Aktuality

Úvod

Minister kultúry dnes odovzdal Ceny Andreja Kmeťa a udelil tituly Múzeum roka 2010

Vo Dvorane ministerstva kultúry dnes  (vo štvrtok 19. mája 2011) odovzdal minister kultúry SR Daniel Krajcer  Ceny Andreja Kmeťa piatim laureátom a titul Múzeum roka dvom inštitúciám. Ceny sa udeľujú významným osobnostiam a inštitúciám pôsobiacim v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva, najmä v oblasti činnosti múzeí a galérií. Slávnostné odovzdanie cien sa koná pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí. 

 

Cena Andreja Kmeťa, nestora slovenského múzejníctva, ktorú udeľuje minister kultúry Slovenskej republiky, je vyjadrením uznania pre ľudí, ktorí sa významným spôsobom prostredníctvom svojej aktívnej  odbornej  činnosti podieľali a  podieľajú na  uchovávaní, ochrane a  prezentácii  kultúrneho dedičstva, najmä dedičstva ochraňovaného múzeami  a galériami.

Cena sa udeľuje najmä za celoživotnú alebo dlhoročnú prácu v oblasti rozvoja múzeí a galérií, etnografie a folkloristiky, za vedecké práce pomáhajúce odbornému rastu slovenského múzejníctva, etnografie a folkloristiky a iné mimoriadne aktivity, prispievajúce k rozvoju, ochrane, uchovaniu a využívaniu kultúrneho dedičstva.

Právo nominovať osobnosti na udelenie Ceny Andreja Kmeťa majú Zväz múzeí na Slovensku, Rada galérií Slovenska, Rada na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva a Ministerstvo kultúry SR. V roku 2011 bolo nominovaných 11 výrazných osobností, ktoré významnou mierou prispeli k rozvoju, ochrane, uchovaniu a využívaniu kultúrneho dedičstva, k rozvoju múzeí a galérií. Cenu Andreja Kmeťa za rok 2010 získali:

 

PhDr. Mojmír BENŽA, PhD. – za celoživotnú vedeckovýskumnú prácu v oblasti tradičnej a ľudovej kultúry Slovenska a Slovákov žijúcich v zahraničí.

Mgr. Danuta UČNÍKOVÁ – za výnimočnú dlhoročnú zbierkotvornú a prezentačnú činnosť v oblasti dejín slovenského výtvarného umenia.

PhDr. Želmíra GRAJCIAROVÁ – za výnimočnú dlhoročnú zbierkotvornú a prezentačnú činnosť v oblasti slovenského výtvarného umenia.

Dr. h. c. PhDr. Miroslav SOPOLIGA, DrSc. – za vynikajúce výsledky v oblasti výskumu, dokumentácie a prezentácie histórie a kultúry ukrajinskej národnosti na Slovensku.

Ing. Eugen LABANIČ – za mnohoročnú odbornú a riadiacu prácu v oblasti technického múzejníctva.

 

Tento rok sa koná  už 8. ročník súťaže Múzeum roka.

Cieľom súťaže je napomôcť vytvoreniu optimálneho konkurenčného prostredia formou súťaže medzi múzeami  a galériami, ktoré by ich motivovalo a zvyšovalo profesionalitu výkonov v múzeách a galériách,  trvalo skvalitňovalo vykonávanie základných odborných činnosti v múzeách a galériách ako prostriedok na ponúkanie čoraz príťažlivejších a zaujímavejších  služieb verejnosti.

V tomto ročníku po prvý raz súťaž prebiehala podľa nového štatútu a nových pravidiel, ktoré pre súťažiacich určili náročné kritéria. Základným kritériom pri hodnotení bola kvalita predložených predmetov súťaže, súlad s odborným zameraním a špecializáciou múzea alebo galérie a dodržiavanie etických princípov múzejnej praxe.

Ak sa múzeum alebo galéria chceli prihlásiť do súťaže museli dosiahnuť mimoriadne výsledky vo všetkých 5 predmetoch súťaže – od akvizície významne zhodnocujúcej zbierkový fond, cez vedecko-výskumnú činnosť, ďalej cez bezpečnosť a odbornú ochranu zbierkových predmetov, až  po prezentáciu a interpretáciu zbierkových predmetov a nové formy práce s verejnosťou, internetovú a mediálnu propagáciu.

Porota rozhodla, že v prvej kategórii – špecializované múzeá a galérie s celoštátnou pôsobnosťou navrhuje udeliť titul Múzeum roka 2010:

 

Slovenskému  technickému  múzeu Košice.

Porota rozhodla, že v druhej kategórii – regionálne, mestské a miestne múzeá a galérie navrhuje udeliť titul Galéria roka  2010:

Galérii mesta Bratislavy.

 

19. 5. 2011
Mgr. Andrej Piško, Referát styku s médiami
MK SR nám. SNP 33 Bratislava 813 31
telefón: 421-2-204 82 115, mobil: 421-905 510 143

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011