UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č.

 

návrhu na odsúhlasenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku štátu v správe Pamiatkového úradu SR podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a v súlade s bodom A.2 uznesenia vlády SR č. 86 z 31. januára 2007

 

Číslo materiálu:

 

Predkladateľ:

minister kultúry

Vláda

A.          schvaľuje

A.1.               návrh na odsúhlasenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku štátu v správe štátnej rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti  Ministerstva kultúry Slovenskej republiky - Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a v  súlade s bodom A.2 uznesenia vlády SR č. 86 z 31. januára 2007;

B.          súhlasí

B.1. s prevodom prebytočného majetku štátu - prevádzkovej stavby so s. č. 40, na pozemku parc. č. 896/1  o výmere 382 m2, evidovaná na LV č. 8374, pozemky - zastavané plochy a nádvoria parc. č. 896/1 o výmere 382 m2, v k. ú. Bardejov, evidované na LV č. 8374, vedenom Katastrálnym úradom v Bardejove, Správa katastra v Bardejove, v celkovej sume 3 600 000 Sk, podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením vlády SR  č. 86 z 31. januára 2007 pre štátnu rozpočtovú organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky – Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

 B.2 s prevodom prebytočného majetku štátu -  nehnuteľností  nachádzajúcich sa  na Severnom nábreží č. 16 v Košiciach, evidované na LV číslo 10 524, budova so súpisným číslom 2116 na pozemku  parcelové číslo 3360  - zastavané plochy a nádvoria, pozemky - zastavané plochy a nádvoria, parcelové číslo 3360 o výmere 580 m² vedenom Katastrálnym úradom v Košiciach, Správou katastra pre Košice v katastrálnom území Brody v celkovej sume 500 000,- Sk podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením vlády SR  č. 86 z 31. januára 2007 pre štátnu rozpočtovú organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky – Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

 

C.          ukladá

ministrovi kultúry

C.1.               pokračovať v prevode prebytočného nehnuteľného majetku štátu, uvedeného v bodoch  B.1 a B.2 tohto uznesenia, ktorý sa realizuje podľa zákona NR SR                        č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

Vykoná:         minister kultúry