Návrh

 

Zákon

 

z ..................2009,

 

 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/ 2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

 

 

Čl. I

 

Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o  telekomunikáciách  v  znení  zákona  č. 147/2001  Z.  z., zákona  č. 206/2002 Z. z, zákona   č. 289/2005 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 654/2007 Z. z, zákona č. 343/2007 Z. z, zákona č. 167/2008 Z. z, zákona č. 287/2008 Z. z., zákona č. 516/2008 Z. z., zákona č. 77/2009 Z.z. a zákona č. .../2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

 

 

1.            Slová „relácia“ a „relácia vysielania“ sa v celom texte zákona, v právnych predpisoch vydaných na jeho vykonanie a v súvisiacich právnych predpisoch vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovom „program“.

 

2.            V § 1 písm. b) sa za slová „prevádzkovateľa retransmisie“ vkladajú čiarka a slová „poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie“ a slová „v § 2 ods. 2 a 4“ sa nahrádzajú slovami „v § 2 ods. 3 a 4“.

 

3.            § 2 vrátane nadpisu znie:

„§2

Pôsobnosť zákona

(1) Tento zákon sa vzťahuje na

a)      vysielateľa zriadeného zákonom1)  (ďalej len „vysielateľ na základe zákona“),

b)      vysielateľa, ktorý nie je zriadený zákonom1) a má oprávnenie na vysielanie na základe licencie udelenej podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu1a) (ďalej len „vysielateľ s licenciou“),

c)      vysielateľa prostredníctvom internetu,

d)     poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,

 

ak majú svoje sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko v Slovenskej republike a tu aj prijímajú redakčné rozhodnutia.

 

(2) Tento zákon sa vzťahuje aj na prevádzkovateľa retransmisie.

 

(3) Tento zákon sa vzťahuje aj na fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré nie sú vysielateľmi podľa odseku 1 písm. a), b) a c) alebo poskytovateľmi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie podľa odseku 1 písm. d), ak majú svoje sídlo alebo sídlo organizačnej zložky, miesto podnikania alebo bydlisko

 

a)      v Slovenskej republike, avšak redakčné rozhodnutia prijímajú v inom členskom štáte Európskej únie, a ak zamestnávajú v Slovenskej republike podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s vysielaním alebo s poskytovaním audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, a to aj v prípade, že pomer zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s vysielaním alebo s poskytovaním audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, zamestnaných v Slovenskej republike a v členskom štáte, v ktorom sa prijímajú redakčné rozhodnutia, je približne rovnaký,

b)      v Slovenskej republike, avšak redakčné rozhodnutia prijímajú v inom členskom štáte Európskej únie a podstatná časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s vysielaním alebo s poskytovaním audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie nie je zamestnaná ani v jednom z týchto štátov, ak prvýkrát začali svoju činnosť na území Slovenskej republiky v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a udržiavajú stabilné a účinné spojenie s ekonomikou Slovenskej republiky,

c)      v Slovenskej republike, avšak redakčné rozhodnutia prijímajú v štáte, ktorý nie je členom Európskej únie,  ak v Slovenskej republike zamestnávajú podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s vysielaním alebo poskytovaním audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,

d)     v inom členskom štáte Európskej únie, avšak redakčné rozhodnutia prijímajú v Slovenskej republike, ak v Slovenskej republike zamestnávajú podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s vysielaním alebo poskytovaním audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.

 

(4) Tento zákon sa vzťahuje aj na fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré nie sú vysielateľmi podľa odseku 1 písm. a), b) a c) alebo poskytovateľmi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie podľa odseku 1 písm. d), na ktoré sa nevzťahuje odsek 3 a ktoré sa nepovažujú za zriadené v členskom štáte Európskej únie alebo v zmluvnej strane Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii,8) ak

a)      využívajú pozemné satelitné stanice na prenos signálu umiestnené v Slovenskej republike alebo

b)      nevyužívajú pozemné satelitné stanice na prenos signálu umiestnené v Slovenskej republike, ale využívajú družicovú kapacitu patriacu Slovenskej republike.“.

 

4.            Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:

㤠2a

 

Ak osobnú pôsobnosť tohto zákona nie je možné určiť podľa § 2 ods. 3 a 4, je daná právomoc členského štátu Európskej únie, v ktorom je vysielateľ, alebo poskytovateľ audiovizuálnej služby na požiadanie usadený v zmysle čl. 43 až 48 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.2)“.

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2) Čl. 43 až 48 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení, konsolidované znenie (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).“.

 

5.            V § 3 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) až d), ktoré znejú:

 

„b) audiovizuálna mediálna služba na požiadanie je služba primárne hospodárskej povahy, poskytovaná prostredníctvom elektronických komunikácií, určená na sledovanie programov v čase, ktorý si užívateľ zvolil a na jeho osobitnú žiadosť na základe katalógu programov zostaveného poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, pričom jej hlavným účelom je  informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť; za audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie sa nepovažuje poskytovanie zvukových záznamov v akejkoľvek forme,

c)      poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá redakčne zodpovedá za výber obsahu audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a určuje spôsob, akým je organizovaná,

d)     redakčná zodpovednosť je vykonávanie účinnej kontroly nad výberom programov a nad ich časovým usporiadaním do programovej štruktúry v prípade vysielania alebo  do katalógu programov v prípade audiovizuálnej mediálnej  služby  na požiadanie,“.

 

            Doterajšie písmená b) až s) sa označujú ako písmená e) až v).

 

6.            V § 3 písmeno i) znie:

„i) program je zvukový, obrazový alebo zvukovo-obrazový komunikát tvoriaci svojim obsahom, formou a funkciou uzavretý celok v rámci programovej služby vysielateľa alebo v rámci katalógu zostaveného poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,“.

 

7.            V § 3 písm. t) sa slová „m) až p)“ nahrádzajú slovami „p) až s)“.

 

8.            V § 4 ods. 1 a 3 sa za slovo „retransmisie“ pripájajú slová „a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie“ v príslušnom tvare.

 

9.            V § 4 ods. 2 druhá veta znie: „Dohliada na dodržiavanie právnych predpisov upravujúcich vysielanie, retransmisiu a poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a vykonáva štátnu správu v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie v rozsahu vymedzenom týmto zákonom.“.

 

10.        V § 5 ods. 1 písm. c) sa slovo „zastavení“ nahrádza slovom „pozastavení“.

 

11.        V § 5 ods. 1 písm. h) sa za čiarku za slovom „retransmisie“ vkladajú slová „poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,“.

 

12.        V § 5 ods. 1 písmeno j) znie:

„j) viesť evidenciu žiadostí o udelenie licencie (ďalej len "žiadosť o licenciu"), udelených licencií vrátane ich zmien, žiadostí o registráciu retransmisie a o registráciách retransmisie vrátane ich zmien, údajov o poskytovateľoch audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie poskytnutých na základe oznamovacej povinnosti vrátane ich zmien a údajov o vysielateľoch prostredníctvom internetu poskytnutých na základe oznamovacej povinnosti podľa § 63a vrátane ich zmien,“.

 

13.        V § 5 ods. 1 písm. k) sa za slová „vysielateľmi“ vkladajú slová „a poskytovateľmi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,“.

 

14.        V § 5 ods. 1 písm. l) sa za slovo „vysielateľov“ pripájajú slová „a štatistiky podielu európskych diel v oblasti poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie“.

 

15.        V § 5 ods. 2 písm. b) až d) sa slovo „a“ nasledujúce po slove „vysielania“ nahrádza čiarkou a za slovo „retransmisie“ sa vkladajú slová „a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie“ v príslušnom gramatickom tvare.

 

16.        V § 5 ods. 2 sa za písmeno h) vkladá písmeno i), ktoré znie:

„i) v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“) a Ministerstvom školstva Slovenskej republiky zostavuje správu, ktorej obsahom je zhodnotenie stavu a úrovne mediálnej gramotnosti a televíznej reklamy, ktorá sprevádza programy pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov alebo je do nich včlenená a predkladá ju ministerstvu kultúry najneskôr do 90 dní po skončení kalendárneho roka,“.

 

Doterajšie písmená i) a j) sa označujú ako písmená j) a k).

 

17.        V § 5 ods. 2 písm. j) sa vypúšťajú slová „(ďalej len „ministerstvo kultúry“).

 

18.        V § 5 sa odsek 2 dopĺňa písmenami l) a m), ktoré znejú:

„l) spolupracovať so samoregulačnými orgánmi pre oblasti upravené týmto zákonom vo vytváraní efektívnych samoregulačných systémov,

 m) rokovať podľa § 63b v spolupráci s ministerstvom kultúry s iným členským štátom.“.

 

19.        V § 5 ods. 3 písm. b) sa slovo „a“ nasledujúce po slove „spektra“ nahrádza čiarkou a za slovo „vysielanie“ sa vkladajú slová „a prehľad poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a vysielateľov prostredníctvom internetu“.

 

20.        V § 6a ods. 1 sa za slová „služieb retransmisie“ vkladajú slová „a o poskytovaní audiovizuálnych  mediálnych služieb na požiadanie“.

 

21.        V § 6a ods. 1 písm. g) sa slová „(§ 31 ods. 5)“ nahrádzajú slovami „(§ 31 ods. 8)“.

 

22.        V § 6a ods. 1 písmeno i) sa za slovo „produkcie“ vkladajú slová „a štatistiky podielu európskych diel v oblasti poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie“.

 

23.         V § 6a ods. 1  sa písmeno j) dopĺňa ôsmym a deviatym bodom, ktoré znejú:

„8. audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie,

9. samoregulačných orgánov a samoregulačných systémov pre oblasť upravenú týmto zákonom,“.

 

24.        V § 6a ods. 1 písm. l) sa za slová „prevádzkovateľmi retransmisie“ vkladajú čiarka a slová „poskytovateľmi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie“.

 

25.        V § 6a ods. 1 písm. n) sa na konci bodka nahrádza čiarkou  a pripájajú sa tieto slová: „poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a vysielateľov prostredníctvom internetu.“.

 

26.        V § 6a ods. 3 sa slovo „Údaje“ nahrádza slovami „Štatistiky vysielania európskych diel a nezávislej produkcie“ a na konci sa pripája táto veta: „Štatistiky podielu európskych diel v oblasti poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a ich vyhodnotenie zasiela rada na žiadosť Komisii a ministerstvu kultúry, najmenej však raz za štyri roky.“.

 

27.        V § 7 ods. 3 písm. b) sa za čiarku za slovom „retransmisie“ vkladajú čiarka a slová „poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie“.

 

28.        V § 7 ods. 3 písm. c) a e) sa slovo „alebo“ za slovom „vysielateľom“ nahrádza čiarkou a za slovo „retransmisie“ sa vkladajú slová „alebo poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie“ v príslušnom tvare.

 

29.        V § 7 ods. 3 písm. d) sa slovo „a“ nasledujúce po slove „vysielania“ nahrádza čiarkou a za slovo „retransmisie“ sa vkladajú slová „a poskytovania audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie“.

 

30.        V § 14 sa za slovo „retransmisie“ vkladajú slová „a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie“.

 

31.        V § 14a odsek 2 znie:

„(2) Zo sťažnosti musí byť zrejmé, čím mal byť porušený tento zákon. Ak sa namieta porušenie tohto zákona odvysielaním alebo poskytnutím programu, zložky programovej služby alebo zložky audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, sťažnosť musí obsahovať aj dátum a približný čas odvysielania alebo poskytnutia tohto programu, zložky programovej služby alebo zložky audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a názov programovej služby alebo audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, v rámci ktorej mal byť tento zákon porušený.“.

 

32.        Nadpis tretej časti znie:

„ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI VYSIELATEĽOV, PREVÁDZKOVATEĽOV RETRANSMISIE A POSKYTOVATEĽOV AUDIOVIZUÁLNYCH MEDIÁLNYCH SLUŽIEB NA POŽIADANIE“.

 

33.        § 15 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie poskytuje audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie slobodne a nezávisle. Do jej obsahu možno zasahovať iba na základe zákona a v jeho medziach.“.

 

34.        V § 15a ods. 1 sa slová „podľa § 2 ods. 2 a 4“ nahrádzajú slovami „podľa § 2 ods. 3 a 4“ a za slová „na základe zákona“  sa vkladajú slová „a vysielanie prostredníctvom internetu“.

 

35.        § 16 vrátane nadpisu znie:

㤠16

Základné povinnosti vysielateľa a poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie

 

(1) Vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie sú povinní zabezpečiť ľahký, priamy a stály prístup verejnosti najmä k týmto informáciám:

a)      názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko vysielateľa alebo poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,

b)      adresa sídla, miesta podnikania alebo bydliska vysielateľa alebo poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,

c)      telefónne číslo, adresa elektronickej pošty alebo internetovej stránky.

 

(2) Vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie sú povinní 

a)      na základe rozhodnutia rady pozastaviť vysielanie alebo poskytovanie programu alebo ich častí,

b)      vysielať alebo poskytovať audiovizuálne diela len v čase a za podmienok dohodnutých s nositeľmi práv k týmto dielam,

c)      zabezpečiť, aby programy a ostatné zložky programovej služby a audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie vysielané a poskytované v rámci volebnej kampane boli v súlade s osobitnými predpismi.22)

 

(3)   Vysielateľ je povinný 

a)      zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby,

b)      zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov; názory a hodnotiace komentáre musia byť oddelené od informácií spravodajského charakteru,

c)      začať vysielať do 360 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie okrem vysielateľa, ktorému bola licencia udelená podľa osobitného predpisu;26a) ak bolo vysielanie zastavené v súvislosti s konaním o odňatie licencie a toto konanie sa zastavilo, vysielateľ má na obnovenie vysielania rovnakú lehotu,

d)     vysielať v súlade s udelenou licenciou,

e)      zabezpečiť pri vysielaní programov a ostatných zložiek programovej služby používanie štátneho jazyka a jazykov národnostných menšín v súlade s osobitnými predpismi, 26)

f)       pri vysielaní rozhlasovej programovej služby najmenej raz za hodinu označovať svoju programovú službu nezameniteľným zvukovým signálom, ak sa tým nenaruší celistvosť programu,

g)      pri vysielaní televíznej programovej služby trvalo označiť na obrazovke svoju programovú službu nezameniteľným obrazovým symbolom (logom) okrem vysielania reklamy a telenákupu,

h)      zapísať činnosť vykonávanú podľa tohto zákona ako predmet činnosti do obchodného registra; návrh na zápis činnosti je povinný podať najneskôr do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie,

i)        zabezpečiť, aby sa program vo vysielaní televíznej programovej služby neprerušoval, ak tento zákon neustanovuje inak; program možno prerušovať vysielaním mimoriadneho spravodajstva,

j)        poskytnúť bezplatne v naliehavom verejnom záujme štátnym orgánom na ich požiadanie nevyhnutný vysielací čas na odvysielanie dôležitého a neodkladného oznamu alebo výzvy o vyhlásení vojnového stavu alebo vypovedaní vojny,23) alebo odvysielanie informácie civilnej ochrany24) v čase, ktorý by nebezpečenstvo z omeškania znížil na najnižšiu mieru,

k)      odvysielať oznam o porušení zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu (ďalej len „oznam o porušení zákona“) a udelenej licencie v primeranom rozsahu, forme a vysielacom čase určenom radou,

l)        uchovávať súvislé záznamy vysielania počas 60 dní odo dňa ich vysielania v zodpovedajúcej kvalite; na vyžiadanie rady poskytne vysielateľ záznam vysielania na zvyčajnom technickom nosiči, ktorého druh určí rada v licencii po dohode s vysielateľom,

m)    viesť štatistiku o odvysielanom programe televíznej programovej služby obsahujúcu vyhodnotenie podielov programových typov, podielu programov vo verejnom záujme, podielov programov s multimodálnym prístupom, podielu európskej produkcie a podielu programov európskej nezávislej produkcie; štatistiku o programovej službe za kalendárny mesiac je vysielateľ povinný doručiť rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca okrem vysielateľa prostredníctvom internetu a vysielateľa s licenciou udelenou podľa tohto zákona na iné ako terestriálne vysielanie, ktorý je povinný doručiť štatistiku do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti rady o túto štatistiku.

 

(4)  Ustanovenia odseku 3 písm. a) až e), h) a l) sa nevzťahujú na vysielanie prostredníctvom internetu.“.

 

36.        Nadpis štvrtej časti znie:

„OSOBITNÉ POVINNOSTI VYSIELATEĽA a poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie PRI VYSIELANÍ a poskytovaní PROGRAMOV VO VEREJNOM ZÁUJME A PRI ZABEZPEČENÍ MULTIMODÁLNEHO PRÍSTUPU K PROGRAMOVEJ SLUŽBE A AUDIOVIzuálnej mediálnej službe na požiadanie“.

 

37.        V § 18b nadpis znie: „Osobitné povinnosti vysielateľa a poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie“.

 

38.        V § 18b ods. 1 sa za slovo „vysielateľ“ vkladajú slová „a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie“ a za slovo „vysielané“ sa vkladajú slová „alebo poskytované“.

 

39.        § 18b sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je povinný uplatniť označenie podľa odseku 1 aj v katalógu programov.“.

 

40.        § 19 znie:

„(1) Audiovizuálna mediálna služba na požiadanie, programová služba  a ich zložky nesmú

a)      spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom zasahovať do ľudskej dôstojnosti a základných práv a slobôd iných,

b)      propagovať násilie a otvorenou alebo skrytou formou podnecovať nenávisť, znevažovať alebo hanobiť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,

c)      propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,

d)     bezdôvodne zobrazovať scény reálneho násilia, kde sa nenáležitou formou zdôrazňuje skutočný priebeh umierania alebo sa zobrazujú osoby vystavované fyzickému či psychickému utrpeniu spôsobom, ktorý sa považuje za neoprávnený zásah do ľudskej dôstojnosti; platí to aj vtedy, ak dotknuté osoby s takým zobrazením súhlasili,

e)      otvorene alebo skrytou formou propagovať alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok,

f)       nenáležitou formou zobrazovať maloletých, ktorí sú vystavovaní fyzickému alebo psychickému utrpeniu,

g)      zobrazovať detskú pornografiu alebo pornografiu obsahujúcu patologické sexuálne praktiky.

 

(2) Upútavka na program v rámci televíznej programovej služby nesmie obsahovať výňatky z diel, ktoré znázorňujú scény násilia a pohlavného styku, devastácie životného prostredia a zábery, ktoré by mohli navodiť dojem skrytej formy propagácie alkoholizmu, fajčenia a používania omamných látok, jedov a prekurzorov.“.

 

41.        V § 20 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je povinný zabezpečiť, aby audiovizuálna mediálna služba na požiadanie a všetky jej zložky, ktoré môžu narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, najmä také, ktoré obsahujú pornografiu alebo hrubé, neodôvodnené násilie, boli sprístupnené iba takým spôsobom, aby maloletí nemohli takúto audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie a všetky jej zložky  za bežných okolností počuť ani vidieť.“.

 

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 9.

 

42.        V § 20 ods. 4 sa slová „je vysielateľ televíznej programovej služby povinný“ nahrádzajú slovami „sú vysielateľ televíznej programovej služby a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie povinní“.

 

43.        V § 22 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) spoločne v rámci dohôd týkajúcich sa audiovizuálneho sektora uzavretých medzi Európskym spoločenstvom  a tretími štátmi, ktoré spĺňa podmienky vymedzené v každej z týchto dohôd, ak v týchto tretích štátoch neexistujú diskriminačné opatrenia voči dielam podľa písmena a).“.

 

44.        V § 22 ods. 2 sa za slovo „ak“ pripájajú slová „dielo spĺňa aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:“.

 

45.        V § 22 ods. 2 písm. a) až c) sa za slovo „sídlom“ vkladajú čiarka a slová „miestom podnikania alebo bydliskom“ v príslušnom tvare.

 

46.        V § 22 sa vypúšťajú odseky 3 a 5.

 

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

 

47.        V § 22 ods. 3 sa za slovo „sídlom“ vkladajú čiarka a slová „miestom podnikania alebo bydliskom“.

 

48.        Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý znie:

㤠27a

 

Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je povinný poskytnúť rade na požiadanie zoznam údajov o európskych dielach, ktoré sú súčasťou ich audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, obsahujúci údaje o tituloch, ktoré sú európskymi dielami, údaje o podiele európskych diel v katalógu programov, údaje o výdavkoch na nové európske diela, údaje o iných opatreniach podniknutých na podporu európskych diel.“.  

 

49.        § 30 vrátane nadpisu znie:

㤠30

Právo na krátke spravodajstvo

 

(1) Vysielateľ televíznej programovej služby môže pre potreby spravodajstva vyrobiť a odvysielať záznam z podujatia vyvolávajúceho zvýšený záujem verejnosti, na ktorého vysielanie má výhradné právo iný vysielateľ.

 

(2) Vysielateľ, ktorý má výhradné práva na vysielanie podujatia vyvolávajúceho zvýšený záujem verejnosti, je povinný na účely vytvorenia záznamu podľa odseku 1 zabezpečiť možnosť voľného výberu sekvencií zo svojho signálu na spravodlivom, primeranom, nediskriminujúcom základe a len za úhradu účelne vynaložených nákladov.

 

(3) Záznam podľa odseku 1

a)      sa môže odvysielať výhradne v  pravidelne vysielanom spravodajskom programe, ktorý sa vysiela v rovnakej podobe aj mimo času, v ktorom sa koná podujatie vyvolávajúce zvýšený záujem verejnosti,

b)      pri odvysielaní nesmie prekročiť časový rozsah 90 sekúnd,

c)      sa nesmie odvysielať skôr, ako mohol podujatie vyvolávajúce zvýšený záujem verejnosti vysielať alebo o ňom informovať v spravodajskom programe vysielateľ, ktorému patria výhradné práva na vysielanie podujatia,

d)     musí byť odvysielaný s uvedením zdroja, ktorý má výhradné práva na vysielanie podujatia vyvolávajúceho zvýšený záujem verejnosti. 

 

(4) Záznam podľa odseku 1 možno odvysielať opakovane najneskôr do 24 hodín od prvého odvysielania tohto záznamu a výhradne v spravodajskom programe. Po uplynutí tejto doby možno záznam použiť opakovane, iba ak by sa jeho obsah priamo vzťahoval na inú dôležitú udalosť, ktorá je predmetom spravodajstva.

 

(5) Ak sa podujatie vyvolávajúce zvýšený záujem verejnosti skladá z viacerých od seba nezávislých častí, každá z týchto častí je podujatím na účely odseku 1. Ak sa podujatie vyvolávajúce zvýšený záujem verejnosti koná dva dni a viac dní, za takúto nezávislú časť sa považuje aspoň jeden deň.

 

(6) Vysielateľ, ktorý odvysielal záznam podľa odseku 3 v spravodajskom programe, môže tento program v nezmenenej forme poskytnúť aj prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, za ktorú redakčne zodpovedá.

 

 (7) Ak získa výhradné práva na vysielanie podujatia vyvolávajúceho zvýšený záujem verejnosti vysielateľ usadený v Slovenskej republike, vysielateľ, ktorý má záujem uplatniť si právo na výrobu a odvysielanie záznamu podľa odseku 1 a je usadený v Slovenskej republike, je povinný si toto právo prednostne uplatniť u tohto vysielateľa.“.

 

50.        V § 31 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

 

51.        V § 31 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Rada zostaví zoznam všetkých vysielateľov, v ktorom sú vysielatelia vzhľadom na osobitné prvky, povahu alebo technické parametre svojho vysielania zaradení do skupiny

a)      vysielateľov, ktorých spôsob vysielania umožňuje bez zaplatenia osobitného poplatku prístup viac ako 80 % obyvateľov, alebo

b)      vysielateľov s obmedzeným prístupom verejnosti.

 

(4) Zaradenie vysielateľa do skupiny podľa odseku 3 určí rada v udelenej licencii.“.

 

52.        V § 31 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 7, ktoré znejú:

„(5) Vysielateľ zaradený do skupiny podľa odseku 3 písm. b), ktorý získa výhradné právo na vysielanie významného podujatia, je povinný umožniť podstatnej časti verejnosti,  prostredníctvom vysielateľa zaradeného do skupiny podľa odseku 3 písm. a) za spravodlivých, primeraných a nediskriminujúcich trhových podmienok sledovanie významného podujatia bez zaplatenia osobitného poplatku spôsobom, akým určí rada v zozname podľa odseku 2; podstatnou časťou verejnosti sa na účely tohto zákona rozumie viac ako 80 % obyvateľov.

 

(6) Vysielateľ zaradený do skupiny podľa odseku 3 písm. b), ktorý získa výhradné právo na vysielanie významného podujatia, je najmä povinný informovať všetkých vysielateľov zaradených do skupiny podľa odseku 3 písm. a) o ich možnosti odvysielať významné podujatie. Táto informácia musí byť poskytnutá v dostatočnom časovom predstihu pred konaním podujatia a musí obsahovať údaje o podujatí, najmä mieste a čase jeho konania a cene, ktorú vysielateľ požaduje.  

 

(7) Vysielateľ zaradený do skupiny podľa odseku 3 písm. b), ktorý získal výhradné právo na vysielanie významného podujatia, je oprávnený toto podujatie odvysielať až po uzavretí dohody o zabezpečení prístupu verejnosti k danému významnému podujatiu podľa odseku 5 s aspoň jedným vysielateľom zaradeným do skupiny podľa odseku 3 písm. a) alebo po tom, čo žiaden z vysielateľov zaradených do skupiny podľa odseku 3 písm. a) nepredložil v lehote 14 dní od doručenia informácie podľa odseku 6 písomný návrh na odvysielanie tohto podujatia za podmienok uvedených v informácií o možnosti odvysielať významné podujatie podľa odseku 6. V prípade, ak takýto písomný návrh na odvysielanie významného podujatia predloží viacero vysielateľov, je vysielateľ, ktorý získal výhradné právo na vysielanie významného podujatia, povinný umožniť odvysielanie tohto  podujatia  aspoň jednému z nich.“.

 

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 8 a 9.

 

53.         Nadpis ôsmej časti znie: „MEDIÁLNA KOMERČNÁ KOMUNIKÁCIA“.

 

 

54.        Za § 31 sa v ôsmej časti vkladá § 31a, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

㤠31a

Mediálna komerčná komunikácia

 

(1) Mediálna komerčná komunikácia je na účely tohto zákona zvuková, obrazová alebo zvukovo-obrazová informácia, ktorá priamo alebo nepriamo propaguje tovar, služby alebo dobrú povesť fyzickej osoby alebo právnickej osoby vykonávajúcej hospodársku činnosť a

a) je poskytovaná ako súčasť programu alebo program sprevádza alebo

b) je programovou službou určenou výhradne na reklamu a telenákup alebo programovou službou určenou výhradne na vlastnú propagáciu.

 

(2) Mediálna komerčná komunikácia zahŕňa najmä reklamu, telenákup, sponzorovanie, umiestňovanie produktov, programovú službu určenú výhradne na reklamu a telenákup, programovú službu určenú výhradne na vlastnú propagáciu a dlhšie reklamné oznámenie podľa § 35 ods. 8.

 

(3) Skrytá mediálna komerčná komunikácia je zvuková, obrazová alebo zvukovo-obrazová informácia, ktorá priamo alebo nepriamo propaguje tovar, služby, ochrannú známku, obchodné meno alebo aktivity fyzickej osoby alebo právnickej osoby vykonávajúcej hospodársku činnosť, ak vysielateľ alebo poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie túto informáciu v rámci programu zámerne využíva na propagačné účely a mohla by vzhľadom na svoju povahu uviesť verejnosť do omylu o podstate tejto informácie. Táto informácia sa považuje za zámernú najmä vtedy, ak sa uskutočňuje za odplatu alebo za inú protihodnotu.

 

(4) Skrytá mediálna komerčná komunikácia je zakázaná.

 

(5) Mediálna komerčná komunikácia musí byť rozoznateľná a zreteľne oddelená od iných zložiek programovej služby alebo audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.

 

(6) Mediálna komerčná komunikácia využívajúca podprahové techniky je zakázaná.

 

(7) Mediálna komerčná komunikácia:

a)      nesmie porušovať slobodu a rovnosť v dôstojnosti a právach ľudí,

b)      obsahovať akúkoľvek diskrimináciu na základe pohlavia, rasy, farby pleti, veku, jazyka, sexuálnej orientácie, zdravotného postihnutia, náboženstva alebo viery, národného alebo sociálneho pôvodu alebo príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine,

c)      nabádať na konanie, ktorým sa poškodzuje alebo ohrozuje zdravie alebo bezpečnosť,

d)     nabádať na konanie, ktorým sa hrubo poškodzuje životné prostredie.

 

(8) Mediálna komerčná komunikácia, týkajúca sa cigariet a iných tabakových výrobkov sa zakazuje. Obchádzanie tohto zákazu prostredníctvom používania značkových názvov, ochranných známok, emblémov alebo iných výrazných znakov týchto výrobkov sa zakazuje.

 

(9) Mediálna komerčná komunikácia týkajúca sa alkoholických nápojov nesmie

a) zameriavať sa na maloletých,

b) nabádať na nestriedme požívanie alkoholických nápojov.

 

(10) Mediálna komerčná komunikácia týkajúca sa liekov, ktoré sú dostupné len na lekársky predpis a zdravotných výkonov uhrádzaných na základe zdravotného poistenia podľa osobitných predpisov 32) sa zakazuje.

 

(11) Vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je povinný zabezpečiť, aby mediálna komerčná komunikácia nemohla spôsobiť fyzickú alebo morálnu ujmu maloletým. Mediálna komerčná komunikácia nesmie

a)      priamo vyzývať maloletých na zakúpenie alebo požičanie tovaru alebo služby tak, že zneužijú ich neskúsenosť a dôverčivosť,

b)      priamo nabádať maloletých, aby presviedčali svojich rodičov alebo iné osoby o potrebe kúpiť im ponúkané výrobky alebo služby,

c)      zneužívať osobitnú dôveru maloletých voči rodičom, učiteľom alebo iným osobám,

d)     bezdôvodne zobrazovať maloletých v nebezpečných situáciách.“.

 

55.        V § 32 ods. 2 písmená a) a b) znejú:  

„a) telenákupného šotu,

b) telenákupného pásma v trvaní aspoň 15 minút.“.

 

56.        V § 32 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

 

57.        V § 32 ods. 3 sa za slová „bloku“ vkladajú slová „alebo do telenákupného pásma“.

 

58.        V § 32 odsek 4 znie:

„(4) Vysielaná reklama a telenákup nesmie vyvolávať pocit strachu.“.

 

59.        V § 32 odsek 6 znie:

„(6) Vysielaná reklama a telenákup nesmú nabádať maloletých na nákup tovarov, ktorých predaj sa týmto osobám zakazuje podľa osobitných predpisov.29)“.

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:

29) Napríklad § 36d ods. 14 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona č. 577/2007 Z. z.“.

 

60.        V § 32 odsek 12 znie:

„(12) Ustanovenie odseku 10 sa nevzťahuje na vysielanie prostredníctvom internetu.“.

 

61.        V § 32 sa vypúšťajú odseky 13 a 14.

 

62.        V § 33  sa vypúšťajú odsek 1 a 7.

 

Doterajšie odseky 2 až 6 a 8 sa označujú ako odseky 1 až 6.

 

63.        V § 33 ods. 1 sa slová „do 22.00 h“ nahrádzajú slovami „do 20.00 h“.

 

64.        V § 33 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „sa zameriavať na maloletých a najmä nesmú“.

 

65.        § 33 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na vysielanie prostredníctvom internetu.“.

 

66.        V § 34 ods. 1 sa za slovo „zvukovo-obrazové“  vkladajú slová „alebo priestorové“.

 

67.        V § 34 ods. 2 druhá veta znie: „Vysielanie samostatných reklamných a telenákupných šotov je povolené vo vysielaní športových udalostí, v ostatných prípadoch je povolené iba výnimočne.“.

 

68.        § 34 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na vysielanie prostredníctvom internetu.“.

 

69.        V § 35 odseky 3 až 5 znejú:

„(3) Pri vysielaní audiovizuálneho diela34) (okrem seriálu, série a dokumentárneho filmu a programu pre maloletých) sa povoľuje jedno prerušenie zaradením reklamy alebo telenákupu na každý 30-minútový časový úsek, a to aj v prípade, ak plánované trvanie tohto audiovizuálneho diela34) nepresahuje 30 minút.

 

(4) Pri vysielaní programu pre maloletých, ktorých trvanie presahuje 30 minút sa povoľuje jedno prerušenie zaradením reklamy alebo telenákupu na každý 30 minútový časový úsek.

 

(5) Vysielanie bohoslužieb sa nesmie prerušovať zaradením reklamy alebo telenákupu.“.

 

V poznámke pod čiarou k odkazu 34 sa citácia „§ 6 ods. 2 zákona č. 383/1997 Z.z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 5 ods. 2 zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)“.

 

70.        V § 35 ods. 7 a 9 sa slová „odsekov 1 až 6“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 4  a odseku 6“ v príslušnom tvare.

 

71.        V § 36 sa vypúšťajú odseky 1 a 5.

 

Doterajšie odseky 2 až 4 a 6 sa označujú ako odseky 1 až 4.

 

72.        V § 36 odsek 3 znie:

„(3) Pri vysielaní telenákupného pásma vysielateľom s licenciou sa neuplatňujú obmedzenia  podľa odseku 2.“.

 

73.        V § 36 ods. 4 sa slová „Telenákupné programy“ nahrádzajú slovami „Telenákupné pásma“.

 

74.        V § 37a  sa odsek  1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) označeniu sponzora vysielaného podľa § 38 ods. 2 a označeniu umiestňovania produktov podľa § 39a ods. 4 písm. d).“.

 

75.        § 38 vrátane nadpisu znie:

㤠38

Sponzorovanie

 

(1) Sponzorovanie na účely tohto zákona je plnenie určené na priame alebo nepriame financovanie programu, programovej služby alebo audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie s cieľom propagovať názov alebo obchodné meno, ochrannú známku, dobrú povesť, tovary alebo aktivity osoby, ktorá také plnenie poskytla, ak ho poskytla právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je vysielateľom alebo poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie ani tento program nevyrobila.

 

(2) Ak je program alebo séria programov čiastočne alebo ako celok sponzorovaný, musí byť vysielateľom a poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie zreteľne označený názvom, ak ide o právnickú osobu, obchodným menom alebo menom a priezviskom, ak ide o fyzickú osobu, ktorá plnenie poskytla, na začiatku programu a na konci programu. Vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie môže na začiatku programu a na konci programu namiesto označenia podľa prvej vety označiť sponzorovaný program alebo sériu programov logom sponzora alebo odkazom na výrobok alebo službu sponzora.

 

(3) Sponzor nesmie ovplyvňovať obsah sponzorovaného programu, programovej služby a audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ani čas zaradenia sponzorovaných programov, spôsobom, ktorý by mal dosah na redakčnú zodpovednosť alebo redakčnú nezávislosť vysielateľa alebo poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.

 

(4) Vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je povinný zabezpečiť, aby sponzorovaný program, sponzorovaná programová služba alebo sponzorovaná audiovizuálna mediálna služba na požiadanie priamo nepodporovala predaj, nákup ani prenájom tovarov alebo služieb, a to najmä osobitnými propagačnými zmienkami o uvedených tovaroch či službách v týchto programoch, programovej službe alebo v audiovizuálnych mediálnych službách na požiadanie.

 

(5) Na označenie sponzora podľa odseku 2 sa vo vysielaní programovej služby primerane vzťahuje § 34 ods. 3 a 5.

 

(6) Vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie musí zabezpečiť, aby bola verejnosť zreteľne informovaná o sponzorovaní programovej služby alebo audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.“.

 

76.        § 39 odsek 1 znie:

„(1) Sponzorom programu alebo programovej služby nesmie byť právnická osoba ani fyzická osoba, ktorej hlavnou činnosťou je výroba, predaj alebo nájom tovarov alebo poskytovanie služieb, ktorých reklama sa zakazuje podľa § 33 ods. 3 a 6. Osoba, ktorej hlavnou činnosťou je výroba, predaj alebo nájom tovarov alebo poskytovanie služieb, ktorých reklama sa obmedzuje podľa § 33 ods. 1 a § 32 ods. 7, nesmie byť sponzorom programu alebo programovej služby vysielanej počas tohto obmedzenia.“.

 

77.        V § 39 ods. 3 sa za slovo „program“ vkladajú čiarka a slová „programová služba alebo audiovizuálna mediálna služba na požiadanie“ a slovo „sponzorovaný“ sa nahrádza slovom „sponzorované“.

 

78.        V § 39 sa vypúšťa odsek 4.

 

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 6.

 

79.        § 39 odsek 4 znie:

„(4) Sponzorovanie spravodajských programov a programov politickej publicistiky sa zakazuje. Výnimku tvoria programy, ktoré obsahujú výhradne informácie o počasí, dopravnej situácii alebo o športe.“.

 

80.        V § 39 ods. 6 sa slová „1 až 4“ nahrádzajú slovami „1 až 3 a 7“.

 

81.        § 39 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Sponzorom programu, programovej služby alebo audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie nesmie byť právnická osoba ani fyzická osoba, ktorej hlavnou činnosťou je výroba alebo predaj cigariet alebo iných tabakových výrobkov.“.

 

82.        Za § 39 sa vkladá § 39a, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

㤠39a

Umiestňovanie produktov

 

(1) Umiestňovanie produktov je zvuková, obrazová alebo zvukovo-obrazová informácia o tovare, službe alebo ochrannej známke, zaradená do programu za odplatu alebo inú podobnú protihodnotu.

 

(2) Umiestňovanie produktov je povolené iba za podmienok ustanovených týmto zákonom.

 

(3) Umiestňovanie produktov je povolené v prípade bezodplatného poskytnutia určitého tovaru alebo služby, najmä rekvizity alebo ceny v súťaži. Týmto nie sú dotknuté podmienky ustanovené v odseku 5.

 

(4) Iné ako bezodplatné umiestňovanie produktov podľa odseku 3 je povolené v kinematografických dielach, filmoch, seriáloch, v športových programoch a zábavných programoch.

 

(5) Umiestňovanie produktov podľa odseku 3 a 4 je povolené v programoch, ktoré spĺňajú tieto požiadavky:

a)      ich obsah ani zaradenie do programovej služby nie sú ovplyvnené takým spôsobom, ktorý by mal dosah na redakčnú zodpovednosť alebo redakčnú nezávislosť vysielateľa alebo poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,

b)      priamo nepodporujú nákup, predaj alebo prenájom tovaru alebo služieb, najmä osobitnými odkazmi na tieto tovary alebo služby,

c)      nepripisujú neprimeranú dôležitosť príslušnému tovaru alebo službe,

d)     verejnosť je zreteľne informovaná o existencii umiestňovania produktov označením na začiatku a na konci programu, ako aj pri pokračovaní programu po prerušení mediálnou komerčnou komunikáciou. To sa nevzťahuje na program, ktorého výroba nebola objednaná, alebo ktorý nebol vyrobený vysielateľom alebo poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ktorý tento program vysiela alebo poskytuje.

 

(6) Umiestňovanie produktov v  kinematografických dielach, filmoch, seriáloch a programoch určených pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov 36) sa zakazuje.

 

(7) Umiestňovanie produktov je v spojitosti s fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorej hlavnou činnosťou je výroba alebo predaj cigariet alebo iných tabakových výrobkov, zakázané.“.

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 36 znie:

„36) § 3 ods. 1 vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania.

 

83.        Nadpis deviatej časti znie:  „PROGRAMOVÁ SLUŽBA URČENÁ VÝHRADNE NA VLASTNÚ PROPAGÁCIU, REKLAMU A TELENÁKUP“.

 

84.        V § 40 sa vypúšťa slovo „deviatej“ a slová „v § 36 ods. 1 a 3“  sa nahrádzajú slovami „v § 36 ods. 2“.

 

85.        § 41 vrátane nadpisu znie:

㤠41

Programová služba určená výhradne na reklamu a telenákup

 

Na vysielanie programovej služby určenej výhradne na vysielanie reklamy a telenákupu sa uplatňujú príslušné ustanovenia prvej, tretej, štvrtej, piatej, ôsmej, desiatej, jedenástej, trinástej a štrnástej časti. Ustanovenie § 36 ods. 2 sa nepoužije.“.

 

86.        V § 49 ods. 4 písm. j) sa slová „§ 16 písm. e)“ nahrádzajú slovami „§ 16 ods. 3 písm. l)“.

 

87.        V § 54 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

 

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).

 

88.        V § 54 ods. 2 písm. d) sa slová „§ 16 písm. p)“ nahrádzajú slovami „§ 16 ods. 3 písm. h)“.

 

89.        V § 57 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).

 

90.        V § 57 ods.2 sa vypúšťa písmeno e).

 

Doterajšie písmená f) až j) sa označujú ako písmená e) až i).

 

91.        § 61 vrátane nadpisu znie:

㤠61

Pozastavenie retransmisie programovej služby

 

(1) V súlade so záväzkami z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, môže rada rozhodnúť o pozastavení retransmisie takej programovej služby, ktorej obsah zjavne, závažne a hrubo ohrozuje fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, alebo ak zjavne, závažne a hrubo podnecuje k nenávisti na základe rasy, pohlavia, náboženstva, či národnosti.

 

(2) O pozastavení retransmisie programovej služby môže rada rozhodnúť, ak sa vysielateľ počas predchádzajúcich 12 mesiacov najmenej dvakrát dopustil porušenia uvedeného v odseku 1. Pred pozastavením retransmisie programovej služby rada oznámi vysielateľovi, štátu vysielateľa a Komisii svoj zámer pozastaviť retransmisiu programovej služby podľa odseku 1. Ak rokovania so štátom vysielateľa a s Komisiou nepriniesli do 15 dní od oznámenia zámeru urovnanie sporu, rada môže rozhodnúť o pozastavení retransmisie programovej služby.

 

(3) V rozhodnutí podľa odseku 1 rada určí lehotu, v ktorej je prevádzkovateľ retransmisie povinný pozastaviť retransmisiu danej programovej služby.

 

(4) Proti rozhodnutiu o pozastavení retransmisie programovej služby môže prevádzkovateľ retransmisie podať opravný prostriedok na najvyšší súd do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady.

 

(5) Pokiaľ Komisia rozhodne do dvoch mesiacov od oznámenia rozhodnutia o pozastavení retransmisie programovej služby o tom, že opatrenia sú nezlučiteľné s právnymi predpismi Európskeho spoločenstva, rada je povinná rozhodnúť o zrušení rozhodnutia o pozastavení retransmisie programovej služby.

 

(6) Ustanovenia odseku 2 a 5 sa použijú v prípade, že konania podľa odseku 1 sa dopustí vysielateľ spadajúci pod právomoc členského štátu Európskej únie.“.

 

92.        Za § 63 sa vkladajú § 63a, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

㤠63a

Oznamovacia povinnosť

 

(1) Vysielateľ prostredníctvom internetu a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je povinný, najneskôr v deň začatia vysielania prostredníctvom internetu alebo poskytovania audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, oznámiť rade 

a)      začiatok vysielania prostredníctvom internetu alebo poskytovania audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,

b)      meno, priezvisko, adresu bydliska a dátum narodenia v prípade fyzickej osoby,

c)      obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo osoby, v prípade fyzickej osoby-podnikateľa,

d)     názov, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo osoby, v prípade právnickej osoby, ako aj meno, priezvisko a dátum narodenia osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom alebo členmi jej štatutárneho orgánu; zahraničná právnická osoba vykonávajúca činnosť na území Slovenskej republiky, uvedie aj adresu miesta činnosti podniku alebo miesta činnosti organizačnej zložky podniku na území Slovenskej republiky vrátane mena, priezviska, adresy bydliska a dátumu narodenia vedúceho podniku alebo vedúceho organizačnej zložky podniku,

e)      identifikáciu poskytovateľa multiplexu v prípade, že audiovizuálna mediálna služba na požiadanie bude poskytovaná prostredníctvom terestriálneho multiplexu,

f)       geografickú špecifikáciu frekvenčného vyhradenia v prípade, že audiovizuálna mediálna služba na požiadanie bude poskytovaná prostredníctvom terestriálneho multiplexu,

g)      údaje podľa § 16 ods. 1 písm. b) a c),

h)      štát, v ktorom prijíma svoje redakčné rozhodnutia,

i)        štát, v ktorom zamestnáva zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s vysielaním prostredníctvom internetu alebo s poskytovaním audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.

 

(2) Vysielateľ prostredníctvom internetu a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je povinný oznámiť Rade všetky zmeny údajov podľa odseku 1 najneskôr do 30 dní od vzniku týchto zmien.“.

 

93.        Za § 63a sa vkladá 63b, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

㤠63b

Odstraňovanie cezhraničných problémov

 

(1) Rada v spolupráci s ministerstvom kultúry zašle odôvodnenú žiadosť členskému štátu, ktorého právomoc je daná vo vzťahu k vysielateľovi, ktorý poskytuje televízne vysielanie, celkom alebo z väčšej časti smerujúce na územie Slovenskej republiky, ktoré nie je v súlade s ustanoveniami tohto zákona, s cieľom odstrániť problémy vyplývajúce z takéhoto vysielania.

 

(2) Ak členský štát zašle odôvodnenú žiadosť týkajúcu sa vysielateľa podľa tohto zákona, ktorý poskytuje televízne vysielanie, celkom alebo z väčšej časti smerujúce na územie iného členského štátu, rada požiada tohto vysielateľa, aby dodržiaval pravidlá členského štátu, na ktorého územie smeruje celkom alebo z väčšej časti jeho vysielanie. Rada v spolupráci s ministerstvom kultúry do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti podľa predchádzajúcej vety informuje členský štát o výsledku jej vybavenia.

 

(3) Ak výsledok vybavenia žiadosti podľa odseku 1 nie je uspokojivý a rada sa domnieva, že vysielateľ podľa odseku 1 sa usadil v inom členskom štáte s cieľom obísť prísnejšie pravidlá platné v Slovenskej republike, rada môže prijať voči tomuto vysielateľovi vhodné, objektívne nevyhnutné a primerané opatrenia na nediskriminačnom základe.

 

(4) Rada môže prijať opatrenia podľa odseku 3, iba ak oznámi Komisii a členskému štátu, v ktorom je vysielateľ podľa odseku 1 usadený, svoj zámer prijať takéto opatrenia a zároveň ich náležite odôvodní a Komisia rozhodne, že opatrenia sú v súlade s právom Spoločenstva, a že prijatie týchto opatrení je opodstatnené. Ak Komisia rozhodne, že opatrenia sú nezlučiteľné s právom Spoločenstva, rada navrhované opatrenia neprijme.“.

 

94.        V § 64 odsek 2 znie:

„(2) Sankciu podľa odseku 1 písm. d) rada uloží, ak vysielateľ, prevádzkovateľ retransmisie, poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 3 a 4 aj napriek písomnému upozorneniu rady opakovane porušil povinnosť, na ktorej porušenie bol upozornený. Rada uloží pokutu bez predchádzajúceho upozornenia, ak bola porušená povinnosť uložená v § 19. Rada môže uložiť pokutu aj bez predchádzajúceho upozornenia, ak bola porušená povinnosť uložená v § 16 ods. 2 písm. a) a c), ods. 3 písm. l), § 20 ods. 1 a 3, § 30, ako aj v prípade vysielania bez oprávnenia [§ 2 ods. 1 písm. b)] alebo prevádzkovania retransmisie bez oprávnenia [§ 2 ods.2]. Pokutu rada určí podľa závažnosti veci, spôsobu, trvania a následkov porušenia povinnosti, miery zavinenia a s prihliadnutím na rozsah a dosah vysielania, poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb a retransmisie, získané bezdôvodné obohatenie a sankciu, ktorú už prípadne uložil samoregulačný orgán pre oblasť upravenú týmto zákonom v rámci vlastného samoregulačného systému.“.

 

95.        V § 65 sa slová „§ 16 písm. a) až c)“ nahrádzajú slovami „§ 16 ods. 2 písm. c), ods. 3 písm. a) a b)“.

 

96.        Za § 65 sa vkladá § 65a, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

㤠65a

Oznam o porušení zákona pri vysielaní prostredníctvom internetu

 

Povinnosť odvysielať oznam o porušení zákona môže rada vysielateľovi prostredníctvom internetu uložiť, ak vysielateľ prostredníctvom internetu vysielal programy alebo iné zložky programovej služby v rozpore s § 16 ods. 2 písm. c), § 19 a § 20 ods. 1 a 3 a je účelné a potrebné, aby sa verejnosť o tomto porušení dozvedela; rozsah, formu a vysielací čas určí rada.“.

 

97.        V § 66 sa slová „§ 16 písm. b) a c)“ nahrádzajú slovami „§ 16 ods. 2 písm. c) a ods. 3 písm. b)“.

 

 

 

 

 

98.        Za § 66 sa vkladajú § 66a a 66b, ktoré znejú:

 

 

㤠66a

Pozastavenie vysielania programu vysielaného prostredníctvom internetu alebo jeho časti

 

Ak vysielateľ prostredníctvom internetu odvysielaním programu závažným spôsobom porušil povinnosti podľa § 16 ods. 2 písm. c), § 19 a § 20 ods. 1 a 3, rada pozastaví vysielanie tohto programu alebo jeho časti, a to najviac na 30 dní.

 

§ 66b

Pozastavenie poskytovania programu prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie

 

Ak poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie poskytnutím programu závažným spôsobom porušil povinnosti podľa § 19 a § 20 ods. 2, rada pozastaví poskytovanie tohto programu.“.

 

99.        V § 67 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až l) sa označujú ako písmená a) až k.).

 

100.    V § 67 ods. 2 písm. a) sa slová „[§5 ods. 1 písm. m)]“ nahrádzajú slovami „[§16 ods. 3 písm. l)]“.

 

101.    V § 67 ods. 2 písm. b) sa slová „[§16 písm. k) a l)]“ nahrádzajú slovami „[§ 16 ods. 3 písm. f) a g)]“.

 

102.    V § 67 ods. 2 písm. d) sa slová „[§16 písm. m)]“ nahrádzajú slovami „[§ 16 ods. 3 písm. m)]“.

 

103.    V § 67 ods. 2  sa vypúšťa písmeno h).

 

Doterajšie písmená i) až k) sa označujú ako písmená h) až j).

 

104.    V § 67 sa odsek 2 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) nesplnil povinnosť podľa § 16 ods. 1.“.

 

105.    V § 67 ods. 3 písm. b) sa slová „[§16 písm. d)]“ nahrádzajú slovami „[§ 16 ods. 3 písm. j)]“.

 

106.    V § 67 ods. 3 písm. d) sa za slovo „programov“ vkladajú slová „a sponzorovanej programovej služby“.

 

107.    V § 67 ods. 3 písm. e) sa slová „§16 písm. c)“ nahrádzajú slovami „§ 16 ods. 2 písm. c)“.

 

108.    V § 67 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) porušil podmienky pre umiestňovanie produktov (§ 39a).“.

 

109.    V § 67 ods. 4 sa slová „[§16 písm. q)]“ nahrádzajú slovami „[§ 16 ods. 3 písm. i)]“.

 

110.    V § 67 ods. 5 písm. a) sa slovo „reklám“ nahrádza slovami „mediálnej komerčnej komunikácie, vrátane reklamy“.

 

111.    V § 67 ods. 5 písm. b) sa za slová „vyhradených na vlastnú propagáciu alebo“ vkladajú slová „na reklamu a“.

 

112.    V § 67 ods. 5 písm. e) sa slovo „časti“ nahrádza slovami „zložky“.

 

113.    V § 67 ods. 5 písm. f) sa slová „[§16 písm. h)]“ nahrádzajú slovami „[§ 16 ods. 3 písm. k)]“.

 

114.    V § 67 ods. 5 písm. g) sa slová „[§16 písm. i)]“ nahrádzajú slovami „[§ 16 ods. 2 písm. a)]“.

 

115.    V § 67 ods. 6 sa za slová „600 000 Sk“ vkladajú slová „a poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie od 165 eur do 6 638 eur“.

 

116.    V § 67 ods. 7 sa slová „§ 16 písm. n)“ nahrádzajú slovami „§ 16 ods. 3 písm. d)“.

 

117.    V § 67 sa za odsek 9 vkladajú nové odseky 10 až 15, ktoré znejú:

„(10) Rada uloží pokutu vysielateľovi prostredníctvom internetu od 99 eur do 1 659 eur, ak

a)      nezabezpečil označenie programovej služby, ktorú vysiela [§ 16 ods. 3 písm. g)],

b)      nesplnil povinnosť podľa § 16 ods. 1 alebo § 63a ods. 1 a 2

c)      porušil podmienky na vysielanie krátkeho spravodajstva (§ 30),

d)     nevedie štatistiku o odvysielanom programe [§ 16 ods. 3 písm. m)],

e)      neposkytol rade údaje o odvysielaní európskych diel a nezávislej produkcie (§ 27),

f)       nesplnil povinnosti o vysielaní európskych diel alebo nezávislej produkcie (§ 23 a 25),

g)      poruší niektorú z osobitných povinností vysielateľa pri označení multimodálneho prístupu k programovej službe (§ 18b).

 

(11) Rada uloží pokutu vysielateľovi prostredníctvom internetu od 331 eur do 33 193 eur, ak

a)      porušil podmienky na vysielanie mediálnej komerčnej komunikácie, vrátane reklamy a telenákupu,

b)      neodvysielal oznam o porušení zákona alebo nedodržal podmienky na jeho zverejnenie, ktoré určila rada [§ 16 ods. 3 písm. k)],

c)      porušil podmienky pre vysielanie sponzorovaných programov a sponzorovaných programových  služieb,

d)     porušil podmienky pre umiestňovanie produktov (§ 39a),

e)      nezabezpečil klasifikáciu a označenie programov (§ 20 ods. 4) alebo neuplatnil toto označenie v rámci ním vysielanej programovej služby,

f)       neposkytol vysielací čas v naliehavom verejnom záujme [§ 16 ods. 3 písm. j)],

g)      vysiela programy a ostatné zložky programovej služby, ktorých obsah je v rozpore s povinnosťou podľa § 16 ods. 2 písm. c).

h)      porušil podmienky na vysielanie významných podujatí (§ 31) alebo porušil povinnosť neprerušovať program iným vysielaním [§ 16 ods. 3 písm. i)],

i)        vysiela programy a iné zložky programovej služby, ktoré by mohli ohroziť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých alebo narušiť ich duševné zdravie alebo emocionálny stav v čase od 6.00 h do 22.00 h (§ 20 ods. 3),

 

j)        porušil podmienky na vysielanie programových služieb vyhradených na vlastnú propagáciu alebo na reklamu a telenákup (§ 40 a 41).

 

(12) Rada uloží pokutu vysielateľovi prostredníctvom internetu od 1659 eur do 99 581 eur, ak

a)      vysiela programy a iné zložky programovej služby, ktorých obsah je v rozpore s povinnosťami podľa § 19 alebo § 20 ods. 1,

b)      nepozastavil vysielanie programu alebo jeho časti, alebo nedodržal podmienky pozastavenia vysielania programu alebo jeho časti, ktoré určila rada [§ 16 ods. 2 písm. a)].

 

(13) Rada uloží pokutu  poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie od 33 eur do 1 327 eur, ak

a)      porušil podmienky podľa § 16 ods. 1,

b)      nesplnil povinnosť podľa § 63a ods. 1 a 2,

c)      prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie poskytuje programy, ktorých obsah je v rozpore s povinnosťou podľa § 16 ods. 2 písm. c),

d)     poruší niektorú z osobitných povinností poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie pri označení multimodálneho prístupu k programovej službe (§ 18b),

e)      neposkytol rade údaje podľa § 27a.

 

(14) Rada uloží pokutu  poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie od 165 eur do 16 596 eur, ak

a)      porušil podmienky pre mediálnu komerčnú komunikáciu,

b)      porušil podmienky pre sponzorované programy a sponzorované audiovizuálne mediálne služby na požiadanie,

c)      porušil podmienky pre umiestňovanie produktov (§ 39a),

d)     nezabezpečil klasifikáciu a označenie programov (§ 20 ods. 4) v rámci katalógu programov jeho audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.

 

(15) Rada uloží pokutu poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie od 663 eur do 66 387 eur, ak

a)      poskytuje prostredníctvom svojej audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie programy a iné zložky audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ktorých obsah je v rozpore s povinnosťami podľa § 19,

b)      poskytuje prostredníctvom svojej audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie programy a iné zložky audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ktorých obsah je v rozpore s povinnosťami podľa § 20 ods. 2,

c)      nepozastavil poskytovanie programu [§ 16 ods. 2 písm. a)].“.

 

Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 16 a 17.

 

118.    V § 67 ods. 16 sa slová „1 až 9“ nahrádzajú slovami „1 až 15“.

 

119.    V § 67a ods. 1 sa slová „§ 19 ods. 2 písm. a) alebo c)“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 1 písm. b) alebo c)“.

 

120.    § 71 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Na poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie sa vzťahuje osobitný predpis,50a) ak tento zákon neustanovuje inak.“.

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 50a znie:

50a) Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode  a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení  zákona č. 160/2005 Z. z.“.

 

121.    Za § 76db sa vkladá nový §76dc, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

„§76dc

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2009

 

(1) Štatistiku podpory európskych diel v oblasti poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie podľa § 6a ods. 3 rada zašle Komisii a ministerstvu kultúry prvýkrát najneskôr do 19. decembra 2011.

 

(2) Ustanovenia paragrafu 39a sa vzťahujú iba na programy vyrobené po 19. decembri 2009.“.

 

122.     Príloha vrátane názvu znie:

„ ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

 

1. Smernica Rady 89/552/EHS z 3. októbra 1989 o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1; Ú. v. ES L 298, 17.10.1989) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/36/ES z 30. júna 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 2; Ú. v. ES L 202, 30.7.1997).

 

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES z 11. decembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/552/EHS z 3. októbra 1989 o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania (Ú. v. EÚ L 332, 18.12.2007).“. 

 

Čl. II

 

Zákon č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon) sa mení a dopĺňa takto:

 

 

1.      V § 2 ods. 17 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo osoba, ktorá verejne rozširuje rozmnoženiny audiovizuálneho diela prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.10a)“. 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

10a) § 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.“.

 

2.      V § 12 ods. 1 sa za slová „multimediálnych diel“ vkladajú čiarka a slová „programov poskytovaných v audiovizuálnej mediálnej službe na požiadanie“.

 

3.      V § 12 ods. 3 písm. c) sa za slová „multimediálnych diel“ vkladajú čiarka a slová „programov poskytovaných v audiovizuálnej mediálnej službe na požiadanie“.

 

4.      V § 43 ods. 3 sa suma „5000 Sk“ nahrádza sumou „165 eur“.

 

5.      V § 45 ods. 2 písm. a) sa slová „1000 Sk do 5000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 eur do 165 eur“.

 

6.      V § 45 ods. 2 písm. b) sa slová „20 000 Sk do 100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663 eur do 33 193 eur“.

 

7.      V § 45 ods. 2 písm. c) sa slová „2 000 Sk do 50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „66 eur do 1 825 eur“.     

 

8.      V § 45 ods. 3 písm. a) sa slová „10 000 Sk do 100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 eur do 3 319 eur“.

 

9.      V § 45 ods. 3 písm. b) sa slová „10 000 Sk do 2 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 eur do 66 387 eur“.

 

10.  V § 45 ods. 3 písm. c) sa slová „10 000 Sk do 2 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 eur do 66 387 eur“.

 

11.  V § 45 ods. 3 písm. d) sa slová „2 000 Sk do 50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „66 eur do 1 825 eur“.

 

12.  V § 45 ods. 4 písm. a) sa slová „10 000 Sk do 1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 eur do 33 193 eur“.

 

13.  V § 45 ods. 4 písm. b) sa slová „5 000 Sk do 500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 eur do 16 596 eur“.

 

14.  V § 45 ods. 4 písm. c) sa slová „1 000 Sk do 20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 eur do 663 eur“.

 

15.  V § 45 ods. 4 písm. d) sa slová „5 000 Sk do 20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 eur do 663 eur“.

 

16.  V § 45 ods. 4 písm. e) sa slová „1 000 Sk do 20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 eur do 663 eur“.

 

17.  V § 45 ods. 4 písm. f) sa slová „1 000 Sk do 20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 eur do 663 eur“.

 

18.  V § 45 ods. 4 písm. g) sa slová „10 000 Sk do 500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 eur do 16 596 eur“.

 

19.  V § 45 ods. 4 písm. h) sa slová „5 000 Sk do 100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 eur do 3 319 eur“.

 

20.  V § 45 ods. 5 sa suma „5000 Sk“ nahrádza sumou „165 eur“.

 

 

Čl. III

 

Zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení zákona č. 654/2007 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:

 

1.      V § 1 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) vysielateľa prostredníctvom internetu,“.

 

Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená e) až h).

 

2.      V § 1 sa vypúšťa odsek 3.

 

3.      V § 2 sa vypúšťa odsek 5.

 

Doterajšie odseky 6 až 15 sa označujú ako odseky 5 až 14.

 

4.      § 3 odsek 1 znie:

„(1) Programová služba je zámerné časové usporiadanie programov a ďalších zložiek tejto služby, ktoré vytvárajú uzavretý celok, simultánne prijímaný širokou verejnosťou a poskytovaný vysielateľom za účelom informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť.“.

 

5.      V § 3 odsek 6 znie:

„(6) Za vysielanie rozhlasovej programovej služby sa nepovažuje šírenie informácií alebo iných komunikátov prostredníctvom internetu.“.

 

6.      V § 4 ods. 1 písm. b) sa slová „služba video“  nahrádzajú slovami „audiovizuálna mediálna služba“.

 

7.      V § 14 ods. 1 sa za slovo „multiplexom“ vkladajú čiarka a slová „audiovizuálnou mediálnou službou na požiadanie“.

 

8.      V § 38 ods. 5 sa slová „vysielaním programovej služby ani jeho retransmisiou“ nahrádzajú slovami „retransmisiou programovej služby“.

 

9.      V § 59 ods. 1 sa suma „5000 Sk“ nahrádza sumou „165 eur“.

 

10.  V § 59 ods. 2 sa suma „5000 Sk“ nahrádza sumou „165 eur“.

 

11.  V § 60 ods. 1 písm. a) sa suma „200 000 Sk“ nahrádza sumou „6 638 eur“.

 

12.  V § 60 ods. 1 písm. b) sa slová „10 000 Sk do 100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 eur do 3 319 eur“.

 

13.  V § 60 ods. 1 písm. c) sa slová „10 000 Sk do 1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 eur do 33 193 eur“.

 

14.  V § 60 ods. 1 písm. d) sa slová „1 000 Sk do 200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 eur do 6 638 eur“.

 

15.  V § 60 ods. 1 písm. e) sa slová „20 000 Sk do 200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663 eur do 6 638 eur“.

 

16.  V § 60 ods. 1 písm. f) sa slová „20 000 Sk do 500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663 eur do 16 596 eur“.

 

17.  V § 60 ods. 1 písm. g) sa slová „1 000 Sk do 100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 eur do 3 319 eur“.

 

18.  V § 60 ods. 1 písm. h) sa slová „10 000 Sk do 100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 eur do 3 319 eur“. 

 

19.  V § 60 ods. 2 sa slová „10 000 Sk do 5 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 eur do 165 969 eur“. 

 

20.  V § 60 ods. 3 písm. a) sa slová „5 000 Sk do 50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 eur do 1 659 eur“. 

 

21.  V § 60 ods. 3 písm. b) sa slová „10 000 Sk do 200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 eur do 6 638 eur“. 

 

22.  V § 60 ods. 3 písm. c) sa slová „5 000 Sk do 200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 eur do 6 638 eur“. 

 

23.  V § 60 ods. 4 sa slová „10 000 Sk do 5 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 eur do 165 969 eur“. 

 

 

 

Čl. IV

 

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2009.