Aktuality

Úvod

Návrh novely zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve – tlačového zákona

Ministerstvo kultúry SR pripravilo a predloží na riadne pripomienkové konanie návrh novely zákona 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve. Novela zákona je predložená v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR, v ktorom sa konštatuje, že:“ Vláda SR prehodnotí uplatňovanie tlačového zákona a vykoná potrebné legislatívne zmeny, najmä zrušenie práva na odpoveď verejného činiteľa.“

Predložením tohto zákona sa navrhuje obmedziť právo na odpoveď pre verejného činiteľa, ak ide o skutkové tvrdenie súvisiace s výkonom jeho právomocí. Ako súkromnej osobe mu zostáva právo zachované, čo je v súlade s ústavou SR“, konštatuje minister kultúry SR Daniel Krajcer.

Čo sa týka práva na odpoveď,  podľa návrhu novely zákona - možno žiadať o uverejnenie odpovede vo vzťahu k nepravdivému, neúplnému alebo pravdu skresľujúcemu skutkovému tvrdeniu, ktoré sa dotýka cti, dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby, alebo názvu alebo dobrej povesti právnickej osoby, na základe ktorého možno osobu presne určiť.

V súvislosti so zodpovednosťou vydavateľa periodickej tlače a tlačovej agentúry sa v § 5 navrhuje doplniť, že vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra nezodpovedajú za obsah informácie, ktorú poskytol okrem orgánu verejnej moci, ním zriadenej rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie alebo právnickej osoby zriadenej zákonom, aj ústavný činiteľ ak je táto informácia uverejnená v periodickej tlači alebo v agentúrnom spravodajstve v pôvodnom znení a jej spracovaním pre uverejnenie nezmenil jej pôvodný obsah. Rovnako sa navrhuje, že vydavateľ periodickej tlače nezodpovedá za pravdivosť informácie zverejnenej v oprave, odpovedi, dodatočnom oznámení.

Návrhom zákona sa vypúšťa povinnosť vydavateľa periodickej tlače, ktorý je právnickou osobou, v prvom čísle periodickej tlače vydanej v kalendárnom roku uverejniť oznámenie o štruktúre vlastníckych vzťahov vydavateľa periodickej tlače podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka. Vypúšťa sa aj ustanovenie o tom, že ak vydavateľ periodickej tlače alebo tlačová agentúra neuverejnia opravu, odpoveď alebo dodatočné oznámenie vôbec alebo ak nedodržia niektorú z podmienok na ich uverejnenie, má osoba, ktorá o ich uverejnenie vydavateľa periodickej tlače alebo tlačovú agentúru požiadala, právo na primeranú peňažnú náhradu od 50 000 Sk do 150 000 Sk.

V oblasti práva na opravu, odpoveď a dodatočné oznámenie sa zavádza možnosť pre vydavateľov periodickej tlače a tlačové agentúry, zverejňovať opravu, odpoveď a dodatočné oznámenie aj na mieste vo vydaní periodickej tlače alebo v agentúrnom spravodajstve, ktoré vydavateľ alebo tlačová agentúra vopred vyhradí, zreteľne označí a odlíši od ostatného obsahu vydania periodickej tlače alebo agentúrneho spravodajstva za účelom pravidelného zverejňovania opráv, odpovedí a dodatočných oznámení. Rozširujú sa dôvody na odmietnutie uverejnenia opravy, odpovede a dodatočného oznámenia v prípade, ak by bol uverejnením spáchaný trestný čin, priestupok, iný správny delikt, alebo by uverejnenie bolo v rozpore s dobrými mravmi. Rovnako v prípade, ak by uverejnenie bolo v rozpore s právom chránenými záujmami tretej osoby. Pri oprave sa vypúšťa ako dôvod na neuverejnenie opravy, ak oprava smeruje proti skutkovému tvrdeniu uverejnenému na základe preukázateľného predchádzajúceho súhlasu žiadateľa o uverejnenie opravy. Pri odpovedi sa vyššie uvedený dôvod na neuverejnenie preformuloval nasledovne: ak odpoveď smeruje proti skutkovému tvrdeniu obsiahnutému vo vyjadrení žiadateľa o odpoveď, ak bolo vyjadrenie uverejnené v primeranom rozsahu a jeho spracovaním pre uverejnenie sa nezmenil ani neskreslil jeho pôvodný obsah. Uverejnením odpovede zaniká vo vzťahu k tomu istému skutkovému tvrdeniu právo na opravu.

Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii - dopĺňa sa nový dôvod na odmietnutie uverejnenie opravy ak by odvysielanie navrhnutého textu bolo v rozpore s právom chránenými záujmami tretej osoby, čím dochádza k zosúladeniu s Tlačovým zákonom.

11.11.2010
PhDr. Eva Chudinová, hovorkyňa MK SR a vedúca referátu
MK SR nám. SNP 33 Bratislava 813 31
telefón: 421- 2-204 82 110, mobil: 421-905 495 231

Návrh novely zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve – tlačového zákona
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011