Komuniké

 

 

 

            Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa ……………. 2007  prerokovala  a schválila  odplatný prevod vlastníctva majetku štátu v  správe štátnej rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti  Ministerstva kultúry Slovenskej republiky - Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, nachádzajúci sa:

 

1.                  na Radničnom nám. č. 40 v Bardejove  spoločnosti PROFI – INVEST, s.r.o.

2.                  sa Severnom nábreží č. 16 v Košiciach Mestskej časti Košice - Džungľa,.