Aktuality

Úvod

Odovzdávanie Ceny Fra Angelica za rok 2010

Minister kultúry Slovenskej republiky Daniel Krajcer sa včera (17.2.2011) zúčastnil na odovzdávaní Ceny Fra Angelica za rok 2010 umelcom v kategóriách výtvarné, slovesné a hudobné umenie. Podujatie sa uskutočnilo v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

Príhovor ministra kultúry D. Krajcera

Vaše Excelencie – vážení páni – apoštolský nuncius v SR, trnavský arcibiskup,vážený pán predseda Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska,  vážený pán primátor hlavného mesta SR Bratislavy, ctené dámy, vážení páni,


ďakujem za pozvanie na toto významné duchovno-umelecké podujatie. Vysoko si cením, že sa Katolícka cirkev na Slovensku v roku 2002 rozhodla oceňovať umelcov a pracovníkov kultúry za ich tvorivé činy, ktorými obohacujú náš kultúrny život, za to, že svojimi umeleckými dielami prispievajú do pokladnice nášho kultúrneho dedičstva. Zvlášť si vážim, že toto morálne ocenenie nesie meno Fra Angelica, ktorého pápež Ján Pavol II. v októbri 1982 vyhlásil za blahoslaveného, a ktorý sa, ako jeden z najvýznamnejších maliarov florentskej skorej renesancie stal patrónom umelcov.

Je mi sympatická myšlienka podpory a ocenenia umelcov touto cenou zo strany Konferencie biskupov Slovenska prostredníctvom jej Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru, čo považujem za prejav uznania zástupcom umeleckej obce, ktorí aj dnes, v čase globalizácie a komercionalizácie neváhajú presadzovať vo svojej tvorbe kresťanské myšlienky a hodnoty.

Vaše vzácne stretnutie sa koná v čase práve sa končiaceho Roka kresťanskej kultúry 2010 na Slovensku ( RKK ) a v začiatku príprav našej krajiny i celej Európy na veľké cyrilo-metodské jubileum. Ministerstvo kultúry SR morálne i finančne podporilo tento ojedinelý projekt.

Rok kresťanskej kultúry sa stretol so širokým záujmom a podporou rôznych subjektov aj verejnosti, oslovil veľké množstvo obyvateľov našej vlasti, ktorej národné a kultúrne korene sa zrodili a sú hlboko ukotvené v kresťanstve. Rok kresťanskej kultúry prispel k priblíženiu fenoménu kresťanskej kultúry odbornej i širokej laickej verejnosti, zároveň poukázal na význam a miesto kresťanskej kultúry, kresťanského umenia, vedy, vzdelávania a výchovy v hodnotovom systéme súčasného človeka. Určite bol dobrou prípravou na blížiace sa veľké cyrilo-metodské jubileum, ktorým v roku 2013 nepochybne bude 1 150. výročie príchodu spolupatrónov Európy sv. Konštantína – Cyrila a Metoda k našim predkom.

Vaše Excelencie, ctené dámy, vážení páni, blahoželám všetkým, ktorí od dnešného dňa budú patriť medzi laureátov tohto vzácneho ocenia. Vám všetkým ďakujem za pozornosť a prajem Slovensku, našej kultúre veľa ďalších hodnotných diel.

 

 

18.2.2011
PhDr. Eva Chudinová, hovorkyňa MK SR a vedúca referátu
MK SR nám. SNP 33 Bratislava 813 31
telefón: 421- 2-204 82 110, mobil: 421-905 495 231

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011