MINISTERSTVO  KULTÚRY

SLOVENSKEJ  REPUBLIKY

 

Číslo: MK-6/2007-1/

 

 

 

Materiál na rokovanie                         

vlády Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

 

Návrh

 na odsúhlasenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku štátu v správe Pamiatkového úradu SR podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a v súlade s bodom A.2 uznesenia vlády SR

č. 86 z 31. januára 2007

 

 

 

 

 

Podnet:                                                                                  Materiál obsahuje:

                                              

V zmysle bodu A.2 uznesenia vlády                                         1. Návrh uznesenia

Slovenskej republiky č.86 z 31.januára                                    2. Predkladacia správa

2007 a podľa zákona NR SR č.278/1993 Z. z.                      3. Materiál

o správe majetku štátu, v znení neskorších                               4.  Návrh komuniké                                                                                  

predpisov                                                                               

    

             

                                                                                

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                     

Materiál predkladá:

 

Marek Maďarič

minister kultúry

Slovenskej republiky 

 

 

 

 

Bratislava   20. septembra    2007