Aktuality

Úvod

Obnova slovenského kultúrneho dedičstva aj z Finančného mechanizmu EHP

Obnova slovenského kultúrneho dedičstva aj z Finančného mechanizmu EHP
Ministerstvo kultúry SR pripravilo návrhy na obnovu kultúrneho dedičstva a vyslovuje poďakovanie za podporu Úradu vlády SR v tom, že sa stotožnil s  návrhmi MK SR, ktoré budú predložené do Bruselu  na financovanie z Finančného mechanizmu EHP. „Návrhy na finančnú  podporu podáva Úrad vlády SR, preto oceňujem podporu tých projektov, ktoré navrhlo ministerstvo kultúry. Projekty sú rozdelené do dvoch skupín, jednou z nich je podpora konzervácie hradných ruín a druhou je sakrálne kultúrne dedičstvo", konštatoval minister kultúry Daniel Krajcer.
V spolupráci s pamiatkovými úradmi Ministerstvo kultúry SR zaradilo do zoznamu pamiatok, ktoré by v prípade pozitívnej reakcie partnerov, mali byť obnovované z Finančného mechanizmu EHP, kultúrne pamiatky a lokality historického významu - hrad Považská Bystrica, hrad Lednica, hrad Lietava, Slovanské hradisko - Devín, Rímsky vojenský tábor v Iži. Zo sakrálnych pamiatok sú to: hrad Nitra a katedrála sv. Emeráma, kláštor v Hronskom Beňadiku, kláštor v Jasove,  súbor stredovekých kostolov - kostol Štítnik  Ochtiná, Koceľovce, Rimavské Brezovo, Rimavská Baňa, ďalej kláštor Leles, areál arcibiskupského paláca v Trnave, neologická synagóga architekta prof. Petra Behrensa v Žiline a napokon spoločný projekt Pamiatkového úradu SR a Riksantikvaren  Nórsko. Celkový objem finančných prostriedkov, ktoré na projekty žiada úrad vlády spolu s MK SR predstavuje sumu 11 miliónov eur.
Ochrana kultúrnych pamiatok a pamiatkových území je dôležitou prioritou Slovenska v súvislosti so zachovaním kultúrneho dedičstva, ale aj podpory regionálneho rozvoja. Hradné ruiny, ako aj významné sakrálne pamiatky, sú obľúbenými cieľmi turistiky a sú atraktívne aj pre rozvoj cestovného ruchu, ktorý má priamy dopad na zvýšenie zamestnanosti v jednotlivých regiónoch. Minister kultúry Daniel Krajcer podčiarkuje: "Medzi priority Ministerstva kultúry SR patrí posilnenie jednotlivých regiónov v rámci vytvárania nových pracovných miest a ich udržania po ukončení realizácie projektov."
Celkovými cieľmi Finančného mechanizmu EHP 2009 - 2014 je prispieť k redukcii hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore prostredníctvom grantov na investičné a rozvojové projekty a posilniť bilaterálne vzťahy medzi prispievateľskými štátmi  a  prijímateľskými štátmi prostredníctvom finančných prostriedkov v 5 prioritných sektoroch, pričom jedným z nich je aj ochrana kultúrneho dedičstva.

7. 3. 2012

PHDR. EVA CHUDINOVÁ, HOVORKYŇA MK SR A VEDÚCA REFERÁTU
MK SR NÁM. SNP 33 BRATISLAVA 813 31
TELEFON:421- 2-204 82 110, MOBIL: 421-905 495 23

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011