Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo > Legislatíva > Právne predpisy v oblasti kultúry > Riadiace akty MK SR

Riadiace akty Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Metodický pokyn Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK–2349/2009-10/2396 z 20. februára 2009 pre klasifikáciu a riadenie aktív informačných systémov
Metodický pokyn Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-2216/2009-10/1992 z 15. februára 2009 pre nákup, vývoj a údržbu informačných systémov
Smernica Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-624/2008-10/1562 z 28. januára 2008 o legislatívnych pravidlách v znení smernice Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-3487/2008-10/13500 z 2. októbra 2008
Smernica Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-1083/2008-10/3365 z 28. februára 2008  o postupe pri vypracúvaní, schvaľovaní a evidovaní zmlúv 
Organizačný a rokovací poriadok porady vedenia MK SR z 1. marca 2007 č. MK 1537/2007-10/3385 v znení dodatku č. 1 z 18. decembra 2008, č. MK-4463/2008-10/18163
Organizačný poriadok Ministerstva kultúry SR č. MK 5778/2006 - 110/22349 z 21. decembra 2006 v znení dodatku č.  1 z 30. apríla 2007, dodatku č. 2 z 28. júna 2007, dodatku č.  3 z 12. októbra 2007 a dodatku č. 4 z 1. septembra 2008 č. MK 465/2008- 40/11791
Metodický pokyn Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK - 2902/2009-10/4659 z 15. apríla 2009 pre organizáciu a riadenie bezpečnosti informačných systémov

Registratúrny poriadok a registratúrny plán Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-1623/2005-700/32855 z 19. decembra 2005 pre automatizovaný systém správy registratúry

Požiarny štatút Ministerstva kultúry Slovenskej republiky platný od 1. augusta 2005

Smernica Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK 3117/2007-10/10212  z 31.mája 2007 o používaní služobných motorových vozidiel na  Ministerstve kultúry Slovenskej republiky v znení dodatku č. 1 z 13.novembra 2008
Smernica Ministerstva kultúry Slovenskej republiky  č. MK - 3574/2007 - 10/12285 o inventarizácii majetku a záväzkov
Smernica Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-2198/2009-10/1923 zo 16. februára 2009 o postupe pri zabezpečovaní zahraničných stykov

Smernica Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-1617/2007-10/3802 z 8.marca 2007,  ktorým sa mení a dopĺňa smernica  č. 3094/2006-110/10302 z 1. júna 2006 o postupe pri vypracúvaní, schvaľovaní a evidovaní zmlúv

Smernica Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-1759/2003-1 o finančnom riadení a finančnej kontrole na Ministerstve kultúry SR

Smernica Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-1758/2003-1 o používaní mobilných telefónov

Smernica Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK - 4062/2007 - 10/14649 z 25. septembra 2007 o poskytovaní dotácií

Smernica Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK  - 186/2008 - 10/137 z 20. decembra 2007 o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely

Smernica Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-102/2001-1 z 22. januára 2001 o poskytovaní ochranných pracovných prostriedkov, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov

Smernica Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-103/2001-1 z 22. januára 2001 na zabezpečenie školení zamestnancov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Smernica Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-4767/2006-110/17586 z 5. októbra 2006 o verejnom obstarávaní

Smernica Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-1329/2007-10/2582 z 15. februára 2007 o centrálnom verejnom obstarávaní v rezorte kultúry

Smernica Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-1543/2006-110/3751 z 23. februára 2006, ktorou sa upravuje spôsob vyrozumenia o vypovedaní vojny, o vyhlásení vojnového stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky

Smernica o používaní úradných pečiatok, razidiel a pečatidiel na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky č. MK-184/2002-1 z 1.októbra 2002

Smernice Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o škodových komisiách č. MK-2018/1999-1 z 21.októbra 1999

Bezpečnostné smernice na ochranu osobných údajov v integrovanom informačnom systéme Ministerstva kultúry SR

Pokyn ministra kultúry Slovenskej republiky č. MK-3079/2006-110/10227 o poskytovaní vreckového pri zahraničných pracovných cestách osobám vysielaných Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky

Metodický pokyn Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-2908/2007-211/12259 z 9.8.2007, ktorým sa vydávajú pravidlá pre jednotný postup  pri sprístupňovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 

Metodický pokyn Ministerstva kultúry Slovenskej republiky MK-3137/2006-110 z 1. júna 2006 pre poskytovanie finančných prostriedkov na zameriavanie nehnuteľností a na geometrické plány v rámci reštitúcií cirkevných majetkov

Metodický pokyn Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK - 1426/2001-1 z 13. júla 2001 pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR na postup pri nákupe informačných technológií

Zásady obehu účtovných a iných dokladov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-6628/2005-110-15648 z 29. apríla 2005

Zoznam utajovaných skutočností v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Pokyny na zabezpečenie a manipuláciu s kľúčmi od miestností v budove MK SR zo dňa 20. septembra 2005

Smernica MK SR č. MK -3575/2007-10/12288 o nakladaní s dočasne prebytočným, prebytočným a neupotrebiteľným majetkom štátu v správe MK SR
Smernica č. MK - 3212/2008-10/12445 z 12. 9. 2008 o kontrolnej činnosti na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky a v oblasti jeho pôsobnosti
Smernica MK SR č. MK - 3627/2007-10/12621 z 9.8. 2007 o vybavovaní sťažností a petícií
Smernica Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK - 624/2008 -10/1562 z 28. januára 2008 o legislatívnych pravidlách

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011