Aktuality

Úvod

Vznikla nová verejnoprávna inštitúcia Rozhlas a televízia Slovenska

V sobotu 1. januára 2011 vznikla nová verejnoprávna inštitúcia Rozhlas a televízia Slovenska. Vznikla na základe zákona č. 532/2010, ktorý upravuje postavenie, poslanie, úlohy a činnosť Rozhlasu a televízie Slovenska, jej orgánov a hospodárenie a financovanie Rozhlasu a televízie Slovenska.

 Nová verejnoprávna inštitúcia vznikla spojením Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie ako národná, nezávislá, informačná , kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania. Rozhlas a televízia Slovenska vykonáva svoju činnosť najmä prostredníctvom organizačných zložiek, ktorými sú Slovenský rozhlas a Slovenská televízia.

 Návrh na vznik Rozhlasu a televízie Slovenska na základe politickej dohody minister kultúry Daniel Krajcer predstavil verejnosti začiatkom októbra 2010. Tento krok bol začiatkom reformy verejnoprávnych médií, ako aj riešením krízového stavu Slovenskej televízie. Minister kultúry a cestovného ruchu SR Daniel Krajcer: “Som principiálne za zachovanie médií verejnej služby. Ich existenciu považujem za opodstatnenú vzhľadom na to, že by mali vysielať programy, ktoré sú potrebné, ale nezaujímavé z komerčného hľadiska pre privátne televízie“.

 Podľa platného zákona o Rozhlase a televízii Slovenska generálneho riaditeľa tejto inštitúcie bude voliť Národná rada SR. Doterajšie rady STV a SRo ako aj ich dozorné komisie zanikli k 1. januáru 2011. Podľa zákona orgánmi Rozhlasu a televízie Slovenska sú rada a generálny riaditeľ. Rada Rozhlasu a televízie Slovenska je orgánom dohľadu.

Činnosťou Rozhlasu a televízie Slovenska okrem iného je aj vysielanie najmenej dvoch televíznych programových služieb a najmenej štyroch rozhlasových programových služieb ako aj poskytovanie obsahových služieb atď.

 Zákon č. 532 o Rozhlase a televízii Slovenska bol schválený 15. decembra 2010.

 

21.12.2010
PhDr. Eva Chudinová, hovorkyňa MK SR a vedúca referátu
MK SR nám. SNP 33 Bratislava 813 31
telefón: 421- 2-204 82 110, mobil: 421-905 495 231

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011