Aktuality

Úvod

Komuniké zo stretnutia ministra kultúry s predstaviteľmi cirkví a náboženských spoločností

Minister kultúry Daniel Krajcer sa dnes stretol s predstaviteľmi cirkví a náboženských spoločností, ktoré sú registrované v Slovenskej republike. Témou pracovného stretnutia boli predovšetkým otázky financovania cirkví a náboženských spoločností, ochrana kultúrnych pamiatok, prípravy na oslavy 1150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda  ako aj iné aktuálne otázky.

Vláda Slovenskej republiky sa vo svojom Programovom vyhlásení zaviazala, že bude „naďalej rozvíjať doterajšiu úspešnú spoluprácu a korektný dialóg s predstaviteľmi cirkví a náboženských spoločností a otvorí celospoločenskú diskusiu o problematike financovania cirkví“.

Zúčastnení predstavitelia spoločne konštatovali, že vyriešenie problému financovania cirkví nebude rýchly a jednoduchý proces. Nová úprava by mala predovšetkým rešpektovať prirodzený vývoj na našom území a zodpovedať tiež štandardu v hospodársky vyspelých štátoch. Neznamená to však jeho mechanické odkopírovanie, ale prispôsobenie vzhľadom k miestnym a kultúrnym špecifikám. Existujúci systém financovania cirkví u nás sa totiž nedá jednoducho nahradiť iným systémom automaticky, s použitím administratívnych a právnych nástrojov, ale môže byť len výsledkom konsenzu zúčastnených strán.

Na základe spoločnej vôle zúčastnených bude vytvorená expertná komisia na prípravu podkladov na otvorenie diskusie a platformy pre dialóg o problematike financovania cirkví.

Účastníci stretnutia ďalej konštatovali, že okrúhle výročie, 1150. výročia príchodu vierozvestcov svätých Cyrila a Metoda, ktoré si Slovensko pripomenie už o dva roky, je dôvodom na dôstojné slávenie tejto udalosti. Minister kultúry Daniel Krajcer dal na stretnutí verejný prísľub, že ministerstvo kultúry má záujem efektívne participovať na oslavách a poskytne súčinnosť rezortu kultúry pri príprave spomienkových a iných podujatí. 

Prítomní predstavitelia cirkví a náboženských spoločností zobrali na vedomie aj informáciu o tom, že ministerstvo kultúry bude  presadzovať, aby dotačný systém rezortu kultúry v oblasti ochrany sakrálnych pamiatok ako súčasti kultúrneho dedičstva bol efektívnou a účinnou podporou, aj keď možnosti verejných financií sú v súčasnosti výrazne limitované. Podpora štátu je v tejto oblasti nevyhnutná a prípadné zbavovanie sa zodpovednosti štátu nesprávne.  

(Hrad Červený Kameň, 24. februára 2010) 

 

24.2.2011
PhDr. Eva Chudinová, hovorkyňa MK SR a vedúca referátu
MK SR nám. SNP 33 Bratislava 813 31
telefón: 421- 2-204 82 110, mobil: 421-905 495 231

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011