Kultúrne dedičstvo

Úvod > Kultúrne dedičstvo > Pamiatková inšpekcia > Úlohy a zameranie

Úlohy a zameranie dozornej činnosti pamiatkovej inšpekcie na 2. polrok 2006 

1. Výkon dozornej činnosti v pamiatkových územiach so zameraním na starostlivosť vlastníkov o národné kultúrne pamiatky, plnenie povinností obce pri základnej ochrane pamiatkového územia, aktuálnosť a komplexnosť metodických materiálov na rozhodovanie v pamiatkových územiach  a na výkon štátnej správy orgánmi ochrany pamiatkového fondu najmä podľa § 11 ods. 2 písm. a), g) a h) zákona.

1. 1. Pamiatková zóna v Zlatých Moravciach
       Termín: september  2006

1. 2. Pamiatková zóna v Sobotišti
       Termín: september 2006

1. 3. Pamiatková zóna  v Markušovciach
       Termín: november 2006

1. 4. Pamiatková zóna v Ratkovej
       Termín: november 2006

2. Dohľad u právnických osôb oprávnených podľa § 36 ods. 2 zákona vykonávať archeologický výskum so zameraním na nakladanie s hnuteľnými archeologickými nálezmi a spracovanie dokumentácie o archeologickom výskume.

2. 1. Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a enviromentalistiky v Banskej Štiavnici 
       Termín: október 2006

2. 2. Terra Antiqua, s.r.o. 
        
Termín: október 2006

2. 3. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, Katedra histórie 
        Termín: október 2006

2. 4. Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, Katedra klasickej archeológie
        Termín: október 2006

3. Dohľad vo veci zistenia súladu vybranej dokumentácie o archeologických  výskumoch  s vydanými rozhodnutiami orgánov ochrany pamiatkového fondu a Vyhláškou č.16/2003 Z. z. podľa § 5 ods.1 písm. a) a písm. b).

KPÚ v Trnave
Termín: august 2006

4. Dohľad nad dodržaním podmienok MK SR pri vývoze hnuteľných NKP na výstavu „Kráľ Žigmund“ do Budapešti a Luxemburgu. Kontrola plnenia úlohy Pamiatkového úradu SR pri overovaní identity a stavu vrátených NKP u vlastníkov.

4. 1. NKP Kalich a monštrancia z Dómu sv. Martina v Bratislave

4. 2. NKP Obraz sv. Heleny z Trnavy

4. 3. NKP Evanjeliár s relikviárom z Nitry

4. 4. NKP Kamenné architektonické články z Košíc
       Termín: november 2006

5. Dohľad nad zabezpečením základnej ochrany a využitím kaštieľa v Divinke podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona.

Krajská knižnica v Žiline, VÚC Žilina
Termín: november 2006

6. Dohľad na obnove hlavného oltára sv. Štefana v Kláštore kapucínov v Bratislave so zameraním na postup pri zabezpečení reštaurátorských prác podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona.

Kláštor kapucínov
Termín: december 2006

7. Dohľad nad zabezpečením komplexnej obnovy refektára v bývalom špitále Rádu milosrdných bratov v Bratislave podľa § 5 ods. 1. písm. b) zákona.

Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha, Slovenská provinčná delegatúra
Termín: december 2006

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011