Kultúrne dedičstvo

Úvod > Kultúrne dedičstvo > Pamiatková inšpekcia > Úlohy a zameranie

Úlohy a zameranie dozornej činnosti Pamiatkovej inšpekcie 
I. polrok 2007 

1. Výkon dozornej činnosti v pamiatkových územiach so zameraním na starostlivosť vlastníkov o národné kultúrne pamiatky, plnenie povinností obce pri základnej ochrane pamiatkového územia, aktuálnosť a komplexnosť metodických materiálov na rozhodovanie v pamiatkových územiach  a na výkon štátnej správy orgánmi ochrany pamiatkového fondu najmä podľa § 11 ods. 2 písm. a), g) a h) zákona č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z. ( ďalej len „zákon").

1. Pamiatková zóna v Klokočove - do Kršle
2. Pamiatková zóna v Kysuckom Novom Meste
3. Pamiatková zóna v Hanušovce nad Topľou
4. Pamiatková zóna v Michalovciach

2. Preverenie majetkovo-právnych vzťahov a zabezpečenia základnej ochrany 83 NKP - hradov v stavebno-technickom stave „ruina" zachovávaných ako torzálna architektúra.                            

3. Dohľad nad zabezpečením základnej ochrany NKP - Kalvárie v Banskej Štiavnici podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona.

4. Dohľad nad realizáciou reštaurátorského výskumu v NKP - kostole sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom podľa § 33  zákona.

5. Dohľad nad reštaurovaním hlavného oltára Všetkých svätých v Bytči so zameraním na postup pri zabezpečení reštaurátorských prác podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona.

6. Analýza možnosti zachovania architektúry vhodne dotvárajúcej prostredie pamiatkového územia bez jej vyhlásenia za NKP, preskúmanie zániku nehnuteľností v PZ CMO Bratislava  od r. 2002.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011