Aktuality

Úvod

Odstraňovanie škôd na hrade Krásna Hôrka pokračuje

Odstraňovanie škôd po požiari na hrade Krásna Hôrka, ktorý vypukol 10. marca 2012, systematicky pokračuje v koordinácii zo všetkými zainteresovanými zložkami. Dnes možno konštatovať, že zbierkové predmety sú už uložené v depozitoch Múzea Betliar, ako aj v priestoroch Slovenského technického múzea v Košiciach.

 

Areál hradu si už prezrel statik, ktorý po víkendovom zameriavaní objektu  pripravuje odbornú správu. Slovenské národné múzeum má už v rukách Rozhodnutie k predloženiu projektovej dokumentácie pre postup opatrení na nápravu, ktoré vydal Krajský pamiatkový úrad v Košiciach. Vyčistené je dolné a stredné nádvorie, na hrade pracujú už aj archeológovia. Pripravuje sa dočasné prekrytie hradu.

Minister kultúry Daniel Krajcer: „Opätovne vyjadrujem poďakovanie  verejnosti, ktorá prejavila záujem finančne prispieť k odstraňovaniu škôd na hrade Krásna Hôrka, na ktorom vypukol v požiar, ale aj tým pracovníkom slovenských múzeí, ktorí sa podieľali na odstraňovaní škôd." Slovenské národné múzeum, vďaka veľkému záujmu verejnosti, zriadilo špeciálny účet pre všetkých ochotných prispievateľov v záujme toho, aby sa finančné prostriedky sústredili na jednom mieste. Účet je zriadený v štátnej pokladnici a múzeum za tento účet nebude platiť žiadne poplatky. To znamená, že všetky finančné prostriedky budú využité v prospech hradu Krásna Hôrka. Číslo účtu je: 7000 443 743 / 8180 , štátna pokladnica.

Ministerstvo kultúry predpokladá, že v priebehu niekoľkých mesiacov sa podarí aspoň čiastočne obnoviť významnú národnú kultúrnu pamiatku hrad Krásna Hôrka. Ministerstvo kultúry SR je pripravené poskytnúť finančné prostriedky na to, aby mohlo riešiť aktuálnu situáciu po požiari na hrade Krásna Hôrka.

 

Poistenie

Hrad Krásna Hôrka je poistený spolu s ostatným majetkom Ministerstva kultúry SR a jeho organizáciami, čiže poistná zmluva kryje rozsiahly majetok, vrátane všetkých štátom spravovaných hradov, zámkov, kaštieľov a pod. Poistné riziko je vzhľadom na to rozdelené medzi viacerých spolupoisťovateľov, pričom  najväčší 40 %-ný podiel na preberanom riziku nesie hlavný spolupoisťovateľ,  ktorým je poisťovňa Generali Slovensko. Zostávajúci podiel je rozdelený medzi ďalších 4 spolupoisťovateľov, ktorými sú QBE Insurance (Europe) Limited (19%), Triglav pojišťovna, a.s.(16%), UNIQA poisťovňa, a.s. (15%) a HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu (10%).  Proces likvidácie poistnej udalosti riadi hlavný poisťovateľ, ktorý má zároveň za úlohu zastupovať ostatných spolupoisťovateľov pred klientom pri záležitostiach dojednaného poistenia.  

Škoda na hrade Krásna Hôrka je krytá poistnou zmluvou s ročným limitom poistného plnenia na nehnuteľnom majetku vo výške 11 617 872 eur a na hnuteľnom majetku (zbierky umeleckých predmetov, exponáty, obrazy, sochy, knihy a pod.) vo výške 3 319 391 eur. Tieto limity sa netýkajú len hradu Krásna Hôrka, ale všetkých už vyššie spomínaných  hradov, zámkov, bášt a kaštieľov, ktoré sú majetkom Ministerstva kultúry SR a jeho organizácií.

Na základe predbežnej expertnej správy o poistnej udalosti je odhad škody na Krásnej Hôrke vo výške 7 mil. eur na nehnuteľnom a 1 mil. eur na hnuteľnom majetku.

Rozsiahle následky požiaru preukázali zmysel poistenia a zároveň zodpovedný prístup Ministerstva kultúry SR k správe štátneho majetku," uviedol Jozef Tanzer, člen predstavenstva poisťovne Generali Slovensko.

Ministerstvu kultúry SR poslala poisťovňa Generali Slovensko v piatok minulý týždeň na účet zálohu na poistné plnenie vo výške 2 mil. eur, aby bolo možné prijať opatrenia na zabránenie zvyšovania škody a zároveň na začatie prác pri oprave hradu.

Na Slovensku je celkom 112 hradov chránených ako národná kultúrna pamiatka.

Minister kultúry Daniel Krajcer: „Osobne si myslím, že by sme sa mohli stotožniť s tým, že Slovensko by sa mohlo komunikovať ako Slovensko - krajina hradov.  To množstvo stredovekých pevnostných hradov na malom území nás jednoducho odlišuje od iných krajín a určite môže pritiahnuť záujem turistov."

 

20. 3. 2012

PHDR. EVA CHUDINOVÁ, HOVORKYŇA MK SR A VEDÚCA REFERÁTU
MK SR NÁM. SNP 33 BRATISLAVA 813 31
TELEFON:421- 2-204 82 110, MOBIL: 421-905 495 231
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011