Aktuality

Úvod

Návrh Tlačového zákona je publikovaný

Ministerstvo kultúry SR včera (23.11.2010) zverejnilo na Portáli právnych predpisov návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve, čím sa začalo riadne medzirezortné pripomienkové konanie.

K návrhu zákona môže pripomienky uplatniť prostredníctvom Portálu právnych predpisov aj verejnosť. Materiál je verejne prístupný na adrese:
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=46&matEID=3374&langEID=1

Návrh zákona je predložený v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR, v ktorom sa konštatuje, že:“ Vláda SR prehodnotí uplatňovanie tlačového zákona a vykoná potrebné legislatívne zmeny, najmä zrušenie práva na odpoveď verejného činiteľa.“ Predložením tohto návrhu zákona sa navrhuje obmedziť právo na odpoveď pre verejného činiteľa, ak ide o skutkové tvrdenie súvisiace s výkonom jeho právomocí.

V zákone zostáva zachované právo na opravu aj právo na odpoveď. Podľa návrhu zákona - možno žiadať o uverejnenie odpovede iba vo vzťahu k nepravdivému, neúplnému alebo pravdu skresľujúcemu skutkovému tvrdeniu, ktoré sa dotýka cti, dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby, alebo názvu alebo dobrej povesti právnickej osoby, na základe ktorého možno osobu presne určiť. V súlade s návrhom zákona vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra nezodpovedajú za obsah informácie, ktorú poskytol orgán verejnej moci, ak je táto informácia uverejnená v pôvodnom znení a jej spracovaním pre uverejnenie nezmenil jej pôvodný obsah. Rovnako sa navrhuje vylúčiť zodpovednosť vydavateľa periodickej tlače za pravdivosť informácie zverejnenej v oprave, odpovedi, dodatočnom oznámení.

Vypúšťa sa aj ustanovenie o tom, že ak vydavateľ periodickej tlače alebo tlačová agentúra neuverejnia opravu, odpoveď alebo dodatočné oznámenie vôbec alebo ak nedodržia niektorú z podmienok na ich uverejnenie, má osoba, ktorá o to požiadala, právo na primeranú peňažnú náhradu od 1 660 eur (50 000 Sk) do  4 980 eur (150 000 Sk).

V oblasti práva na opravu, odpoveď a dodatočné oznámenie sa zavádza možnosť zverejňovať opravu, odpoveď a dodatočné oznámenie aj na mieste vo vydaní periodickej tlače alebo v agentúrnom spravodajstve, ktoré vydavateľ alebo tlačová agentúra vopred vyhradí, zreteľne označí a odlíši od ostatného obsahu za účelom pravidelného uverejňovania opráv, odpovedí a dodatočných oznámení.

24.11.2010
PhDr. Eva Chudinová, hovorkyňa MK SR a vedúca referátu
MK SR nám. SNP 33 Bratislava 813 31
telefón: 421- 2-204 82 110, mobil: 421-905 495 231

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011