Aktuality

Úvod

Dopytová výzva na digitalizáciu kultúrneho dedičstva bola vyhlásená

Včera (14. februára 2012) bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na realizáciu dopytovo-orientovaných projektov „Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných pamäťových  a fondových inštitúcií. Dátum uzavretia výzvy na predkladanie žiadostí o NFP bol stanovený na 14. máj 2012.

Výzva je zameraná na:
-    záznam, zbieranie, dlhodobé archivovanie a ochranu digitálneho obsahu, webharvesting, webarchiving
-    systematickú podporu fyzickej digitalizácie kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho dedičstva vrátane digitalizovania záznamov audiovizuálneho fondu /filmového + audio/
-    digitálnu rekonštrukciu filmových materiálov
-    digitálnu rekonštrukciu audio a audiovizuálnych záznamov
-    systematickú digitalizáciu a sprístupňovanie digitálneho obsahu pamäťovými a fondovými inštitúciami

V rámci výzvy sú oprávnenými žiadateľmi: rozpočtová organizácia a jej zariadenia (zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), príspevková organizácia (zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), verejnoprávna inštitúcia. obec, mesto (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, združenia obcí, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) a samosprávny kraj (zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov).

Podrobnejšie informácie sú uverejnené na adrese:
http://www.opis.culture.gov.sk/aktualne/vyhlasenie-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-realizaciu-dopytovo-orientovanych-projektov#XLrLdvB3SPRm-pzJeSNwHg


15. 2. 2012

PHDR. EVA CHUDINOVÁ, HOVORKYŇA MK SR A VEDÚCA REFERÁTU
MK SR NÁM. SNP 33 BRATISLAVA 813 31
TELEFON:421- 2-204 82 110, MOBIL: 421-905 495 231

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011