Aktuality

Úvod

D. Krajcer: SNG pri zabezpečovaní novej web stránky postupovala nehospodárne a neefektívne

Minister kultúry Daniel Krajcer si dnes (23. 1. 2012) predvolal generálnu riaditeľku Slovenskej národnej galérie Alexandru Kusú v súvislosti s ukončením kontroly na tvorbu novej webovej stránky SNG. Kontrola zistila viaceré nedostatky a pochybenia v súvislosti s obstarávaním webovej stránky, ako aj v súvislosti so zmluvnými vzťahmi, do ktorých SNG  vo vzťahu k webovej stránke vstúpila.

Minister D. Krajcer generálnu riaditeľku dôrazne vyzval, aby vyvodila právnu zodpovednosť voči všetkým zamestnancom, ktorí v celom procese prípravy a realizácie stránky pochybili a aby do konca týždňa informovala ministra o týchto prijatých opatreniach. Ďalej minister žiada, aby na základe znaleckého posudku, ktorý dá vypracovať Ministerstvo kultúry SR znalcovi v príslušnom odbore, Slovenská národná galéria vrátila finančné prostriedky, ktoré vyplatila nad rámec tohto posudku, ak sa takýto stav potvrdí.

Kontrola, ktorá preverovala celý postup verejného obstarávania novej web stránky SNG, ako aj zmlúv, ktoré boli podpísané, konštatovala vážne pochybenia v procese obstarávania, ktorý nebol v súlade s internou smernicou SNG, cez nesprávne uzatvorené zmluvy, v ktorých nebol jasne definovaný predmet zákazky až po nesprávnu fakturácia dodaných prác.  Kontrola konštatovala nehospodárne a neefektívne nakladanie s finančnými prostriedkami štátu.

Slovenská národná galéria na základe rozpočtového opatrenia z 20. mája 2010, pred nástupom súčasného vedenia ministerstva, dostala 25 tisíc eur na prípravu novej webovej stránky.  Bola to maximálna výška, ktorú SNG mohla použiť na tento účel.

23. 1. 2012

 

PHDR. EVA CHUDINOVÁ, HOVORKYŇA MK SR A VEDÚCA REFERÁTU
MK SR NÁM. SNP 33 BRATISLAVA 813 31
TELEFON:421- 2-204 82 110, MOBIL: 421-905 495 231
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011