Štátny jazyk

Úvod > Štátny jazyk > Odporúčaná literatúra

Odporúčaná literatúra

Pravidlá slovenského pravopisu. Bratislava 2000
Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava 2003
Kráľ, Á.: Pravidlá slovenskej výslovnosti. Bratislava 2005
Ružička, J. a kol.: Morfológia slovenského jazyka. Bratislava 1966
Historický slovník slovenského jazyka I. - VI. Bratislava 1991 - 2005  
Ako nehrešiť proti slovenčine. Bratislava 1995
Dejiny slovenskej literatúry. Bratislava 1984
Encyklopédia jazykovedy. Bratislava 1993
Jazyková poradňa. Bratislava 1957 - 1968
Jazyková poradňa odpovedá. Bratislava 1988
Findra, J.: Jazyk, reč, človek. Bratislava 1998
Horák, J.: Slovo o slove. Martin 1999
Kačala, J.: Slovenčina ­ vec politická? Martin 1994
Kačala, J.: Kultúrne rozmery jazyka. Bratislava 1997
Kačala, J.: Spisovná slovenčina v 20. storočí. Bratislava 1998
Krajčovič, R.: Vývin slovenského jazyka a dialektológia. Bratislava 1988
Krupa, V., Genzor, J.: Jazyky sveta v priestore a čase. Bratislava 1996
Majtán, M.: Názvy obcí slovenskej republiky. Bratislava 1998
Považaj, M.,Majtán, M, .: Vyberte si meno pre svoje dieťa. Bratislava 1998
Mistrík, J.: Lingvistický slovník. Bratislava 2002
Mistrík, J.: Moderná slovenčina. Bratislava 1983
Mistrík, J.: Gramatika slovenčiny. Bratislava 1994
Pauliny, E.: Krátka gramatika slovenská. Bratislava 1997
Pauliny, E., Ružička, J., Štolc, J.: Slovenská gramatika. Bratislava 1968
Slovník slovenského jazyka. I - VI. Bratislava 1959 - 1968
Slovník slovenských nárečí. I. - II. Bratislava 1994 - 2006
Spisovná slovenčina a jazyková kultúra. Bratislava 1995            
Stanislav, J.: Dejiny slovenského jazyka I. - V. Bratislava 1967 - 1973
Stanislav, J.: Kultúra starých Slovákov. Bratislava 1997
Synonymický slovník slovenčiny. Bratislava 1995
Šalingová, M.: Slovenčina bez chýb. Bratislava 1998
Šalingová, M.: Homonymický slovník. Bratislava 1998
1000 poučení zo spisovnej slovenčiny. Bratislava 1974

Odporúčané časopisy:

Kultúra slova. Vedecko­-popularizačný časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu. Orgán Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, Jazykového odboru Matice slovenskej a Ústrednej jazykovej rady MK SR.
Adresa redakcie: 813 64 Bratislava, Panská 26.
Slovenská reč. Časopis pre výskum slovenského jazyka. Orgán Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV. Adresa redakcie: 813 64 Bratislava, Panská 26.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011