Kultúrne dedičstvo

Úvod > Kultúrne dedičstvo > Pamiatková inšpekcia > Úlohy a zameranie

Úlohy a zameranie dozornej činnosti na 2. polrok 2008

 

1. Previerka konania stavebníka pri príprave obnovy NKP – domu na Lodnej ul. 2 v Bratislave (ÚZPF č.729/0) so zámerom zistiť zodpovednosť za deštrukciu objektu počas stavebných prác podľa § 5 ods. 1 písm. a) a  b) zákona č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z. ( ďalej len „zákon“).

subjekt: KPÚ Bratislava, vlastník    Termín: august 2008

2. Výkon dozornej činnosti v pamiatkových územiach so zameraním na starostlivosť vlastníkov o národné kultúrne pamiatky, plnenie povinností obce pri základnej ochrane pamiatkového územia, aktuálnosť a komplexnosť metodických materiálov na rozhodovanie v pamiatkových územiach  a na výkon štátnej správy orgánmi ochrany pamiatkového fondu najmä podľa § 11 ods. 2 písm. a), g) a h) zákona.

Pamiatková zóna Horné Plachtince
subjekt: KPÚ Banská Bystrica, Obec Horné Plachtince  
        Termín:  september 2008  Pamiatková zóna Čelovce
subjekt. KPÚ Banská Bystrica, Obec Čelovce   
        Termín:  september 2008

3. Dohľad zameraný na splnenie opatrení prijaté krajskými pamiatkovými úradmi, Pamiatkovým úradom SR a ministerstvom kultúry v súvislosti so zisteniami z monitoringov lokalít svetového dedičstva za roky 2001-2007.

Lokalita svetového dedičstva Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia         Termín: november 2008
Lokalita svetového dedičstva Bardejov   Termín: november 2008

4. Dohľad nad zabezpečením základnej ochrany, využitia a prezentácie NKP tzv. industriálnej architektúry vyhlásenej do r. 2005 podľa § 5 ods. 1 písm. a) a b) zákona .

subjekt: vlastníci NKP a príslušné krajské pamiatkové úrady           Termín: december 2008

5. Previerka základných dokumentov na ochranu pamiatkových území - zásad ochrany pamiatkových území, ich aktuálnosť a komplexnosť pre výkon štátnej správy.

subjekt: PÚ SR      Termín: október 2008


6. Kontrola splnenia opatrení uložených pamiatkovou inšpekciou v období r. 2007 podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona.

subjekt: krajské pamiatkové úrady, PÚ SR 
Termín: december 2008

 

 

Bratislava  23. júna 2008

Vypracovala: Ing. Iveta Kodoňová
  riaditeľka pamiatkovej inšpekcie

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011