Aktuality

Úvod

Výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla. Pri tvorbe podmienok výberového konania Ministerstvo kultúry vychádzalo aj z diskusie účastníkov okrúhleho stola.

Okrem všeobecných kvalifikačných podmienok, ministerstvo do požiadaviek zaradilo aj znalosť vnútorných predpisov Slovenského národného divadla (organizačný poriadok, pracovný poriadok, kolektívna zmluva), prehľad o ďalších dokumentoch z činnosti organizácie ako sú napr. výročné správy za posledných 5 rokov,  informácie o nehnuteľnostiach v správe SND a pod.

Každý uchádzač o post generálneho riaditeľa SND musí predložiť Koncepciu  riadenia a rozvoja Slovenského národného divadla, ktorá by mala obsahovať najmä strategickú orientáciu inštitúcie, ale aj  jej umelecké smerovanie – t. j. návrh modelu fungovania a rozvoja jednotlivých umeleckých súborov a ich umelecké smerovanie v krátkodobom i dlhodobom časovom horizonte. Súčasťou  by mal byť aj časový harmonogram plnenia koncepcie riadenia a rozvoja SND. 

Novinkou je aj skutočnosť, že v rámci výberového konania môže byť od uchádzača požadovaná časť prezentácie v cudzom jazyku na účely overenia jeho jazykových znalostí, ako aj fakt, že z výberového konania bude vyhotovený audiovizuálny záznam, ktorý bude po skončení prezentácie posledného kandidáta zverejnený na webovom sídle Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi a prílohami je potrebné doručiť osobne do podateľne Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na Námestí SNP č. 33 v Bratislave alebo poštou na adresu: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,  osobný úrad, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1 v obálke označenej heslom „Výberové konanie – Slovenské národné divadlo – neotvárať“ do 16. februára 2012. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum podania v podateľni Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Ďalšie podrobnosti sú uverejnené na webovej stránke MK SR www.culture.gov.sk.
Bližšie informácie poskytne Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, sekcia umenia a štátneho jazyka,  tel. číslo 02/204 82 307, e-mail: su@culture.gov.sk .

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011