Kultúrne dedičstvo

Úvod > Kultúrne dedičstvo > Pamiatková inšpekcia > Úlohy a zameranie

Úlohy a zameranie dozornej činnosti pamiatkovej inšpekcie na 1. polrok 2009

1.     Dohľad nad zabezpečením základnej ochrany románskych stavieb so zameraním na rotundy a jednoloďové kostoly podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z. ( ďalej len „zákon“).

      Kostol r. k. sv. Kríža v Hamuliakove (ÚZPF č.404) 

      Kostol r. k. sv. Ducha v Jalšovom (ÚZPF č. 892)

      Kostol r. k. sv. Kozmu a Damiána v Trenčíne (ÚZPF č. 10662) 

      Kostol r. k. Všetkých svätých v Dechticiach (ÚZPF č. 793)

      Kostol r. k. sv. Michala v Malých Kosihách (ÚZPF č. 344) 

      Kostol r. k. sv. Trojice v Chrasti nad Hornádom (ÚZPF č. 650)

      Kaplnka r. k. sv. Anny v Podolínci (ÚZPF č. 944) 

      subjekt:            vlastníci, príslušné krajské pamiatkové úrady

      termín:             apríl 2009

2.     Výkon dozornej činnosti v pamiatkových územiach so zameraním na starostlivosť vlastníkov o národné kultúrne pamiatky, plnenie povinností obce pri základnej ochrane pamiatkového územia, aktuálnosť a komplexnosť metodických materiálov na rozhodovanie v pamiatkových územiach  a na výkon štátnej správy orgánmi ochrany pamiatkového fondu najmä podľa § 11 ods. 2 písm. a), g) a h) zákona.

     Pamiatková rezervácia v Čičmanoch

     subjekt:            KPÚ Žilina, Obec Čičmany

     termín:             máj 2009         

     Pamiatková zóna v Hybiach

     subjekt.            KPÚ Žilina, Obec Hybe                          

     termín:             máj 2009

3.     Dohľad nad zabezpečením a ochranou archeologického nálezu tzv. kniežacej hrobky z Popradu – Matejoviec podľa § 5 ods. 1 písm. a) a b) zákona.

     subjekt:            Múzeum v Poprade, Archeologický ústav SAV v Nitre      

     termín:             február 2009

4.     Dohľad nad zabezpečením základnej ochrany a využitia historických záhrad a parkov podľa § 5 ods. 1 písm. a) a b) zákona .

     subjekt:            vlastníci NKP a príslušné krajské pamiatkové úrady                    

     termín:             marec - jún 2009

Bratislava  15. decembra 2008

Vypracovala:     Ing. Iveta Kodoňová

                        riaditeľka pamiatkovej inšpekcie

 

 

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011