Zahraničná spolupráca

Úvod > Zahraničná spolupráca > Medzivládne a zmiešané komisie

Medzivládne a zmiešané komisie

Názov

 

Zmiešaná komisia Slovenskej republiky a Maďarskej republiky pre otázky kultúry a tlače

 

Medzivládna komisia pre obchodno-hospodársku, vedecko-technickú a kultúrnu spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou

 

Medzivládna slovensko-ukrajinská komisia pre otázky národnostných menšín, školských, kultúrnych a vedeckých stykov

 

Slovensko - bavorská medzivládna komisia

 

Slovensko-poľská medzivládna komisia pre cezhraničnú spoluprácu - pracovná skupina pre kultúru, vzdelávanie a výmenné pobyty mládeže

 

Štatút Zmiešanej komisie Slovenskej republiky a Maďarskej republiky pre otázky kultúry a tlače

Zmiešaná komisia Slovenskej republiky a Maďarskej republiky pre otázky kultúry a tlače (ďalej len “zmiešaná komisia“) vznikla na základe odseku 1 článku 1 Protokolu medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Maďarskej republiky o vytvorení mechanizmu slúžiaceho napomáhaniu plnenia Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou (ďalej len “Zmluva“) podpísanej 19. marca 1995 v Paríži (ďalej len “Protokol“), podpísaného 24. novembra 1998 v Bratislave.

Článok I

 1. Zmiešaná komisia je konzultačným, koordinačným a poradenským orgánom zmluvných strán Zmluvy.
 2. Zmiešaná komisia prerokúva otázky týkajúce sa kultúry a tlače v súlade s článkami 12., 13., 14., 15., a 18. Zmluvy. V súlade s plnením článkov Zmluvy pravidelne v oblasti svojej pôsobnosti hodnotí aktuálnu situáciu vo vzájomných vzťahoch. Na rokovaniach zmiešanej komisie - na základe súhlasu oboch strán - navrhované témy sú prerokované podľa poradia dôležitosti. Po prerokovaní jednotlivých tém zmiešaná komisia - podľa dôležitosti - podá návrh stranám a príslušným orgánom Zmluvy návrh na riešenie otázok, ktorých plnenie prerokuje na nasledujúcom stretnutí zmiešanej komisie. Na jednotlivých stretnutiach sa podľa možností navrhnú otázky, ktoré budú prerokované na nasledujúcich stretnutiach.

Článok II

 1. Zmiešaná komisia je zložená zo slovenskej časti a z maďarskej časti na čele s predsedami menovanými svojimi vládami.
 2. Predseda každej časti zmiešanej komisie vymenuje tajomníka a určí zloženie svojej časti komisie.

Článok III

 1. Zmiešaná komisia môže v záujme riešenia úloh vytvárať dočasné pracovné skupiny.
 2. Zmiešaná komisia určuje úlohy a obdobie činnosti pracovných skupín.

Článok IV

 1. Zmiešaná komisia zasadá minimálne raz za rok, striedavo v Slovenskej republike a v Maďarskej republike.
 1. Termín a program zasadnutia zmiešanej komisie dohodnú predsedovia oboch častí najneskôr mesiac pred jeho uskutočnením.
 2. Na návrh predsedu ktorejkoľvek časti zmiešanej komisie môže byť zvolané jej mimoriadne zasadnutie.
 3. Na zasadnutí zmiešanej komisie sa zúčastňujú jej členovia a prizvaní experti.
 4. V odôvodnených prípadoch, po súhlase predsedov oboch častí zmiešanej komisie, môžu byť do programu zasadnutia zaradené otázky, ktoré neboli vopred dohodnuté.
 5. V období medzi zasadnutiami zmiešanej komisie vybavujú veci, ktoré patria do jej pôsobnosti, tajomníci v súlade s pokynmi predsedov zmiešanej komisie.

Článok V

 1. Prípravu zasadnutia zmiešanej komisie zabezpečuje a jej rokovanie vedie predseda tej časti
  zmiešanej komisie, kde sa zasadnutie uskutočňuje.
Zmiešaná komisia prijíma závery so súhlasom predsedov jej oboch častí. Prijaté závery sa uvedú v protokole, ktorý sa vyhotovuje v slovenskom jazyku a v maďarskom jazyku a podpisujú ho predsedovia oboch častí komisie.

Článok VI

Náklady spojené so zasadnutím zmiešanej komisie a jej pracovných skupín hradí tá strana, na území ktorej sa zasadnutie uskutočňuje, s výnimkou nákladov na dopravu, ubytovanie a stravovanie.

Článok VII

 1. Tento štatút bol schválený a podpísaný predsedami oboch častí zmiešanej komisie na jej prvom zasadnutí a tvorí prílohu protokolu z prvého zasadnutia zmiešanej komisie.
 2. Tento štatút môže byť zmenený len na základe vzájomnej dohody predsedov oboch častí zmiešanej komisie. Zmeny musia byť vykonané písomnou formou.

Dané v Bratislave dňa 20. mája 1999 v dvoch vyhotoveniach, v jazyku slovenskom a jazyku maďarskom pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

predseda komisie 
za Slovenskú republiku
predseda komisie za Maďarskú republiku

Zmiešaná komisia Slovenskej republiky a Maďarskej republiky
pre otázky kultúry a tlače

Komisia vznikla na základe odseku 1 článku 1 Protokolu medzi MZV SR a MZV MR o vytvorení mechanizmu slúžiacemu napomáhaniu plnenia Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi SR a MR, podpísanej 19. marca 1995 v Paríži, podpísaného 24. novembra 1998 v Bratislave.

Komisia sa schádza dvakrát ročne striedavo v Bratislave a Budapešti.

 1. zasadnutie komisie bolo v Bratislave 19. - 20. 5. 1999.
 2. zasadnutie komisie bolo v Budapešti 9. 5. 2000.
 3. Zasadnutie komisie bolo v Bratislave 14. 11. 2000.

Za priebeh jednotlivých zasadnutí sú organizačne zodpovedné MK SR a MKD MR. Finančné náklady na zasadnutie nesie prijímajúca strana. Predsedu komisie menuje minister kultúry SR a jej členmi sú predstavitelia rezortu a prizvaní experti.

Medzivládna komisia pre obchodno-hospodársku, vedecko-technickú a kultúrnu
spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou

Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti kultúry, vzdelávania a vedy, podpísanej 13. februára 1955 v Bratislave bol do pôvodnej komisie pre obchodno-hospodársku činnosť a vedecko-technickú spoluprácu zaradený aj rezort kultúry. Komisia bola vytvorená s cieľom rozvíjať priame kontakty medzi jednotlivými rezortmi a napomáhať plnenie zmluvných dokumentov,  ako aj podporovať realizáciu konkrétnych projektov na spoluprácu v oblasti kultúry.

Zasadnutia komisie sa uskutočňujú raz do roka, striedavo na Slovensku a v Ruskej federácii. Cieľom zasadnutí je vyhodnotenie spolupráce medzi jednotlivými zasadnutiami komisie, zostavenie programu ďalšej spolupráce a nadviazanie neformálnych kontaktov v rámci jednotlivých rezortov.

Za priebeh jednotlivých zasadnutí sú organizačne zodpovedné Ministerstvo zahraničných vecí SR, Ministerstvo hospodárstva SR a Úrad vlády Ruskej federácie. Finančné náklady na zasadnutie nesie prijímajúca krajina a jednotlivé rezorty, ktoré participujú alikvótnou finančnou čiastkou. Predsedu slovenskej časti komisie menuje minister zahraničných vecí SR, členmi komisie sú predstavitelia jednotlivých rezortov a prizvaní experti. 

Medzivládna slovensko-ukrajinská komisia pre otázky národnostných menšín, školských, kultúrnych a vedeckých stykov

Komisia bola ustanovená v r. 1994.a vytvorená bola s cieľom rozvíjať priame kontakty medzi jednotlivými rezortmi a napomáhať plneniu zmluvných dokumentov, ako aj podporovať realizáciu konkrétnych projektov spolupráce v oblasti kultúry.

Zasadnutia sa uskutočňujú raz do roka, striedavo na Slovensku a na Ukrajine. Cieľom zasadnutí komisie je vyhodnotenie spolupráce, tvorba programu na ďalšie obdobie, ako aj nadviazanie neformálnych kontaktov v rámci jednotlivých rezortov.

Za priebeh jednotlivých zasadnutí sú organizačne zodpovední Ministerstvo zahraničných vecí SR a Štátny výbor Ukrajiny pre veci národností a migrácie. Finančné náklady zasadnutí nesie prijímajúca strana a jednotlivé rezorty, ktoré participujú alikvótnou čiastkou

Predsedu slovenskej časti komisie menuje minister zahraničných vecí SR. Členmi komisie sú predstavitelia jednotlivých rezortov a prizvaní experti. 

Slovensko-bavorská medzivládna komisia

Gestorom slovensko - bavorskej komisie je Ministerstvo zahraničných vecí SR. Bola vytvorená na základe Dohody o spolupráci medzi SR a Spolkovou krajinou Bavorsko, ktorá bola podpísaná 27. januára 1991 na úrovni predsedu vlády SR a predsedu vlády Slobodného štátu Bavorsko. Hlavným účelom je tvorba programu spolupráce na ďalšie obdobie, v súčasnosti na roky 2000- 2001. Komisia pozostáva z členov - zástupcov jednotlivých rezortov vrátane kultúry. Ministerstvo zahraničných vecí SR na slovenskej strane a Bavorská štátna kancelária /t.j. Úrad vlády/ na bavorskej strane sú organizačne zodpovední za priebeh jednotlivých zasadnutí. 

Slovensko - poľská medzivládna komisia pre cezhraničnú spoluprácu - pracovná skupina pre kultúru, vzdelávanie a výmenné pobyty mládeže

Gestorom za slovenskú stranu je Ministerstvo zahraničných vecí SR, ktoré považuje cezhraničnú spoluprácu za významnú súčasť procesu európskej integrácie. Hlavné smery práce slovensko-poľskej medzivládnej komisie sú koordinácia rozvoja pohraničných regiónov, doprava, hospodárstvo, kultúra, vzdelávanie a výmenné pobyty mládeže, práca a sociálna politika a ďalšie. 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011