Kultúrne dedičstvo

Úvod > Kultúrne dedičstvo > Pamiatková inšpekcia > Úlohy a zameranie

Úlohy a zameranie ústredného štátneho dohľadu

  • 1. Previerka reštaurovania severného portálu Dómu sv. Martina vBratislave (ÚZPF č. 198) vspolupráci sKomorou reštaurátorov, so zameraním na dodržiavanie rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu (ďalej len „KPÚ") Bratislava aoprávnenie zodpovedného reštaurátora podľa § 5 ods. 1 písm. a),b) ac) zákona č.49/2002 Z. z. oochrane pamiatkového fondu vznení zákona č.479/2005 Z. z. (ďalej len „zákon").

subjekt:            Rímskokatolícka cirkev,  farnosť Bratislava, Svätého Martina

Termín:            január 2008

  • 2. Dohľad zameraný na opatrenia prijaté krajskými pamiatkovými úradmi, Pamiatkovým úradom SR aministerstvom vsúvislosti so zisteniami z monitoringov lokalít svetového dedičstva za roky 2001 - 2007.

Lokalita svetového dedičstva Vlkolínec                          

Lokalita svetového dedičstva Spišský hrad a pamiatky okolia

Termín:            február 2008

  • 3. Dohľad zameraný na nelegálnu stavebnú činnosť vareáli národnej kultúrnej pamiatky park pri kúpeľnom dome (ÚZPF č. 813/2) v Bojniciach

Subjekt :          Kúpele Bojnice a.s.

                        KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza

Termín:            február 2008

  • 4. Dohľad nad zabezpečením základnej ochrany národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa vBratislave-Čunove (ÚZPF č. 649/1-2) podľa § 5 ods. 1 písm. b zákona.

            subjekt:            vlastník kaštieľa a KPÚ Bratislava                                                                      Termín:            marec 2008

  • 5. Dohľad nad zabezpečením základnej ochrany národných kultúrnych pamiatok kaštieľov vNecpaloch podľa § 5 ods. 1 písm. b zákona.

Kaštieľ súp. č. 170, ÚZPF č. 611

Kaštieľ súp. č.94, tzv. Matičiarsky, ÚZPF č. 612

Kaštieľ súp. č. 82, tzv. Justhovský-Franklinovský, ÚZPF č. 610

subjekt:            vlastníci kaštieľov a KPÚ Žilina, pracovisko Martin                                  

Termín:            apríl 2008

  • 6. Dohľad nad podmienkami povoľovania a realizácie iluminácie národnej kultúrnej pamiatky Hradu Krásna Hôrka (ÚZPF č. 518) podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona

subjekt:            SNM Bratislava, Múzeum Betliar

                        KPÚ Košice, pracovisko Rožňava

            Termín:            máj 2008

  • 7. Dohľad nad zabezpečovaním základnej ochrany románskych stavieb, so zameraním na rotundy na území Slovenska podľa § 5 ods. 1 písm. b zákona.

Rotunda sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici (ÚZPF č. 212/1)

Rotunda sv. Juraja v Skalici (ÚZPF č. 718)

Rotunda sv. 12 apoštolov v Bíni (ÚZPF č. 326)

Kaplnka sv. Anny v Prihradzanoch (ÚZPF č. 538)

Kostol sv. Margity v Šiveticiach (ÚZPF č. 554)

 

subjekty:          vlastníci - príslušné farnosti Rímskokatolíckej cirkvi,        mesto Skalica

                        KPÚ Banská Bystrica, KPÚ Nitra, KPÚ Trnava

            Termín:            máj - jún 2008

 

Bratislava  11. decembra 2007

Vypracovala:     Ing. Iveta Kodoňová

                        riaditeľka pamiatkovej inšpekcie

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011