Kultúrne dedičstvo

Úvod > Kultúrne dedičstvo > Pamiatková inšpekcia > Úlohy a zameranie

Úlohy a zameranie ústredného štátneho dohľadu pamiatkovej inšpekcie na 2. polrok 2009

1.       Výkon dozornej činnosti v pamiatkových územiach so zameraním na starostlivosť vlastníkov o národné kultúrne pamiatky, plnenie povinností obce pri základnej ochrane pamiatkového územia, aktuálnosť a komplexnosť metodických materiálov na rozhodovanie v pamiatkových územiach  a na výkon štátnej správy orgánmi ochrany pamiatkového fondu najmä podľa § 11 ods. 2 písm. a), g) a h) zákona1).
Pamiatková rezervácia vo Vlkolínci
subjekt:            KPÚ Žilina, Mesto Ružomberok
termín:             september 2009

2.       Výkon dozornej činnosti v pamiatkových územiach so zameraním na starostlivosť vlastníkov o národné kultúrne pamiatky, plnenie povinností obce pri základnej ochrane pamiatkového územia, aktuálnosť a komplexnosť metodických materiálov na rozhodovanie v pamiatkových územiach  a na výkon štátnej správy orgánmi ochrany pamiatkového fondu najmä podľa § 11 ods. 2 písm. a), g) a h) zákona1).  
Pamiatková zóna v Turnianskej Novej Vsi
subjekt:            KPÚ Košice, Obec Turnianska Nová Ves    
termín:             september 2009

3.       Dohľad nad zabezpečením a ochranou archeologického nálezu tzv. strieborného pokladu z Hýb.   
subjekt:            Archeologický ústav SAV v Nitre
termín:             júl 2009

4.       Dohľad nad zabezpečením základnej ochrany NKP kúrie v Kaľamenovej podľa § 5 ods. 1 písm. a) a b) zákona 
subjekt:            vlastník , KPÚ Žilina 
termín:             september 2009

5.       Dohľad nad zabezpečením základnej ochrany a obnovy NKP kaštieľa v Borši podľa § 5 ods. 1 písm. a) a b) zákona 
subjekt:            Obec Borša, KPÚ Košice 
termín:             október 2009

6.       Dohľad nad zabezpečením základnej ochrany a obnovy NKP kaštieľa v Turni nad Bodvou podľa § 5 ods. 1 písm. a) a b) zákona 
subjekt:            Obec Turňa nad Bodvou, KPÚ Košice 
termín:             október 2009

7.       Dohľad nad zabezpečením základnej ochrany a obnovy NKP župného domu v Turni nad Bodvou podľa § 5 ods. 1 písm. a) a b) zákona 
subjekt:            vlastníci , KPÚ Košice 
termín:             október 2009 8.       Dohľad nad spôsobom evidencie, dokumentovania  a ochrany originálnych súčastí sôch, súsoší a plastík nahrádzaných pri reštaurovaní ich kópiami. 
subjekt:            PÚ SR 
termín:             november - december 2009

1) Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011