Aktuality

Úvod

Kultúrna pamiatka roka 2009 - Fénix

Minister kultúry a cestovného ruchu SR Daniel Krajcer  v dvorane budovy ministerstva dnes popoludní (28.10.2010) odovzdal ceny súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix štyrom oceneným pamiatkam. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo v tomto roku po piatykrát súťaž „Kultúrna pamiatka roka“. Partnermi súťaže sú  Slovenský plynárenský priemysel, a. s. a Nadácia SPP a Združenie historických miest a obcí Slovenskej republiky. Do súťaže bolo nominovaných 13 prihlásených súťažných projektov.

V utorok 12. októbra 2010 odborná porota ukončila svoju činnosť a súťaž vyhodnotila. V súťažnej kategórii „obnova a reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky“ boli udelené trom projektom tituly Kultúrna pamiatka roka, ktoré získali bez uvedenia poradia: za komplexnú obnovu a reštaurovanie mobiliáru dreveného artikulárneho kostola v Hronseku, za reštaurovanie svätyne rímskokatolíckeho kostola sv. Štefana kráľa v Žiline, za komplexnú obnovu a reštaurovanie kaplnka sv. Jána Almužníka v katedrále sv. Martina v Bratislave a v súťažnej kategórii obnova pamiatkového územia bol udelený titul Kultúrna pamiatka roka Mestu Skalica za obnovu a revitalizáciu verejných priestranstiev pamiatkovej zóny.

Okrem týchto ocenených boli v súťaži nominované tieto projekty: v kategórii obnova a reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky to boli Sobášny palác v Bytči, Karner Sv. Michala v Trenčíne, Stĺp lampový – Wetterkreuz v Kremnici, Krypta H. M. Havloviča pri kostole sv.  Juraja v Pruskom, Meštiansky dom na ul. Š. Višňovského 3 v Banskej Štiavnici, Parný kúpeľ v Kúpeľoch Sklené Teplice a Grotta s vyhliadkovou vežou v historickom parku J. B. Magina v areáli kaštieľa  v Dubnici nad Váhom,  v kategórii obnova pamiatkového územia mestské opevnenie - parkánový múr v Bardejove. Komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky paláca Pálffyovcov v obci Nový Život, časť Tonkovce získala čestné uznanie SPP a Nadácie SPP. 

Minister kultúry a cestovného ruchu Daniel Krajcer pri odovzdávaní cien okrem iného povedal: “Jednou z najdôležitejších priorít môjho pôsobenia na tomto ministerstve je práve ochrana kultúrneho dedičstva. Sme pevne rozhodnutí pomáhať hľadať pamiatkam nový život a novú funkčnú náplň, napriek sťaženému financovaniu kultúry, práve propagáciou hodnôt, zapájaním súkromného sektora a využívaním všetkých dostupných finančných fondov a mechanizmov.  Zároveň však chceme dosiahnuť, aby sa aj v ochrane pamiatok etablovala vysoká kvalita a profesionálny prístup, dôstojný  a zodpovedajúci medzinárodným kritériám.

Poslaním súťaže je podporovať zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok a predstaviteľov samosprávy miest a obcí k ochrane kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky.


Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže Kultúrna pamiatka roka je ministerstvo kultúry a cestovného ruchu. Ministerstvo pri organizovaní súťaže spolupracuje s vedeckými a odbornými inštitúciami z oblasti ochrany pamiatkového fondu a s partnermi súťaže.

Cieľom súťaže z hľadiska prínosu pre ochranu pamiatkových hodnôt je oceniť prípravu a realizáciu obnovy/reštaurovania kultúrnych pamiatok, ale aj prípravu a realizáciu obnovy historického prostredia na území pamiatkových zón a pamiatkových rezervácií .

Výsledky súťaže sa vyhlasujú v októbri príslušného kalendárneho roka, pri príležitosti výročia založenia prvej špecializovanej štátnej inštitúcie na ochranu pamiatkového fondu na území Slovenska v podmienkach prvej Československej republiky.

29.10.2010
PhDr. Eva Chudinová, hovorkyňa MKCR SR a vedúca referátu
MKCR SR nám. SNP 33 Bratislava 813 31
telefón: 421- 2-204 82 110, mobil: 421-905 495 231

Kultúrna pamiatka roka 2009 - Fénix
Kultúrna pamiatka roka 2009 - Fénix
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011