Aktuality

Úvod

OTVORENIE EURÓPSKEHO KONTAKTNÉHO BODU

V súlade s programovým vyhlásením vlády Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zriaďuje od  januára 2011 kanceláriu Európskeho kontaktného bodu ako súčasť Divadelného ústavu v Bratislave.  Jeho primárnou úlohou je propagácia grantového programu Európa pre občanov a pomoc žiadateľom o grant pri príprave medzinárodných projektov občianskych aktivít.

Komunitárny program EÚ Európa pre občanov podporuje celý rad aktivít a organizácií podporujúcich „aktívne európske občianstvo“ a tým zabezpečuje zapojenie občanov a organizácií občianskej spoločnosti do procesu európskej integrácie. V rámci tohto programu môžu  miestne a regionálne orgány a neziskové organizácie získať podporu na diskusné podujatia, konferencie,  workshopy, umelecké dielne, športové podujatia, štúdie a iné občianske aktivity rôznorodého charakteru. Základnou podmienku je, aby boli projekty založené na medzinárodnej spolupráci a zohľadnili aktuálne európske témy.

Od  roku 2004, keď sa Slovenská republika zapojila do programu Európa pre občanov boli podporené viaceré  slovenské projekty na medzinárodnej úrovni.

 Jednou z priorít nášho rezortu je vytvorenie podmienok na efektívnejšie využitie finančných prostriedkov pre oblasť kultúry prostredníctvom štrukturálnych fondov a komunitárnych programov EÚ. Ako jedno z opatrení sme zabezpečili, v súčinnosti s orgánmi Európskej komisie, zriadenie Európskeho kontaktného bodu ako národného koordinačného a implementačného orgánu programu Európa pre občanov. Od tohto kroku si sľubujeme väčšiu informovanosť o programe a možnostiach získania grantov aj pre neziskové organizácie v oblasti kultúry“, uviedla Natália Cehláriková, štátna tajomníčka MK SR.

Divadelný ústav je od roku 2004 sídlom Kultúrneho kontaktného bodu, informačnej kancelárie európskeho programu Kultúra.  V súvislosti s vytvorením Európskeho kontaktného bodu sa Divadelný ústav stane informačným a konzultačným centrom pre dva najvýznamnejšie európske komunitárne programy týkajúce sa oblasti kultúry“, dodala Cehláriková.

Európsky kontaktný bod Slovensko

Európsky kontaktný bod (EKB) je súčasťou medzinárodnej siete podobných kancelárií, ktoré sú zriadené v 23 štátoch Európskej únie. Jeho úlohou je propagácia programu Európa pre občanov prostredníctvom informačných podujatí  v regiónoch Slovenska,  pomoc slovenským žiadateľom pri príprave projektov a žiadostí o grant a konzultácie pri hľadaní možností grantovej podpory projektom občianskych aktivít s medzinárodným charakterom. V tomto zmysle je otvorený potenciálnym žiadateľom a záujemcom o bližšie informácie.

 

Kontakt:

Európsky kontaktný bod
Mirka Ľachká
Email: mirka.lachka@theatre.sk
Tel.: 02 02 204 879 00
Divadelný ústav Bratislava
Jakubovo námestie 12
813 57 Bratislava

  

4. január 2011

PhDr. Eva Chudinová, hovorkyňa MK SR a vedúca referátu
MK SR nám. SNP 33 Bratislava 813 31
telefón: 421- 2-204 82 110, mobil: 421-905 495 231

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011