODLA TAKTO:

Stanovisko, ktoré má prijať spoločenstvo v rámci Asociačnej rady zriadeného Európskou dohodou medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na strane druhej, týkajúce sa účasti Slovenska v programoch spoločenstva v programe Kultúra 2000 je uvedené v návrhu rozhodnutia Asociačnej rady, ktorý tvorí prílohu tohto dokumentu.

V Bruseli

Za radu
prezident

 

Návrh

ROZHODNUTIA ASOCIAČNEJ RADY č. /2000

medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, na jednej strane
a Slovenskou republikou na strane druhej,

ktorým sa prijímajú lehoty a podmienky účasti Slovenskej republiky
v programoch spoločenstva v programe Kultúra 2000

ASOCIAČNÁ RADA

so zreteľom na Európsku dohodu o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na strane druhej, a najmä na jej článok XX ,

keďže:

podľa článku XX Európskej dohody sa Slovensko môže zúčastňovať na rámcových programoch, špecifických programoch, projektoch a iných akciách spoločenstva predovšetkým v oblasti kultúry;

podľa toho istého článku rozhoduje o lehotách a podmienkach účasti Slovenska v tejto oblasti Asociačná rada:

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Slovensko sa bude zúčastňovať programu Kultúra 2000 podľa lehôt a podmienok stanovených v prílohách I a II, ktoré predstavujú neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Článok 2

Toto rozhodnutie je uplatniteľné po dobu trvania programu Kultúra 2000, počínajúc 1. januárom 2001.

Článok 3

Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia Asociačnou radou.

V Bruseli

Za Asociačnú radu
predseda

 

PRÍLOHA I

Lehoty a podmienky účasti Slovenskej republiky v programe Kultúra 2000.

Pokiaľ nie je v tomto rozhodnutí ustanovené inak, Slovensko sa bude zúčastňovať aktivít programu Kultúra 2000 (ďalej len ako “program”) v súlade s cieľmi, kritériami, postupmi a termínmi, ako sú definované v rozhodnutí Európskeho parlamentu a rady (2000/508/ES) zo 14. februára 2000, ktorým sa zavádza tento akčný program spoločenstva.

Aby sa Slovensko mohlo tohto programu zúčastňovať, bude platiť každý rok príspevok do súhrnného rozpočtu Európskej únie podľa postupov opísaných v prílohe II. V prípade potreby, aby bolo možné zohľadniť rozvoj programu alebo vývoj absorpčnej kapacity Slovenska, má Asociačná rada právo upraviť príspevok tak, aby sa predišlo rozpočtovej nerovnováhe pri realizácii programu.

Lehoty a podmienky predkladania, posudzovania a výberu žiadostí týkajúcich sa oprávnených inštitúcií, organizácií a jednotlivcov zo Slovenska (ktorí prichádzajú do úvahy v rámci tohto programu) sú rovnaké ako tie, ktoré sa uplatňujú na oprávnené inštitúcie, organizácie a jednotlivcov zo spoločenstva. Komisia môže brať do úvahy expertov zo Slovenska, keď bude podľa príslušných ustanovení rozhodnutia, ktorým sa zavádza program, vymenovávať nezávislých expertov, ktorí budú pomáhať pri hodnotení projektov.

S cieľom zabezpečiť rozmer programu v rámci spoločenstva , budú musieť projekty a aktivity zahŕňať aspoň jedného partnera z jedného z členských štátov spoločenstva na to, aby spĺňali podmienky pre poskytnutie finančnej podpory spoločenstva.

Maximálna výška finančnej podpory na aktivity kultúrnych kontaktných bodov neprevýši 50 % celkového rozpočtu na ich aktivity.

Bez toho, aby boli dotknuté zodpovednosti Komisie Európskych spoločenstiev a Účtovného dvora Európskych spoločenstiev ohľadom monitorovania a hodnotenia programu Kultúra 2000 podľa rozhodnutia (článok 8), účasť Slovenska na programe bude nepretržite monitorovaná na partnerskom základe za účasti Komisie Európskych spoločenstiev a Slovenska. Slovensko bude komisii predkladať príslušné správy a bude sa zúčastňovať ďalších špecifických aktivít stanovených v tomto kontexte spoločenstvom.

V súlade s finančnými predpismi spoločenstva musia zmluvné dohodnutia uzatvorené subjektami alebo so subjektami Slovenska obsahovať ustanovenia o kontrolách a auditoch, ktoré majú byť vykonávané komisiou a Účtovným dvorom alebo na základe ich oprávnenia. Čo sa týka finančných auditov, môžu byť vykonávané za účelom kontroly príjmov a výdavkov týchto subjektov súvisiacich so zmluvnými záväzkami voči spoločenstvu. Pri vykonávaní týchto kontrol a auditov budú príslušné úrady Slovenska poskytovať primeranú a prijateľnú pomoc v duchu spolupráce a vzájomných záujmov, ktorá by mohla byť za daných okolností potrebná alebo užitočná.

Bez toho, aby boli dotknuté postupy uvedené v článku 5 rozhodnutia 508/2000, ktoré zavádza program Kultúra 2000, sa budú zástupcovia Slovenska zúčastňovať na zasadnutiach Riadiaceho výboru ako pozorovatelia, keď sa budú prerokovávať body, ktoré sa ich týkajú. Zástupcovia Slovenska nebudú na zasadnutí prítomní, keď bude výbor rokovať o zvyšných bodoch a keď sa bude hlasovať.

Jazyk, ktorý sa bude používať pri kontaktoch s komisiou akéhokoľvek druhu ohľadne procesu podávania žiadostí, uzatvárania zmlúv, predkladania správ a ďalších administratívnych rokovaní súvisiacich s programom, je jeden z úradných jazykov spoločenstva.

Spoločenstvo a Slovensko môžu ukončiť aktivity vykonávané podľa tohto rozhodnutia kedykoľvek zaslaním písomnej výpovede s dvanásťmesačnou výpovednou lehotou. Projekty a činnosti prebiehajúce v čase zaslania výpovede musia pokračovať podľa podmienok ustanovených v tomto rozhodnutí až do ich ukončenia.

PRÍLOHA II

Finančný príspevok Slovenskej republiky
do programu Kultúra 2000

Finančný príspevok, ktorý má platiť Slovensko do rozpočtu Európskej únie za účasť v programe Kultúra 2000 je nasledovný (v EURO): 

 1. rok 2001

  rok 2002

  rok 2003

  rok 2004

   

   

   

   

Slovensko bude platiť vyššie uvedený príspevok čiastočne zo štátneho rozpočtu Slovenska a čiastočne z Národného programu PHARE pre Slovensko. Vzhľadom na postup programu PHARE samostatného financovania jednotlivých programov, budú požadované finančné prostriedky PHARE prevedené Slovensku prostredníctvom samostatného finančného memoranda. Spolu s časťou pochádzajúcou zo štátneho rozpočtu Slovenska budú tieto finančné prostriedky predstavovať štátny príspevok Slovenska, z ktorého bude Slovensko vykonávať platby na základe výziev na úhradu finančných prostriedkov zasielaných každoročne komisiou.

Finančné prostriedky z programu PHARE budú požadované podľa tohto harmonogramu:

rok 2001

rok 2002

rok 2003

rok 2004

 

 

 

 

Zvyšná časť príspevku Slovenska sa bude uhrádzať zo štátneho rozpočtu Slovenska.

Na správu príspevku zo Slovenska sa bude uplatňovať finančný predpis, ktorý platí pre súhrnný rozpočet Európskej únie.

Cestovné a stravné náklady, ktoré vzniknú zástupcom a expertom Slovenska pri ich účasti v úlohe pozorovateľa na práci výboru uvedeného v prílohe I, bod 8 alebo na iných stretnutiach súvisiacich s realizáciou programu bude komisia preplácať rovnako ako v prípade mimovládnych expertov z členských štátov Európskej únie a v súlade s postupmi, ktoré pre nich v súčasnosti platia.

Po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia a na začiatku každého nasledujúceho roku komisia zašle Slovensku výzvu na zaplatenie finančných príspevkov zodpovedajúcich príspevku Slovenska do rozpočtu programu podľa tohto rozhodnutia.

Tento príspevok bude vyjadrený v Euro a na bankový účet komisie vedený v Euro.

Slovensko zaplatí svoj príspevok podľa výzvy na zaplatenie finančných prostriedkov:

- do 1. mája za časť financovanú zo štátneho rozpočtu za predpokladu, že komisia poslala výzvu na zaplatenie finančných prostriedkov pred 1. aprílom alebo najneskôr do jedného mesiaca po prijatí výzvy na zaplatenie finančných prostriedkov, ak bola zaslaná neskôr,

- do 1. mája za časť financovanú z PHARE, za predpokladu, že Slovensku bola dovtedy zaslaná zodpovedajúca čiastka, alebo najneskôr do 30 dní po zaslaní týchto finančných príspevkov Slovensku.

Akékoľvek omeškanie úhrady príspevku bude mať za následok povinnosť zaplatiť úrok z omeškania z neuhradenej čiastky za obdobie od dátumu splatnosti. Úroková sadzba zodpovedá úrokovej sadzbe uplatňovanej Európskou centrálnou bankou v deň splatnosti na operácie v Euro zvýšenej o 1,5 percentuálnych bodov.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011