Aktuality

Úvod

Ministerstvo kultúry znova navrhuje zákonne ochraňovať umelecké diela - sochy

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom uplatnenia zásadnej pripomienky opakovane navrhlo  zmenu a doplnenie Stavebného zákona v súvislosti so zabezpečením ochrany diel s umeleckou hodnotou, a tým zároveň zvýšením ochrany práv autorov týchto diel pri vykonávaní stavebných prác.

Cieľom navrhovaného ustanovenia je záchrana diel s umeleckou hodnotou. V prípade, ak stavebnými prácami môže dôjsť k zničeniu alebo poškodeniu diela, vytvorí sa pre autora diela možnosť vykonať potrebné opatrenia, napríklad premiestniť dielo na vlastné náklady,   s cieľom záchrany tohto diela, ktoré môže byť v budúcnosti súčasťou kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. Táto možnosť sa dáva aj dedičovi autora. Podľa navrhovaného ustanovenia stavebník alebo vlastník stavby je povinný informovať autora diela alebo jeho dediča v primeranom čase, najmenej však mesiac pred začatím stavebných prác.

Po prvýkrát túto iniciatívu Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyvinulo už v máji tohto roku, keď však jeho zásadná pripomienka bola zo strany Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zamietnutá. Ministerstvo kultúry SR preto využilo skutočnosť, že Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako gestorské ministerstvo predložilo do medzirezortného pripomienkového konania poslanecký návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov).

Konkrétna požiadavka ministra kultúry Slovenskej republiky v rámci jeho zásadnej pripomienky je, že nad rámec predloženého poslaneckého návrhu Stavebného zákona  žiada  za § 135 vložiť nový §135a v tomto  znení:

„Ak uskutočnenie stavby alebo jej zmeny a uskutočnenie nevyhnutných úprav, udržiavacích alebo zabezpečovacích prác a odstránenie stavby a informačných, reklamných a propagačných zariadení môže mať za následok znehodnotenie alebo zničenie diela1, ktoré je súčasťou stavby, pevne spojené s pozemkom alebo trvalo umiestnené na pozemku, na ktorom sa má uskutočniť stavba alebo jej zmena alebo nevyhnutné úpravy, udržiavacie alebo zabezpečovacie práce, uloží stavebný úrad stavebníkovi alebo vlastníkovi stavby povinnosť informovať o tejto skutočnosti pred vykonaním prác autora diela2 alebo jeho dediča. Stavebník alebo vlastník stavby je povinný informovať autora diela alebo jeho dediča o skutočnostiach podľa prvej vety v primeranom čase, najmenej však mesiac pred začatím stavebných prác. Stavebník alebo vlastník stavby je súčasne povinný poskytnúť autorovi diela na požiadanie potrebnú dokumentáciu alebo možnosť zdokumentovať dielo pred zničením“.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011