Predkladacia správa

  

 

 

       V zmysle bodu A.2  uznesenia vlády Slovenskej republiky č.86 z 31. januára 2007 a zákona Národnej rady Slovenskej republiky  č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu,
v znení neskorších predpisov  predkladá Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky  vláde Slovenskej republiky návrh na vyslovenie súhlasu s odplatným prevodom  vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorý je v správe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, štátnej rozpočtovej organizácie  v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky:

 

  1. nehnuteľnosti nachádzajúce  sa na Radničnom nám. č. 40 v Bardejove, evidované na LV číslo 8374 vedenom Katastrálnym úradom v Bardejove, Správou katastra v Bardejove, budova so súpisným číslom 40 postavená na parcelovom čísle 896/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 382 m² na parcelovom čísle 896/1

 

  1. nehnuteľnosti nachádzajúce sa  na Severnom nábreží č. 16 v Košiciach, evidované na LV číslo 10 524, budova so súpisným číslom 2116 na pozemku  parcelové číslo 3360  - zastavané plochy a nádvoria, pozemky - zastavané plochy a nádvoria, parcelové číslo 3360 o výmere 580 m² vedenom Katastrálnym úradom v Košiciach, Správou katastra pre Košice v katastrálnom území Brody.

Predkladaný materiál nezakladá nároky na štátny rozpočet a nevyplývajú z neho negatívne dopady  na zamestnanosť a životné prostredie.