Aktuality

Úvod

Významné kroky MK SR od júla 2010

Obnova kultúrneho dedičstva
Obnova a záchrana kultúrneho dedičstva patrí k prioritám ministerstva kultúry SR v tomto volebnom období. Pre roky 2011-2014 sa zatiaľ darí alokovať historicky najvyšší objem investičných zdrojov, ktoré môžu byť použité na záchranu a obnovu nehnuteľného kultúrneho dedičstva. Z výzvy pre cestovný ruch sa podarilo zo sumy 36 miliónov eur vyčleniť 12 miliónov eur na kultúrne dedičstvo. Pokračujú rokovania o Nórskom finančnom mechanizme o sume 11 miliónov eur, pripravuje sa výzva v Regionálnom operačnom programe – 70 miliónov eur. Boli zvýšené finančné prostriedky v programe Obnovme si svoj dom o 800 tisíc eur a čiastočne aj v operačnom programe Informatizácia spoločnosti.
Zápis prvkov nehmotného kultúrneho dedičstva do Reprezentatívneho zoznamu
Historicky po prvý raz sa uskutočnil zápis prvkov nehmotného kultúrneho dedičstva do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Na zoznam sa dostali: aušusnícke služby špaňodolinských baníkov, terchovská muzika, radvanský jarmok a tradičné ručné zvonenie na zvony. Do národného zoznamu bola zapísaná aj fujara a jej hudba, ktorá už je na zozname UNESCO. Zápis do národného zoznamu je predpokladom pre zápis do Svetového zoznamu UNESCO.
Záchrana a obnova hradov – práca pre nezamestnaných
Ministerstvo kultúry SR v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR
a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny realizovalo v roku 2011 pilotný projekt, v rámci ktorého pri záchrane a obnove hradov Šariš a Uhrovec pomáhali aj nezamestnaní občania. Ministerstvo kultúry SR na základe tejto spolupráce poskytlo financie z dotačného systému, pričom projekty sa týkajú hradov, kde dlhodobo pôsobia občianske združenia. V roku 2012 sa rozšíri projekt na cca 15-20 hradov a ráta sa s prácou pre cca 850 nezamestnaných.
Koncepcia ochrany pamiatkového fondu
Na základe návrhu Ministerstva kultúry SR v decembri schválila vláda SR Koncepciu ochrany pamiatkového fondu. Jednou z možností na zlepšenie stavu ochrany pamiatok je dobudovanie systému informácií, ktorý poskytne komplexný prehľad o klasifikovanom a potenciálnom pamiatkovom fonde.
Reforma verejnoprávnych médií
Začala sa reforma verejnoprávnych médií - vzniku Rozhlasu a televízie Slovenska. Zákon č. 532 o Rozhlase a televízii Slovenska bol schválený 15. decembra 2010. Zámerom bola aj ekonomická konsolidácia a tým aj záchrana médií verejnej služby pred hroziacimi exekúciami. Do roku 2011 vstupovala RTVS s kumulovanou stratou  takmer 50 miliónov eur. V roku 2012 je plánovaný vyrovnaný rozpočet. Reforma pokračuje ďalej.
Zrušenie koncesionárskych poplatkov
V roku 2011 bol zrušený zákon o koncesionárskych poplatkoch v súlade s Programovým vyhlásením vlády, čím sa vytvorili podmienky na stabilné financovanie verejnoprávneho vysielania na Slovensku zo štátneho rozpočtu. Nová forma financovania verejnoprávnych médií nadobudne účinnosť od januára 2013.
Novela Tlačového zákona
Ministerstvo kultúry presadilo zmenu zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve, ktorý bol schválený v NR SR 31.5.2011, platný od 1.9.2011. Novelou tlačového zákona sa riešia zásadné výhrady k uplatňovaniu práva na odpoveď, obmedzuje sa právo na odpoveď pre verejného funkcionára v súvislosti s výkonom jeho funkcie.
Digitalizácia kultúrneho dedičstva - OPIS - PO2
Ministerstvo kultúry muselo uskutočniť revíziu projektu, ktorý bol ohrozený. Za krátky čas sa podarilo projekt zachrániť, zvýšiť o 24 miliónov eur a zapojiť do projektu najväčšie erbové inštitúcie. Celkovo 217 miliónov eur bude teda smerovať do slovenskej kultúry. Postupne sa podávajú žiadosti o NFP. Digitalizácia kultúrneho dedičstva je pre Slovenskú republiku jedinečná a historická príležitosť na uchovanie jej kultúrneho bohatstva pre budúce generácie.
Problematika financovania cirkví a náboženských spoločností
V aktuálnom programovom vyhlásení vlády SR sa vláda zaviazala otvoriť celospoločenskú diskusiu o problematike financovania cirkví. Diskusia sa začala stretnutím ministra kultúry s predstaviteľmi cirkví a náboženských spoločností vo februári 2011. Konštituovala sa Expertná komisia na problematiku financovania cirkví a náboženských spoločností, ktorá priebežne rokuje.
Prísnejšie pravidlá pre zamedzenie konfliktu záujmov v Audiovizuálnom fonde
Na základe iniciatívy ministra kultúry Audiovizuálny fond sprísnil vnútorné pravidlá na zamedzenie konfliktu záujmov členov hlavných orgánov fondu – rady a dozornej komisie. Zmeny v Audiovizuálnom fonde boli uskutočnené v auguste 2010. V tomto období sa pripravuje celková novela zákona o Audiovizuálnom fonde, ktorá má výrazne zlepšiť a zefektívniť fungovanie audiovízie na Slovensku.
Rada pre umenie
MK SR zriadilo Radu pre umenie, odborný a iniciatívny poradný orgán ministra kultúry pre oblasť umenia a koncepcie rozvoja tejto oblasti. Kreovanie rady je výsledkom snahy rezortu kultúry prizvať odborníkov a uznávané osobnosti z oblasti umenia k dialógu s cieľom pomenovať problémy v tejto oblasti a predložiť odporúčania na ich riešenie.
Financovanie Európskeho hlavného mesta kultúry – Košice 2013
Podarilo sa opätovne zabezpečiť financovanie investičných projektov EHMK Košice 2013 – schválenie alokácie 60 mil € do Regionálneho operačného programu, vytvorenie prioritnej osi 7 špeciálne určenej na financovanie projektov EHMK – revízia navrhnutých projektov, zapojenie aj organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR. Zriadený bol aj sprostredkovateľský orgán na ministerstve kultúry, ktorý v krátkom čase zabezpečil vydanie písomných vyzvaní . V tomto období sú predložené takmer všetky projekty.
Zmena Dotačného systému
Zmenou Dotačného systému MK od 1. januára 2011 boli vytvorené podmienky na transparentnejšie poskytovanie dotácií s určenými prioritami v jednotlivých programoch. Rozpočet stanovený na rok 2012 na dotácie je 21 000 000 eur. Je to viac o 4 milióny eur oproti minulému roku, ktoré smerujú do neštátnej kultúry. Pribudli dva nové podprogramy – obnova hradnej architektúry a podpora umelcov do 35 rokov a nový program k 1150. výročiu príchodu Cyrila a Metoda na naše územie. Ministerstvo kultúry zabezpečuje, aby celý proces, od prijatia žiadostí až po uverejňovanie schválených dotácií, bol prístupný na web stránke. Každý žiadateľ si môže pozrieť, v akom štádiu je jeho žiadosť.
Kultúrne poukazy
Zmeny nastali aj v programe v dotačnom programe Kultúrne poukazy. Spočívajú v tom, že o využití kultúrnych poukazov budú môcť rozhodovať školy v spolupráci s rodičmi, a to so zameraním na ich kolektívne alebo individuálne využívanie. Zmenami v administratívnom spracovaní v tomto programe ministerstvo kultúry docieli, že sa kultúrne poukazy dostanú k ich prijímateľom najneskôr do konca februára daného kalendárneho roka. Oproti predchádzajúcemu obdobiu sa teda možnosť ich využitia predĺži o 4 mesiace.
Novela jazykového zákona
Prijatím zákona č. 35/2011 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti 1. marca 2011, sa odstránili nezmyselné reštrikcie a obmedzenia v zákonoch, týkajúcich sa národnostných menšín v súlade s PVV.
Hurbanove kasárne
V roku 2011 Ministerstvo kultúry SR získalo Hurbanove kasárne prevodom od Ministerstva obrany SR. Zámerom je vytvoriť ambiciózny projekt - Multifunkčné kultúrne centrum pre rôzne formy umenia.
Diskusia o SND
MK SR pripravilo sériu troch okrúhlych stolov na tému stanovenia kritérií na funkciu generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla. Na základe takto stanovených kritérií bude vypísané výberové konanie.
Digitalizácia kín
Na základe schváleného návrhu na pridelenie 340 tisíc eur na digitalizáciu kín, bola v roku 2011 pridelená podpora pre 11 kín v Audiovizuálnom fonde. Celkom za roky 2010 a 2011 bolo podporených 28 slovenských kín.
Vznik Danubiany - Slovenského centra vizuálnych umení.
Ministerstvo kultúry získalo dodatočné zdroje na investície, na základe ktorých vznikol projekt neziskovej organizácie Danubiana - Slovenské centrum vizuálnych umení – vklad 7,3 milióna eur.
Rekonštrukcia NKP kaštieľa v Budmericiach (1,5 milióna eur) a ďalšie projekty
V rámci pridelených dodatočných finančných prostriedkov Ministerstvo kultúry môže začať proces rekonštrukcie kaštieľa v Budmericiach, podporí Štátny komorný orchester Žilina, Slovenské národné literárne múzeum v Martine (rekonštrukcia prvej budovy Matice slovenskej), obnovu historického parku v Betliari, vybudovanie expozície Dejiny Slovenska a Slovákov na Bratislavskom hrade.
Rekonštrukcia REDUTY
MK SR na rok 2011 zabezpečilo chýbajúce finančné prostriedky na dokončenie rekonštrukcie Reduty, ktorá bude jedným z najreprezentatívnejších priestorov na Slovensku. Rekonštrukcia sa realizovala aj s pomocou Nórskeho finančného mechanizmu.
Rekonštrukcia SNG
MK SR po desiatich rokoch čakania zabezpečilo 30 miliónov eur na rekonštrukciu Slovenskej národnej galérie, ktorá sa začne v roku 2012.
Strategické priority
Ministerstvo kultúry otvorilo diskusiu  o strategických prioritách štátnej kultúrnej politiky. Rokovanie pracovnej skupiny pokračuje a v rámci diskusie sa riešia aj ďalšie možnosti financovania kultúry.
Ochrana umeleckých diel
MK navrhlo uplatniť zásadnú pripomienku k návrhu novely stavebného zákona, keď navrhlo rozšíriť oprávnenie stavebného úradu zastaviť stavbu aj v prípade, ak ide o ohrozenie kultúrnych pamiatok, pamiatkových území, archeologických nálezov a nálezísk.  MK doplnilo ustanovenie, na základe ktorého bude mať stavebný úrad povinnosť uložiť stavebníkovi alebo vlastníkovi stavby povinnosť informovať autora diela pred vykonaním prác v prípade, ak by mohli mať za následok znehodnotenie alebo zničenie umeleckého diela (predovšetkým sochy). 
Poškodenie a znehodnocovanie pamiatok je trestným činom
Prostredníctvom zmeny a doplnenia (novely) Trestného zákona s účinnosťou od 1. septembra 2011 boli doplnené dve skutkové podstaty trestných činov, a to poškodzovanie a znehodnocovanie kultúrnej pamiatky, čo aj z nedbanlivosti, a zároveň poškodzovanie a znehodnocovanie archeologického nálezu a archeologického náleziska.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011