Kultúrne dedičstvo

Úvod > Kultúrne dedičstvo > Pamiatková inšpekcia > Úlohy a zameranie

Úlohy a zameranie dozornej činnosti pamiatkovej inšpekcie na 1. polrok 2006

1. Kontrola výkonu štátnej správy na úseku archeológie podľa § 5 ods.1 písm. a) zákona č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu (ďalej len „zákon“) so zameraním na sledovanie podmienok určených v rozhodnutiach o archeologickom výskume, ochranu nálezov a výskumné správy.

a) Krajský pamiatkový úrad Prešov               Termín: február 2006

b) Krajský pamiatkový úrad Žilina                 Termín: marec 2006

2. Výkon dozornej činnosti v pamiatkových územiach so zameraním na starostlivosť vlastníkov o národné kultúrne pamiatky, plnenie povinností obce pri základnej ochrane pamiatkového územia, aktuálnosť a komplexnosť metodických materiálov pre rozhodovanie v pamiatkových územiach a výkon štátnej správy orgánmi ochrany pamiatkového fondu najmä podľa § 11 zákona ods. 2 písm. a), g) a h) zákona.

a) Pamiatková zóna Bátovce                         Termín: apríl  2006

b) Pamiatková zóna Torysky                         Termín: máj 2006

c) Pamiatková zóna Lipovce - Lačnov             Termín: máj 2006

3. Kontrola plnenia opatrení uložených pri výkone pamiatkového dohľadu v období január 2004 – december 2005 podľa § 5  ods.1 písm. d) zákona. Kontrola sa bude týkať Krajských pamiatkových úradov v Banskej Bystrici, v Trnave, v Prešove, v Košiciach, v Žiline, v Nitre a v Bratislave a Pamiatkového úradu SR.

Termín:  jún 2006

4. Prieskum spolupráce vybraných stavebných úradov s orgánmi ochrany pamiatkového fondu, zameraný na súčinnosť výkonných orgánov štátnej správy, a aplikovanie zákona o ochrane pamiatkového fondu s cieľom zjednodušenia a urýchlenia stavebného konania.

a) Stavebné úrady okresu Prešov                  Termín: február 2006

b) Stavebné úrady okresu Žilina                    Termín: marec 2006

c) Stavebné úrady okresu Levoča                  Termín: apríl 2006

d) Stavebné úrady okresu Levice                   Termín: máj 2006

5. Preskúmanie postupu Pamiatkového úradu SR pri príprave návrhu na zmenu hraníc pamiatkovej zóny Bratislava – CMO.

Termín: február 2006

Bratislava 26.  január 2006

Vypracovala:   Ing. Iveta Kodoňová 
            
         riaditeľka pamiatkovej inšpekcie

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011