Aktuality

Úvod

Stanovisko ministerstva kultúry a cestovného ruchu k stanovisku Benátskej komisie.

Právny názor týkajúci sa zákona o štátnom jazyku, ktorý poskytla Benátska komisia, sa zaoberá len niektorými ustanoveniami tohto zákona, pričom v prvej časti hovorí najmä o opodstatnenosti takejto právnej normy, keďže „štátne orgány majú plné právo podporovať znalosť a používanie štátneho jazyka a zabezpečovať jeho ochranu“. Ako sa ďalej v posudku uvádza „podpora štátneho jazyka zaručuje rozvíjanie identity spoločenstva štátu a tiež umožňuje vzájomnú komunikáciu medzi jednotlivými skupinami obyvateľstva, ako aj v rámci nich“. Benátska komisia zdôrazňuje, že starostlivosť o štátny jazyk a podpora jeho znalosti má veľký význam aj pre príslušníkov národnostných menšín, pretože „sleduje legitímny cieľ, aby neboli príslušníci národnostných menšín obmedzovaní len na určité konkrétne geografické oblasti“ a dáva im možnosti na ich spoločenské a pracovné uplatnenie v danom štáte.

Viaceré odporúčania sformulované v posudku Benátskej komisie sa týkajú tých istých ustanovení zákona o štátnom jazyku, ktoré ešte pred vypracovaním právneho názoru Benátskej komisie, zahrnulo ministerstvo kultúry do novely zákona, ktorá je v súčasnosti zaradená na rokovaní NR SR do 2. čítania. Týkajú sa napríklad zúženia povinnosti používať štátny jazyk pri vydávaní kultúrnych tlačovín v jazykoch národnostných menšín, zúženia povinnosti vydávať dvojjazyčne celú ďalšiu dokumentáciu na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín, ako aj sankčných ustanovení, pri ktorých Benátska komisia odporúča prehodnotiť súčasný systém ukladania pokút, ktoré by sa podľa jej názoru mali uplatniť len v krajných prípadoch. Dôležitosť sankcií v zákone však Benátska komisia nepopiera, pretože, ako sa uvádza v predmetnom posudku „pri neexistencii sankcií existuje riziko, že zákonné povinnosti sa nebudú dodržiavať“ a na inom miesta posudku sa zase konštatuje, že „porušenie zákona by sa v princípe malo trestať“.


Dá sa konštatovať, že všetky opodstatnené odporúčania Benátskej komisie už ministerstvo kultúry s predstihom zohľadnilo v návrhu novely zákona o štátnom jazyku, a preto nevidí dôvod na nijakú ďalšiu úpravu ustanovení tohto zákona.

26.10.2010
PhDr. Eva Chudinová, hovorkyňa MKCR SR a vedúca referátu
MKCR SR nám. SNP 33 Bratislava 813 31
telefón: 421- 2-204 82 110, mobil: 421-905 495 231

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011