Aktuality

Úvod

Oznam: Centrálna servisná organizácia MK SR ponúka do nájmu areál kaštieľa v Budmericiach.

Centrálna servisná organizácia MK SR, Jakubovo nám. 12, 813 49 Bratislava  podľa  zákona č. 278/1993 Z. z.   ponúka do nájmu areál kaštieľa  v Budmericiach. Správca prenajme nehnuteľnosť len ako celok.

 

Predmet nájmu: stavby -  kaštieľ  súp. č. 679, ČOV súp. č. 1095, dom súp. č. 1155, hosp. objekt súp. č. 1156, rotunda súp.č. 1157 a ostatné stavby a objekty bez súp. č.

Celková podlahová plocha všetkých stavieb je 3587,81 m2.

Pozemky – parc. č.2701o výmere1985 m2, parc.č. 2704 o výmere 4632 m2, par.č. 2705o výmere 727 m2, par.č. 2706 o výmere 1604 m2,  parc. č. 2707o výmere 899 m2, parc. č. 2708/1o výmere 147601m2, parc. č. 2708/5 o výmere 115 m2, parc. č. 2708/6 o výmere 643 m2, parc. č. 2708/7 o výmere 115 m2, parc. č. 2708/8 o výmere 230 m2, parc. č. 2708/9 o výmere 387 m2, parc. č. 2708/17o výmere 32 m2, parc. č. 2708/20 o výmere 185 m2, parc. č. 2708/21 o výmere 119 m2, parc. č. 2708/22 o výmere 363 m2, parc. č. 2710/1o výmere 4505 m2.  

Trhová cena nájmu za stavby je 18,23 €/m2/rok a za pozemky je 0,13 €/m2/rok. V cene nájmu nie sú zahrnuté poplatky za služby spojené s užívaním nehnuteľností.  Nájomná zmluva sa uzavrie najviac na. 5 rokov. Účel využitia: realizácia kultúrnych aktivít a literárno-tvorivých pobytov. Podmienky osobitného ponukového konania na prenájom nehnuteľností,  v ktorých sa uvádzajú podrobné podmienky účasti, ako aj požiadavky na formu a obsah ponuky vo vyhlásenom  ponukovom konaní (ďalej len „podmienky“) si  záujemcovia môžu vyzdvihnúť v Centrálnej servisnej organizácii MK SR, Jakubovo nám. 12, 813 49 Bratislava. Kontaktnou osobou je Michal Madro, tel. číslo 02/ 20479238.  Cenové ponuky v zalepenej obálke s označením : „Ponuka – Budmerice – neotvárať“,  doručte na  adresu: Centrálna servisná organizácia MK SR, Jakubovo nám. 12, 813 49 Bratislava. Lehota na doručenie ponúk: do 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia inzerátu. Akceptovaná bude len cenová ponuka vyjadrená pevnou sumou. Správca si vyhradzuje právo od ponuky odstúpiť, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné.  Správca môže uzatvoriť nájomnú zmluvu  len s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné. Ďalej si správca vyhradzuje právo zrušiť ponukové konanie.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011