Aktuality

Úvod

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie v Redute bude slávnostne otvorená 26. januára 2012

Minister kultúry SR Daniel Krajcer dnes (23. 1. 2012) na tlačovej konferencii v zrekonštruovanej Redute konštatoval, že Slovensko dostáva jeden z najreprezentatívnejších priestorov, ktorý je súčasťou slovenského kultúrneho dedičstva, priestor, ktorý patril a patrí slovenskej kultúre.

Minister vyjadril poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na rekonštrukcii, svojim predchodcom, architektom, projektantom, reštaurátorom, pracovníkom dodávateľských spoločností i pracovníkom Slovenskej filharmónie. Špeciálne sa poďakoval veľvyslankyni Nórskeho kráľovstva, keďže z Nórskeho finančného mechanizmu smerovalo na obnovu Reduty viac ako 2 milióny eur. Minister D. Krajcer konštatoval, že rekonštrukciu Reduty sa podarilo dokončiť napriek ekonomicky ťažkému roku 2011, keď sa významne šetrili verejné financie. Pôvodne plánovaný rozpočet na rekonštrukciu Reduty bol viac ako 37 miliónov eur, konečný výsledok sa pohybuje vo výške okolo 30 miliónov eur.

23. 1. 2012

Tlačová správa Slovenskej filharmónie

Rekonštrukcia budovy Reduty a organ

Uznesením č. 703 z 26. júna 2002 schválila vláda SR návrh na rekonštrukciu bratislavskej Reduty, sídla Slovenskej filharmónie. Návrh rekonštrukcie Reduty bol rozvrhnutý do piatich etáp v rokoch 2003-2008 v objeme 712 mil. Sk. Celkové rozpočtované náklady boli v zmysle Protokolu o štátnej expertíze č. 1/2005 vo výške 785 mil. Sk. V roku 2008 bolo uskutočnené precenenie rozpočtu celkových nákladov na stavbu v cenovej úrovni I.Q 2008, ktoré bolo posúdené znalcom v odbore stavebníctva a stanovilo novú predpokladanú cenu stavebných prác v sume 1 139,5 mil. Sk vrátane DPH (37.823.426 EUR). Uvedená cena bola schválená v rámci materiálu „Návrh na zvýšenie obstarávacej ceny stavby Rekonštrukcia budovy Reduty, sídelnej budovy Slovenskej filharmónie“ v decembri 2008 Uznesením vlády SR č. 949/2008.

Výška nákladov vyplýva najmä z toho, že ide o veľkú a náročnú stavbu na objekte, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou a veľký rozsah zabudovaných technológií. Objem budovy bol pred rekonštrukciou cca 75 tisíc m3, čo je približne 357 priemerných bytov v Petržalke, alebo 125 rodinných domov. Budova je členitá, so štukovou zlátenou výzdobou, so 425 položkami pamiatkovo hodnotných častí a detailov v interiéroch a na budove. Na porovnanie finančných objemov uvádzame sumu, investovanú na rekonštrukciu Obecního domu v Prahe, ktorá v r. 1997 stála cca 1.760 mil. Kč.

Postup rekonštrukčných prác

Prvé dva roky boli finančne najmenej náročné na financovanie z kapitálového transferu (KT) zo štátneho rozpočtu, pretože rešpektovali rozsah rozostavanosti v rezorte.

V  roku 2003 sa realizovali prípravné práce (zamerania, posudky a pod.) a zrekonštruovala sa časť strechy a krovu.

KT: 27.000 tis. SKK. Čerpanie KT: 23.755.756,- SKK (788.5467 EUR)

V roku 2004 sa uskutočnili práce na zrekonštruovaní kamenných prvkov - schody, prípojky na verejné siete. Bola vyhlásená súťaž na dodávateľa projektovej dokumentácie.

KT: 22.000 tis. SKK Čerpanie KT: 25.244.244,- SKK (837.955 EUR)

V priebehu roka 2005 boli v rámci stavby zrealizované nasledovné práce:

Bol dokončený Projekt pre stavebné povolenie Rekonštrukcia Reduty v Bratislave (dodávateľ Architektonická kancelária GD, Bratislava), Realizačný projekt stavby, Tendrový projekt. Bolo vydané stavebné povolenie. V závere roku bola vyhlásená prvá medzinárodná nadlimitná súťaž na zhotoviteľa stavby. Bola ukončená verejná súťaž na dodávateľa inžinierskej činnosti a technického dozoru, na základe ktorej bola uzatvorená zmluva so spoločnosťou REDUTA, s.r.o., Bratislava.

KT (upravený): 33.000 tis. SKK Čerpanie KT: 24.121.374,- SKK (800.683 EUR)

Na rok 2006 bol Slovenskej filharmónii na rekonštrukciu budovy Reduty pridelený kapitálový transfer vo výške 70.800 tis. Sk. Na základe príkazu Ministra kultúry SR č. 9/2006 z 3.3.2006 a listu č. MK-1693/2006-300/4508 bol však proces medzinárodnej verejnej súťaže na výber zhotoviteľa stavby v apríli 2006 tesne pred ukončením súťaže zrušený. Finančné prostriedky vo výške 2.945 tis. Sk boli čerpané na dopracovanie projektovej dokumentácie a inžiniersku činnosť.

KT (upravený): 0,- SKK Čerpanie KT: 2.944.679 SKK (97.745 EUR)

V roku 2007 vyhlásila Centrálna obstarávacia jednotka Ministerstva kultúry SR novú užšiu súťaž so skrátenými lehotami na zhotoviteľa stavby. V roku 2007 nedošlo k ukončeniu užšej súťaže, uzatvoreniu zmluvy a nezačalo sa so žiadnymi stavebnými prácami.

KT (upravený): 93.000 tis. SKK Čerpanie KT: 0,- SKK

V roku 2008 (marec) bola predmetná užšia súťaž zrušená (vestník VO č. 51). Na základe dohody medzi SF a MK SR a odporučenia postupu schvaľovacieho procesu MVaRR SR bolo vypracované precenenie rozpočtu celkových nákladov na stavbu k cenovej úrovni I. kvartál 2008. Toto precenenie bolo posúdené znalcom z odboru stavebníctva a na základe toho bola určená nová predpokladaná cena stavebných prác. Tento materiál pod názvom „Návrh na zvýšenie obstarávacej ceny stavby“, bol postúpený a v závere roka 2008 schválený vládou SR (UV č.949/2008). Cena stavby bola zvýšená o 427,5 mil. Sk, t.j. na sumu 1.139,5 mil. Sk s DPH (37.823.426 EUR).

KT: 125.656 tis. SKK Čerpanie KT: 0,- SKK

V roku 2009 na základe zrušenia verejných podujatí v budove Reduty boli koncerty od 10.4.2009 presunuté do iných priestorov (Slovenský rozhlas, Slovenská národná galéria), objednané spoločenské podujatia pre cudzích usporiadateľov boli zrušené, čím došlo k zníženiu príjmov z prenájmov. Od 09/2009 boli prevádzky SF presťahované do náhradných priestorov, koncerty sa uskutočňovali do januára 2012 v Historickej budove SND, Dvorane VŠMU, Vodných kasárňach SNG a inde.

COJ MK SR vyhlásila verejné obstarávanie postupom užšej súťaže so skrátenými lehotami, ktoré bolo zverejnené vo vestníku EÚ pod č. 2009/S 125-181733 dňa 3.7.2009. Predmetom zákazky bola (A) Rekonštrukcia budovy Reduty a v tom samostatne (B) Reštaurátorské práce v interiéroch a exteriéroch budovy – drevené prvky, kovové prvky, historický výťah, sanácia a obnova štukovej plastickej výzdoby, umelecko-remeselné práce.

Vznikom havárie na budove, bolo znemožnené rekonštruovať budovu na etapy počas prevádzky, ako bolo plánované a budova sa rekonštruovala naraz.

Na základe užšej súťaže so skrátenými lehotami bol COJ MK SR vybraný zhotoviteľ - spoločnosť ViOn, a.s. Zlaté Moravce (za skupinu dodávateľov ViOn, a.s., Zlaté Moravce a akad. soch. Vladimír Višvader – VILLARD – reštaurovanie a obnova pamiatok, Bratislava). So zhotoviteľom bola Slovenskou filharmóniou dňa 11.11.2009 podpísaná zmluva v sume 17.859.490,87 EUR s DPH pre časť diela A, v sume 3.707.925,64 EUR s DPH pre časť diela B.

Stavba bola zhotoviteľovi odovzdaná 30.11.2009.

KT (upravený): 4.212.326 EUR Čerpanie: 13.797 EUR

Rok 2010

V roku 2010 sa plynule pokračovalo v stavebných prácach pri rekonštrukcii Reduty podľa realizačného projektu, realizovali sa predovšetkým búracie práce, hrubé stavebné práce a reštaurátorská obnova.

Z dôvodov nepredvídateľných okolností, najmä z dôvodu nových technických zistení na stavbe pri začatí realizácie prác (napr. havárie po odkrytí konštrukcií), zlého technického stavu konštrukcií vplyvom času, zmenou noriem STN a EN počas dlhotrvajúceho výberu zhotoviteľa a nových požiadaviek Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) vznikli požiadavky na naviac práce. Z tohto dôvodu uskutočnila COJ MK SR verejné obstarávanie – rokovacie konanie bez zverejnenia v zmysle § 58 písm. j) bod 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. RKbZ bolo uskutočnené pod dozorom ÚVO SR s podrobným zdôvodnením oprávnenosti prác. RKbZ sa zavŕšilo uzatvorením dodatku k zmluve o dielo dňa 15.12.2010, v ktorom bola celková cena diela dohodnutá: pre časť A: 22.849.837,52 EUR s DPH, pre časť diela B: 5.034.294,04 EUR s DPH. Každá zmena v zmysle dodatku oproti pôvodnej zmluve bola odsúhlasovaná zmenovými konaniami v zmysle FIDICu.

KT upravený: 6.384.066,63 EUR Čerpanie: 7.314.543 EUR

Rok 2011

V roku 2011 pokračovala realizácia stavby za aktívnej účasti pamiatkového dohľadu podľa realizačného projektu dokončovaním hrubých stavebných prác, reštaurátorská obnova interiérov a fasády, drevených prvkov (okná, dvere), kovových prvkov (zábradlia, lampy a pod.), výmeny klampiarskych prvkov na fasáde, pokládka jednotlivých podláh (kameň, parkety, vlysy), rozvody – vodovod, kanalizácia, vykurovanie, vzduchotechnika, osvetlenie, štruktúrovaná kabeláž, poplachový systém narušenia, kamerový systém, elektrická požiarna signalizácia, evakuačný rozhlas – ozvučenie, centrálny riadiaci systém, meranie a regulácia, zabudovali sa dva nové výťahy, bol zrekonštruovaný pôvodný historický výťah, zrealizovala sa javisková, svetelná technika, videotechnika, audiotechnika vrátane akustických riešení jednotlivých priestorov.

Dňa 28.12.2011 bol uzatvorený Dodatok č. 3 so zhotoviteľom stavby na dodávku zabudovaného interiéru v sume 565.790,66 EUR s DPH z nižšie uvedených dôvodov tak, aby budova bola prevádzkyschopná pre koncertnú činnosť.

Dňa 2.1.2012 bolo zahájené preberanie stavby od zhotoviteľa, kolaudácia bola dňa 10.1.2012. V priebehu mesiaca januára 2012 prebieha sťahovanie orchestra Slovenská filharmónia, ktorý bude mať v Redute svoje stále pracovisko. V Redute sú od 26.1.2011 sprevádzkované verejné priestory, najmä a predovšetkým pre koncertnú činnosť a teda sa do Reduty vracajú koncerty všetkých koncertných cyklov okrem koncertov v cykloch Hudba a obrazy a Hudba v chrámoch. Všetci pracovníci Slovenskej filharmónie, vrátane umeleckých telies Slovenský filharmonický zbor a Slovenský komorný orchester B.W. budú presťahovaní po ukončení verejného obstarávania na predmet zákazky „Nábytok, zariadenie interiéru a ostatné predmety na zariadenie zrekonštruovanej budovy Slovenskej filharmónie – Reduta“ (obstarávanie realizuje na požiadanie Slovenskej filharmónie Ministerstvo kultúry SR v postavení centrálnej obstarávacej organizácie rezortu) a naplnení zmluvy, ktorá z neho vzíde. Predchádzajúce verejné obstarávanie, realizované v r. 07/2011 bolo dňa 21.11.2011 zrušené rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie.

KT : 6.736.000,- EUR

3.515.473,- EUR

Spolu: 10.251.476,00 EUR Čerpanie: 15.541.666,52 EUR

Rozsah rekonštrukčných prác

Budova Reduty je kultúrnou pamiatkou evidovanou v ÚZKP pod číslom 129. Pôvodná trojkrídlová dispozícia nárožného objektu člení budovu do troch odlišných, vzájomne prepojených častí s vnútorným nádvorím.

Projekt riešil komplexnú modernizáciu, výmenu infraštruktúry, ktorá zamedzí vzniku havarijných stavov a zabezpečí prevádzku budovy na úrovni súčasných nárokov a možností.

Architektonické riešenie rekonštrukcie Reduty v maximálnej miere rešpektovalo pôvodné kvality historizujúcej eklektickej architektúry budovy. Uličné fasády boli zachované a obnovené vrátane okenných výplní a štukatérskej výzdoby. Súčasťou rekonštrukcie bola sanácia stavebných porúch objektu, úpravy priestorov do pôvodného stavu, výmena a doplnenie častí stavby, ktoré sú už po svojej životnosti (hydroizolácie, izolácie proti zemnej vlhkosti, potrubné rozvody, časť odvodnenia striech). Boli stabilizované existujúce základy mikropilótami. Rekonštruovala sa infraštruktúra – zdravotechnika (vnútorné rozvody plynu, vykurovanie a rozvody chladu, vzduchotechnika a zdroj chladu, umelé osvetlenie), vnútorné silnoprúdové rozvody, bleskozvody, slaboprúdové vnútorné rozvody (štruktúrovaná kabeláž, televízne rozvody a dochádzkový systém), rekonštrukcia vodovodnej prípojky, rekonštrukcia kanalizačnej prípojky. V rámci prevádzkových súborov išlo o ich novovybudovanie (z dôvodu ich neexistencie, resp. neplnenia technických noriem) - elektrická požiarna signalizácia, evakuačný rozhlas – ozvučenie, technológia trafostanice, VN a NN rozvody, centrálny riadiaci systém, MaR, výťahy, javiská a bodové ťahy, svetelná technika, videotechnika, audiotechnika. V interiéroch i exteriéroch prebehla rekonštrukcia všetkých pamiatkových prvkov – štuky, drevené výrobky, kovové výrobky. Bol vybudovaný nový osobno-nákladný výťah, ktorý spája všetky podlažia budovy a ďalší osobný výťah v trakte z nám. E.Suchoňa.

Nad priestorom nádvoria bolo realizované presklené zastrešenie, čím sa vytvorila letná scéna prístupná z nám. Eugena Suchoňa. Tento neformálny priestor ponúkne spektrum podujatí rôznych hudobných žánrov zameraných najmä na mladého poslucháča.

V parteri krídla z Nám. E. Suchoňa ulice je zrealizované informačné centrum SF s lístkovou pokladňou.

Využili sa doteraz nevyužívané priestory podkrovia (nad Medenou ul. pribudli dve podlažia ako zázemie pre organizačných pracovníkov, čím vznikol priestor pre rozšírenie miestností pre umeleckých pracovníkov v blízkosti Koncertnej siene, nad organom sa vybudoval priestor pre zvukovú réžiu nahrávacieho štúdia, nad Malou sálou skúšobňa pre menšie komorné telesá), odkryli sa zasypané suterény a vyhĺbil sa priestor pod nádvorím, kde sú zrealizované technické, skladové priestory SF, skúšobná sála orchestra so zázemím a komunikačnými priestormi.

Grant z Nórskeho finančného mechanizmu a Finančného mechanizmu EHP

SF boli dňa 30.4.2009 schválené prostriedky z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu (ďalej aj Nórske fondy, NFM) v objeme 2.240.795 EUR na projekt „Reštaurátorské práce v interiéroch a exteriéroch REDUTY v Bratislave“, pod č. SK0126. Tento projekt bol predložený v roku 2008 na dofinancovanie reštaurátorských prác a zahŕňa časť reštaurátorských prác na drevených prvkoch (dvere, okná, obklady), kovových prvkoch, historický výťah (zhotovenie repliky) a časť reštaurátorských prác na povrchoch stien – štuky, interiér a exteriér. Objem reštaurátorských prác bol vyčíslený na 2.204.392 EUR bez DPH (v rámci projektu boli predkladané požiadavky prepočítavané kurzom 33,03 SKK/EUR, t.j. 72.811 tis. SKK). Časť schválených prostriedkov bola na zabezpečenie publicity a informovanie verejnosti a riadenie projektu. Projekt mal byť ukončený do 04/2011, na základe dodatku č. 1/2012 k zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku FMEHP, Nórskeho mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR zo dňa 8.4.2011 s Úradom vlády SR bol predĺžený do 04/2012. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola podpísaná s Národným kontaktným bodom Úradu vlády SR.

Reštaurátorské práce v interiéroch a exteriéroch budovy realizovala spoločnosť akad. soch. Vladimír Višváder – VILLARD – reštaurovanie  a obnova pamiatok, Bratislava.

Obnova pamiatky bola pod stálym dohľadom KPÚ. Vo februári a v júni 2010 sa na stavbe konali dve vecné kontroly NFM z Úradu vlády SR, s kladným hodnotením stavby.

Práce súvisiace s projektom SK0126 boli financované formou žiadostí o predfinancovanie (stavebné náklady) a žiadosti o refundácie (režijné projektové náklady). Všetky prostriedky okrem poslednej žiadosti o platbu, z ktorej je uplatňované zádržné NKB boli uhradené. Zádržné bude uvoľnené po vygenerovaní a schválení záverečného hodnotenia projektu.

Nový organ pre Slovenskú filharmóniu

Rok 2004

Slovenská filharmónia súbežne s prípravou rekonštrukcie svojej sídelnej budovy, ktorá sa mala začať v roku 2006, mala na základe odporúčaní odbornej organárskej verejnosti a posudkov pripraviť tiež demontáž starého koncertného organu v Koncertnej sieni SF a postaviť nový koncertný organ zodpovedajúci súčasným špičkovým umeleckým a technickým nárokom.

Pôvodný koncertný organ bol v koncertnej sieni Slovenskej filharmónie inštalovaný v roku 1956. Vyrobila a dodala ho firma Rieger Kloss (Varhany Krnov, návrh Ing. Veverku) so sídlom v Krnove v dnešnej Českej republike.

Na základe žiadosti SF zo dňa 10.5.2004 vydal Krajský pamiatkový úrad ako kompetentný pamiatkový orgán rozhodnutie, ktorým schválil výmenu pôvodného koncertného organu v Redute za nový organ.

Rok 2007

Ministerstvo kultúry v postavení zriaďovateľa SF a tiež ako Centrálna obstarávacia organizácia vydalo na základe žiadosti SF dňa 10. 10. 2007 súhlas so začatím verejného obstarávania na zabezpečenie nového koncertného organu pre SF v predpokladanej hodnote zákazky vo výške 50 mil. Sk.

Generálny riaditeľ SF prof. Marian Lapšanský v novembri 2007 vymenoval členov pracovnej komisie na prípravu verejného obstarávania nového koncertného organu do koncertnej siene SF zloženú z popredných slovenských organárov, organistov, architektov, ekonómov a zástupcov pamiatkového orgánu.

Rok 2008

Predbežné oznámenie na verejné obstarávanie predmetu zákazky „Nový koncertný organ pre Slovenskú filharmóniu v Bratislave“ pod číslom 2008/S 125 – 166550 bolo zverejnené dňa 1.7.2008 v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ.

Samotné verejné obstarávanie bolo vyhlásené zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania 06. decembra 2008 v Dodatku č. 238 k Úradnému vestníku Európskej únie pod označením 2008/S 238-316472 a pod názvom SK-Bratislava: Organy a následne dňa 10. decembra 2008 vo Vestníku verejného obstarávania č. 239 pod označením 05777 - MDT.

Pri verejnom obstarávaní nového organu bola v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky zvolená metóda súťažného dialógu, nakoľko išlo o obzvlášť zložitý projekt s problematickým definovaním presných technických požiadaviek a špecifikovaním právnych a finančných podmienok na začiatku verejného obstarávania.

Rok 2009

Na základe splnenia podmienok účasti zverejnených v oznámení bolo vyzvaných 11 uchádzačov z radu najvýznamnejších svetových organárskych firiem (z SRN, Holandska, Rakúska, Francúzska, Českej republiky a Slovinska) na predloženie I. čiastkových ponúk na uvedený predmet verejného obstarávania.

Ponuku do verejného obstarávania v lehote na predkladanie ponúk, predložilo deväť uchádzačov (z toho osem zahraničných zo SRN, Francúzska, Holandska, Slovinska, Rakúska a z Českej republiky a jeden slovenský.

Odborná komisia na výber zhotoviteľa bola zložená z významných osobností organovej hudby nielen v Slovenskej republike ako napr. prof. Dr. Ferdinand Klinda, prof. Ján Vladimír Michalko, PhDr. Marián Alojz Mayer, Mgr. Imrich Szabó, Mgr. Art. Stanislav Šurín a z významných odborníkov na architektúru a dizajn ako napr. doc. Ing. arch. Ivan Gürtler a prizvané osoby bez práva vyhodnocovať doc. akad. soch. Milan Lukáč, doc. PhDr. Dana Bořutová, prof. Ing. arch. Štefan Šlachta. Komisia vybrala päť uchádzačov, ktorí boli vyzvaní na predloženie čiastkových ponúk. Po troch kolách súťažného dialógu komisia odporučila uzatvoriť zmluvu s firmou Rieger Orgelbau GmbH z Rakúska, ktorej ponuku z odborného aj architektonického stanovili ako najlepšiu.

Zmluva s firmou Rieger-Orgelbau GmbH na dodanie nového organu bola uzatvorená dňa 22.12.2009 v sume 1.317.900 € bez DPH (1.568,301 EUR s DPH), s termínom dodania 22.12.2011 (vrátane intonácie a ladenia na mieste zhotovenia). Samostatne bola uzatvorená zmluva na demontáž existujúceho organu v sume 59.840 EUR bez DPH (71.209,6 EUR s DPH). (DPH platí SF v zmysle platného zákona o dani z pridanej hodnoty samozdanením.)

Roky 2010 a 2011

Bola ukončená demontáž jestvujúceho organu v Koncertnej sieni SF firmou Rieger Orgelbau dňa 19. 02. 2010. Dokumentácia o demontáži organu, vyrobeného v roku 1956 firmou Rieger Kloss v bývalej Československej republike (Opus 3210) bola predložená dňa 01. 02. 2010. Jednotlivé komponenty demontovaného organu sú dočasne prehľadne uložené v skladových priestoroch Slovenského rozhlasu.

Slovenská filharmónia intenzívne hľadá spôsob jeho ďalšieho využitia k pôvodnému účelu.

Doterajšie miesto po demontáži pôvodného organu bolo tak uvoľnené k inštalácii nového organu. Inštalácia nového organu po jeho skontrolovaní v dielni zhotoviteľa sa uskutočnila od 17.10. 2011 do 30.11.2011. Toho času prebieha intonácia a ladenie organu, ktoré bude trvať aj počas prevádzky v Redute do 14.5.2012. Dňa 20. mája 2012 je plánovaný slávnostný inauguračný organový koncert.

Harmonogram stavby nového organu bol nasledovný:

  • fáza plánovania do 14.8.2010 vrátane určenia definitívnej podoby dizajnu organa za aktívnej účasti odborníkov - organárov, organistov, architektov, dizajnérov a sochárov,

  • výroba organa v dielňach zhotoviteľa od 16.8.2010

  • prípravné práce od 16.5.2011 do 11.06.2011

  • inštalácia v koncertnej sieni SF od 17.10.2011 – 30.11.2011

  • intonácia a ladenie od 02.01.2012 do 30.04.2012

  • skúšobná prevádzka do 14. 05. 2012

  • protokolárne odovzdanie najneskôr v lehote do 14.05.2012

KT z r.2005-2010: 995.817 EUR Čerpanie 2010: 455.610 EUR

KT r. 2011: 702.755,00 EUR Čerpanie 2011: 1.242.966,54 EUR

Popis nového nástroja

Organ pre Slovenskú filharmóniu má 66 registrov a 3 manuály a patrí tak k najväčším píšťalovým organom na Slovensku. Organ je postavený na báze tradičného organárstva. Má klasické zásuvkové vzdušnice s kombinovanou hracou traktúrou (mechanická/elektrická) a registrovou elektrickou traktúrou. Nástroj má dva hracie stoly, mechanický v podstavci organovej skrine a pohyblivý hrací stôl, ktorý má obe traktúry elektrické. V organe sú použité pamäťové kombinácie typu setzer, ktoré sú realizované tzv. Rieger-Electronic-Assistant, vlastným elektronickým systémom firmy Rieger Orgelbau. Tento systém ponúka samostatné karty alebo kľúče do databanky zvukových kombinácií v základnej ponuke pre 10 organistov, pričom každý z nich má k dispozícií 66.500 možností na uloženie zvukových kombinácií. Systém umožňuje aj ovládanie tónov a registrov na diaľku za účelom pohodlného ladenia nástroja, ako aj možnosť nahrávania a prehrávania skladieb.

Firma Rieger-Orgelbau, Rakúsko

Ich nástroje sa nachádzajú v koncertných sieňach a chrámoch na všetkých kontinentoch, napríklad vo viedenskom Stephansdom, koncertnej sieni Parížskeho konzervatória, dva obrie nástroje v Shanghai Oriental Art Center a Shenzhen Cultural Centre v Číne. V r. 2009 dokončila firma katedrálny organ pre slávnu katedrálu v Regensburgu (Nemecko), začiatkom roku 2011 bola ukončená stavba nového koncertného organu pre jednu z najvýznamnejších koncertných sál v Európe - viedenský Musikverein. Firma realizovala v r. 2011 stavbu nového organu pre Katolícku univerzitu v Ružomberku, v r. 2012 končí stavbu tiež nového organu pre farský kostol mesta Martin.

Slovenská filharmónia

23. január 2012

 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011