Organizácie MKSR

Úvod > Organizácie MK SR

Medzinárodný dom umenia pre deti 
B I B I A N A

Panská 41, 815 39 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: +421 /2/ 5443 4986 Fax: +421 /2/ 5443 4986
E-mail: bibiana@bibiana.sk
Web adresa:http://www.bibiana.sk/

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti je kultúrna inštitúcia s medzinárodnou pôsobnosťou. Vznikla v roku 1987 ako partner svetoznámeho podujatia s dlhoročnou tradíciou Bienále ilustrácií Bratislava. Spočiatku sa úzko profesijne špecializovala ako galerijná ustanovizeň, ktorá podporovala rozvoj úrovne ilustračnej knižnej tvorby pre deti a skvalitňovanie detskej literatúry doma aj v zahraničí. Neskôr sa začali rozširovať možnosti pre rozvíjanie a šírenie umeleckej tvorby pre deti v bohatom spektre druhov a žánrov. Vznikol priestor pre porovnávanie výsledkov domácej tvorby a jej teoretickej reflexie v medzinárodných súvislostiach.
Dnes je BIBIANA obsahom svojej činnosti jedinou takouto inštitúciou v Slovenskej republike a jednou z mála v celej Európe. V posledných rokoch niektoré projekty BIBIANY vzbudili zaslúženú pozornosť aj v zahraničí a vďaka tomu sa rozvíjajú kontakty s medzinárodnými organizáciami rovnakého zamerania, napríklad s Európskou sieťou umeleckých organizácií EU NET ART (European Network of Art Organisation for Children and Young People), Európskou asociáciou múzeí pre deti (European Children´s Museum Network) a ďalšími.
BIBIANA sa orientuje na umeleckú tvorbu určenú všetkým vekovým kategóriám detí a mládeže, ktorej rozvoj aktívne podporuje. Sprístupňuje deťom umenie netradičnými, experimentálnymi formami práce. Do nových kontextov spája dostupné informácie, poznatky a skúsenosti a modernými spôsobmi, ktorým dieťa rozumie, s ním komunikuje. Túto zmenu v  prístupe si vyžiadal vysoký stupeň poznania, obrovské množstvo informácií, ktoré má dnešné dieťa v premedializovanom svete a ktoré, paradoxne, môže ochudobniť jeho duševný obzor. Výstavná a programová práca je zameraná najmä na interaktívne výstavy dopĺňané sprievodnými podujatiami - divadelnými predstaveniami, tvorivými dielňami, hudobnými programami. Aktivity BIBIANY majú vysokú profesionálnu úroveň, pretože spolupracuje pri náročných projektoch s umelcami - výtvarníkmi, scénickými výtvarníkmi, spisovateľmi, hudobníkmi, divadelníkmi a aj so študentmi Vysokej školy výtvarných umení a Vysokej školy múzických umení. Výstavy sú koncipované tak, aby mohli byť reinštalované v ďalších kultúrnych inštitúciách na Slovensku a týmto spôsobom si BIBIANA plní úlohu metodického centra v práci s umením určeným detskému divákovi a návštevníkovi. Niektoré z výstav zaujali zahraničných odborníkov a pripravujú sa reinštalácie napríklad v Bologni a Ríme. Význam tejto inštitúcie prekračuje hranice hlavného mesta SR Bratislavy a Slovenska, do BIBIANY prichádzajú za skúsenosťami aj hostia z celého sveta.
Adresátom diania a partnerom v dialógu v BIBIANE sú všetky deti bez ohľadu na vek, národnosť, vierovyznanie, sociálne a etnické postavenie, deti zdravé i handicapované. Pri tvorbe programových plánov sa prihliada na potreby všetkých detí.
Široko koncipované aktivity BIBIANY na poli výstavnej a programovej činnosti majú určujúci vplyv na detského návštevníka. Vznikajú v umeleckom štúdiu, teda na pôde Centra tvorivých aktivít. Odborná dramaturgická príprava si za niekoľko rokov získala uznanie na Slovensku aj za jeho hranicami vďaka invenčnosti spracovania jednotlivých projektov. BIBIANA monitoruje nové trendy v rôznych žánroch umenia pre deti doma i v zahraničí. Využíva svoje ojedinelé postavenie a do určitej miery tieto trendy aj formuje. Preto presadzuje prístup, v ktorom majú deti možnosť rozvíjať svoje kreatívne schopnosti bez ohľadu na mieru talentu.
Paralelne sa však v tejto kultúrnej inštitúcii rozvíja niekoľko rovín aktivít. Okrem výstavnej a programovej činnosti sa tu každé dva roky, vždy v nepárnom roku, pripravujú dve, vo svetovom kontexte, významné podujatia Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) a Bienále animácie Bratislava (BAB). Obe akcie sú orientované na rozvíjanie a medzinárodnú konfrontáciu umenia pre deti. Za roky svojho trvania podnietili rozvoj vedecko-výskumnej práce v oblasti ich záujmu.
Sekretariáty BIB a BAB sú v BIBIANE včlenené do formujúceho sa Medzinárodného kabinetu ilustrácií a animovaného filmu. Ich zastrešením vzniká centrum, ktoré vytvára v súčasnosti priaznivé podmienky pre koncepčné prepojenie ilustrácie detskej knihy a kresleného filmu. Skúsenosti získavané pri organizácii a priebehu BIB a BAB sa využívajú na budovanie vedecko-výskumného a informačno-vzdelávacieho centra, ktorého práca korešponduje s úlohami a cieľmi UNESCO, UNICEF a ďalšími medzinárodnými mimovládnymi organizáciami, najmä IBBY (International Board on Books for Young People), ASIFA (Association internationale du film d´animation) a CIFEJ (Centre internationale du film pour l´enfance et la jeunesse). Centrum má ambíciu slúžiť UNESCO pre túto oblasť záujmu a na základe výsledkov svojej práce sa bude uchádzať o priznanie štatútu medzinárodnej mimovládnej organizácie UNESCO.
V súčasnosti spracovávaná informačná databáza v Centre informatiky, dokumentácie a knižnice je svojou kvalitou a rozsahom informácií špecifická. Budú k nej patriť služby knižnice multimediálneho charakteru, ponúkajúce slovo a obraz, pre národné a medzinárodné využitie. Knižnica BIBIANY má už teraz spracované knihy jednotlivých ročníkov BIB, knihy slovenských ilustrátorov, knihy ocenené diplomom Čestnej listiny IBBY a pracuje sa na kompletizácii videotéky animovaných filmov. Zhromažďuje materiály a bibliografické údaje o tvorcoch, sústreďuje písomnosti, katalógy, ohlasy v tlači a informácie o ocenených ilustrátoroch a výtvarníkoch animovaného filmu z medzinárodných a domácich súťaží a prehliadok. Sústreďuje aj informácie o rôznych individuálnych a kolektívnych výstavách a svoju databázu postupne rozšíri o informácie o filmových festivaloch, seminároch a sympóziách rovnakého zamerania.
K výskumu tejto v súčasnosti veľmi aktuálnej oblasti prispieva aj budovanie depozitára BIBIANY. Sústreďujú sa v ňom všetky zbierky originálov ilustrácií kníh pre deti domácich i zahraničných autorov zo všetkých ročníkov BIB od roku l967 doteraz, ktoré bienále získalo darovaním alebo nákupom. Z tohto fondu BIBIANA pripravuje výstavy pre zahraničie v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky,  Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a UNESCO. Zbierka originálov ilustrácií ocenených na jednotlivých ročníkoch BIB a iných výstavných podujatiach predstavuje už teraz 500 kusov, ktoré budú postupne prezentované v Galérii BIB.
Centrum knižnej kultúry je oblasťou, kde sa rozvíjajú aktivity, ktoré boli BIBIANE dané do vienka pri jej vzniku. Jeho cieľom je vytváranie priaznivých podmienok pre rozvoj a posilňovanie záujmu autorov, vydavateľov a verejnosti o pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu pre deti, prezentovanie najkvalitnejších kníh zo slovenských vydavateľstiev, o knihy vychádzajúce v zahraničí, ako aj poznávanie nových trendov v produkcii zahraničných vydavateľstiev.
V BIBIANE pracuje Slovenská sekcia IBBY ktorej aktivity na Slovensku prevzalo združenie Priatelia detskej knihy. Pravidelne pripravuje slovenskú účasť na medzinárodných kongresoch a návrhy na ocenenia IBBY - zápis na Čestnú listinu IBBY a Cenu Hansa Christiana Andersena. Okrem toho pripravuje výstavy, ktoré verejnosti predstavujú medzinárodnú kolekciu kníh ocenených diplomom Čestnej listiny IBBY, prípadne slovenských spisovateľov a výtvarníkov, ktorí získali medzinárodné ocenenia.
Oblasť knižnej kultúry sa v BIBIANE stala centrom domácich a medzinárodných knižných a ilustrátorských súťaží . Preto má aj výborné zázemie na organizovanie odborných seminárov, pracovných stretnutí a sympózií pre tvorcov, literárnych kritikov, vydavateľov, pre všetkých, ktorým je blízka literatúra pre deti a mládež.
Pod krídlami Bibiany vychádza aj časopis BIBIANA, revue o umení pre deti a mládež.
BIB je významná medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií kníh pre deti a mládež, ktorá sa po prvý raz konala v roku 1967. Vznikla za podpory UNESCO a k nemu pridružených medzinárodných mimovládnych organizácií, predovšetkým IBBY (International Board on Books for Young People). V súčasnosti zostáva stále jediným rozsiahlym nekomerčným podujatím svojho druhu vo svete. Organizátori bratislavského bienále si od začiatku kládli niekoľko cieľov. Nielen vytvoriť každý nepárny rok priestor pre predstavovanie toho najkvalitnejšieho, čo vzniká v krajinách s vyspelou knižnou kultúrou v oblasti ilustrácie pre deti, ale aj možnosť pre ilustrátorov z ostatných štátov prezentovať svoju tvorbu a dostávať sa tak do povedomia odborníkov a vydavateľov. Okrem toho je od začiatku orientované tak, aby zaujalo predovšetkým detského návštevníka. Za tridsať rokov sa na BIB prezentovalo 90 krajín všetkých kontinentov, súťaže sa zúčastnilo 4 487 ilustrátorov so 40 000 ilustráciami. Usporiadateľom BIB je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Slovenská komisia pre UNESCO a BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti. Riadiacim orgánom BIB je Výkonný výbor, ktorý zabezpečuje prípravu a realizáciu BIB. Prehliadka sa koná vždy na jeseň počas septembra a októbra. Účasť výtvarníkov na BIB sa zabezpečuje prostredníctvom príslušných ústredných organizácií, kultúrnych inštitúcií, združení výtvarníkov, národných sekcií IBBY a národných komitétov BIB, národných komisií pre UNESCO, vydavateľských inštitúcií a vyzvaním jednotlivých výtvarníkov. Výtvarník môže poslať do súťažnej časti BIB najviac desať ilustrácií, publikovaných najviac v dvoch knihách. Podmienkou prijatia ilustrácie do súťaže je ich knižné vydanie v stanovenom období. Medzinárodná porota udeľuje ceny:
Grand Prix BIB
5 Zlatých jabĺk
5 Plakiet
prípadne
Čestné uznanie vydavateľstvám.
Prihlášky na BIB a všetky knihy, z ktorých sú vybrané ilustrácie, musia byť v Bratislave do 30. mája. Každá krajina môže prihlásiť maximálne 20 účastníkov. Každá ilustrácia musí mať na zadnej strane nalepenú príslušnú časť prihlášky s požadovanými údajmi. Ilustrácie sa posielajú bez paspárt.
Výtvarníci, ktorí sa na BIB zúčastňujú po prvý raz, môžu vybrať zo svojej tvorby knižné ilustrácie z obdobia posledných piatich rokov. Opätovní účastníci môžu na BIB vybrať diela len z obdobia posledných dvoch rokov. Práce každého výtvarníka budú vystavené na ploche najviac 2 x 1 m. Všetky ilustrácie doručené na BIB budú expedované na uvedené adresy najneskôr do troch mesiacov po ukončení BIB. Udelenie Grand Prix BIB dáva výtvarníkovi právo zúčastniť sa na najbližšom ročníku BIB samostatnou výstavou ilustračnej tvorby.
Sekretariát BIB pravidelne pripravuje v rámci sprievodných podujatí

Medzinárodné sympózium na aktuálne témy dotýkajúce sa problematiky detskej ilustrovanej knihy a tiež, plniac hlavné poslanie UNESCO
Medzinárodný seminár Albína Brunovského - Workshop UNESCO-BIB pre ilustrátorov z krajín tretieho sveta.
Protokol zo zasadnutia medzinárodnej poroty Bienále ilustrácií Bratislava - BIB'99

Kontakt:
BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, Sekretariát BIB
Panská ul. 41, 815 39 Bratislava
Slovenská republika
generálny komisár BIB: PhDr. Zuzana Jarošová,
Mgr. Viera Anoškinová, vedúca Sekretariátu BIB
t
el/fax: 00421 2 / 5443 35 50.

BAB je medzinárodný festival animovaných filmov pre deti, ktorý sa koná každý nepárny rok ako samostatné sprievodné podujatie významnej kultúrnej akcie Bienále ilustrácií Bratislava (BIB). Poslaním festivalu je umožniť medzinárodnú umeleckú konfrontáciu animovanej tvorby pre deti, sledovať jej nadväznosť na ilustráciu, vytvárať podmienky pre jej hodnotenie a podporovať tak všestranný rozvoj tohto druhu filmového umenia. V podobe medzinárodnej prehliadky sa konal už v rokoch 1985 a 1987. V roku 1989 získal záštitu medzinárodnej asociácie ASIFA (Association internationale du film d ´animation) a od roku 1993 tiež CIFEJ (Centre internationale du film pour l´enfance et la jeunesse). Obidve asociácie hodnotia jeho výnimočnosť v orientácii na detského diváka a ojedinelosť v spojitosti s Bienále ilustrácií Bratislava. Od roku 1991 získala pôvodná medzinárodná prehliadka štatút medzinárodného nesúťažného festivalu s právom udeľovať cenu. Jedinou cenou je Prix Klingsor.
Podľa štatútu sa udeľuje Prix Klingsor osobnosti, ktorá vo svojej tvorbe vynikajúco spája animátorské a ilustrátorské kvality. Nositeľmi tejto ceny sú také známe osobnosti svetového filmu ako Emanuele Luzzati z Talianska, Fréderic Back z Kanady, Faith Hubleyová z USA a tento rok bola cena udelená Gene Deitchovi z USA.
Bienále animácie Bratislava je jedinečným festivalom v európskom i celosvetovom meradle, pretože ako jediný medzinárodný festival sa venuje výlučne animovaným filmom pre deti. Koná sa vždy začiatkom septembra po otvorení BIB a jeho súčasťou je medzinárodný seminár odborníkov pôsobiacich v tejto oblasti.
 

Kontakt:
BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, Sekretariát BAB Panská ul. 41, 815 39 Bratislava
Slovenská republika
vedúca sekretariátu BAB: PhDr. Katarína Minichová, ArD. 
tel. 00421 2/ 5443 13 14, fax 00421 2/ 5443 49 86.

IBBY - International Board on Books for Young Pople (Medzinárodná únia pre detskú knihu), medzinárodná nevládna organizácia pri UNESCO rozvíja svoju činnosť od roku 1953 v oblasti podpory vydávania a rozširovania detskej literatúry, koordinácie medzinárodného výskumu a spolupráce, výchovy a vyučovania prostredníctvom kníh a ďalších médií spätých s literatúrou pre deti a mládež. V súčasnosti má národné sekcie v 57 krajinách sveta. Sekretariát IBBY má sídlo v Bazileji (Švajčiarsko). Kongres IBBY - vrcholné stretnutie predstaviteľov národných sekcií IBBY z celého sveta - sa schádza každé dva roky v inej hostiteľskej krajine. Jeho súčasťou je medzinárodný odborný seminár, valné zhromaždenie s voľbami dvanásťčlenného riadiaceho orgánu - Exekutívy IBBY a slávnostný ceremoniál odozdávania Cien H. Ch. Andersena a diplomov Čestnej listiny IBBY. Od roku 1967 sa na podnet IBBY oslavuje 2. apríl - deň narodenia H. Ch. Andersena - ako Medzinárodný deň detskej knihy. Posolstvo deťom vo svete spolu s plagátom pripravujú každý rok umelci z inej krajiny. Slovensko malo patronát nad oslavami v roku 1986. Slovenská sekcia IBBY (SkBBY)- združenie Priatelia detskej knihy (predtým Kruh priateľov detskej knihy) bolo prijaté do IBBY ako súčasť Československej sekcie v roku 1954.

 

 

Základné aktivity vyplývajúce z členstva v SkBBY:
SkBBY pripravuje účasť našich zástupcov na rokovaniach medzinárodných orgánov IBBY (kongres, exekutíva, valné zhromaždenie, komisie), vypracúva návrhy slovenských tvorcov na ocenenia IBBY a národných sekcií IBBY (Cena H. Ch. Andersena, Čestná listina IBBY, Cena Janusza Korczaka a ďalšie), propaguje Medzinárodný deň detskej knihy, spoluorganizuje medzinárodné odborné podujatia (semináre, výstavy) a zabezpečuje na nich účasť našich odborníkov a okrem toho spolupracuje s tlačovým orgánom IBBY - časopisom Bookbird.
V rámci pôsobnosti na území Slovenskej republiky sa SkBBY zameriava na šírenie základných myšlienok poslania združenia prostredníctvom členskej základne a vytváraním pobočiek, zaoberá sa oceňovaním tvorby a významných diel literatúry pre deti a mládež (Cena Trojruža, Cena Ľudovíta Fullu, súťaž Najkrajšie a najlepšie detské knihy, Plaketa Ľudmily Podjavorinskej, udeľovaná za šírenie slovenskej detskej knihy v zahraničí), organizovaním odborných podujatí a výstav (Dni detskej knihy, výstavy kolekcie kníh Čestná listina SkBBY, Najkrajšie a najlepšie detské knihy) a tiež vydávaním odborného periodika Bibiana - revue o umení pre deti a mládež. Členom Slovenskej sekcie IBBY (združenie Priatelia detskej knihy) sa môže stať občan Slovenskej republiky nad 18 rokov, ktorý sa stotožňuje s jej poslaním a chce sa aktívne podieľať na jej činnosti. Členskú základňu tvoria spisovatelia, ilustrátori, pedagógovia, pracovníci knižníc a iných kultúrnych inštitúcií

Kontakt:
BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti
Sekretariát Slovenskej sekcie SkBBY
Panská 41, 815 39 Bratislava,
Slovenská republika
prezidentka Slovenskej sekcie SkBBY:
Mgr. PhD. Timotea Vrablová
tel. 00421 2 / 5443 13 14, fax 00421 2 / 5443 49 86

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti Panská ul. 41, 815 39 Bratislava
Slovenská republika
tel./fax: 00421 2 / 5443 4986
PhDr.Dagmar Valčeková
Spracovala: PhDr. Dagmar Valčeková

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011