Aktuality

Úvod

Pamiatky a múzeá – Výročné ceny za rok 2010

Redakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá spoločne s jeho vydavateľmi Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky udelila po dvadsiaty raz prestížne ceny za najvýznamnejšie aktivity z oblasti ochrany nášho kultúrneho dedičstva za predchádzajúci rok. Ocenenia si prevzali laureáti pri príležitosti slávnostného otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2011 v Slovenskej republike v Bazilike sv. Egídia v Bardejove včera (8. septembra 2011).  Výročné ceny revue Pamiatky a múzeá za rok 2010 boli v jednotlivých kategóriách udelené týmto nominovaným:

 

OBJAV – NÁLEZ

Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre a PhDr. Kristianovi Elschekovi, CSc. za nález germánskeho kniežacieho hrobu z rímskej doby  a výskum polykultúrneho archeologického náleziska v Zohore

VÝSTAVA

Slovenskej národnej galérii, Musée de Cluny a Mgr. Dr. phil. Dušanovi Buranovi, PhD. za výstavu Zlatom a ohňom. Umenie Slovenska na konci stredoveku v Musée de Cluny v Paríži

a

SNM-Spišskému múzeu v Levoči, SNM-Múzeu v Betliari, PhDr. Dáši Uharčekovej Pavúkovej, Mgr. Silvii Lörinčíkovej a Mgr. art. Matúšovi Lányimu za výstavu Levočská biela pani

a

Slovenskej národnej galérii, Mgr. Kataríne Chmelinovej, PhD. a Mgr. art. Marekovi Kvetanovi za výstavu Industriálna krajina? Stredoslovenské banské mestá v 16. – 18. storočí

 

PUBLIKÁCIA

Ústrediu ľudovej umeleckej výroby v Bratislave, PhDr. Irene Pišútovej, CSc. a Jane Sapákovej za publikáciu Maľby na skle / Paintings on glass

 

MENŠIA PUBLIKÁCIA – DROBNÁ TLAČ

Vydavateľstvu DAJAMA a RNDr. Danielovi Kollárovi za knižnú edíciu Kultúrne krásy Slovenska

 

OBNOVA

Ing. Aladárovi Štefunkovi, Ing. arch. akad. arch. Jozefovi Danákovi, Mgr. Rastislavovi Danákovi, Ing. arch. Petrovi Osuskému, Ing. Erikovi Pekárovi a Krajskému pamiatkovému úradu v Trnave za obnovu ortodoxnej synagógy v Trnave 

a

Obci Horný Tisovník a RNDr. Jánovi Aláčovi za obnovu nevyužívaného cintorína v Hornom Tisovníku

 

REŠTAUROVANIE

prof. Jozefovi Porubovičovi, akad. soch. a Vladimírovi Višváderovi, akad. soch. za reštaurovanie severného portálu Dómu sv. Alžbety v Košiciach

 

AKCIA – PODUJATIE

Železniciam Slovenskej republiky, ŽSR-Výskumnému a vývojovému ústavu železníc Žilina, Klubu železničnej nostalgie Bratislava východ a Klubu priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava východ za XII. celoslovenský zraz historických železničných vozidiel Bratislava východ – Rendez 2010

 

FILM – MULTIMEDIÁLNE DIELO

Panopticum Filmu a Mgr. art. Jurajovi Kiliánovi za dokumentárny film Kultúrne dedičstvo na Slovensku: Kováčstvo

Výročným cenám revue Pamiatky a múzeá za rok 2010 je venované číslo 3/2011, ktoré vyšlo koncom júla tohto roku.

Revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá spoločne vydávajú  Slovenské národné múzeum a Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. Časopis v tomto roku zavŕšil 60. ročník od svojho založenia. Hlavným cieľom revue  je priblížiť čo najširšej (odbornej aj laickej) verejnosti naše hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo, jeho cestu od objavu, cez porozumenie, obnovu až po primeranú prezentáciu.      

Program tohtoročných Dní európskeho kultúrneho dedičstva možno nájsť na stránkach Združenia historických miest a obcí: www.zhmao.sk.

 

Redakcia Pamiatky a múzeá

PhDr. Peter Maráky, šéfredaktor     peter.maraky@pamiatky.gov.sk

PhDr. Jana Oršulová, redaktorka     jana.orsulova@snm.sk

Mgr. Mária Riháková, redaktorka    maria.rihakova@snm.sk

Tel. 02/2049 1242

www.snm.sk, www.pamiatky.sk

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011