Cirkvi a náboženské spoločnosti

Úvod > Cirkvi a náboženské spoločnosti > Legislatíva > Zákony

Právne predpisy v oblasti cirkví a náboženských spoločností

Základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou (publikovaná 23. augusta 2001 pod č. 326/2001 Z. z.)
Zmluva medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami (publikovaná 18. mája 2002 pod č. 250/2002 Z. z.)
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní (publikovaná 9. júla 2004 pod č. 394/2004 Z. z.
Dohoda medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o náboženskej výchove a vzdelávaní (publikovaná 13. júla 2004 pod č. 395/2004 Z. z.
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovne službe v ozbrojených silách a zboroch (publikovaná 28. novembra 2002 pod č. 648/2002 Z. z.)
Dohoda medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o výkone pastoračnej služby ich veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky (publikovaná 24. júna 2005 pod č. 270/2005 Z. z.)
Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností
Reštitučný zákon č. 282/1993 Z. z.
o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam v znení neskorších predpisov
Zákon č. 161/2005 Z. z.  o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam
Zákon č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády SR č. 299/2007 Z.z.  z 13. júna 2007 o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností (v znení novely nariadenia vlády SR č. 566/2009 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2010).

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011