Aktuality

Úvod

Záujemcovia o dotácie z ministerstva kultúry si môžu od dnešného dňa podávať žiadosti

Ministerstvo kultúry SR dnes na svojom webovom sídle uverejnilo výzvy na predkladanie projektov v rámci dotačného systému na rok 2012. Zároveň dnes spustilo aj elektronický formulár žiadosti  o poskytnutie dotácie v roku 2012, ktorého vyplnenie je nevyhnutnou podmienkou na uchádzanie sa o poskytnutie dotácie z dotačného systému ministerstva.

Na základe vládou SR schváleného rozpočtu verejnej správy, o ktorom bude rokovať ešte NR SR, objem finančných prostriedkov, smerujúci do dotačného systému Ministerstva kultúry SR na rok 2012, predstavuje sumu 21,066 miliónov Eur, čo je  o 4 milióny Eur viac v porovnaní s rokom 2011. K navýšeniu dochádza v každom z 8 tradičných programov.

Dotačný systém ministerstva kultúry na rok 2012 v nadväznosti na zákon            č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v jeho pôsobnosti umožňuje v tomto roku uverejniť výzvy už v tomto jesennom termíne s tým, že pre všetky programy dotačného systému v rámci I. kola je stanovený jednotný termín na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie, a to do 30. decembra 2011. Ak po vyhodnotení     I. kola zostanú k dispozícii v jednotlivých programoch dotačného systému nepridelené finančné prostriedky, vyhlási Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom ďalšej II. kolo prideľovania dotácií.

Dotačný systém ministerstva kultúry na rok 2012 bude mať niekoľko noviniek  spočívajúcich najmä v podobe nového programu a podprogramov. Novým programom bude program zameraný na podporu aktivít súvisiacich s oslavami 1150. výročia príchodu vierozvescov Cyrila a Metoda na naše územie, ktorý  bude platný len počas rokov 2012 a 2013. Výzva  pre tento program je plánovaná v januári 2012. Ďalšou novinkou je vytvorenie nového podprogramu v programe Obnovme si svoj dom pod názvom Obnova a konzervácia torzálnej architektúry, ktorý je zameraný na podporu aktivít súvisiacich s obnovou slovenských hradov. V programe Umenie sa vytvára nový podporogram Podpora tvorby a aktivít umelcov do 35 rokov, ktorého zameraním je podpora tvorby a prezentácie diel mladých umelcov a ich edukačné aktivity. Jeho cieľom je poskytnúť podporu na rozvoj umeleckého rastu mladým - začínajúcim umelcom, teda výtvarným umelcom, tvorcom a výkonným umelcom z oblasti hudby a divadla. Dotácia poskytovaná v tomto podprograme je určená na vytvorenie nových umeleckých diel, ako aj na podporu účasti mladých umelcov na domácich a zahraničných workshopoch, interpretačných kurzoch, medzinárodných súťažiach, seminároch a pod. Novinkou sú aj zmeny v programe Kultúrne poukazy spočívajúce v tom, že o využití kultúrnych poukazov budú môcť rozhodovať školy v spolupráci s rodičmi, a to so zameraním na ich kolektívne alebo individuálne využívanie. Zmenami v administratívnom spracovaní v tomto programe ministerstvo kultúry docieli, že sa kultúrne poukazy dostanú k ich prijímateľom najneskôr do konca februára daného kalendárneho roka. Oproti predchádzajúcemu obdobiu sa teda ich využitie predĺži o 4 mesiace.

Ministerstvo kultúry SR na svojom webovom sídle  zverejnilo aj výber odpovedí na najčastejšie kladené otázky, ktoré majú pomôcť žiadateľom zorientovať sa v jeho dotačnom systéme.
  
Všetky podrobnosti sú publikované na webovej stránke ministerstva kultúry:
http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/grantovy-system/dotacie-2012

7.11.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011