Návrh

 na odsúhlasenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku štátu v správe
Pamiatkového úradu SR podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a v súlade s bodom A.2 uznesenia vlády SR č. 86 z 31. januára 2007

 

Označenie prebytočného majetku štátu vo vlastníctve Pamiatkového úradu  Slovenskej republiky a charakteristika nehnuteľností:

 

Časť I.  Meštiansky dom v Bardejove

 

Nehnuteľnosť – stavba meštianskeho domu  na Radničnom námestí č.40 v Bardejove je súčasťou radovej zástavby mestskej pamiatkovej rezervácie a vedená je ako kultúrna pamiatka v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok pod číslom 1717. Goticko-renesančný dom s neskoršími úpravami bol postavený v druhej polovici 16. storočia na starších stredovekých základoch. Dvojpodlažná trojosová dvojpriestorová radová stavba s postrannou vstupnou chodbou  je celá podpivničená, základy sú kamenné bez izolácie proti zemnej vlhkosti. Stavba je na liste vlastníctva  zapísaná ako dom s kódom druhu stavby – administratívna budova. Vykurovanie v budove nie je zriadené. Objekt je v súčasnosti v zlom technickom stave  a vyžaduje si rozsiahlu opravu a rekonštrukciu.      

 

 

Budova – administratívna, so  súpisným číslom 40 na pozemku  parcelové číslo 896/1  - zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Bardejov, evidovaná na LV číslo 8374, vedenom Katastrálnym úradom v Bardejove, Správou katastra v Bardejove.

 

Pozemky  - zastavané plochy a nádvoria, parcelové číslo 896/1 o výmere 382m² - zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Bardejov, evidované na LV číslo 8374, vedenom Katastrálnym úradom v Bardejove, Správou katastra pre Bardejov.

 

Primeraná cena nehnuteľností (prebytočného majetku štátu), stanovená podľa ustanovenia

§ 8a ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.278/1993 Z. z. v znení zákona
č.534/2005 Z. z. je 3 600 000,- Sk

(slovom : trimiliónyšesťstotisíc slovenských korún).

 

Nadobúdateľ :

Názov:    PROFI T– INVEST, s.r.o.

Adresa:    Radničné námestie č. 33, 085 01 Bardejov

IČO :        36 482 871 

 

Spôsob prevodu :

Odplatný prevod nehnuteľného majetku štátu  v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, v znení neskorších predpisov.

 

Odôvodnenie:

 

            Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnej rozpočtovej organizácie Pamiatkového úradu Slovenskej republiky  v zmysle bodu A.2  uznesenia vlády Slovenskej republiky a v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z.  o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov  predkladá   vláde Slovenskej republike návrh na odsúhlasenie  odplatného  prevodu   nehnuteľného majetku štátu. 

 

      Predmetom  návrhu je odplatný  prevod  vlastníctva nehnuteľného majetku štátu v správe štátnej rozpočtovej organizácie Pamiatkového úradu Slovenskej republiky  spoločnosti PROFIT – INVEST, s.r.o. so sídlom v Bardejove, ktorá na základe vyhláseného osobitného ponukového konania ponúkla Pamiatkovému úradu Slovenskej republiky najvýhodnejšiu cenu z devätnástich   ponúk.   

 

     Predmetný majetok štátu sa stal prebytočným na základe rozhodnutia generálnej riaditeľky Pamiatkového úradu Slovenskej republiky z 5. 9. 2005. Bol ponúknutý  štátnym rozpočtovým a  príspevkovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a ústredným orgánom v štátnej správe, ktoré o predmetný majetok neprejavili záujem.

           

      Vyhlásenie osobitného ponukového konania bolo zverejnené v denníkoch Nový čas 19.11.2005 a  Hospodárske noviny  27.12.2005.   Cenovú ponuku predložili:

 

1.      JK Partners, Bardejovské kúpele č.9, Bardejov

2.      PROFIT-INVEST, s.r.o.  Radničné nám. 33, Bardejov

3.      RENT-INVEST REALITY, s.r.o. Sabinovská 1, Prešov

4.      AV-VESTAV, s.r.o. Rovná 20, Bardejov

5.      JUDr. Jozef Jaroščák, Tehelná 49, Bardejov

6.      Spoločný dom Bardejov, Nám. SNP č.1, Bardejov

7.      Ing. Stanislava Ligová, Oravská 7, Prešov

8.      Ing. Pavol Zamborský, Obchod –služby, Bernolákova 5, Bardejov

9.      HACIENDA Spiš, s.r.o. Levočská 9, Prešov

10.  Progress-invest, Tkáčska 2, Prešov

11.  MAKOS, Vrútocká 46, Bratislava

12.  Ing. Hudák Pavol, Ťačevská 604/8, Bardejov

13.  Eva Cviková, J. Grešáka 16, Bardejov

14.  Alexander Blumenfeld, Ukrajinská 27, Košice

15.  Ledgera Trading Slovakia, s.r.o. Štefánikova 75, Bardejov

16.  P. Zamborský, Bernolákova 5, Bardejov

17.  Sul Attila, Komjatická 29, Nové Zámky

18.  Jančová Emília, ul.J.Stanislavač.39, Bratislava

19.  E. Micheľová, Grešáka 22, Bardejov

20.  Slavomír Katušín, Ťaševská 22, Bardejov

 

 

     Vyhodnotenie cenových ponúk sa uskutočnilo 20. 1.  2006 v Pamiatkovom úrade Slovenskej republiky .  Spoločnosť  JK Partners Bardejov  predložila najvýhodnejšiu cenovú ponuku  6 500 000,- Sk. Spoločnosť však listom z  24. 2. 2006 oznámila Pamiatkovému úradu Slovenskej republiky  odstúpenie od cenovej ponuky.

 

      Druhú najvýhodnejšiu ponuku  predložila  spoločnosť PROFIT-INVEST, s.r.o. Radničné nám. 33, Bardejov v sume: 5 500 000,- Sk, ktorú Pamiatkový úrad Slovenskej republiky prijal.

 

 

 

 

       Keďže vláda Slovenskej republiky  svojim uznesením č. 208/2006 z 1. 3. 2006 zastavila procesy prevodov vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku, ktoré sa realizujú podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky  č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, v znení neskorších predpisov, Pamiatkový úrad  Slovenskej republiky oznámil listom č. PÚ-06/10-76/2553/Ceb z 10. 3. 2006 spoločnosti  PROFIT-INVEST, s. r. o.   zastavenie  procesu predaja s tým,   že po zániku účinnosti  uznesenia vlády SR č.208/2006 z 1. 3. 2006, Pamiatkový úrad  Slovenskej republiky bezodkladne pristúpi k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, ktorá mu vyplynula  z  podmienok osobitného ponukového konania, z § 8a, ods. 4 a § 11 ods.1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky  č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

 

      Pamiatkový úrad Slovenskej republiky oznámilo  úspešnému  uchádzačovi PROFIT-INVEST, s. r. o.    informáciu o pokračovaní  procesu odpredaja nehnuteľného majetku.

 

     Nehnuteľný majetok  na Radničnom nám.č.40 v Bardejove je schátraná  budova, ktorá  si vyžaduje okamžitú rekonštrukciu. V prípade, ak nebude budova v krátkom časovom období odpredaná, Pamiatkovému úradu  Slovenskej republiky vzniknú ďalšie investičné náklady súvisiace so zabezpečením  budovy. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky musí neustále  vynakladať finančné prostriedky na zabezpečenie nehnuteľnosti proti vniknutiu cudzích osôb.

 

 

 

Časť II. Nehnuteľnosť na Severnom nábreží č.16 Košiciach

 

Nehnuteľnosť – administratívna budova na Severnom nábreží č.16 v Košiciach  v minulom období slúžila pre potreby Pamiatkového úradu Slovenskej republiky ako Oblastný reštaurátorský ateliér. Do roku 1993 budova slúžila ako kultúrny dom pre mestskú časť Košice-Džungľa. Nehnuteľnosť je situovaná v mestskej časti Košice-Džungľa v blízkosti Technickej univerzity a je dostupná prostredníctvom autobusovej dopravy.

Stavba je situovaná v rovinatom teréne, je jednopodlažná, bez podpivničenia. Strecha je sedlová, oceľové priehradové nosníky so železobetónovým prefabrikovaným stropom so zateplením a zníženým stropným podhľadom z PVC. Krytina je z pozinkovaného plechu. Nosné steny sú murované z pálenej tehly. Vnútorné omietky sú vápenné štukové, vonkajšie omietky sú brizolitové. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Podlahy tvorí kamenná travertínová dlažba a PVC. Ústredné kúrenie je na tuhé palivo. Objekt je napojený na elektrickú energiu a vodu. Objekt nie je Národnou kultúrnou pamiatkou. Objekt je v súčasnosti v zlom technickom stave  a vyžaduje si rozsiahlu opravu a rekonštrukciu.     

 

 

Budova – administratívna, so  súpisným číslom 2116 na pozemku  parcelové číslo 3360  - zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Brody, evidovaná na LV číslo 10 524, vedenom Katastrálnym úradom v Košiciach, Správou katastra v Košiciach.

 

Pozemky  - zastavané plochy a nádvoria, parcelové číslo 3360 o výmere 580 m² - zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Brody, evidované na LV číslo 10524, vedenom Katastrálnym úradom v Košiciach, Správou katastra pre Košice.

 

 

Primeraná cena nehnuteľností (prebytočného majetku štátu), stanovená podľa ustanovenia

§ 8a ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.278/1993 Z. z. v znení zákona č.534/2005 Z. z. je 1 533 000,- Sk

(slovom : jedenmiliónpäťstotridsaťtritisíc slovenských korún).

 

 

Nadobúdateľ :

Názov:     Mestská časť Košice - Džungľa

Adresa:    Člnková ul.  č. 27, 040 01 Košice

IČO :        00 691 097

 

Spôsob prevodu :

Odplatný prevod nehnuteľného majetku štátu  v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, v znení neskorších predpisov.

 

Odôvodnenie:

 

            Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnej rozpočtovej organizácie Pamiatkového úradu Slovenskej republiky  v zmysle bodu A.2  uznesenia vlády Slovenskej republiky a v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z.  o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov  predkladá   vláde Slovenskej republike návrh na odsúhlasenie  odplatného  prevodu   nehnuteľného majetku štátu. 

 

      Predmetom  návrhu je odplatný  prevod  vlastníctva nehnuteľného majetku štátu v správe štátnej rozpočtovej organizácie Pamiatkového úradu Slovenskej republiky  Mestskej časti Košice - Džungľa, ktorá na základe vyhláseného osobitného ponukového konania ponúkla Pamiatkovému úradu Slovenskej republiky kúpnu cenu ako jediná.   

 

     Predmetný majetok štátu sa stal prebytočným na základe rozhodnutia generálnej riaditeľky Pamiatkového úradu Slovenskej republiky zo 14. 11. 2005. Bol ponúknutý  štátnym rozpočtovým a  príspevkovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a ústredným orgánom v štátnej správe, ktoré o predmetný majetok neprejavili záujem.

           

      Vyhlásenie osobitného ponukového konania bolo zverejnené v denníkoch Nový čas 19.11.2005 a v regionálnom denníku Košický korzár  27.12.2005 a  Cenovú ponuku predložila iba Mestská časť Košice - Džungľa, Člnková ul. č. 27, 040 01 Košice.     Vyhodnotenie cenových ponúk sa uskutočnilo 20. 1.  2006 v Pamiatkovom úrade Slovenskej republiky .  Mestská časť Košice - Džungľa  predložila  cenovú ponuku  500 000,- Sk.

 

     V rámci  zopakovaného osobitného ponukového konania, ktoré bolo zverejnené v  denníku Košický korzár  5.  4. 2007, neprejavil nikto záujem o predmetný majetok.

 

    Keďže Mestská časť Košice – Džungľa mala aj naďalej záujem o nehnuteľnosť, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky s prihliadnutím na účel využitia objektu ponuku prijal  za predpokladu splnenia zákonnej podmienky uvedenej § 11 ods. 4 zákona číslo 278/1993
Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov bude vlastníctvo nehnuteľnej veci prevedené za nižšiu než primeranú cenu obci, resp. vyššiemu územnému celku za podmienky, že obec alebo vyšší územný celok bude tento nehnuteľný majetok využívať na poskytovanie verejnoprospešných služieb. Mestská časť Košice – Džungľa  bude po celkovej rekonštrukcii  nehnuteľnosti využívať objekt predovšetkým na poskytovanie sociálnych služieb a ďalšieho vzdelávania rómskeho etnika a taktiež  pre účely organizovania kultúrnych  spoločenských podujatí pre občanov rómskeho etnika, v prípade mimoriadnych udalostí bude slúžiť na poskytovanie prístrešia pre poškodených občanov, v prípade evakuácie bude slúžiť ako evakuačné stredisko a výdajňa. 

 

       V súčasnosti je zložená finančná zábezpeka na účte Pamiatkového úradu Slovenskej republiky vo výške 500 000,- Sk.

 

     Nehnuteľný majetok  na je schátraná  budova, ktorá  si vyžaduje okamžitú rekonštrukciu. V prípade, ak nebude budova v krátkom časovom období odpredaná, Pamiatkovému úradu  Slovenskej republiky vzniknú ďalšie investičné náklady súvisiace so zabezpečením  budovy. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky musí neustále  vynakladať finančné prostriedky na zabezpečenie nehnuteľnosti proti vniknutiu cudzích osôb a čiastočné sanovanie jestvujúceho stavu objektu.

 

      Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením číslo 904/2006 z 25. 10. 2006  udelila výnimku z uznesenia vlády SR č. 72/2006 z 25. 1. 2006 v znení  uznesenia vlády SR č. 166/2006 z  22. 2. 2006 a uznesenia vlády SR č. 208/2006 z 1. 3. 2006 rezortu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky  a dovolila pokračovať v procesoch prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku štátu, ktoré sa realizujú podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.