Aktuality

Úvod

EHMK Košice 2013 – jeden z najväčších slovenských kultúrnych projektov

Na pôde  Ministerstva kultúry SR dnes (9. 3. 2012) boli podpísané zmluvy  o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci prioritnej osi 7 Regionálneho operačného programu na realizáciu projektov,  súvisiacich s projektom Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013.

Dodatočne vytvorená prioritná os vytvára podmienky na realizáciu projektov investičného charakteru  ako obnova, rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov v záujme ich využitia na kultúrno-spoločenské účely, rozvoj kultúry, umenia a kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu a s tým spojené obstaranie vybavenia a úprava a revitalizácia verejných priestranstiev, prvkov drobnej architektúry, verejnej zelene, rekonštrukcia a dobudovanie miestnej dopravnej infraštruktúry vo funkčnej súvislosti s projektom EHMK Košice 2013.

Zmluvy podpísali minister kultúry Daniel Krajcer, ako štatutárny zástupca Sprostredkovateľského orgánu pre prioritnú os 7 Regionálneho operačného programu, ktorým je MK SR a za prijímateľov primátor mesta Košice Richard Raši, predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa, za neziskovú organizáciu Perly Gotickej cesty František Šándor a za neziskovú organizáciu Zachráňme kaštieľ v Krásnej Marek Kažimír.

Ministerstvo kultúry SR doteraz vykonalo všetky potrebné kroky na  realizáciu investičných projektov súvisiacich s projektom Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 zameraných na vytvorenie potrebnej kultúrnej infraštruktúry prostredníctvom prioritnej osi 7, v ktorej je pre daný účel vyčlenená suma max. 60 mil. EUR (zdroje EÚ/ERDF).

Rezort kultúry vníma tento projekt ako unikátnu možnosť oživenia kultúrneho priestoru a prezentácie kultúry a ponuky čo najširšieho spektra kultúrnych zážitkov nielen počas celého roka 2013, ale aj trvalým rozvojom kultúrneho prvku ako spôsobu identifikácie, prezentácie a príjemného zážitku pre ľudí.

Projekty, na ktoré dnes boli podpísané zmluvy:

Mesto Košice:

Kasárne – Kulturpark

SPOTS – kultúrno-spoločenské centrá

Amfiteáter – multifunkčná hala

Ulička remesiel – rekonštrukcia

Park Moyzesova / Komenského – rekonštrukcia a revitalizácia zelene

Mestský park – rekonštrukcia a revitalizácia zelene

Dom autentickej kultúry – rekonštrukcia

Košický hrad – revitalizácia a sprístupnenie archeologického náleziska

Kunsthalle  – rekonštrukcia

Perly Gotickej cesty n.o

Dóm sv. Alžbety – rekonštrukcia

Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o

Kaštieľ v Krásnej nad Hornádom – rekonštrukcia

Košický samosprávny kraj:

Ulička remesiel – Lapidárium a exteriérová prezentácia remesiel

Ostrovy kultúry – Otvorená zóna 1 – Historická účelová budova Východoslovenského múzea Košice

Ostrovy kultúry – Otvorená zóna 2 – Východoslovenská galéria

Ostrovy kultúry – Otvorená zóna 3 – Bábkové divadlo v Košiciach

Ostrovy kultúry – Otvorená zóna 5 – Verejná knižnica Jána Bocatia

Ostrovy kultúry – Otvorená zóna 6 – Divadlo Thália

Okrem snahy v čo najkratšom čase zabezpečiť jednotlivé úlohy súvisiace s implementáciou investičných projektov, Ministerstvo kultúry SR pripravilo samostatný program v rámci Dotačného systému 2012 pod názvom Európske hlavné mesto kultúry 2013 – Košice, ktorý je zameraný na podporu realizácie neinvestičných kultúrnych projektov v rámci podujatia. Tieto projekty sú v procese schvaľovania a v krátkom čase budú výsledky oznámené žiadateľom a verejnosti.


9. 3. 2012

PHDR. EVA CHUDINOVÁ, HOVORKYŇA MK SR A VEDÚCA REFERÁTU
MK SR NÁM. SNP 33 BRATISLAVA 813 31
TELEFON:421- 2-204 82 110, MOBIL: 421-905 495 231
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011