Aktuality

Úvod

Centrum mediálnej gramotnosti IMEC

V Trnave včera (16.2.2011) slávnostne otvorili Centrum mediálnej gramotnosti s názvom IMEC - International Media Education Centre. Je prvou a jedinou inštitúciou na Slovensku, ktorá prepojí všetky iniciatívy mediálneho vzdelávania na Slovensku a bude poskytovať odbornej i laickej verejnosti  komplexné   informácie o tejto problematike. Centrum mediálnej gramotnosti vzniklo z iniciatívy Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda.

Úlohou centra bude koordinovať činnosti v oblasti mediálnej výchovy, usmerňovať tvorbu koncepcie mediálnej výchovy, realizovať výskum a projekty. Bude tak robiť v spolupráci so všetkými zainteresovanými subjektmi z rezortu kultúry a školstva, z oblasti spoločenskovedných disciplín, s nezávislými inštitúciami a odborníkmi. Vznik centra je zároveň pokračovaním implementácie vládou schválenej Koncepcie mediálnej výchovy v rámci celoživotného vzdelávania do praxe. Koncepciu vypracoval tím odborníkov pod vedením generálnej riaditeľky sekcie médií, audiovízie a autorského práva Ministerstva kultúry SR, PhDr. Nataši Slavíkovej.

Prvou aktivitou Centra mediálnej gramotnosti bolo zriadenie webového portálu o mediálnej výchove na Slovensku medialnavychova.sk. Poskytuje kompletné výskumné správy, nové učebné materiály, publikácie, metodické príručky, ukážkové hodiny a rôzne ďalšie materiály nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Návštevníci portálu už v blízkej budúcnosti nájdu aj prezentácie a videozáznamy zo seminárov, konferencií a ďalších podujatí, ktoré sa tematicky týkajú oblastí mediálna výchova, mediálna gramotnosť, mediálne kompetencie, mediálne stereotypy a ďalších súvisiacich oblastí. 

Ďalšou úlohou v poradí je príprava stredoškolských učiteľov prostredníctvom kvalifikačných kurzov na vyučovanie predmetu mediálna výchova. Túto možnosť majú učitelia zatiaľ jedine na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM. Prvé kurzy začnú už v priebehu tohto roka, záujemcovia sa môžu prihlásiť do 28. februára.

„Význam a opodstatnenosť mediálnej výchovy v spoločnosti je zásadná a rastie priamoúmerne s neustálym vývojom médií a komunikačných technológií. Štartujeme činnosť Centra mediálnej gramotnosti IMEC s vedomím veľkej zodpovednosti najmä voči mladej generácii. Na fakulte pripravujeme odborníkov pre oblasť masmediálnej a marketingovej komunikácie, to nás núti uvažovať smerom k zodpovednosti voči spoločnosti,“ uviedla iniciátorka vzniku Centra mediálnej gramotnosti, dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie UCM, Dana Petranová, ktorá sa dlhodobo venuje problematike mediálnej výchovy. „Tak ako kedysi bola nutná k životu násobilka, v súčasnosti je čoraz dôležitejšou kľúčovou kompetenciou vzdelaného človeka mediálna gramotnosť. Kedysi sme sa učili krasopis, dnes je však omnoho užitočnejšie rozumieť mediálnemu svetu, ktorý nás dennodenne obklopuje a ovplyvňuje.“

„Mediálny svet je predmetom tvrdého konkurenčného boja, v ktorom víťazí ten, kto dokáže za akúkoľvek cenu upútať a udržať pozornosť publika. Využíva sa pritom celý rad osvedčených stratégií a postupov. Cieľom mediálneho vzdelávania je naučiť sa odolávať týmto vplyvom, vytvárať si vlastný názor na dôležité záležitosti a nestotožňovať sa automaticky so všetkým, čo nám médiá servírujú“  doplnil poverený riaditeľ centra, Norbert Vrabec, ktorý sa dlhodobo zaoberá výskumom vzťahu mládeže a médií. Cieľom mediálnej výchovy  podľa neho „nie je príprava budúcich novinárov, ale skôr rozvinutie tých špecifických schopností a návykov, ktoré nám umožnia používať médiá v súlade s našimi záujmami a nie záujmami majiteľov, alebo tvorcov médií.“

http://www.medialnavychova.sk/.

 

17.2.2011
PhDr. Eva Chudinová, hovorkyňa MK SR a vedúca referátu
MK SR nám. SNP 33 Bratislava 813 31
telefón: 421- 2-204 82 110, mobil: 421-905 495 231

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011