Aktuality

Úvod

Do Dotačného systému Ministerstva kultúry na rok 2012 bolo doručených 7 a pol tisíca žiadostí

Ministerstvo kultúry SR eviduje 7 530 žiadostí, ktoré boli doručené do Dotačného systému ministerstva na rok 2012. Najviac 2 894 žiadostí bolo doručených do programu  Kultúrne poukazy (registračné formuláre škôl, ktoré sa zúčastňujú projektu Kultúrne poukazy). V ostatných programoch je evidovaných 4 636 žiadostí. Uzávierka žiadostí na rok 2012 bola 30. decembra 2011.

Objem finančných prostriedkov, smerujúci do dotačného systému Ministerstva kultúry SR na rok 2012, predstavuje sumu 21,066 miliónov , čo je  o 4 ,174 miliónov viac v porovnaní s rokom 2011, keďže vlani  bol schválený rozpočet na dotácie v sume 16 891 200,- €.

V rámci zaslaných žiadostí je požadovaných 92 116 661,-€ (najviac v programe Obnovme si svoj dom - 53 729 243,-€; najmenej v programe Kultúra znevýhodnených skupín -  1 372 092,-€).  MK SR má alokovaných len 22,9 % prostriedkov oproti požadovaných finančným prostriedkom žiadaných žiadateľmi.

Novým programom je program zameraný na podporu aktivít súvisiacich s oslavami 1150. výročia príchodu vierozvescov Cyrila a Metoda na naše územie, ktorý  bude platný len počas rokov 2012 a 2013. Výzva  pre tento program je plánovaná v januári 2012.

Ďalšou novinkou je vytvorenie nového podprogramu v programe Obnovme si svoj dom pod názvom Obnova a konzervácia torzálnej architektúry, ktorý je zameraný na podporu aktivít súvisiacich s obnovou slovenských hradov, do ktorého bolo doručených prišlo 20 žiadostí. Program Národný cintorín v Martine, ktorý bol v roku 2011 samostatný, je v roku 2012 včlenený do programu Obnovme si svoj dom.

V programe Umenie sa vytvoril nový podprogram -  Podpora tvorby a aktivít umelcov do 35 rokov, ktorého zameraním je podpora tvorby a prezentácie diel mladých umelcov a ich edukačné aktivity, do ktorého prišlo 34 žiadostí. Jeho cieľom je poskytnúť podporu na rozvoj umeleckého rastu mladým - začínajúcim umelcom, teda výtvarným umelcom, tvorcom a výkonným umelcom z oblasti hudby a divadla. Dotácia poskytovaná v tomto podprograme je určená na vytvorenie nových umeleckých diel, ako aj na podporu účasti mladých umelcov na domácich a zahraničných workshopoch, interpretačných kurzoch, medzinárodných súťažiach, seminároch a pod. 

Novinkou sú aj zmeny v programe Kultúrne poukazy. Od polovice januára do konca februára 2012 bude prebiehať distribúcia kultúrnych poukazov na jednotlivé školy, ktoré sa do systému nahlásili. Kultúrne poukazy na rok 2012 sú primárne určené základným školám a stredným školám, ktoré môžu samostatne alebo v spolupráci so združením rodičov príslušnej školy rozhodnúť o ich použití. Nevyužité kultúrne poukazy sa žiakom základných škôl, žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom týchto škôl rozdajú na konci školského roka 2011/2012, aby mohli byť použité až do 11. 11. 2012.

V Dotačnom systéme 2012 je aj jeden nový podprogram v programe Nehmotné kultúrne dedičstvo -  Postupové krajské a celoštátne súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti. Do tohto programu prišlo 120 žiadostí.

Výsledky rozhodovacieho procesu budú postupne zverejňované na webovom sídle MK SR v časti Dotácie 2012/štatistika pre verejnosť.  Finančné prostriedky budú poukázané až po akceptovaní vyúčtovania za rok 2011. Dopĺňanie žiadostí nie je možné, v prípade nekompletnosti žiadosti si projekt môže žiadateľ zaregistrovať až po opätovnom vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí.

12. 1. 2012

PHDR. EVA CHUDINOVÁ, HOVORKYŇA MK SR A VEDÚCA REFERÁTU
MK SR NÁM. SNP 33 BRATISLAVA 813 31
TELEFON:421- 2-204 82 110, MOBIL: 421-905 495 2

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011