Kultúrne dedičstvo

Úvod > Kultúrne dedičstvo > Pamiatková inšpekcia > Úlohy a zameranie

Zameranie a úlohy ústredného štátneho dohľadu pamiatkovej inšpekcie ministerstva na 2. polrok 2010

 1. Výkon dozornej činnosti na národných kultúrnych pamiatkach (ďalej len „NKP“) - objektoch drevenej sakrálnej architektúry so zameraním na ich aktuálny stavebno-technický stav, požiarnu bezpečnosť, užívanie a potrebu investícií ako podklad pre zhodnotenie efektivity priority grantového programu Obnovme si svoj dom  podľa § 5 ods. 1 zákona

  subjekt: vlastníci NKP, príslušné krajské pamiatkové úrady (ďalej len „KPÚ“)        
  termín:  júl - august 2010

 2. Dohľad nad základnou ochranou ohrozených NKP v lokalitách svetového dedičstva – stavbách so stavebno-technickým stavom evidovaným ako narušený a dezolátny podľa § 5 ods. 1 zákona

  subjekt: vlastníci NKP, KPÚ Banská Bystrica, KPÚ Prešov, KPÚ Košice
  termín: september – november 2010

 3. Dohľad nad NKP kaštieľ v Rakoľuboch (č. ÚZPF1) 1235/0)  podľa § 5 ods. 1 zákona

  subjekt: vlastník NKP, KPÚ Trenčín        
  termín: august 2010

 4. Dohľad v mestskej pamiatkovej rezervácii Banská Štiavnica  podľa § 5 ods. 1  zákona zameraný na zachovanie hodnôt lokality svetového dedičstva pri obnove objektov:
  Radničné námestie 2 (č. ÚZPF1) 2533),
  Radničné námestie 3,
  Námestie sv. Trojice 11 (č. ÚZPF1) 2564),
  Kamerhofská 13 (č. ÚZPF1) 2513)  

  subjekt: vlastníci objektov, KPÚ Banská Bystrica
  termín: september 2010

1) Ústredný zoznam pamiatkového fondu

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011