Štátny jazyk

Úvod > Štátny jazyk > Výsledky

Výsledky pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v oblasti štátneho jazyka

V oblasti ochrany, rozvoja a starostlivosti o štátny jazyk vypracovalo ministerstvo kultúry Koncepciu starostlivosti o štátny jazyk Slovenskej republiky, ktorú schválila vláda SR 14. februára 2001. Na základe uznesenia vlády č. 131/2001 bola pri MK SR zriadená medzirezortná expertná komisia na rozpracovanie koncepcie. Komisia pracovala pri ministerstve kultúry v období rokov 2001 až 2006. Plnenie prijatých uznesení komisie smerovalo najmä k postupnému zvyšovaniu jazykovej úrovne predovšetkým v oblasti štátnej správy.

Ministerstvo kultúry vypracovalo v roku 2007 materiál Opatrenia v oblasti štátneho jazyka, do ktorého sa premietli zámery štátnej jazykovej politiky rozpracované v koncepcii. Opatrenia schválila vláda SR uznesením č. 942/2007. Materiál obsahuje niekoľko návrhov na systémovú a všestrannú ochranu
a rozvoj štátneho jazyka, ktoré sú adresované predovšetkým ústredným orgánom štátnej správy. Ich cieľom je prispieť k odstráneniu nedostatkov v používaní štátneho jazyka, na ktoré upozorňovali hodnotiace správy každoročne vypracúvané v súvislosti s plnením koncepcie starostlivosti o štátny jazyk.

Na základe úlohy z uznesenia vlády SR k Opatreniam v oblasti štátneho jazyka ministerstvo kultúry vypracovalo novelu zákona NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktorú vláda SR schválila 11. marca 2009 uznesením č. 197/2009. V záujme zlepšenia starostlivosti o štátny jazyk bolo potrebné spresniť a doplniť niektoré ustanovenia zákona,  prípadne uviesť ich do súladu s neskoršie prijatými a v súčasnosti platnými právnymi normami, ktoré upravujú používanie štátneho jazyka v istých konkrétnych oblastiach, ako aj prijať opatrenia na zabezpečenie vyššej účinnosti, vymožiteľnosti platných ustanovení zákona. Posledná novela zákona o štátnom jazyku sa uskutočnila v roku 2010 a nadobudla účinnosť 1. marca 2011. Súčasné platné znenie novely zákona o štátnom jazyku nájdete tu.

S cieľom prispieť k zvyšovaniu jazykovej úrovne verejných prejavov pripravilo ministerstvo kultúry niekoľko metodických materiálov: Súpis nevhodne použitých slov v legislatívnych textoch, Súpis nevhodných slov v legislatívnych textoch, Najčastejšie jazykové nedostatky v úradných dokumentoch, Písanie veľkých písmen, Názvy štátov, Používanie koncovky -ová v ženských priezviskách. V rubrike Jazykové okienko sa pravidelne zverejňujú aj krátke vysvetľujúce poznámky k aktuálnym jazykovým otázkam.

Po prijatí zákona o štátnom jazyku v roku 1995 ministerstvo kultúry vypracovalo opatrenie o vyhlásení kodifikovanej podoby štátneho jazyka. V aktualizovanom opatrení ministerstva kultúry o vyhlásení kodifikovanej podoby štátneho jazyka z 8. apríla 2008 sú zahrnuté posledné vydania základných kodifikačných príručiek slovenského jazyka.

Ministerstvo kultúry sa spolu s ďalšími inštitúciami už niekoľko rokov úspešne zúčastňuje na organizovaní celoštátnej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, ktorá priaznivo vplýva na zvyšovanie národného a jazykového vedomia mladej generácie a na prehlbovanie kladného vzťahu k slovenskému jazyku. Od roku 1995 odbor štátneho jazyka pravidelne pripravuje zborníky ocenených žiackych prác.

Pri plnení úloh na úseku starostlivosti o štátny jazyk ministerstvo kultúry spolupracuje s odbornými slovakistickými pracoviskami, ako aj s ďalšími štátnymi orgánmi. V rámci tejto spolupráce sa v roku 1999 podpísala dohoda o spolupráci medzi ministerstvom kultúry a Slovenskou akadémiou vied, v roku 2001 sa podpísala dohoda o spolupráci medzi ministerstvom kultúry a Slovenskou obchodnou inšpekciou (obnovená v roku 2007).

V roku 2001 ministerstvo kultúry v spolupráci s ministerstvom školstva a Slovenskou akadémiou vied pripravilo návrh projektu vybudovania Národného korpusu slovenského jazyka a projektu elektronizácie jazykovedného výskumu v rokoch 2002 – 2006, ktorý schválila vláda SR uznesením č. 137 z 13. februára 2002. Ide o elektronickú databázu textov súčasného slovenského jazyka, ktorá slúži na vyhľadávanie  slov, slovných spojení, jazykových prostriedkov. Je určený každému používateľovi slovenského jazyka, ale predovšetkým redaktorom, prekladateľom, učiteľom a jazykovedcom. Na základe tohto projektu sa v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV 22. novembra 2002 otvorilo pracovisko Slovenského národného korpusu s cieľom vybudovať do roku 2006 dvestomiliónový korpus. V júni 2006 sa podpísala zmluva o spolupráci medzi ministerstvom kultúry, ministerstvom školstva a Slovenskou akadémiou vied s cieľom dobudovať Slovenský národný korpus a vytvoriť špecifické diela využívajúce zhromaždené dáta.

V roku 2004 sa uzavrela dohoda medzi Slovenskou akadémiou vied, ministerstvom kultúry a ministerstvom školstva o spoločnom financovaní viaczväzkového výkladového Slovníka súčasného slovenského jazyka. Prvý zväzok (A - G) vyšiel v roku 2006.

Ministerstvo kultúry v apríli 2008 sprístupnilo na svojej internetovej stránke v spolupráci s Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra SAV kodifikačné príručky Pravidlá slovenského pravopisu a Krátky slovník slovenského jazyka.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011