Aktuality

Úvod

Minister kultúry podal trestné oznámenie

Minister kultúry SR Daniel Krajcer (8. decembra 2011) podal na Krajskú prokuratúru v Bratislave trestné oznámenie vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu neoprávneného nakladania s osobnými údajmi podľa § 374 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

Trestné oznámenie bolo podané na základe skutočností zistených v súvislosti so žiadosťou o registráciu, ktorú podala 21. februára 2011 cirkev Spoločenstvo viery so sídlom Puškinova 1512/59, 958 03 Partizánske.

Súčasťou tohto návrhu na registráciu bolo 21 500 čestných vyhlásení plnoletých členov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a sú občanmi Slovenskej republiky, o tom, že sa hlásia k tejto cirkvi, podporujú návrh na jej registráciu, sú jej členmi, poznajú základné články viery a jej učenie a sú si vedomí práv a povinností, ktoré im vyplývajú z členstva v cirkvi, s uvedením ich mien, priezvisk, trvalého pobytu a rodných čísel.

Ministerstvo kultúry odmietlo 20. októbra 2011 rozhodnutím č. MK-882/2011-12/14402 registráciu cirkvi Spoločenstvo viery, pretože boli zistené masové prípady zneužitia osobných údajov v predložených čestných vyhláseniach. Toto konanie zakladá podozrenie z  dopustenia sa trestného činu neoprávneného nakladania s osobnými údajmi a trestného činu poškodzovania cudzích práv.

Založenie a činnosť cirkvi Spoločenstvo viery by bolo v rozpore so zákonom č. 308/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a inými zákonmi, čo je neprípustné.

16.12.2011

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011