Aktuality

Úvod

Umelci bez aktívnych príjmov nebudú platiť odvody

Výrazný ústretový krok smerom k umeleckej obci urobilo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny za pomoci ministerstva kultúry, keď v novele zákona o sociálnom poistení presadilo odvodovú úľavu pre umelcov, ktorí už nemajú príjmy zo súčasnosti.

Veľmi mi záležalo na tom, aby sa ľudia, ktorí do spoločnosti vnášajú kultúru, neocitli v zlej finančnej situácii pre zle nastavený systém. Pretože bez nášho zásahu by od budúceho roku museli platiť odvody z príjmov aj za tie diela, ktoré vytvorili v dávnej minulosti, hoci dnes už napríklad zo zdravotných dôvodov nemôžu pracovať," zdôraznil minister práce Jozef Mihál.

Nájsť priechodné riešenie problému sa snažil počas opakovaných rokovaní s podpredsedom grémia Slovenskej koalície pre kultúrnu diverzitu Jozefom Švoňavským. "SKKD  víta, že z príjmov za použitie diela sa nebudú platiť odvody podobne, ako je to v prípade iných druhov pasívnych príjmov. Zároveň tieto kroky chápeme ako prvý impulz, ktorý by mal viesť ku komplexnému  riešeniu spoločensko-právneho postavenia   slobodných  povolaní, " skonštatoval zástupca umeleckej obce.

Príjmy umelcov na aktívne a pasívne pomohlo ministerstvu financií v zákone o dani z príjmov nastaviť aj ministerstvo kultúry. „Som rád, že bol schválený návrh oslobodiť umelcov od platenia sociálnych odvodov z pasívnych príjmov z tantiém. Považujem to za veľmi spravodlivé riešenie," uviedol minister Daniel Krajcer.

Zmenou zákona o dani z príjmov dôjde s účinnosťou od 1. januára 2012 k rozdeleniu príjmov z autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom na takzvané „aktívne príjmy“ a „pasívne príjmy“.

Aktívne príjmy z autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom sú príjmy z vytvorenia diela a umeleckého výkonu na základe zmluvy o vytvorení diela podľa § 39 autorského zákona (č. 618/2003 Z. z). a z použitia alebo poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva. Uvedené sa vzťahuje aj na príjmy výkonného umelca z jeho umeleckého výkonu. 

Pasívne príjmy z autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom sú podľa novely zákona o dani z príjmu uvedené v § 6 ods. 4  ako príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, ktoré sú vyplácané na základe licenčnej zmluvy uzatvorenej podľa § 40 autorského zákona, ak nepatria do aktívnych príjmov z autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom. Pasívnosť príjmu spočíva v tom, že autor ma príjem z udelenia súhlasu na použitie už vytvoreného diela, a nie príjem z vytvorenia diela.

Z dôvodu, že v súčasnosti platné znenie zákona o dani z príjmu nerozdeľuje príjmy umelcov na aktívne a pasívne, museli by všetci občania, ktorí mali príjem z všetkých autorských práv a práv súvisiacich s autorskými právom, bez ohľadu na ich aktívnu činnosť, platiť sociálne odvody.

Novela zákona o sociálnom  poistení, ktorá nadobudne účinnosť v januári 2012,  tento stav mení. Po novom príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti - teda aj príjem z použitia alebo z poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva vrátane autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom dosiahnutý za rok 2011 nie je príjmom na účely vzniku a zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby.
 
A pretože povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osobe sa naviaže na príjem podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov (aktívny príjem z autorských práva a práv súvisiacich s autorskými právami) v budúcnosti nevznikne odvodová povinnosť pri poberaní pasívneho príjmu z  autorských práv a práv súvisiacich s autorskými právami.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011