Aktuality

Úvod

Výzva na predkladanie návrhov kandidátov na členov rady Slovenského filmového ústavu

V zmysle čl. 5 štatútu Slovenského filmového ústavu vydaného ministrom kultúry SR na základe § 29 ods. 2 zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálna zákon) v znení neskorších predpisov

Ministerstvo kultúry SR týmto zverejňuje výzvu

na predkladanie návrhov kandidátov na troch členov rady Slovenského filmového ústavu za členov rady, ktorých výkon funkcie člena rady Slovenského filmového ústavu končí uplynutím funkčného obdobia.

V zmysle § 28 ods. 2 písm. a) audiovizuálneho zákona minister vymenuje členov rady z odborníkov v oblasti audiovízie alebo kinematografie s prihliadnutím na reprezentatívne zloženie rady. Za člena rady môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá je bezúhonná a má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Za bezúhonnú sa na účely tohto zákona považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.

V zmysle čl. 5 ods. 1 štatútu Slovenského filmového ústavu návrhy na vymenovanie člena rady ministrovi predkladá spravidla

a) vecne príslušná sekcia ministerstva,
b) profesijná organizácia, vzdelávacia, vedecká alebo výskumná organizácia v oblastiaudiovízie alebo kinematografie,
c) Slovenský filmový ústav.

Návrh kandidáta na člena rady Slovenského filmového ústavu spolu s nižšie uvedenými prílohami je potrebné doručiť do podateľne Ministerstva kultúry SR, Nám. SNP 33, Bratislava  alebo poštou na adresu Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava v obálke  označenej heslom „Návrh kandidáta na člena rady SFÚ“ do 31. januára 2011. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva kultúry SR.

Návrh kandidáta na člena rady Slovenského filmového ústavu musí obsahovať nasledujúce prílohy:

a) štruktúrovaný životopis kandidáta,
b) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
c) čestné vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
d) podpísaný súhlas kandidáta s jeho navrhnutím za člena rady Slovenského filmového ústavu.

 

14.1.2011

PhDr. Nataša Slavíková
generálna riaditeľka
sekcia médií, audiovízie a autorského práva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011